– BIR mener denne avgiften treffer feil, og den bør skyves frem i tid for å muliggjøre fangst og lagring på CO2 før avgiftene spiser opp kapital som kunne blitt brukt på å realisere nettopp slike CO2-fangstanlegg. Avgifter som gir insentiver til eksport av avfall over grensen til naboland som har andre rammer bør unngås, sier konsernsjef Borghild Lekve i BIR.

Støtte til modning av CO2-fangstprosjekter på avfallsforbrenning

BIR savner øremerkede midler til modning av prosjekter til fangst og lagring av CO2. CO2-fangst og lagring krever høye kostnader både i investering og drift. Avfallsforbrenningsanleggene er villige til å ta store deler av kostnadene selv, men den bør settes av øremerkede statlige midler til støtte for modning av prosjektene for å muliggjøre anlegg for CO2-fangst og lagring innen 2030.

Fangst og lagring av biogen co2

Vi ser at det i statsbudsjettet for 2024 fremdeles ikke er prisinsentiver for fangst og lagring av CO2 med biogent opphav. Det bør være et rammeverk for dette på lik linje med avgift og kvoter på fossile utslipp, altså en omvendt CO2-avgift som tidligere foreslått av Miljødirektoratet.

Forbrenningsavgiften ser ut til å gi BIR en årseffekt på 100 mnok, samtidig som vi foreløpig ikke kan se at avgiften er øremerket til klimatiltak, sier Borghild Lekve, konsernsjef i BIR. Cecilie Bannow