De ti kommunene som eier BIR er underlagt Lov og forskrift om offentlige anskaffelser. Dersom de ikke ønsker å utføre håndtering av
husholdningsavfall med egne ansatte, kan de enten benytte et eget eiet selskap (egenregi), eller tildele kontrakten til et selskap de har eierinteresse i (utvidet egenregi) eller inngå kontrakt med en annen virksomhet som har enerett til å håndtere husholdningsavfall.


De ti eierkommunene har valgt det siste; å tildele BIR AS enerett når det gjelder å utføre kommunenes lovpålagte oppgaver innenfor innsamling av husholdningsavfall. Hjemmel for dette er Forskrift om offentlige anskaffelser § 2-3 og Forurensningsloven § 30.