Miljørapport

Med miljørapporten ønsker BIR å vise at vi jobber systematisk for et bedre arbeidsmiljø og bidrar til en positiv miljøutvikling. Vårt mål er kontinuerlig forbedring på disse områdene.

Helse og arbeidsmiljø

Arbeidsmiljøet i BIR skal kjennetegnes med trivsel, inkludering, tillit og engasjement. Det er nulltoleranse for mobbing, trakassering og diskriminering. Alle medarbeidere skal bidra til å forbedre HMS-resultatene ved å etterleve rutiner, rapportere om uønskede forhold, bidra til forbedringsarbeid samt å stoppe farlige handlinger.

Hvert enkelt BIR-selskap har et selvstendig ansvar for sitt HMS-arbeid. Den enkelte virksomhet skal utarbeide egne mål og HMS-handlingsplan, gjennomføre tiltak og rapportere om sine HMS-aktiviteter. HMS-arbeidet følges opp på virksomhetsnivå gjennom kvartalsvis rapportering av status i det enkelte selskapsstyre samt i BIRs styre. Det forventes at alle ledere har et sterkt engasjement i HMS-arbeidet, og at alle medarbeidere får relevant opplæring og blir engasjert i HMS-aktiviteter på arbeidsplassen.


Attraktiv arbeidsgiver – rekruttere og beholde

BIR har i sin strategi et mål om å være en attraktiv arbeidsgiver. Dette gjøres blant annet gjennom å satse på et mangfold av medarbeidere med forskjellig bakgrunn, kjønn, alder, religion og etnisk tilhørighet. BIR har cirkaelleve forskjellige nasjonaliteter representert i arbeidsstokken.

BIR har de siste årene brukt traineer og ser på det som en god rekrutteringsmåte. Høsten 2018 startet to traineer i henholdsvis BIR AS og BIR Avfallsenergi AS.
BIR er en aktiv bidragsyter til REdu, avfallsbransjens kompetanseløft, hvor det arbeides aktivt med å styrke høyere utdanning, satse på kompetanseutvikling, innovasjon og forskning, samt synliggjøre bransjens muligheter for studenter. I tillegg har vi et samarbeid med andre avfallsbedrifter om fagbrev i gjenvinningsfaget.

Gjennom 2018 har konsernet hatt 450 faste medarbeidere og vikarer, tilsvarende 383,5 årsverk. Til sammenligning var tallene for 2017 444 medarbeidere og 383,5 årsverk. Gjennomsnittsalderen i konsernet er 42,5 år (42,6 år i 2017).

 

Medarbeiderutvikling

Kontinuerlig kompetanseutvikling er viktig for BIR, og i 2018 utarbeidet vi rammer for Kompetansestyring i BIR. Hvert enkelt selskap skal utarbeide en kompetanseplan med tilhørende tiltaksplan. Hensikten med denne rammen er å få en felles struktur og plattform for hvordan BIR arbeider med kompetanseutvikling.

Det er nødvendig å følge opp både fag- og lederkompetanse og at BIR legger til rette for at alle medarbeidere får utnyttet sin kompetanse på best mulig måte. Medarbeidere og ledere må sammen ta ansvar for å skape et miljø med vekt på gode leveranser og prestasjoner. Dette vil igjen bidra til at BIR når sin visjon om å være «Vestlendingenes egen miljøbedrift».

BIR tar samfunnsansvar og ser det som viktig å hjelpe unge med å få lærlingeplass og ta fagbrev. Ved utgangen av 2018 hadde vi ni lærlinger. De tar fagbrev innenfor hvert sitt fagfelt: gjenvinningsfaget, yrkessjåførfaget, bilfaget (tyngre kjøretøy), salgsfaget, kontor- og administrasjonsfag og kjemi- og prosessfag. Gjennom BIR sitt program for lærlingene legger vi til rette for at de blir kjent med hverandre, skaper samhold og blir kjent med andre avdelinger enn sin egen. Ved å utdanne en fagarbeider bidrar de ulike selskapene i BIR til å sikre bransjen sin fremtid.

BIR har i 2018 gjennomført et lederutviklingsprogram for våre 63 ledere. Programmet består av fem 2-dagersamlinger samt selskapsvise ledersamlinger. Målet med programmet var å videreutvikle lederkompetansen hos den enkelte samt å gi lederne en felles plattform for erfaringsutveksling på tvers av selskaper og avdelinger. Det er også viktig at programmet bidrar til en felles ledelseskultur.

