Om klagerett

BIR er delegert myndighet til å fatte enkeltvedtak etter Avfallsforskriften. Du kan klage på vedtaket innen tre uker fra du mottar det. Klage fremsettes BIR, jf. § 6-2 i forskrift om håndtering av husholdningsavfall.

Dersom du ikke får gjennomslag for klagen din, blir den sendt videre til Klagenemda i BIR. Klagenemnda i BIR er politisk oppnevnt og foretar selvstendige vedtak uavhengig av BIR. Klagenemda sin avgjørelse er endelig.
Klagen må være skriftlig. Du må skrive hvilket vedtak du klager på og hvorfor du mener vedtaket er feil. Husk også å ta med dine kontaktopplysninger (adresse, e-post og telefonnummer).

Du kan bruke kontaktskjemaet klage på vedtak, sende svar via SvarUt (krever innlogging via ID-porten), eller du kan sende klagen til: BIR Husholdning AS, Avdeling Kunde, Postboks 6004, 5892 Bergen.

Eventuell faktura må betales i sin helhet selv om det er sendt klage.

 

Om klagenemda

BIRs klagenemnd behandler klager på enkeltvedtak fattet med hjemmel i forurensningsloven §83, andre ledd.

Forurensningsloven §83 lyder som følger;

(delegasjon av myndighet lagt til kommunen eller fylkeskommunen)

Kommuneloven gjelder for kommunens og fylkeskommunens delegasjonsadgang.

Når særlige hensyn taler for det, kan kommunestyret og fylkestinget delegere myndighet til å treffe enkeltvedtak til henholdsvis kommunale/interkommunale og fylkeskommunale/interfylkeskommunale selskaper.

Lov om vern mot forurensninger og om avfall (forurensningsloven) - Kap 11. Administrative bestemmelser. Forholdet til forvaltningsloven. - Lovdata

BIR er delegert slik myndighet til å fatte enkeltvedtak etter Avfallsforskriften. Forvaltningslovens regler gjelder for behandling av saker etter denne forskriften.

Samtlige av BIRs eierkommuner har vedtatt ny lokal avfallsforskrift.  Disse finner du ved å gå inn på lenken under.

Avfallsplan og forskrifter - BIR

Klageadgang (jf. Forurensningsloven § 85)

Klage på enkeltvedtak med hjemmel i forskriften fremsettes ovenfor BIR. Dersom BIR opprettholder vedtaket, oversendes klagen til en særskilt klagenemnd for BIR. Medlemmene i klagenemnda er politisk oppnevnt av BIRs eierkommuner. Klagenemndas vedtak kan ikke påklages, men bringes inn for de alminnelige domstoler.

 

Roller og ansvar i saksbehandlingen

Saksbehandler, fatter enkeltvedtak
og behandler klager:

Saksforbereder klager som går til klagenemnda:

Saksbehandler og fatter endelig vedtak i klagesaker:

BIR Husholdning AS ved saksbehandlere:

BIR AS ved sekretær for klagenemnd:

Klagenemnda

BIR Husholdning AS, avdeling Kunde

Anne Margrethe Hausvik

Se oversikt over nemndas medlemmer under.

 

Klagenemndas medlemmer valgt for perioden 2021-2024

Kommune

Navn

  

 

 

Bergen

Marianne Thunes

  Leder

 

    Fast medlem (vara)

Bergen

Ivan Alver

 

  Varamedlem

     Fast medlem (vara)

Bergen

Anne Marit Steen

 

   Varamedlem

 

Askøy

Morten Isaksen

  Medlem

 

 

Askøy

Kristin Ravnanger

 

  Varamedlem

 

Bjørnafjorden

Peter-Hans de Zwarte

   Medlem

 

    Fast medlem (vara)

Bjørnafjorden

Torill Keys

 

  Varamedlem

    Fast medlem (vara)

Kvam

Even Øyri

   Medlem

 

 

Kvam

Kari Mostad

 

 Varamedlem

 

Osterøy

Turid Njåstad

  Medlem

 

 

Osterøy

Kjersti I. Vevatne

 

  Varamedlem

 

Vaksdal

Arne Normann

  Medlem

 

 

Vaksdal

Lisa Natalie Johnsen Lunde

 

  Varamedlem

 

Samnanger

Jon Magne Bogevik

  Medlem

 

  Fast medlem (vara)

Samnanger

Øyvind Strømmen

 

 Varamedlem

  Fast medlem (vara)

 

Valg av medlemmer til klagenemnda

Alle eierkommunene skal oppnevne ett medlem med varamedlem til Klagenemnda.

- Bergen kommune skal i tillegg oppnevne ett fast medlem med varamedlem, og denne skal lede klagenemnda

- Klagenemnda består til enhver tid av tre faste medlemmer med varamedlemmer

- De to andre faste medlemmene med varamedlemmer velges fra de øvrige eierkommunene, og disse rulleres mellom BIRs øvrige eierkommuner

- Medlemmer som ikke er faste kalles inn i henhold til punkt 2 bokstav f.

- Valgperioden er fire år og følger kommunevalgperioden. Medlemmene fungerer til Bedriftsforsamlingen i BIR har gjennomført nytt valg av medlemmer.