Sporingskurver

Hensikten med en sporingskurve er å dokumentere at renovasjonsbilen enkelt kan manøvreres inn og ut til renovasjonsanlegget. I renovasjonsteknisk sammenheng benyttes det kjøretøy av typen lastebil (L), jf. Statens vegvesens håndbok N100. Uavhengig av avfallsløsning skal det fremlegges sporingskurver for:

 • Tilkomst fra hovedvei til oppstillingsplass
 • Utkjøring fra oppstillingsplass til hovedvei

Sporingskurver skal konstrueres med CAD-programvare med lastebil (L) dimensjonert iht. Statens vegvesens håndbok N100. BIRs eksempler er fremstilt ved bruk av AutoCads tilleggsfunksjon "Vehicle Tracking".

 

Riktig bruk av sporingskurver

 • Alle sporingskurver er innenfor veibane (inkludert bilens påbygg)
 • Renovasjonsbilens kjøremønster kommer tydelig frem
 • Tilkomst for renovasjonsbil uten hindringer

 

Vanlige feil på sporingskurver

 • Sporingskurver utenfor veibanen 
 • Sporingskurver over container
 • Sporingskurver i konflikt med hindringer (lyktestolper, trafo, fortau, o.l.)
 • Flere sporingskurver samme sted 

 

 

 

Oppstillingsplass

 

Oppstillingsplassen skal være iht. BIRs renovasjonstekniske veileder. Det vises til denne for utdypende informasjon rundt teknisk utforming av oppstillingsplassen. 

 

Riktig utforming av oppstillingsplass

 • Renovasjonsbil med støttelabber og kranradius er dimensjonert iht. BIRs standard
 • Ingen hindringer innenfor 1 meter
 • Ingen hindringer som kommer i konflikt med kranløftet
 • Alle containere er plassert innenfor kranradiusen
 • Plassering av de forskjellige avfallstypene kommer tydelig frem
 • Minimumsavstand mellom:
  • Containere: 0,2 m
  • Containere og mur: 1 m
  • Bil og containere: 0,5 m
  • Bil og hindringer: 1 m
  • Støttelabb og containere: 0,5 m

 

Vanlige feil på oppstillingsplass

 • Feil med containerplassering:
  • Ingen avstand mellom container for drenering av vann
  • For liten avstand til mur
  • For liten avstand til trafo
 • Trafo er plassert i konflikt med kranløft
 • Feil med plassering av renovasjonsbil:
  • For liten avstand mellom bil og containere
  • Plassert på bakenforliggende mur
  • Støttelabber mangler, eller er plassert på containere
 • Tegning er ikke målsatt