Større døde dyr fra viltjakt er ikke slakteravfall vanlig husholdningsavfall og kommer innunder Mattilsynets forskrifter. Slakteavfall kan i de fleste tilfeller graves ned lokalt i jaktområdet forutsatt at avfallet ikke vil medføre forurensning av miljøet rundt.