 

Utvikling av BIR-kultur

Det at BIR legger vekt på sine kjerneverdier en av grunnsteinene i vårt arbeid med å skape en bedriftskultur som er sterk og bidrar til at BIR er et godt sted å være for våre medarbeidere. Kjerneverdiene er for øvrig superpålitelig, miljøpådriver, imøtekommende og lagspiller (SMIL) Vårt slagord; Sammen for en god sak, bygger også opp under dette arbeidet i tillegg til at det har betydning for vårt arbeid ut mot våre kunder.

Konsernet har som mål å ha lavest mulig sykefravær, og for å oppnå dette har lederne et høyt fokus på oppfølging av sykmeldte. Totalt var sykefraværet i 2018 på 6,3 Prosent. Det er en nedgang på 0,2 prosentpoeng siden 2017. Korttids- og langtidsfraværet har vært på henholdsvis 2,6 og 3,7 prosent.


Utvikling i sykefravær - prosent

 

Et godt arbeidsmiljø har innvirkning på utviklingen av sykefraværet som igjen vil bidra til friske medarbeidere. Alle, ledere og medarbeidere, har et ansvar for å bidra til et godt arbeidsmiljø. Det er tre virksomheter i BIR som har inngått IA-avtaler.

Likestilling er viktig og vi mener at mangfold og representasjon av begge kjønn, forskjellige etniske grupper, forskjellige aldersgrupper og funksjonshemmede bidrar til innovasjon, godt arbeidsmiljø og positive resultater. I våre etiske retningslinjer er det nedfelt at det ikke aksepteres noen form for trakassering eller diskriminering.

 

Rutine for konflikthåndtering

BIR Privat AS har hatt en egen rutine for konflikthåndtering. Denne rutinen er nå revidert og gjort konsernovergripende. Videre er det gitt opplæring i konflikthåndtering for alle ledere, verneombud og tillitsvalgte. Det er laget en brosjyre som kan brukes både forebyggende, og som verktøy for håndtering av konfliktsituasjoner.

 

Varsling

I lys av endringer i Arbeidsmiljøloven er rutine for varsling revidert. Vesentlige punkter som inngår i varslingsreglene er diskriminering, korrupsjon, forretningsmoral samt plikt og rett til å si fra om brudd på lover og forskrifter og BIRs etiske retningslinjer. Medarbeiderne skal føle trygghet til å si i fra dersom en opplever uregelmessigheter.

Det er registrert en varslingssak i løpet av 2018. Saken er ferdig behandlet.


Etiske retningslinjer

Alle BIRs medarbeidere er gjennom ulike roller representanter for virksomheten. Det er de beslutningene og handlingene vi gjør hver dag som bygger BIRs omdømme og sikrer tilliten til konsernet. BIRs etiske retningslinjer tydeliggjør de holdninger og den atferden BIR forventer av sine medarbeidere med hensyn til respekt, integritet og lojalitet. Retningslinjene gir et felles grunnlag for betraktning og bevisstgjøring av etiske spørsmål og hjelper medarbeiderne til å ta riktige valg.

Korrupsjon
Det er forbud mot å bestikke eller motta bestikkelser. Beslutning om å motta eller gi noe av verdi må alltid kunne forsvares offentlig.

Samfunnsansvar
BIR skal være en god nabo og bidra til en positiv miljøutvikling i samfunnet generelt og i de lokalsamfunn som er berørt av vår virksomhet spesielt.

Habilitet
Vi skal unngå at det oppstår konflikt mellom personlige interesser og BIRs interesser. Enhver medarbeider har ansvar for å vurdere egne interesser i forhold til sitt virke i BIR.

Arrangementer
Invitasjoner skal alltid vurderes i forhold til om det ligger en forventet gjenytelse bak, og om invitasjonen er i full åpenhet. Som hovedregel skal BIR betale for arrangement medarbeiderne deltar på.

 

Uønskede hendelser

Friske medarbeidere og stabil arbeidskraft i et godt arbeidsmiljø er en forutsetning for at BIR skal oppnå effektiv drift og kvalitet i alle ledd. Arbeidet skal tilrettelegges slik at medarbeiderne ikke utsettes for uheldige fysiske eller psykiske belastninger, og at ingen blir skadet eller syke som følge av arbeidet. BIR arbeider kontinuerlig for å redusere antall personskader, oppnå et lavt sykefravær og skape et godt arbeidsmiljø.

