Ny teknologi gjør at vi på en god måte kan nyttiggjøre oss matavfallet vi samler inn. Matavfallet i BIR fraktes til et anlegg på Jæren, der det produseres biogass og biogjødsel. Biogass brukes blant annet som miljøsmart drivstoff og biogjødsel tilfører jorden viktige næringsstoffer som på nytt går inn i matproduksjonen. Energi- og næringsinnhold utnyttes optimalt!

BIR samler inn matavfall fra husholdningene for å utnytte matavfallet på en bedre måte for miljøet.

Hva skjer på et biogassanlegg?

I biogassanlegg kan matavfall behandles alene eller sammen med husdyrmøkk, slam eller annet industrielt organisk avfall. Ved en kontrollert biologisk nedbrytningsprosess av biologisk materiale, dannes det metan. Biogassen inneholder mye energi, og den kan blant annet brukes til fossilfri oppvarming, produksjon av strøm, og som biodrivstoff til kjøretøy.

Gassproduksjon er bare en del av prosessen. Etter den kontrollerte nedbrytningen, er det igjen en næringsrik masse som egner seg som gjødsel i landbruket. Denne biogjødselen er naturlig rik på viktige ressurser som nitrogen og fosfor. Den erstatter tradisjonell bruk av husdyrmøkk og kunstgjødsel.

Hva er miljønytten? 

I matavfall er det mange verdifulle og sjeldne råstoffer, blant annet fosfor som vi er avhengige av for å produsere ny mat og som er et råstoff det kan bli knapphet av. Matavfall kan enten gå til kompostering, energigjenvinning eller til biogassanlegg. Ved kompostering tar man vare på næringsstoffene, men ikke energipotensialet. Ved forbrenning tas energien ut, men næringsstoffene går tapt. På biogassanlegg tar man vare på begge deler, her blir både energi og næringsstoffer utnyttet. Biogjødsel som tilføres jordsmonnet bidrar til at viktige næringsstoffer blir resirkulert og på nytt går inn i matproduksjonen. 

Veien videre 

BIR ønsker et nært samarbeid med våre geografiske naboer for bruk av råvarer på Vestlandet. Matavfall fra husholdningskunder i BIR blir sendt til Grødaland biogassanlegg på Jæren hvor matavfallet blir benyttet til produksjon av biogass og gjødselMatavfall som behandles i biogassanlegg inngår i et miljømessig, lønnsomt og veletablert kretsløp. BIR er også i et regionalt samarbeid om et bioprosesseringsanlegg på Voss som vil produsere både biogass og biogjødsel. Nærhet til Voss er en god løsning siden anlegget baserer seg på ca. 1/3 matavfall og 2/3 kumøkk fra gårder i og rundt Voss.

Samtidig er det i gang prosjekter for å finne helt nye måter å utnytte matavfallet på. Et av BIRs langsiktige mål med matavfall er at næringsstoffene i matavfallet skal kunne benyttes til produksjon av mikroalger og/eller insekter, som igjen kan bli fôr til fisk i oppdrettsnæringen på Vestlandet.

Det skjer med andre ord en betydelig satsing innenfor matavfall fremover og vi håper at så mange som mulig ønsker å levere matavfallet til oss etter hvert som flere får tilbudet. Det er viktig å få tilgang på råvarene slik at den grønne utviklingen kan fortsette i riktig retning, og i rett tempo. Vi håper du blir med på laget!