Matavfall fra husholdningene i BIR samles inn med restavfallet og brennes med god energiutnyttelse. Dette gir et positivt CO2-regnskap, er kostnadseffektivt og miljøvennlig. Dersom matavfallet samles inn separat for produksjon av gass, må vi ha en ordning for at bioresten nyttiggjøres i landbruket. Per i dag er det ikke gode avsetningskanaler for dette i denne delen av landet.

 

Hva er biorest og hvorfor kan vi ikke bruke den?

Etter at mikroorganismene har gjort jobben sin og produsert metan, sitter en igjen med et flytende restprodukt som kalles biorest. Bioresten er en næringsrik masse som egner seg som gjødsel. Men den har begrensede bruksområder. I dag er det slik at restslam fra biogassproduksjon går til gjødselbruk i kornproduksjon på Østlandet. Grunnen til det er at bioresten må pløyes eller harves ned, og man kan i praksis ikke brukes den på andre planteproduksjoner enn korn. Og det finnes ikke her på Vestlandet!


Dagens løsning er miljøvennlig

En egen innsamling av matavfall vil gi økte utslipp fra transport og øke gebyret betraktelig. Når dagens løsning gir miljøvennlig energi vi trenger lokalt, er det ikke vurdert som mer miljøvennlig eller samfunnsøkonomisk å generere store mengder biorest som ikke er etterspurt i regionen.


Mat til mat

Konklusjonen er at hvis vi biogassproduksjon skal være bedre enn forbrenning må vi klare å utnytte både biogass og biorest lokalt. Siden det ikke er mulig per i dag, ser vi derfor på nye løsninger for fremtiden. BIR har fått støtte til flere spennende forskingsprosjekt innenfor matavfall. Blant annet ser vi for muligheten for at kastet mat blir til mat igjen som dyrefor. Det vil være veldig bra for miljøet dersom vi får til at mat forblir mat. Så i fremtiden vil matavfall trolig bli samlet inn for seg selv, men da må vi vite at vi har en gjennomtenkt og fremtidsrettet løsning som er enda bedre for miljøet, en dagens allerede miljøvennlige lokale energiutnyttelse.

 

Mat er ikke boss

Men husk, uansett hva som gjøres med matavfall så er det aller beste for miljøet å unngå at mat blir til boss! Hver og en av oss kaster 42 kilo spisbar mat bosset hvert år. Det beste vi alle kan gjøre for miljøet, er å spise opp maten vår.