Registrering av HMS-saker er stabilt
Registrering og behandling av uønskede hendelser er viktige virkemidler for å redusere arbeidsulykker. God oversikt over slike hendelser gir bedre mulighet til å sette inn godt og målrettet forbedringsarbeid. I 2018 ble det totalt registrert 571 slike saker i konsernet, noe som er litt færre enn i 2017, med 602 registreringer, men på nivå med foregående år.

BIR skal være ledende i bransjen innen sikkerhet. Vi skal oppnå gode resultater og være en pådriver for bedre sikkerhetsstandard i bransjen. Det er en klar forventning om at alle som arbeider for oss skal gripe inn i utrygge situasjoner og delta aktivt for å redusere risiko.

Det er et grunnleggende prinsipp at HMS-arbeidet skal vare forebyggende. Revisjoner, funn fra arbeidshelseundersøkelser og risikovurderinger gir grunnlag for å finne uønskede forhold og iverksette tiltak for korreksjon og forbedring. Risikovurderinger hjelper virksomhetene i forbedringsarbeidet gjennom å finne tiltak som reduserer risikoen for at faren skal inntreffe.

Fraværsskader
BIRs overordnende mål er null arbeidsulykker med fravær. I 2018 hadde konsernet åtte hendelser med fravær. Dette er en skade mer enn i 2017 (sju fraværsskader). En av hendelsene utgjorde 31 % av alle fraværsdagene. Antall fraværsskader er fortsatt for høyt, og vi kan bli flinkere til å finne de riktige tiltakene som hindrer repeterende skader. Konsernet er opptatt av forbedringsarbeid, og registrering av HMS-hendelser og farlige forhold er en viktig forutsetning for ytterligere å redusere antall arbeidsulykker.

Personskader med fravær - antall tilfellerSkade påført tredjeperson
Antall materielle skader påført tredjepersons eiendeler endte på 38 i 2018, tilsvarende som i 2017. Dette er en positiv utvikling sett i lys av at bilparken økte med cirka 15 prosent ved inngangen til fjerde kvartal i 2017. Kostnadene forbundet med disse skadene 892 458 kroner mot 771 715 kroner i 2017.

Materielle skader påført tredje person - antall tilfeller
Kundeklager
Det ble registrert 1 973 kundeklager fra husholdningene i 2018. Tilsvarende tall for 2017 var 1 814. Majoriteten av henvendelsene er klager om at beholderen ikke er tømt.

Gjennom et helt år blir det tømt over 3,5 millioner avfallsbeholdere og containere. Dersom man tar hensyn til dette, er antall kundeklager lavt. Antallet tilsvarer 1,0 prosentandeler i forhold til antall boenheter og fritidsboliger eller 0,04 prosent i forhold til antall tømminger.

Utvikling i kundeklager - antall tilfeller

 

Naboklager
I fjor ble det innrapportert to naboklager knyttet til vår drift. Begge hendelsene er knyttet til lukt fra næringsområdet i Rådalen. Ved nærmere undersøkelser kan ikke vi se at lukten kommer fra vår drift.

Utvikling i naboklager - antall tilfeller

 

God beredskapshåndtering
Selv om vi jobber godt med sikkerhetsarbeid i konsernet, er vi imidlertid klar over risikofaktorene forbundet med vår virksomhet. For å håndtere uforutsette og alvorlige, uønskede hendelser på en god måte, har hver virksomhet sin egen beredskapsplan. Vi hadde ingen alvorlige beredskapshendelser i 2018.

 

Tilsyn og inspeksjoner av myndigheter

Salhusveien gjenvinningsstasjon og Os gjenvinningsstasjon, BIR Privat
I 2018 gjennomførte Fylkesmannens miljøvern- og klimaavdeling tilsyn ved to av BIR Privats gjenvinningsstasjoner. 09.02.18 var det tilsyn ved gjenvinningsstasjonen i Salhusveien og 13.02.18 ved Os gjenvinningsstasjon. Tilsynene var uanmeldte og hadde som formål å avdekke eventuelle avvik i hovedsak knyttet mot bestemmelsene i avfallsforskriften og internkontrollforskriften. Herunder var håndtering farlig avfall og utslippskontroll viktige tema. Det ble et avvik på hver av gjenvinningsstasjonene. Avvikene dreide seg om utslipp av overvann via sandfang til sjø og manglende drenering og dårlig dekke ved mottaket for jord- og steinmasser. Begge tilsynssakene er avsluttet.

