BIR Ressurs AS er datterselskapet i BIR som drifter forbrenningsanlegget. Selskapet er med dette Bergens største produsent av miljøvennlig varme, noe som kommer innbyggerne i Bergen til gode i form av elektrisitet og fjernvarme fra Eviny Termo. Det finnes faktisk like mye energi i fire tonn boss, som i et tonn olje. 

 

Våre anlegg
Forbrenningsanlegget i Rådalen, Bergen er et avansert industrianlegg som drives døgnkontinuerlig 365 dager i året. Driften er automatisk, og overvåkes kontinuerlig av sertifiserte medarbeidere fra et topp moderne kontrollrom. Herfra overvåkes også Eviny Termos fjernvarmenett og –anlegg.
 

Metallsorteringsanlegget på Mjelstad, Osterøy sorterer metaller som kommer inn med avfallet og blir liggende igjen i asken. Dette et av Europas mest moderne og effektive i sitt slag. 

Hva brenner vi?

 Forbrenningsanlegget brenner og energigjenvinner husholdningsavfall fra BIRs  eierkommuner og noen nærliggende kommuner. Vi tar også imot næringsavfall, visse typer bygg- og riveavfall, samt mindre mengder sykehusavfall og medisinrester.

I 2022 mottok forbrenningsanlegget totalt 206 000 tonn avfall, fordelt nesten 50/50 mellom husholdnings- og næringsavfall. Av dette var totalt 1 700 tonn blandet returtrevirke og 1 850 tonn bygg- og riveavfal.

Miljøvennlig avfallsbehandling

Vi har et topp moderne renseanlegg som sørger for at forbrenningen ikke utgjør en helsefare eller trussel mot miljøet. De viktigste utslippskomponentene måles kontinuerlig med avanserte målemetoder ved anlegget.

De to forbrenningsovnene har fire rensetrinn hver, og er utstyrt med trinnvis tilsetting av luft og resirkulering av avgasser for å oppnå en renest mulig forbrenning. Det brukes heller ingen fossile energikilder til å forbrenne avfallet under normal drift, kun i situasjoner der en ovn må stoppes/startes, eller om temperaturen i brennkammeret blir for lav, benyttes det olje i forbrenningen.

Bedre luftkvalitet i Bergen sentrum
Avfallsforbrenningen har bidratt til mindre lokal luftforurensing, da varmen vi leverer til Eviny Termo sitt fjernvarmenett har erstattet 220 gamle oljekjeler i Bergen. 

Kontinuerlig utslippsmålinger
Kravene til utslipp er strenge, og til luft er de i samsvar med tilsvarende krav i EU. Mange stoffer måles kontinuerlig i røyken som slippes ut fra anlegget, mens det to ganger i året tas utvidede prøver av en lang rekke andre stoffer. Det tas ukentlige prøver av avløpsvannet fra røykgassrenseprosessen. Vannet analyseres for kvikksølvinnhold hver uke, mens andre tungmetaller analyseres månedlig.

Alle våre årlige utslippstall til luft og vann ligger tilgjengelige på www.norskeutslipp.no. Utslipp til både luft og vann ligger generelt lavt, og ofte så lavt at de ikke kan måles.

Smarbeider om optimal avfallsforbrenning
BIR er en av fem aktører i industrisamarbeidet KAN – Klimakur for Avfallsforbrenning i Norge. Samtlige anlegg har satt i gang CCUS-prosjekter og jobber sammen for å finne hvilke rammer og løsninger som er de beste og mest optimale for avfallsforbrenning. Samarbeidet skal bidra til økt informasjonsdeling og bedre løsninger for felles utfordringer om CCUS i avfallsbransjen.
Disse avfallsforbrenningsanleggene er med i industrisamarbeidet KAN: BIR, Statkraft Varme, Forus Energigjenvinning, Returkraft og Hafslund Oslo Celsio 

 

  

 

Energiutnyttelse

Energien i avfallet benyttes til å varme opp og fordampe vann som sirkulerer i anleggets kjeler. Denne energien kan dermed brukes til strømproduksjon og til fjernvarme i Eviny Termo fjernvarmenett. På et år fordampes rundt 680 000 tonn vann, med et netto energiinnhold på 510 GWh. Av dette leveres ca  270 GWh til fjernvarmenettet og det blir produsert ca 90 GWh elektrisitet. Dette tilsvarer oppvarming av 25 000 husstander og strøm til nesten 4 000 husstander.  I tillegg dekkes anleggets energibehov.

Fjernvarmenettet er fortløpende under utbygging av Eviny Termo og i årene fremover vil mer avfallsvarme leveres til nettet.

 

Etter forbrenning

Når avfallet brenner forsvinner mesteparten, men 20-24 % av mengdene blir igjen i form av aske. Det finnes to typer aske fra forbrenningsanlegg og det er viktig å skille på asken som tas ut underveis i renseprosessen, flygeasken (støv), og bunnasken, også kalt «slagget».

Flygeasken er farlig avfall og sendes til firmaet NOAH på Langøya utenfor Holmestrand. Her leveres flygeasken fra nær alle forbrenningsanlegg i Norden. På Langøya blandes flygeasken med svovelsyre og det dannes en nøytral gipsslurry som gjør at tungmetallene i asken bindes. På denne måten forsegles de farlige stoffene og vi unngår utslipp og forurensning.

Bunnasken sendes til BIR Ressurs sin egen avdeling Mjelstad Miljø på Osterøy. Her er det et  avansert sorteringsanlegg, samt et deponi for slagg.

Årlig hentes ca 4 000 tonn magnetisk jern og ca 200 tonn rustfritt stål ut av asken vha magneter. Dette sendes videre til gjenvinning. I tillegg vha avanserte separatorer, hentes ca. 1000 tonn aluminium, gull, palladium, sink, kobber, sølv og messing. Deretter legges det som er igjen av den ufarlige bunnasken på deponi.

 

Historien vår

På begynnelsen av 1990-tallet nærmet det seg fullt på Bergen kommune sitt deponi Rådal. Da hadde i tillegg til Bergen, flere av kommunene rundt Bergen deponert avfall her i en årrekke.  Kommunene gikk sammen og etablerte BIR i 1994. Samtidig foregikk det en prosess i Bergen med sikte på å etablere et forbrenningsanlegg. Etter en lang og grundig politisk vurdering, ble det høsten 1995 fattet vedtak om etablering av et forbrenningsanlegget i Rådal. 

Forbrenningsanlegget kom i drift høsten 1999 og i 2003 ble eget fjernvarmenett etablert. 

 

 

 

Engelsk: