Sammen om en bærekraftig utvikling

 

Med egen bærekraftsstrategi på plass og systematisk jobbing med bærekraft gjennom nye og spennende utviklingsprosjekter, er BIR en viktig aktør i overgangen til et mer sirkulært samfunn. 

 

– Bærekraft er avgjørende for BIR. Ved å utføre kjernevirksomheten vår på riktig måte, bidrar vi til å sikre et bærekraftig samfunn, sier konsernsjef Borghild Lekve.

Hun forteller at BIR har et tosidig perspektiv.

– På den ene siden handler det om hva vi gjør. Ved å utføre kjerneoppgaven vår og håndtere avfall på en måte som bidrar til et mer sirkulært samfunn, og sørge for at alle ting beholdes lenger som verdier i verdikjeden, bidrar vi positivt inn i et bærekraftig samfunn. På den andre siden er det måten vi gjør det på. Helt konkret betyr dette at vi må bidra til økt utsortering av det klassiske avfallet, som for eksempel papir, papp og glass- og metallemballasje, slik at vi sikrer at vi kan gjenvinne alt på en god måte. Vi må jobbe enda mer med å øke sorteringen hos kundene, og innrette oss etter de utsorteringskravene som kommer i lovverket for å sikre økt bærekraft. Samtidig må vi utføre samfunnsoppdraget vårt på en bærekraftig måte. Dette betyr blant annet at vi utfaser fossile kjøretøy og erstatter disse med elektriske, og
at vi prøver å effektivisere ruter for å redusere kjørelengden.

Ny bærekraftsstrategi

For å sikre og få tydeliggjort målene, og innrette oss etter internasjonalt anerkjente rapporteringskrav, har vi nå utviklet en bærekraftsstrategi som omhandler både hva vi gjør og måten vi gjør det på.

Bærekraftsstrategien er i dag plassert rett under konsernstrategien og den dekker hele konsernet – både den lovpålagte og konkurranseutsatte delen. På sikt ser Borghild for seg at den vil bli en del av vår neste konsernstrategi, og den har dermed fått varighet ut 2024, i likhet med dagens konsernstrategi. Hun forteller at alle de aktuelle interessentene og eierne våre har vært sentrale i å gi innspill til strategien, for å sikre at vi ivaretar eierkommunenes mål på bærekraftsområdet.

– Jeg oppfatter at både styret vårt og eierne våre er opptatt av det samlede bærekraftsperspektivet, og ikke bare av kostnads- og effektivitetsperspektivet. Hele vårt samfunnsoppdrag handler jo veldig mye om å gjøre ting bærekraftig.

Større og sterkere sammen med IHM

26. april 2022 ble det inngått en intensjonsavtale om sammenslåing med Indre Hordaland Miljøverk (IHM), og 1. juni 2023 ble IHM en del av BIR-konsernet.

– Det er fantastisk at vi utvides med IHM, som nå er et datterselskap og har fått navnet BIR Voss Hardanger. Det ligger i strategien vår å være vestlendingenes egen miljøbedrift, og vi tar nå et enda sterkere ansvar på Vestlandet. For både det gamle IHM og BIR er det fordeler ved sammenslåing. For å møte de utfordringene avfallsbransjen står overfor fremover i det grønne skiftet, og klare å gjennomføre alt vi ønsker, er det viktig å være en stor nok aktør med økonomiske muskler. Samlet blir vi enda sterkere, og får enda mer kraft til å være innovative, sier Borghild.

Biogassanlegg på Voss

BIR ønsker å etablere et biogassanlegg på Voss, med en biopark i tilknytning til anlegget. Borghild mener at sammenslåing med IHM gir opplagte fordeler her.

– Å etablere dette på Voss, mener vi er et faglig godt utgangspunkt og et riktig sted for både et biogassanlegg og en biopark. Da er det flott at vi får Voss, Ulvik og Eidfjord inn som nye eiere.

Etter planen vil to tredjedeler av det anlegget skal motta være kumøkk fra bønder i området, og en tredjedel vil være matavfall. Matavfallet samler vi inn i papirposer, for det er viktig med så rene avfallstyper som mulig for å sikre kvalitetsgjenvinning og at vi ikke får plast inn i bioresten som skal produseres på anlegget. Biogass er et høyverdig drivstoff, som passer godt inn i en ikke-fossil satsing, og bioresten vil bli til høyverdig og mer bærekraftig gjødsel som vil kunne erstatte nåværende gjødselprodukter.

Karbonfangstanlegg i Rådalen

BIR jobber også med å få etablert et karbonfangstanlegg i Rådalen. I første omgang jobber vi med et prosjekt der vi planlegger å fange 100 000 tonn utslipp årlig, av de 240 000 tonnene CO2 som slippes ut i dag.

– På sikt ønsker vi å fange alt, men for å komme i gang vil vi starte med 100 000 tonn i stedet for et fullskalaanlegg. Dagens teknologi er relativt umoden, og vi ønsker å ta del i videre teknologiutvikling i fortsettelsen, forteller Borghild. For å få til dette, er BIR avhengig både av økt areal og økonomisk støtte.

