Hva er renovasjonsteknisk veileder?

BIR har utarbeidet en renovasjonsteknisk veileder (RTV) som hjelp for tiltakshavere, utbyggere, konsulenter, arkitekter, samt borettslag/sameier ved etablering av nye, eller ved endring av eksisterende avfallsløsninger. 

Formålet med RTV er å sikre at miljøet ivaretas gjennom å tilrettelegge for kildesortering, samt kostnadseffektiv og rasjonell drift av avfallssystemer. Veilederen fastsetter krav og retningslinjer for utarbeidelse av en renovasjonsteknisk plan (RTP) i plansaker, herunder tekniske beskrivelser, tegninger, kapasitets- og dimensjonstabeller, faktaark, tilkomst for renovasjonsbil samt generelle vilkår fra BIRs avfallsplan/strategi.

Denne veilederen er utarbeidet som et tillegg til forskrift om håndtering av avfall fra husholdning § 7.

Vi gjør oppmerksom på at denne veilederen ikke gjelder for rene forretningsbygg/næringsvirksomhet.


Når må det lages en renovasjonsteknisk plan?

Det er nødvendig med en renovasjonsteknisk plan dersom du skal ha ny avfallsløsning eller skal endre eksisterende type avfallsløsning.

Krav til innhold i renovasjonsteknisk plan

Generell del

 • Beskrivelse av hovedløsning for håndtering av avfallstypene restavfall, papir/papp/drikkekartong, plastemballasje og glass- og metallemballasje.
 • Plandokumentasjon/reguleringsplan i samsvar med arealdel i kommuneplan.
 • Temaområde for avfallshåndtering (oppsamlingssted/hentested) vist i plangrunnlag.
 • Detaljplan (bebyggelsesplan/utomhusplan) som viser avfallsløsning, type bygninger, antall boenheter og trafikal løsning for renovering med renovasjonsbil.

Teknisk del

 • Dimensjonerings- og kapasitetsberegninger.
 • Detaljutforming av avfallsløsningen.
 • Tømmehyppighet.
 • Tekniske innretninger/utstyr for hentested.
 • Kjørevei og tilkomst for renovasjonsbil, for krav til kjørevei/snuplass for lastebil (L), se veinormal, (N100), Statens vegvesen.
 • Tilkomst og oppstillingsplass for kranbil
 • Miljøtiltak, HMS og tilrettelegging for særskilte brukergrupper/universell utforming.