BIR Nyverdi AS

Hva er det viktigste selskapet oppnådde i 2023?

Året 2023 markerer det første hele driftsåret for piloteringsverkstedet i Møllendalsveien 40 i Bergen. På ombruksmarkedet har vi solgt 50 tonn varer, med et gjennomsnitt på 1 tonn per uke. Vi har etablert vellykkede tredjepartssamarbeid som fremmer ombruk og reparasjon, øker bevisstheten rundt opplæring og nødvendig kompetanse og legger grunnlaget for etablering av flere sirkulære strømmer i fremtiden. 

Selskapet utarbeidet innsiktsrapporten "Overordnet plan for utvikling av gjenvinningsstasjonene", som gir viktig grunnlag for fremtidsrettede miljøparker og tjenestetilbud i eierkommunene. Basert på rapporten og annet innsiktsarbeid, har vi i andre halvår jobbet spesielt med ombruk ute på gjenvinningsstasjonene. Dette skal tydeliggjøre vår dreining mot en mer bærekraftig drift.

Hva gjorde selskapet i 2023 for å være en miljøpådriver?

BIR Nyverdi AS innehar rollen som bærekraftssekretariat for BIR. I 2023 vedtok BIR sin første bærekraftsstrategi, som setter retningen for konsernets bærekraftsarbeid. Strategien inneholder mål for å redusere negativ påvirkning på klima og miljø, samt øke positive sosiale og miljømessige påvirkninger. Arbeidet med å implementere strategien involverer alle selskapene og har resultert i en handlingsplan med klare mål og indikatorer.

I 2023 ledet vi også prosessen for resertfisieringen av BIRs hovedkontor som Miljøfyrtårn. For å sikre god kompetanse på alle nivåer i konsernet, etablerte selskapet en intern bærekraftsskole som i første omgang ga grunnleggende innføring i viktig rammeverk og kommende krav.