Informasjon om oppstart:

Ved oppstart av et nytt renovasjonsanlegg skal det sendes inn nødvendig dokumentasjon til BIR. For at anlegget skal kunne åpne på ønsket tidspunkt må dokumentasjonen sendes inn iht. tidsrammene skissert under. Dette gir BIR mulighet til å organisere funksjonstest av renovasjonsanlegget, registrere boenheter og produsere informasjonspakker med tilgangsbrikker til boenhetene. Kommunikasjon knyttet til oppstart av nytt renovasjonsanlegg foregår på epost.

Anlegg som ikke er i bruk eller godkjent skal være låst og tildekket. 

Ved innflytting er det som oftest mye papp. Ved behov kan BIR sette ut ekstra beholder til flyttepapp. For informasjon om priser, ta kontakt med BIR på epost: bir@bir.no.  

Ved utbygging bestående av flere trinn skal det sendes inn boenhetsoversikt, oppstartsmelding og sjekkliste for hvert utbyggingstrinn.

 

Eierskap til nedgravde løsninger:

Tradisjonelt har nedgravde avfallsanlegg blitt overført fra utbygger til beboerstyret. Vi erfarer at mange beboere synes det vanskelig å følge opp driften av avfallsanleggene sine. Derfor tilbyr BIR, som profesjonell part, å overta eierskap til deler av avfallsløsningen. Dette innebærer at utbygger kan overføre eierskapet direkte til BIR uten å måtte signere serviceavtale med en leverandør. BIR overtar drifts-, vedlikeholds- og serviceansvar for avfallsløsningen når anlegget settes i drift, og utskiftning av avfallsløsning ved behov. Beboerne vil dermed forholde seg til BIR med alt som er relatert til avfallsløsningen fra dag én. For mer informasjon, se lenke under «Relevant informasjon».

 

Dersom eierskap ikke overføres til BIR:

Det anbefales at eierskap til nedgravde løsninger overføres BIR ved oppstart. Dersom utbygger ikke overfører anlegget til BIR, forbeholder BIR seg retten til å avslå søknad om overtakelse ved en senere anledning. Borettslag og sameier blir selv ansvarlig for å reinvestere i nytt anlegg ved behov. Dersom utbygger ikke ønsker å overlate eierskap til BIR, må det signeres serviceavtale med en leverandør.

 

Minst 2 måneder før ønsket oppstart

 • Fyll ut skjema for oppstartsmelding
  • Last opp boenhetsoversikt (BIRs mal må benyttes)
  • Last opp "Positiv uttalelse til RTP" fra BIR 
  • Velg om BIR skal overta eierskap, eller om det signeres serviceavtale med leverandør

Anlegg med to eller flere nedkast for restavfall skal fordeles på likt antall boenheter. Fordelingen må fremkomme i boenhetsoversikten. 

 

Minst 1 uke før funksjonstest

 • Send inn signert sjekkliste med nødvendig bildedokumentasjon
 • Ev. oppdatert boenhetsoversikt om endringer er skjedd

Når BIR har mottatt boenhetsoversikt, oppstartsmelding og sjekkliste vil befaring avtales med ansvarlig for renovasjonsanlegget og funksjonstest utføres av BIR. Anlegget skal være ferdigstilt og klar for tømming før BIR kan gjennomføre test av anlegget. Det vil si at alle punkter i sjekklisten er iht. krav satt av den renovasjonstekniske veilederen og godkjent renovasjonsteknisk plan. Elektronikk skal være operativt på befaringstidspunkt. 

 

Utførelse av funksjonstest

Før innsending av sjekkliste skal utstyrets mekanikk, elektronikk og adgangskontroll testes og sikres av utstyrsleverandør eller deres lokale servicepartner.

Videoene under viser hvordan nedkastene skal fungere når BIR i etterkant gjennomfører sin funksjonstest.

Anlegg fra Namdal:


Anlegg fra Strømbergs:

Nøkkelbrikker til renovasjonsanlegget kan først sendes ut når følgende kriterier er oppfylt:

 • BIR har mottatt nødvendig dokumentasjon:
  • Oppstartsmelding
  • Boenhetsoversikt
  • Sjekkliste med nødvendig bildedokumentasjon
 • Anlegget er teknisk godkjent gjennom avtalt funksjonstest