Når du bruker et transportfirma ved levering av avfall

BIR innfører nå krav om samtykke for innhenting av husholdningsavfall. Samtykkeordningen regulerer private aktørers muligheter og ansvar knyttet til innhenting av avfall på vegne av BIRs husholdningskunder. Ingen kan samle inn husholdningsavfall uten kommunens samtykke, jf. forurensningsloven § 30. Avfall som blir levert til BIRs gjenvinningsstasjoner av næringsdrivende på oppdrag fra privatkunde blir regnet som næringsavfall ved levering selv om samtykke er gitt. Ønsker du å søke om samtykke, benytter du linken her: Samtykke

Tidligere har næringsdrivende som tilbyr transport av avfall fra husholdninger blitt gitt tillatelse til å levere avfall på gjenvinningsstasjonene til husholdningspris. Dette basert på at kunden utsteder en fullmakt for levering av sitt husholdningsavfall ved å fylle ut et eget fullmaktsskjema. Denne ordningen er nå tatt bort.

Tillatelse basert på fullmaktsskjema har medført uklarhet rundt hva som er husholdningsavfall og hva som er næringsavfall. Dette har resultert i at næringsavfall fra bedrifter i noen tilfeller har blitt forsøkt levert til husholdningspris. Disse erfaringene tilsier at fullmaktsordningen i praksis er vanskelig å administrere og dermed ikke har fungert etter hensikten.

.