Tilsyn med forurensnings- og forsøplingssaker i BIR

Kommunen som lokal miljøforvalter har ansvar for tilsyn med forurensnings- og forsøplingssituasjonen innenfor sine kommunegrenser. For å utføre oppgaver knyttet til dette har flere BIR-kommuner inngått et samarbeid og delegert myndighet til BIR AS med hjemmel i forurensningsloven § 83.

Interkommunalt samarbeid

BIR AS har ansvar for forsøplings- og forurensningssaker i alle BIR-kommuner, bortsett fra Bergen kommune der vi bistår kommunen i enkeltsaker.

Ifølge avtale om interkommunalt samarbeid om tilsyn med forsøpling, har BIR fått delegert myndighet fra kommunene. Målet er å registrere ulovlig forsøpling, sørge for opprydding og forebygge ulovlig avfallshåndtering. Det er ikke BIR som utfører selve ryddejobben. Vi får de ansvarlige til å rydde opp. Fortrinnsvis er dette forsøpler, men i noen tilfeller faller ansvaret for opprydning på grunneier.

Hvilken type saker inngår i det interkommunale samarbeidet?

Vårt samarbeide med kommunene om forurensnings- og forsøplingssaker er knyttet til villfyllinger og forsøpling i naturen eller på privat og offentlig eiendom, inkludert fjerning av bilvrak og ødelagte landbruksmaskiner, samt ulovlig lagring av avfall og bossbrenning. Etter forurensningsloven er det forbudt å oppbevare, etterlate eller tømme avfall slik at det kan virke skjemmende eller være til skade eller ulempe for miljøet.

Har du tips?

BIR vil gjerne ha tips om forsøpling og/eller forurensning i BIR-kommunene. Send en e-post: tilsyn@bir.no, eller på telefon: 55 27 77 00. Vi sikrer din anonymitet om du ønsker det.

Retningslinjer for behandling av forurensnings- og forsøplingssaker i BIR AS

Andre typer forsøpling

Boss på busstopp eller i parker, overfylte bosspann på gaten eller fotballbanen, skal håndteres av driftsansvarlige for området og er ikke en del av dette oppryddingsprosjektet.
I Bergen kommune kan slik forsøpling meldes til direkte til kommunen via feilmeldingstjenesten.

Ser du forsøpling på BIRs returpunkt kan det meldes til oss her.

Gjelder det overfylte private spann, send en e-post til bir@bir.no.