Forbrenningsanlegget


BIR Ressurs AS drifter et av Norges største avfallsbehandlingsanlegg i Rådalen, hvor vi årlig tar hånd om over 200 000 tonn avfall som ikke kan eller skal materialgjenvinnes. Denne behandlingen sikrer at miljøgifter i avfallet blir tatt ut av kretsløpet, og enten destruert eller samlet opp og sendt til egne deponier hvor det blir trygt lagret for ettertiden.  

 

 

Selv om vår primære virksomhet er sikker behandling av avfallet vi tar imot, er vi stolte over å kunne gi store mengder energi til Eviny Termo sitt fjernvarmenett i Bergen. I 2023 ga avfallsforbrenning over 300 GWh varmeenergi til fjernvarmenettet. I tillegg produserte vi 94 GWh elektrisitet, noe som gjør anlegget til Bergens største produsent av miljøvennlig energi.

Forbrenningsanlegget har tillatelse fra Miljødirektoratet til å behandle blant annet restavfall fra husholdninger og næring, sykehusavfall og medisinrester og visse typer farlig avfall fra bygg- og rivevirksomhet. I 2023 tok vi imot 210 000 tonn avfall.

I 2023 leverte forbrenningsanlegget ca. 39 000 tonn bunnaske til Mjelstad Miljø, hvorav ca. 5000 tonn ble utsortert i metallsorteringsanlegget før deponering.

Behandlingsmetoder og energiproduksjon

Forbrenningsanlegget har to forbrenningsovner som brenner avfallet ved 900-1000 grader. Ovnene benytter seg av trinnvis tilsetting av luft i likhet med en rentbrennende vedovn. Røyken som oppstår fra bålet renses gjennom ulike rensetrinn som fjerner forurensende stoffer. Det benyttes blant annet vann til dette. Dette gir veldig synlig røyk ut av skorsteinen, spesielt på kalde dager. Noe av vannet blir tappet av fra rensetrinnene, og går gjennom et eget renseanlegg før det slippes på det kommunale avløpsnettet.

Energien som frigjøres fra forbrenningsprosessen benyttes til å produsere damp som driver turbiner for strømproduksjon og fjernvarmeproduksjon til Eviny Termos fjernvarmenett. I 2023 hadde vi en energiutnyttelse på 81 prosent, og leverte varme tilsvarende årsbehovet til 30 000 boliger, og strømproduksjon tilsvarende
ca. 4500 eneboliger.

Miljønytte

Forbrenning av avfall med energiutnyttelse gir CO2-utslipp. Likevel er det en vesentlig mer miljøvennlig behandlingsmåte enn deponering, som var standard behandlingsmåte tidligere og dessverre fortsatt dominerer på verdensbasis. Deponering frigjør store mengder metangass, som er en mye mer potent klimagass enn CO2, i tillegg til ukontrollert utlekking av miljøgifter til miljøet.

Den store mengden energi som behandling av avfall gir til Eviny Termo sitt fjernvarmenett hvert år, erstatter bruk av andre energikilder som olje, gass og elektrisitet i bygg i Bergen. Dette gir et stort bidrag til bedre luftkvalitet i disse områdene, og avlaster strømnettet siden mindre elektrisitet trengs til oppvarming. På Vestlandet er dette veldig viktig siden det er begrensninger i strømnettet, og mye tung industri som ønsker å elektrifisere driften.

I likhet med all annen forbrenning, frigis det CO2 når avfallet brenner, men på grunn av at avfallet inneholder karbon både fra fossile og fornybare kilder, er det ikke all CO2 som bidrar til en global oppvarming. Det er likevel et betydelig fossilt CO2-utslipp fra vårt anlegg, og derfor jobber vi med å realisere et karbonfangstanlegg i Rådalen innen 2030. Dette anlegget skal i første omgang fange 100 000 tonn CO2, noe som tilsvarer ca. den fossile delen av vårt utslipp, og vil gjøre driften vår CO2-nøytral. En eventuell fremtidig utvidelse av fangstanlegget vil gjøre oss CO2-negative siden vi da fanger CO2 fra fornybare kilder.

BIR deltar også aktivt i prosjekter i samarbeid med oppstartsfirmaer og forskningsinstitusjoner for å teste ut forskjellige fangstteknologier. Vi har tilrettelagt den ene av forbrenningslinjene våre slik at man kan hente ut røykgass for å teste teknologier på vårt anlegg. Vi har ikke hatt denne type testing i 2023, men vi har hatt ulike firmaer til stede på anlegget i 2022, og får inn en ny pilottest i 2024.

Utslipp

Utslipp til luft fra forbrenningsanlegget måles kontinuerlig av spesielt analyseutstyr. I 2023 ble vi ferdige med oppgradering av dette utstyret til siste generasjons teknologi, som gir oss sikre målinger med god nøyaktighet og lav risiko for nedetid i årene fremover.

Noen typer utslipp kan ikke måles kontinuerlig. Derfor har vi også eksterne firmaer som tar utvidede prøver to ganger per år, i tråd med krav i avfallsforskriften. I 2023 har vi oppnådd generelt gode resultater, men vi fikk en overskridelse av grenseverdien for dioksiner til luft ved siste måling i november. Dette har blitt meldt til forurensningsmyndighetene, og vi følger opp dette i 2024 med ekstra målinger og utbedringer av doseringsutstyret for aktivt kull.

Når det gjelder utslipp til vann, har vi generelt gode resultater, men vi har hatt utfordringer med å overholde en av grenseverdiene for kadmium. Vi har jobbet med ulike tiltak, og venter på levering av ny filtermasse og utbedringer som skal gjøres på renseanlegget våren 2024.

Vi arbeider også med å oppfylle nye grenseverdier til vann, som ble innført i desember 2023. Dette er nærmere beskrevet under fokusområdet Ta miljø- og klimaansvar.

I forbindelse med krav fra Miljødirektoratet, har vi gjennomført en stor kartlegging av overvann i 2023. Denne rapporten er oversendt til myndighetene, og vil inngå i arbeidet med en helhetlig oppgradering av overvannssystemet i Rådalen, som Bergen kommune holder i.