Priser på gjenvinningstasjonene

Enkelte avfallstyper er gratis å levere. Holder du det som er kostnadsfritt for seg selv får kundeveilederen raskt overblikk over mengdene som ikke skal tas betalt for. 

Klikk her for å se hva som er gratis å levere

Mengde
Husholdning
Næring
Inntil 0.02 m³
10,-
400,-
Inntil 1 m³
50,-
400,-
Inntil 2 m³
100,-
600,-
Inntil 3 m³
150,-
900,-
Inntil 4 m³
200,-
1 200,-
Inntil 5 m³
350,-
1 600,-
Inntil 6 m³
350,-
2 000,-
Inntil 7 m³
750,-
2 400,-
Inntil 8 m³
750,-
2 800,-
Inntil 9 m³
1 200,-
3 200,-
Inntil 10 m³
1 200,-
3 600,-
Hver m³ over 10
400,-
400,-

Priser for renovasjonstjenesten

For kunder med eget bosspann (opptil 400 liter)

Hver enkelt husstand skal betale for den mengden restavfall de leverer beregnet ut fra antall ganger restavfallsspannet ditt blir tømt.

Minimumsgebyret/grunnprisen for en 140 liters beholder er 1913,43 kr. Det inkluderer en tømming per måned. Disse tømmingene faktureres per kvartal i Bergen kommune og per halvår i de åtte andre eierkommunene.

Du kan ikke overføre ubenyttede tømminger til neste kvartal eller halvår. Det koster 32,91 kr* per gang du tømmer et restavfallsspann på 140 liter utover de tømmingene som er inkludert i grunnprisen. Tømmer du bosset som en gjennomsnittskunde, hver 14. dag, er gebyret 2374,17 kr. Ved maksimal antall tømminger blir gebyret 3229,83 kr.

Inkludert i grunnprisen:

Tre hentinger av restavfall i kvartalet.**

En henting av papir/papp/drikkekartong og plastemballasje hver fjerde uke***

Gratis levering til returpunkt og gjenvinningsstasjon av glass- og metallemballasje, papp/papir/drikkekartong og plastemballasje

Gratis levering av farlig avfall og EE-avfall til mottak eller gjenvinningsstasjon, samt levering av sortert avfall til gjenvinningsstasjonene etter fastsatte priser for husholdningskunder.

* Alle priser er inklusiv mva. I tillegg betaler du grunnpåslag bossnett og kommunal påslag for administrasjon og etterdrift av deponier.

** Vær oppmerksom på at de inkluderte tømmingene gjelder per beholder og ikke per boenhet.

***Gjelder kunder med eget papirspann. Andre kan levere ubegrenset mengde til returpunkt

 

Se standard renovasjonspris per kommune

Kunder med 60 literspann

Det er ikke mulig å dataregistrere tømming av disse spannene, slik vi gjør med større spann. Har du avtale om tømming av spannet en gang i uken vil du få renovasjonsgebyr beregnet ut fra hva en gjennomsnittskunde leverer av avfall. Har du avtale om at spannet skal tømmes to ganger i uken vil du bli maksimumskunde fordi du da leverer 120 liter restavfall hver uke.

 

For kunder med beholdere fra 660 liter og større

Alle kunder i Bergen kommune som benytter 660-liters beholdere og/eller store containere vil få renovasjonsgebyret beregnet ut fra vekt, på sikt og flere allerede i gang med dette. Ti biler med godkjent vekt kjører allerede i rute og over halvparten av borettslagskundene får nå renovasjonsgebyret
beregnet ut fra vekt. For dem som ikke er kommet i gang med vektregistrering enda, vil den tidligere gebyrmodellen med fastpris videreføres frem til vektregistrering er klar.

 

For bossnettkunder

Bruken av nøkkelbrikken danner grunnlaget for ditt renovasjonsgebyr. Bossnettkundene en grunnpris på 1913,43 kr per år per boenhet og en variabel pris basert på hvor mange ganger du åpner restavfallsluken. 