– Vi jobber mye med finansiering og er avhengig av støtte både fra stat og kommune. Ved å etablere et slikt anlegg er det vesentlige investerings- og driftskostnader. Ved å fange 100 000 tonn, forutsetter vi at vi klarer å bli karbonnøytrale, og da skal CO2-avgiften falle bort og driftskostnadene reduseres. Det er likevel høye utgifter, for et slikt anlegg er veldig energiintensivt. Vi vil få utgifter knyttet til driften og tapte inntekter knyttet til energi, så dette vil koste, men vi mener likevel at det er riktig vei å gå og dermed helt nødvendig. Karbonfangstanlegg er utrolig viktig for å komme videre med å håndtere klimaproblematikken.

I dag er det for lite plass på egen tomt til et karbonfangstanlegg i Rådalen. Det pågår nå en reguleringsprosess, og BIR er i dialog med Bergen kommune og andre eiere i området om overtakelse av areal.

– Vi har tatt kontakt med alle interessenter i saken, og opplever god støtte, men vi trenger også drahjelp for å få frigjort areal. Her jobber vi sammen for en god sak, og det er en god sak å etablere karbonfangstanlegg i Rådalen. Nærheten vår til Øygarden, hvor karbonet skal sendes, gjør at det er samfunnsøkonomisk fornuftig å etablere et karbonfangstanlegg her.

Omorganisering

Etter omorganisering av BIR AS i 2021, sto de lovpålagte datterselskapene i konsernet for tur. Omorganiseringen av disse trådte i kraft 1. april 2022.

– Bakgrunnen for omorganiseringen var å sikre at vi skulle få en enda mer velfungerende organisasjon, slik at BIR kunne levere enda bedre på de overordnede målene i konsernstrategien. I den nye organiseringen ønsker vi å bli mindre fragmentert og siloorientert, men heller jobbe mer sammen. Vi har felles kunder, og både kunder og medarbeidere skal få oppleve en mer felles organisasjon og at vi jobber for felles mål. Dette innebærer en litt annen måte å gruppere oppgaver på, slik at de henger mer naturlig sammen enn tidligere, og skal bidra til enda bedre oppgaveløsning og økt innovasjon. Så langt opplever jeg at dette innfrir i stor grad, sier Borghild.

Videre skal vi jobbe med organisasjonskulturen.

– Vi har en gjeng med fantastiske medarbeidere i BIR, og vi vil at de skal ha det enda bedre. Når medarbeidere har det bra på jobb, gjør de en god jobb. BIR har et kjempeviktig samfunnsoppdrag. Uten våre medarbeidere ville avfallshåndteringen i BIR-kommunene stoppet opp, og samfunnet ville ikke fungert. Vi vil jobbe enda mer med å sikre at hver enkelt medarbeider kjenner på hvor viktige de er. Det er en utrolig høy kompetanse og et sterkt engasjement i BIR, og dette skal vi jobbe videre med å forsterke.

Innflytting i nye, grønne bygg

Gjennom hele året har det pågått en flytteprosess i BIR, med forberedelser, utflytting fra hovedkontoret i Conrad Mohrs veg 15 og innflytting i nye bygg. I februar 2022 etablerte BIR Husholdning og deler av BIR Nyverdi seg på Espehaugen 52, og i mars 2023 flyttet BIR AS, BIR Infrastruktur, de fleste avdelinger i BIR Nyverdi og deler av BIR Ressurs inn i nytt administrasjonsbygg og hovedkontor på Lungegårdskaien 42.

– Felles for de nye byggene er at begge er bærekraftige bygg som er BREEAM-sertifiserte. De er grønne bygg som tilfredsstiller bærekraftskrav. Det har vært viktig for oss å sikre at byggene er bærekraftige og at medarbeiderne får arbeidsplasser som er godt tilrettelagt, sier Borghild.

I tillegg til at selve byggene er bærekraftige, gjenbrukes både interiør, møbler og PC-er.

– Vi setter vårt eget avtrykk på de nye byggene våre ved å gjenbruke alt som kan gjenbrukes. BIR skal ikke drive med bruk og kast, men heller ivareta historien og sikre bærekraft.

Noe annet som har vært viktig i denne prosessen, er å eie byggene selv.

– I 2022 vedtok vi en eiendomsstrategi som tilsier at der BIR skal drive, ønsker vi i hovedsak å eie byggene selv. Den virksomheten vi har, er det ikke alle som vil ha som nærmeste nabo, og da kan det være tjenlig at vi eier byggene og grunnen selv for å faktisk få til å drive det vi skal.

Ny gjenvinningsstasjon i Kvam

I april åpnet vi en ny, flott gjenvinningsstasjon i Kvam kommune. I tillegg til at denne er siste generasjons gjenvinningsstasjon, med gode løsninger for kundene, er det også en ny digital løsning der kundene kan identifisere seg og betale digitalt.

– Gjenvinningsstasjonen er fremtidsrettet med moderne digitale løsninger, og fremover tror vi det vil komme mer av forbedrede digitale løsninger til beste for kundene våre.

Vi tenker også på kundenes beste når det kommer til gebyrer på tjenestene våre.

– 2022 var et spesielt år for BIR med høy økonomisk inntjening på grunn av høye strømpriser. Vi er likevel bevisst på å prøve å holde lave kostnader, slik at vi kan fortsette å tilby stabilt lave gebyrer for kundene.