Dere har etablert et nytt avfallsanlegg med nedgravde bunntømte containere, som vil kreve oppfølging og vedlikehold i drift. Tradisjonelt har disse anleggene ved ferdigstillelse blitt overført til beboerstyret. Vi erfarer at mange av disse synes det vanskelig å følge opp driften av avfallsanleggene sine. Derfor tilbyr BIR, som profesjonell part, å overta eierskap til deler av avfallsløsningen fra dere. På den måten kan vi sikre stabil drift for oss og våre kunder.

 

BIR overtar drifts-, vedlikeholds- og serviceansvar for avfallsløsningen når anlegget settes i drift, og utskiftning av avfallsløsning ved behov. Beboerne vil dermed forholde seg til BIR med alt som er relatert til avfallsløsningen fra dag én. Utbyggere som overlater eierskap til BIR behøver ikke å inngå serviceavtale med leverandør.

Oppdages det feil og mangler ved avfallsløsningen, vil BIR fremme reklamasjon overfor produsent. Utbygger står ansvarlig det første driftsåret for kostnader der reklamasjon blir avvist. Ett år etter avtaleinngåelse overdras anlegget og videre ansvar til BIR. 

For å finansiere vedlikeholdet og oppfølgingen vil alle beboere få et standard påslag i tillegg til ordinært renovasjonsgebyr. BIR Infrastruktur er underlagt regelverket for selvkost og prisen skaderfor ikke være høyere enn utgiftene.