BIR Avfallsenergi AS er datterselskapet i BIR som drifter energianlegget. Selskapet er med dette Bergens største produsent av miljøvennlig varme, noe som kommer innbyggerne i Bergen til gode i form av elektrisitet og fjernvarme fra BKK Varme AS. Det finnes faktisk like mye energi i fire tonn boss, som i et tonn olje. 

 

Våre anlegg
Energianlegget i Rådalen, Bergen er et avansert industrianlegg som drives døgnkontinuerlig 365 dager i året. Driften er automatisk, og overvåkes kontinuerlig av sertifiserte medarbeidere fra et topp moderne kontrollrom. Herfra overvåkes også BKK Varmes fjernvarmenett og –anlegg.
 

Metallsorteringsanlegget på Mjelstad, Osterøy sorterer metaller som kommer inn med avfallet og blir liggende igjen i asken. Dette et av Europas mest moderne og effektive i sitt slag. 

Hva brenner vi?

Energianlegget brenner og energigjenvinner husholdningsavfall fra BIRs ni eierkommuner og noen nærliggende kommuner. Vi tar også imot næringsavfall, visse typer bygg- og riveavfall, samt mindre mengder sykehusavfall og medisinrester.

I 2018 mottok vi totalt ca 210 000 tonn avfall, fordelt på husholdnings- og næringsavfall. 

Miljøvennlig avfallsbehandling

Vi har et topp moderne renseanlegg som sørger for at forbrenningen ikke utgjør en helsefare eller trussel mot miljøet. De viktigste utslippskomponentene måles kontinuerlig med avanserte målemetoder ved anlegget.

De to forbrenningsovnene har fire rensetrinn hver, og er utstyrt med trinnvis tilsetting av luft og resirkulering av avgasser for å oppnå en renest mulig forbrenning. Det brukes heller ingen fossile energikilder til å forbrenne avfallet under normal drift, kun i situasjoner der en ovn må stoppes/startes, eller om temperaturen i brennkammeret blir for lav, benyttes det olje i forbrenningen.

Bedre luftkvalitet i Bergen sentrum
Avfallsforbrenningen har bidratt til mindre lokal luftforurensing, da varmen vi leverer til BKK Varme sitt fjernvarmenett har erstattet 220 gamle oljekjeler i Bergen. Varmen fra BIR Avfallsenergi levert til BKK Varme sitt fjernvarmesystem har gitt en reduksjon i CO2 utslipp 70 200 000 kg i 2018.
Dette tilsvarer 219 375 (!) bilturer Bergen - Oslo – Bergen eller at 1500 busser går på tomgang året rundt.

Kontinuerlig utslippsmålinger
Kravene til utslipp er strenge, og til luft er de i samsvar med tilsvarende krav i EU. Mange stoffer måles kontinuerlig i røyken som slippes ut fra anlegget, mens det to ganger i året tas utvidede prøver av en lang rekke andre stoffer. Det tas ukentlige prøver av avløpsvannet fra røykgassrenseprosessen. Vannet analyseres for kvikksølvinnhold hver uke, mens andre tungmetaller analyseres månedlig.

Alle våre årlige utslippstall til luft og vann ligger tilgjengelige på www.norskeutslipp.no. Utslipp til både luft og vann ligger generelt lavt, og ofte så lavt at de ikke kan måles.

  

 

Energiutnyttelse

Energien i avfallet benyttes til å varme opp og fordampe vann som sirkulerer i anleggets kjeler. Denne energien kan dermed brukes til strømproduksjon og til fjernvarme i BKK Varmes fjernvarmenett. På et år fordampes rundt 680 000 tonn vann, med et netto energiinnhold på 510 GWh. Av dette leveres ca  270 GWh til fjernvarmenettet og det blir produsert ca 90 GWh elektrisitet. Dette tilsvarer oppvarming av 25 000 husstander og strøm til nesten 4 000 husstander.  I tillegg dekkes anleggets energibehov.

Fjernvarmenettet er fortløpende under utbygging av BKK Varme og i årene fremover vil mer avfallsvarme leveres til nettet.

 

Etter forbrenning

Når avfallet brenner forsvinner mesteparten, men 20-24 % av mengdene blir igjen i form av aske. Det finnes to typer aske fra forbrenningsanlegg og det er viktig å skille på asken som tas ut underveis i renseprosessen, flygeasken (støv), og bunnasken, også kalt «slagget».

Flygeasken er farlig avfall og sendes til firmaet NOAH på Langøya utenfor Holmestrand. Her leveres flygeasken fra nær alle forbrenningsanlegg i Norden. På Langøya blandes flygeasken med svovelsyre og det dannes en nøytral gipsslurry som gjør at tungmetallene i asken bindes. På denne måten forsegles de farlige stoffene og vi unngår utslipp og forurensning.

Bunnasken sendes til BIR Avfallsenergi sin egen avdeling Mjelstad Miljø på Osterøy. Her er det et  avansert sorteringsanlegg, samt et deponi for slagg.

Årlig hentes ca 4 000 tonn magnetisk jern og ca 200 tonn rustfritt stål ut av asken vha magneter. Dette sendes videre til gjenvinning. I tillegg vha avanserte separatorer, hentes ca. 1000 tonn aluminium, gull, palladium, sink, kobber, sølv og messing. Deretter legges det som er igjen av den ufarlige bunnasken på deponi.

 

Historien vår

På begynnelsen av 1990-tallet nærmet det seg fullt på Bergen kommune sitt deponi Rådal. Da hadde i tillegg til Bergen, flere av kommunene rundt Bergen deponert avfall her i en årrekke.  Kommunene gikk sammen og etablerte BIR i 1994. Samtidig foregikk det en prosess i Bergen med sikte på å etablere et forbrenningsanlegg. Etter en lang og grundig politisk vurdering, ble det høsten 1995 fattet vedtak om etablering av et energianlegg i Rådal. 

Energianlegget kom i drift høsten 1999 og i 2003 ble eget fjernvarmenett etablert.