På grunn av ferieavvikling vil det ikke bli saksbehandlet RTPer eller igangsatt nye anlegg i perioden 15.12.21 til 05.01.22.

 

 

Ved planlegging av et nytt renovasjonsanlegg skal det utarbeides en renovasjonsteknisk plan (RTP). Planen er en en forutsetning for at BIR kan gi uttalelse til en avfallsløsning. En RTP skal inneholde all relevant informasjon av renovasjonsteknisk karakter. Mer utdypende om krav og oppbygning av en RTP er gitt av BIRs renovasjonstekniske veileder (RTV). Krav til innhold i en RTP er også listet under.  En komplett RTP, med tilhørende vedlegg, sendes til bir@bir.no for at BIR kan gi sin uttalelse. Vennligst merk emnefeltet i e-post med "RTP + prosjektnavn". Kommunikasjon knyttet til den renovasjonstekniske saksbehandlingen foregår på mail. 

 

Til høyre ligger det linker som belyser viktige tema knyttet til en renovasjonsteknisk plan. Krav til innhold i en renovasjonsteknisk plan:

Innledning

Nøkkelinformasjon

 • PlanID
 • /bnr.
 • Antall boenheter
 • Avfallsløsning
 • Boligtype
 • Maksimal gåavstand til nedkast
 • Innledning om planforslaget/byggesaken

Generell del:

 • Beskrivelse av løsning for håpndtering av avfallstyper
  • Restavfall
  • Papir/papp/drikkekartong
  • Plastemballasje
  • Glass-/metallemballasje
  • Matavfall
 • Utsnitt fra plandokumentasjon/reguleringsplan som omhandler renovasjon
 • Områdekart, som viser prosjektet i geografisk sammenheng
 • Temaområde for avfallshåndtering (oppsamlingssted/hentested) vist i plangrunnlag
 • Detaljplan (Illustrasjonsplan) som viser avfallsløsning, type bygninger og trafikal løsning for renovasjon med renovasjonsbil
 • Der flere byggetrinn får konsekvens for avfallsløsningen skal utbyggingstakt redegjøres for

Teknisk del:

Den tekniske delen tar for seg flere punkter hvor det skal legges frem tekniske tegninger med sporingskurver for renovasjonsbilen, iht. lastebil (L), jf. Statens vegvesens håndbok N100. Tilkomstvei, utkjøringsvei, snumulighet (vendesløyfe, vendehammer, e.l.) og oppstillingsplass for renovasjonsbil skal tilfredsstille både lastebil (L), jf. Statens vegvesens håndbok N100, og bruksklasse 10 (BK10) 32 tonn, jf. ‘Forskrift om nærmere bestemmelser om tillatte vekter og dimensjoner for offentlig veg’. For Askøy, Osterøy og Kvam gjelder kommunale veinormer på privat vei. Sporingskurver skal konstrueres med CAD-programvare, være sammenhengende og illustrere renovasjonsbilens kjøremønster på en tydelig måte.

 • Dimensjonerings- og kapasitetsberegninger
 • Detaljutforming av avfallsløsningen
 • Kjørevei og tilkomst til boligområdet for renovasjonsbil
 • Tilkomst til oppstillingsplass for renovasjonsbil. Det skal fremlegges lengdeprofil og sporingskurver.
 • Oppstillingsplass for renovasjonsbil. Det skal fremlegges teknisk tegning.
 • Utkjørsel fra oppstillingsplass og ut av boligområde. Det skal fremlegges sporingskurver.
 • Trafikksikkerhetsanalyse