Alle BIR-husholdninger betaler et bossnett grunnpåslag på 189,71 kr per år per boenhet. For dem som bruker bossnettet kommer det også et brukerpåslag på 371,25 kr per år per boenhet. Minimumsprisen for en bossnettkunde blir da 206,20 kr per måned per boenhet. I denne prisen er det inkludert åtte åpninger av restavfallsluken i måneden. Hver lukeåpning er på inn til 35 liter. Har du mer enn åtte lukeåpninger på restavfallsnedkastet i måneden, betaler du 8,23 kr per åpning i tillegg.

 

 

 

 

Priser for hytterenovasjon

Hytterenovasjon er en pliktig innsamlingsordning for restavfall fra hytter. Hovedløsningen for hytterenovasjon er bringepunkt med beholdere eller containere. Brennbart restavfall fra hytten skal tas med til nærmeste bringepunkt.

BIR har et differensiert gebyrsystem for hytteeiere. Det betyr at gebyret du betaler skal være tilpasset avfallsmengden du leverer. Hytter med høy standard leverer erfaringsmessig mer avfall enn hytter med lavere standard, selv om det i praksis ikke er mulig å måle akkurat hvor mye avfall den enkelte hytteeier har levert.

Deler hyttene i kategorier

BIR har derfor valgt å differensiere hytterenovasjonsgebyret ut fra en kategorisering av hyttene i henhold til følgende kriterier:

  • Adkomst: avstand fra kjørbar vei (bil) eller brygge (båt) til hytten < 1 km
  • Innlagt vann
  • Innlagt strøm
  • Firmahytter og lagshytter

Hyttene er fordelt i fire kategorier der for eksempel firma- og lagshytter ligger i den ene ytterkanten av skalaen, mens støler langt til fjells uten tilknytning til infrastruktur ligger i den andre.

 

Kategori

Kriterier Pris alle kommuner

1

Firmahytter, lagshytter

2374,26

2

2 eller 3 av kriteriene

1187,14

3

1 av kriteriene

830,99

4

0 av kriteriene

593,56  

 

Pris for bortkomne spann

Bortkomne spann må erstattes økonomisk av kunden. Ta gjerne en runde i nabolaget for å se om du kan finne det før du bestiller nytt. Har spannet vært borte en stund, har BIR mulighet til å sjekke om det er blitt tømt og eventuelt hvor det er blitt tømt. 

I tilfeller hvor kunden ikke vil lete selv, og BIR må ut for å lete etter spannet, faktureres kunden 250,- kroner om det blir funnet. Blir det ikke funnet gjelder prisen for erstatning av bortkomne spann som vist i tabellen under. Finner du spannet innen tre måneder etter utsetting av nytt spann, så kontakt oss og vi refunderer beløpet du har betalt.

60 liters spann

  531,50

140 liters spann

  531,50

240 liters spann

  862,50

400 liters spann

1 595,00

660 liters spann

2 544,00

660 liters spann m/lås

3 066,00

 

 

Diverse andre priser

 

Kompoststrø

50 liter per sekk. Selges på gjenvinningsstasjonene.
Alle kunder med varmkomposteringsbinge får i februar/mars tilsendt to rabattkuponger med 50 prosent avslag på kompoststrø.

100,-

Forsøpling

Prisen inkluderer opprydding, transport, behandling og administrasjonskostnader.

1950,- (minstepris)

Nøkler

Ekstra nøkkel til fellesbeholdere/hyttebeholdere.

80,-/150,-

Betalt sekk

Hentet på gjenvinningsstasjon/sendt i posten.

75,-/100,-

Låsebøyle

Låsebøyle til 140 liters spann/240 liters spann/660 liters beholder.

145,-

Brikker/adgangskort

BIR deler ut to brikker/adgangskort per boenhet. Om du trenger flere kan de kjøpes ved å kontakte vårt kundesenter, klikk her for kontaktskjema.

100,-

Samtalepriser til BIRs kundesenter

Minuttprisen til vårt kundesenter avhenger av ditt abonnement. Det er billig å ringe fra fasttelefon med startpris 0,99 kr og minuttpris 1,99. Mobiltelefon er litt dyrere. Eksempelvis er startprisen for Telenor kontant 0,89 kr, mens minuttprisen er 3,49 kr. Sjekk med din mobiloperatør