Andre selskaper der BIR har eierinteresseNorsk Riving AS

Daglig leder: Magne Eikås
BIRs eierposisjon: 81,8 prosent
BIR innehar rollen som styreleder ved Anders Haugsvær-Holst og styremedlem ved Hanne Wetland.

Norsk Riving AS er spesialister på innvendig riving, betongsaging, asbestsanering, miljøkartlegging og ombrukskartlegging. Selskapet leverer entreprenørtjenester og prosjekteringstjenester i hele landet.

Norsk Riving har kompetanse og erfaring med ombruk av bygg- og anleggsavfall (BA-avfall). Selskapet ivaretar omstilling til mer sirkulære verdikjeder for BA-avfall og er kjent i markedet for å være sterk på grønne løsninger i rivings- og saneringsprosjekter. Dette er i tråd med BIRs strategi og er med og styrker BIR Bedrifts tjenestetilbud for bygg-, anleggs- og eiendomsnæringen.


Eviny Termo AS

Daglig leder: Øystein Haaland
BIRs eierposisjon: 49 prosent
BIR innehar rollen som nestleder ved Borghild Lekve og styremedlem ved Ove Knudsen.

Eviny Termos forretningsidé er å skape verdier gjennom å forvalte og utvikle konkurransedyktige energiløsninger basert på miljøvennlige energikilder. Eviny Termo produserer og leverer energi fra store og mindre energianlegg, og bruker overskuddsenergi fra avfallsforbrenning, varmepumper, bioenergi, frikjøling og solceller til å forsyne kundene med både varme, kjøling og strøm.

Eviny Termo har konsesjon for å bygge og drive fjernvarmeanlegg i Bergen og Førde. Utover det, eier og drifter selskapet flere lokale løsninger som leverer energi til kunder i regionen. Eviny Termo utnytter overskuddsvarmen fra BIR Ressurs til beste for byens innbyggere. Kunder har i 2023 fått gode betingelser ved bruk av avfallsvarme, og i godt samarbeid med dyktige medarbeidere på anlegget i Rådalen, har vi oppnådd en effektiv utnyttelse av tilgjengelig avfallsenergi. 


Carrot AS

Daglig leder: Tore Totland
BIRs eierposisjon: 34,8 prosent
BIR innehar rollen som styreleder ved Stian Halland.

Carrot leverer IT-system for flyt av avfalls- og kundedata på tvers av ERP- og fagsystemer. Det gjør at BIR kan fakturere kunder basert på tømmedata fra både spann, containere, nedgravde løsninger eller bossnettet.

BIR stiftet selskapet WasteIQ sammen med New & Company AS for å kommersialisere en egenutviklet programvare. Etter oppstarten av selskapet ble BIRs interne programvare profesjonalisert og kommersialisert ved at den ble utviklet til å være systemavhengig. Fokuset var å lage et helhetlig system for håndtering av avfallsdata som kunne tilbys andre renovasjonsaktører, noe navnet WasteIQ ga uttrykk for. Deretter videreutviklet selskapet konseptet til å også bli et insentivbasert system for utsortering av renere avfallsfraksjoner. Dermed beveger selskapet seg oppstrøms i avfallsbransjen, og konseptet skal fungere som en «gulrot» for å få aktører til å jobbe enda bedre med utsortering av rene materialer som igjen kan gå inn som ressurser i nye verdikjeder – derav navnet Carrot AS.

Selskapet vinner stadig nye lisensavtaler, og i fjerde kvartal 2023 klarte selskapet å inngå en lisensavtale på et stort næringsbygg i Storbritannia. Denne milepælen for selskapet viser at konseptet også er interessant utenfor Norge.


Invertapro AS

Daglig leder: Alexander Solstad Ringheim
BIRs eierposisjon: 18,1 prosent per 31.12.23.
BIR innehar rollen som styreleder ved Stian Halland.

Eierskapet i Invertapro støtter opp om BIRs satsing på å nyttiggjøre matavfall inn i nye verdikjeder. Selskapet utnytter vegetabilsk matavfall til produksjon av melbillelarver. BIR Bedrift produserer og leverer fôr til larvene gjennom sitt fôrkjøkken, og får med dette omgjort matrester til en ressurs.

Invertapro har løpende avtaler om salg av både larver og frass/biogjødsel. Selskapet har bevist «proof of concept», gjennom etablering av pilotproduksjon i egne lokaler på Voss. Selskapet jobber nå aktivt med å realisere en større fabrikk, slik at selskapet kan oppskalere til en fullskala produksjon.

BIR vil øke sin andel til 24,7 prosent i begynnelsen av 2024, som følge av deltagelse i vellykket emisjon via Folkeinvest ved årsskiftet 2023/2024.


Greentech Innovators AS

Daglig leder: Ingmar Høgøy
BIRs eierposisjon: 16 prosent

Selskapets forretningskonsept er produksjon av mikroalger og bakterier basert på våtorganisk avfall, herunder matavfall. Mikroalger kan bli fremtidens fiskefôr i oppdrettsnæringen. Dersom selskapet lykkes med dette forretningskonseptet, vil det gi økt utnyttelse og verdi av BIRs våtorganiske avfall.

Selskapet har siden oppstarten i 2018 jobbet for å realisere godkjent produksjonsprosess av mikroalger og mikroorganismer basert på våtorganisk avfall. Selskapet har utført en rekke laboratorieforsøk og har klart å fremstille ønskede alger. Det gjenstår å få klarert prosessen i henhold til godkjenningskrav og skaffe til veie ytterligere finansiering for å kunne skalere opp produksjonsanlegg.


Bergen Carbon Solutions AS

Daglig leder: Odd Strømsnes
BIRs eierposisjon: 4,9 prosent

Bergen Carbon Solutions (BCS) har utviklet en innovativ teknologi for å bruke CO2 til å lage karbonnanofiber (KNF), et materiale som er sterkere enn stål, lettere enn plast og leder strøm. BCS bidrar til løsninger innen sektoren for karbonfangst- og bruk (CCU). BIR tok i en tidlig fase eierposisjon i selskapet, og BCS har tidligere fått støtte fra ENOVA til et prosjekt der selskapet skal plassere en produksjonsenhet i Rådalen og produsere KNF fra røykgass fra BIRs forbrenningsanlegg. Dette ble gjennomført i første kvartal 2023, og ble en vellykket test fra BCS sin side.

BCS er notert på Euronext Growth Oslo.