BIR Bedrift
16.10.18 gjennomførte Fylkesmannens miljøvern- og klimaavdeling en inspeksjon ved BIR Bedrifts avfallsmottak på Ravnanger (Askøy). Formålet med inspeksjonen var å kontrollere om gjeldende krav i Forurensningsloven ble overholdt. De tre avvikene som ble gitt handlet om lagringsmengde, manglende deklarasjon av avfall og at lagringsmengden ikke var i henhold til tillatelsen. Alle avvik ble lukket innen frist.

Juli 2018 gjennomførte Vann- og avløpsetaten tilsyn med BIR Bedrifts olje- og fettutskillere. De hadde noen påpekninger vedrørende prøvetakingskum og rutiner for rengjøring i matavfallsmottaket. Alle påpekninger er utbedret og besvart.

Brannvesenet
10.04.18 gjennomførte Fylkesmannens miljøvern- og klimaavdeling tilsyn på Mjelstad Miljø i samarbeid med Osterøy brannvesen. Tilsynet resulterte i ett avvik. Det manglet risikovurdering med hensyn til brann på deler av anlegget. Dette ble straks rettet opp.

 

Ytre miljø

BIR skal være «Vestlendingenes egen miljøbedrift». For å oppnå visjonen tar vi vårt samfunnsansvar på alvor. BIR skal være en god nabo og bidra til en positiv miljøutvikling i samfunnet generelt og i de lokalsamfunn som er berørt av vår virksomhet spesielt. Vi jobber for å tilegne oss god informasjon om miljømessige konsekvenser av vår virksomhet. For å redusere belastningen på miljøet og forbedre kvaliteten på tjenestene, skal BIR ligge i front og investere i bedre teknologi som reduserer utslipp av klimagasser.

Klimamål
Høsten 2016 ble BIRs Avfalls- og ressursstrategi vedtatt. Den gir retning for utvikling og prioritering av de lovpålagte oppgavene som er delegert til BIR. Strategien inngår som en del i konsernets overordnede strategiarbeid og støtter opp under konsernets hovedstrategi og målsettinger. Handlingsplaner med tiltak som støtter opp under de strategiske grepene og målene utarbeides i de ansvarlige selskapene.
Det er formulert 16 mål som skal føre konsernet i ønsket retning. Noen mål er konkrete og målbare, mens andre er prosessmål som krever omfattende samarbeid med parter utenfor BIR.
To av målene bidrar direkte til å redusere BIRs klimautslipp. Det ene målet er at BIR skal samle inn avfall i Bergen sentrum uten utslipp av NOx og CO2 innen 2020. Det andre målet er at BIR skal redusere sine utslipp av CO2 fra transport med 80 prosent innen 2020. Videre støtter BIR bransjens arbeid for å utrede fangst og lagring av CO2 fra avfallsforbrenning.

 

Elektrifisering av bilparken

BIR skal redusere sine samlede CO2-utslipp med 80% innen utgangen av 2020. Videre skal avfallsinnsamling i Bergen sentrum gjennomføres fossilfritt innen utgangen av 2020.
Dette skal vi greie gjennom å redusere den samlede km-produksjon gjennom effektivisering av rutestrukturer samt å være helt i frontlinjen for å teste ut og implementere innovative og miljøvennlige driftsløsninger.

For å komme i mål med fossilfri avfallsinnsamling, har BIR valgt å gå for elektriske biler. I 2018 kom det første fossilfrie renovasjonskjøretøyet i drift. Det er en liten komprimatorbil som skal betjene de trangeste gatene i sentrum. Ytterligere tre elektriske renovasjonsbiler er satt i bestilling med levering i 2019. Med dette innfrir BIR målsetning om å betjene husholdningskundene og den øvrige infrastrukturen i sentrumsområdet fossilfritt. Likeledes har BIR Privat bestilt to elektriske varebiler med levering første halvår 2019. Vi ser dette som et stort første skritt i retning fossilfri drift.

BIR har i dag 163 kjøretøy på fossilt drivstoff (149 i 2017), derav 93 renovasjonsbiler. Videre har vi 21 nullutslippskjøretøy derav en renovasjonsbil.

