FNs bærekraftsmål

FNs bærekraftsmål er verdens felles arbeidsplan for å utrydde fattigdom, bekjempe ulikhet og stoppe klimaendringene innen 2030.

Bærekraftig utvikling handler om å ta vare på behovene til mennesker som lever i dag, uten å ødelegge framtidige generasjoners muligheter til å dekke sine. Bærekraftsmålene reflekterer de tre dimensjonene i bærekraftig utvikling: klima og miljø, økonomi og sosiale forhold. BIR har aktiviteter under flere av delmålene og understøtter eierkommunenes ambisjoner knyttet til FNs bærekraftsmål.

 

7 Ren energi for alle: Energianlegget er en stor energiprodusent som i tillegg leverer fjernvarme.
8 Anstendig arbeid og økonomisk vekst: Vi bidrar til en profesjonell og moderne avfallsbransje.
9 Innovasjon og infrastruktur: Innovasjon vedrørende infrastruktur for avfall.
10 Mindre ulikhet: BIR deltar i prosjektet ANIN Balkan, i regi av Avfall Norge, hvor norske kommuner deler kompetanse og brukt renovasjonsutstyr på Balkan.
11 Bærekraftige byer og samfunn: Vi bidrar til bærekraftige byer og ressursutnyttelse med infrastruktur som Bossnettet samt fleksibel gebyrmodell. Vi er også medlem av Eurocities-nettverket.
12 Ansvarlig forbruk og produksjon: Vi bidrar gjennom gjenvinning av naturressurser og gjennom endring mot en sirkulær økonomi.
13 Stoppe klimaendringene: Vi produserer energi av restavfall og arbeider med biobrensel og CCS.
14 Liv under vann: Vi hindrer forsøpling til vann og arrangerer strandrydding. BIR er involvert i forskningsprosjekt der matavfall brukes som råstoff for mikroalger.
15 Liv på land: Hageavfall, vi hindrer spredning av fremmede arter. BIR er involvert i forskningsprosjekt der insekt omdanner matavfall til høyverdig insektprotein.
16 Fred og rettferdighet: Vi bidrar til fred og rettferdighet gjennom ANIN Balkan.
17 Samarbeid for å nå målene: Samarbeid med eierne gjennom KAV, Avfall Norge, Eurocities, Klimapartner Hordaland, VilVite, Ungt Entreprenørskap, med flere.