Nytt fra 2020: Kunder med nedgravde moderne avfallsløsninger og bossnettkunder har fra 1.1. 2020 fem inkluderte åpninger av restavfallsluken per måned.

Priser på gjenvinningstasjonene

Enkelte avfallstyper er gratis å levere. Holder du det som er kostnadsfritt for seg selv får kundeveilederen raskt overblikk over mengdene som ikke skal tas betalt for. 

Klikk her for å se hva som er gratis å levere for husholdningkunder

Mengde
Husholdning
Næring
Inntil 0.02 m³
10,-
400,-
Inntil 1 m³
50,-
400,-
Inntil 2 m³
100,-
600,-
Inntil 3 m³
150,-
900,-
Inntil 4 m³
200,-
1 200,-
Inntil 5 m³
350,-
1 600,-
Inntil 6 m³
350,-
2 000,-
Inntil 7 m³
750,-
2 400,-
Inntil 8 m³
750,-
2 800,-
Inntil 9 m³
1 200,-
3 200,-
Inntil 10 m³
1 200,-
3 600,-
Hver m³ over 10
400,-
400,-

Priser for renovasjonstjenesten

For kunder med eget bosspann (opptil 400 liter)

Hver enkelt husstand skal betale for den mengden restavfall de leverer beregnet ut fra antall ganger restavfallsspannet ditt blir tømt.

Minimumsgebyret/grunnprisen for en 140 liters beholder er 2 219,23 kr Det inkluderer en tømming per måned. Disse tømmingene faktureres per kvartal i Bergen kommune og per halvår i de åtte andre eierkommunene. 

Du kan ikke overføre ubenyttede tømminger til neste kvartal eller halvår. Det koster 34,73 kr per gang du tømmer et restavfallsspann på 140 liter utover de tømmingene som er inkludert i grunnprisen. Tømmer du bosset som en gjennomsnittskunde, hver 14. dag, er gebyret 2 635,99 kr. Ved maksimal antall tømminger blir gebyret 3 608,43 kr.

Inkludert i grunnprisen:

Tre hentinger av restavfall i kvartalet.** En henting av papir/papp/drikkekartong og plastemballasje hver fjerde uke***

Gratis levering til returpunkt og gjenvinningsstasjon av glass- og metallemballasje, papp/papir/drikkekartong og plastemballasje

Gratis levering av farlig avfall og EE-avfall til mottak eller gjenvinningsstasjon, samt levering av sortert avfall til gjenvinningsstasjonene etter fastsatte priser for husholdningskunder.

* Alle priser er inklusiv mva. I tillegg betaler du kommunal påslag for administrasjon og etterdrift av deponier.

** Vær oppmerksom på at de inkluderte tømmingene gjelder per beholder og ikke per boenhet.

***Gjelder kunder med eget papirspann.  Alle BIRs husholdningskunder kan levere papir og papp til returpunkt og gjenvinningsstasjoner uten økte kostnader.

Se standard renovasjonspris per kommune


Kunder med 60 literspann

Det er ikke mulig å dataregistrere tømming av disse spannene, slik vi gjør med større spann. Har du avtale om tømming av spannet en gang i uken vil du få renovasjonsgebyr beregnet ut fra hva en gjennomsnittskunde leverer av avfall. Har du avtale om at spannet skal tømmes to ganger i uken vil du bli maksimumskunde fordi du da leverer 120 liter restavfall hver uke.

 

For kunder med beholdere fra 660 liter og større

Alle kunder i Bergen kommune som benytter 660-liters beholdere og/eller store containere vil få renovasjonsgebyret beregnet ut fra vekt, på sikt og flere allerede i gang med dette. Ti biler med godkjent vekt kjører allerede i rute og over halvparten av borettslagskundene får nå renovasjonsgebyret beregnet ut fra vekt. Kiloprisen er 1,72 kr per kg inkl. mva.

 

For bossnettkunder

Bruken av nøkkelbrikken danner grunnlaget for ditt renovasjonsgebyr. Bossnettkundene betaler en grunnpris

på kr 2 219,23 per år per boenhet og en variabel pris basert på hvor mange ganger du åpner restavfallsluken.

