Utnyttelse av husholdningsavfallet

Total mengde husholdningsavfall håndtert av BIR Privat i 2018 var 151 867 tonn. Denne figuren viser hva som skjer med avfallet.

 

 

 

AVFALL FRA HUSHOLDNING er alt avfallet BIR Privat AS tar imot fra husholdningene.

MATERIALGJENVINNING betyr at materialet i avfallet utnyttes som råstoff til nye produkter.

RESTAVFALL er den delen av avfallet som er igjen når avfall til materialgjenvinning og farlig avfall er sortert ut.

ENERGIGJENVINNING (anleggets utnyttelsesgrad) betegner prosessen som skjer ved BIRs energianlegg, og oppgis i prosentvis andel av energien i forbrenningsprosessen som utnyttes til produksjon av strøm og fjernvarme.

ENERGIGJENVUNNET AVFALLSMENGDE betegner andelen av total restavfallsmengde som går til forbrenning, multiplisert med energiutnyttelsesgraden.

TOTAL GJENVINNING er summen av material- og energigjenvunnet avfall.

SLUTTBEHANDLET avfall er det avfallet som ikke blir utnyttet til verken material- eller energigjenvinning.

HENTESYSTEM er avfallsinnsamling hvor BIR henter avfall hjemme hos kunden.

BRINGESYSTEM er avfallsinnsamling hvor kunden selv bringer avfallet til returpunkt eller gjenvinningsstasjon.

RETURPUNKT er ubetjente mottak i nærmiljøet for levering av husholdningsavfall til gjenvinning: Papir, papp, glass- og metallemballasje, samt plastemballasje. For levering av farlig avfall finnes det bringepunkt på en del bensinstasjoner hvor man ved henvendelse får utdelt nøkkel til en låst container som avfallet settes inn i. Det er også mulig for borettslag å låne en gratis container for farlig avfall.

GJENVINNINGSSTASJON er et betjent mottak hvor kunden mot betaling kan levere sortert grovavfall som for eksempel trevirke, hageavfall, metall og lignende til gjenvinning. Farlig avfall, elektronisk/elektrisk avfall, papir, papp, drikkekartong, glass-, metall og plastemballasje kan leveres gratis.