 

Andre klimareduserende tiltak

 • BIR jobber også med følgende tiltak for å redusere klimautslippene:
 • BIR jobber aktivt med sirkulærøkonomi og bidrar til å skape avfallsstrømmer som blir nytt råstoff til matvareproduksjon, f.eks. melbillelarver til menneskeføde og dyrefôr.
 • Fjernvarmenettet bygges ut ytterligere sammen med BKK Varme AS. Fjernvarme er basert på fornybar energi fra energianlegget i Rådalen. Fjernvarme erstatter bruk av fyringsolje i lokale fyringssentraler og oljefyrer. I takt med at bossnettet i Bergen bygges ut, reduseres behovet for å kjøre med bossbiler i sentrum.
 • Energianlegget viderefører arbeidet med å bytte belysning til LED.
 • Energianlegget oppgraderer styresystemet sitt for å sikre mer stabil drift hvilket også gir mindre utslipp.
 • Energianlegget oppgraderer forbrenningsprogramvare som skal gi økt energigjenvinning.
 • Mjelstad Miljø har investert i utvidelse av sorteringsanlegget for å øke gjenvinning av metaller.
 • Mjelstad Miljø har installert nytt renseanlegg for sigevann.
 • BIR Privat og BIR Transport samarbeider om å redusere antall kilometer kjørt per kilo innsamlet avfall. Tiltak som skal gjennomføres:
 • Stadig flere nedgravde løsninger og returpunkt blir utrustet med sensor som gir opplysninger om fyllingsgraden. Dermed kan tømmefrekvensen optimaliseres.
 • All innsamlet glassemballasje blir kjørt til Fredrikstad, hvor et av verdens mest moderne anlegg for sortering av råstoff fra glass og metallemballasje er lokalisert. For å effektivisere innsamlingen av glass og metall skal dette mellomlagres på gjenvinningsstasjoner. Derfor bygges det nå binger på gitte gjenvinningsstasjoner for å ta imot dette avfallet.
 • BIR Privat måler hvor mange beholdere vi gjenbruker i forhold til hvor mange vi setter ut totalt. Videre er vi er i dialog med leverandører for å øke andelen resirkulert materiale i de beholderne vi kjøper.
 • Det er foretatt effektivisering av innsamlingsrutene for renovasjonsbilene.

 

Miljøhendelser i 2018

I 2018 ble det totalt registrert 41 miljøuhell. Hvert år har BIR målsetning om at det ikke skal skje miljøuhell som er så alvorlige at de må rapporteres til Fylkesmannens miljøvernavdeling. I fjor ble det rapportert fire hendelser til Fylkesmannens miljøvernavdeling, se tabellen nedenfor.

Av mindre miljøuhell kan nevnes:

 • Det er kastet asbestholdig avfall i avfallstypen «jord og stein».
 • Hydraulikklekkasjer fra biler, maskiner og komprimerende containere som har medført mindre utslipp av olje.
 • En mindre lekkasje av ammoniakk fra et campingkjøleskap på en gjenvinningsstasjon.
 • Mindre branner på sorteringsanlegget på grunn av feilsortering (eksempel på utløsende faktorer: batteri og nødbluss).


Miljøuhell rapportert til Fylkesmannens miljøvernavdeling
- antall uhell

Dato Hendelse Påvirkning Arbeidssted
25.1 Overutslipp av CO Luft Energianlegget
4.2 Overutslipp av CO, TOC, støv og for lav forbrenningstemperatur Luft Energianlegget
16.4 Overutslipp av dioksin Luft Energianlegget
25.10 Overutslipp av CO, TOC og støv Luft Energianlegget

CO = Karbonmonoksid
TOC = totalt organisk karbon

 

Klimaregnskapet

BIR er en av 34 partnere i Klimapartner Vestland. Som partner forplikter vi oss til å utarbeide en årlig rapport over egne utslipp av klimagasser, lage planer og gjøre tiltak for å redusere disse samt forbli miljøsertifisert. BIR har nå utarbeidet sitt sjette klimaregnskap.

Prosessutslipp er den største CO2-kilden i BIRs klimaregnskap. Med prosessutslipp menes beregnet fossil andel av CO2-utslippet fra forbrenning av avfall i energianlegget. Dette CO2-utslippet vil bestå av karbon fra både fossile og fornybare kilder. Plastog lignende vil gi fossilt utslipp, mens for eksempel matavfall, tekstiler av naturfiber og papir vil gi fornybart utslipp.