For dem som bruker bossnettet kommer det også et brukerpåslag på kr 391,74 per år per boenhet. Minimumsprisen for en bossnettkunde blir da kr 2 610,97 per år per boenhet. I denne prisen er det inkludert fem åpninger av restavfallsluken i måneden. Hver lukeåpning er på inn til 35 liter. Har du mer enn fem lukeåpninger på restavfallsnedkastet i måneden, betaler du kr 8,68 per åpning i tillegg.

Bossnettkunder som bor i bokollektiv: Renovasjon grunnpris bokollektiv er kr 901,23, og brukerpåslag bokollektiv i bossnett er kr 195,87. Prisen for en lukeåpning er kr 8,68.

 

Priser for hytterenovasjon

Hytterenovasjon er en pliktig innsamlingsordning for restavfall fra hytter. Hovedløsningen for hytterenovasjon er bringepunkt med beholdere eller containere. Brennbart restavfall fra hytten skal tas med til nærmeste bringepunkt.

BIR har et differensiert gebyrsystem for hytteeiere. Det betyr at gebyret du betaler skal være tilpasset avfallsmengden du leverer. Hytter med høy standard leverer erfaringsmessig mer avfall enn hytter med lavere standard, selv om det i praksis ikke er mulig å måle akkurat hvor mye avfall den enkelte hytteeier har levert.

Deler hyttene i kategorier

BIR har derfor valgt å differensiere hytterenovasjonsgebyret ut fra en kategorisering av hyttene i henhold til følgende kriterier:

  • Adkomst: avstand fra kjørbar vei (bil) eller brygge (båt) til hytten < 1 km
  • Innlagt vann
  • Innlagt strøm (inkludert solcellepanel)
  • Firmahytter og lagshytter

Hyttene er fordelt i fire kategorier der for eksempel firma- og lagshytter ligger i den ene ytterkanten av skalaen, mens støler langt til fjells uten tilknytning til infrastruktur ligger i den andre.

 

Kategori

Kriterier Pris alle kommuner

1

Firmahytter, lagshytter

2 505,32 kr

2

2 eller 3 av kriteriene

1 252,66 kr

3

1 av kriteriene

876,86 kr

4

0 av kriteriene

626,33 kr

 Eget restavfallspann for fritidsbolig koster kr 2 505,32 (tømminger er inkludert).

Pris for spann som blir borte eller ødelagt

Blir spannet ødelagt ved et uhell, av en bil, snø eller normal slitasje blir spannet erstattet uten kostnader for kunden. Spann som blir skadet av brann må kunden erstatte økonomisk, men dette blir dekket av forsikringen. Nb, egenandel må i de fleste tilfeller påregnes, men denne fastsettes av forsikringsselskapet.

Spann som er forsvunnet
Bortkomne spann må erstattes økonomisk av kunden. Ta gjerne en runde i nabolaget for å se om du kan finne det før du bestiller nytt. Har spannet vært borte en stund, har BIR mulighet til å sjekke om det er blitt tømt og eventuelt hvor det er blitt tømt. Blir det ikke funnet gjelder prisen for erstatning av bortkomne spann som vist i tabellen under. Finner du spannet innen tre måneder etter utsetting av nytt spann, så kontakt oss og vi refunderer beløpet du har betalt.

60 liters spann

  531,50

140 liters spann

  531,50

240 liters spann

  862,50

400 liters spann

1 595,00

660 liters spann

2 544,00

660 liters spann m/lås

3 066,00

 

 

Diverse andre priser

 

Kompoststrø

50 liter per sekk. Selges på gjenvinningsstasjonene.

100,-

Forsøpling

Prisen inkluderer opprydding, transport, behandling og administrasjonskostnader.

1950,- (minstepris)

Nøkler

Ekstra nøkkel til fellesbeholdere/hyttebeholdere.

80,-/150,-

Betalt sekk

Hentet på gjenvinningsstasjon/sendt i posten.

75,-/100,-

Låsebøyle

Låsebøyle til 140 liters spann/240 liters spann/660 liters beholder.

145,-

Brikker/adgangskort

BIR deler ut to brikker/adgangskort per boenhet. Om du trenger flere kan de kjøpes ved å kontakte vårt kundesenter, klikk her for kontaktskjema.

100,-

 Blank sekk (10 pk)  50 kr ( 5 kr pr stykk)