OBS! Legg merke til endringer i rutine for oppstart;

 • Grunnet personvern er rutine for distribusjon av beboerbrikker endret, og dokumentene Oppstartsmelding og Beboerliste er oppdatert.
 • Når anlegget er endelig godkjent for drift kan brikker og informasjon enten sendes direkte til innsender av Oppstartsmelding eller hentes i BIRs lokaler i Conrad Mohrs vei 15. Husk å fylle ut for ønsket alternativ i Oppstartsmelding.
 • Samtlige nedkast skal merkes med nummer (1, 2, 3, i anlegg med tre nedkast osv.)

 

Ved etablering av et nytt renovasjonsanlegg skal det sendes inn nødvendig dokumentasjon til BIR. For at anlegget skal kunne åpne på ønsket tidspunkt må dokumentasjonen sendes inn iht. tidsrammene skissert under. Dette gir BIR mulighet til å organisere funksjonstest av renovasjonsanlegget, registrere boenheter og produsere informasjonspakker med tilgangsbrikker til boenhetene. Kommunikasjon knyttet til oppstart av nytt renovasjonsanlegg foregår på mail.

Anlegg som ikke er i bruk eller godkjent skal være låst og tildekket. 

Ved innflytting er det som oftest mye papp. Ved behov kan BIR sette ut ekstra beholder til flyttepapp. For informasjon om priser, ta kontakt med BIR på epost: bir@bir.no.  

Ved utbygging bestående av flere trinn skal det sendes inn beboerliste, oppstartsmelding og sjekkliste for hvert utbyggingstrinn.

 

Minst 1 måned før ønsket oppstart

 • Send inn oppstartsmelding
 • Send inn kopi av BIRs Uttale til RTP
 • Send inn beboerliste

Anlegg med to eller flere nedkast for restavfall skal fordeles på likt antall boenheter. Fordelingen må fremkomme i beboerlisten.  Fysiske nedkast må nummereres.

Dokumentene sendes til bir@bir.no for godkjenning. BIRs mal for beboerliste og oppstartsmelding skal benyttes. Vennligst merk emnefeltet i e-post med "Oppstartsmelding + prosjektnavn". 

 

Minst 1 uke før funksjonstest

 • Send inn signert sjekkliste med nødvendig bildedokumentasjon
 • Ev. oppdatert beboerliste om endringer er skjedd

Når BIR har mottatt beboerliste, oppstartsmelding og sjekkliste vil befaring avtales med ansvarlig for renovasjonsanlegget og funksjonstest utføres av BIR. Anlegget skal være ferdigstilt og klar for tømming før BIR kan gjennomføre test av anlegget. Det vil si at alle punkter i sjekklisten er iht. krav satt av den renovasjonstekniske veilederen og godkjent renovasjonsteknisk plan. Elektronikk skal være operativt på befaringstidspunkt. 

Utførelse av funksjonstest

Før innsending av sjekkliste skal utstyrets mekanikk, elektronikk og adgangskontroll testes og sikres av utstyrsleverandør eller deres lokale servicepartner.

Videoene under viser hvordan nedkastene skal fungere når BIR i etterkant gjennomfører sin funksjonstest.

Anlegg fra Namdal:


Anlegg fra Strømbergs:

Nøkkelbrikker til renovasjonsanlegget kan først sendes ut når følgende kriterier er oppfylt:

 • BIR har mottatt nødvendig dokumentasjon:
  • Oppstartsmelding
  • Beboerliste
  • Sjekkliste med nødvendig bildedokumentasjon
 • Anlegget er teknisk godkjent gjennom avtalt funksjonstest