Fokusområde: Utvikle folkene og kulturen


VÅR FORPLIKTELSE​

BIR skal være en attraktiv arbeidsplass. Dette innebærer at vi tar vare på og utvikler folkene våre ved å bygge en kultur for fellesskap, mangfold og samhandling.
BIR jobber kontinuerlig for å ivareta helse, sikkerhet og trivsel så vel som læring og kompetanseheving.

 

VESENTLIGE BÆREKRAFTSTEMAER​

  • Utvikling av felles kultur
  • Kontinuerlig læring og utvikling
  • Ivareta helse, arbeidsmiljø og sikkerhet
  • Sikre mangfold og likestilling
  • Ansvarlige arbeidsforhold

 

VÅRE MÅL

  • Etablere en felles forståelse av «ett BIR»
  • Øke bærekraftskompetansen til alle medarbeidere
  • Sikre mangfold og et helsefremmende arbeidsmiljø

 

RELEVANTE BÆREKRAFTSMÅL

               

 

VÅRT MÅL:
ETABLERE EN FELLES FORSTÅELSE AV "ETT BIR"

 

Kulturen i BIR handler om våre felles verdier, normer og holdninger og er av vesentlig betydning for at vi når våre mål. Vi legger vår innsats i å skape en felles kultur som kjennetegnes av god internkommunikasjon, samhandling og deling på tvers i konsernet samt felles forståelse av mål, verdier og normer.

Våre kjerneverdier superpålitelig, miljøpådriver, imøtekommende og lagspiller (SMIL), og slagordet «Sammen for en god sak» er ryggraden i vår kultur. Slagordet er også viktig i vårt arbeid ut mot våre kunder.

Etter to organisasjonsgjennomganger, ble det høsten 2022 startet et kulturprosjekt for å videreutvikle kulturen i konsernet og «ett BIR». I juni 2023 la prosjektgruppen frem sin sluttrapport med ti anbefalte tiltak som blant annet skal sikre at konsernet jobber målrettet sammen for å oppfylle overordnede mål. Tiltakene ble utarbeidet med bakgrunn i workshoper, spørreundersøkelse og samtaler med medarbeidere, og har et vidt spenn – fra faglige og sosiale møteplasser til vitalisering av BIRs kjerneverdier og psykologisk trygghet.

BIR Ung

Høsten 2022 ble BIR Ung startet opp som et faglig og sosialt nettverk for medarbeidere under 36 år, og 2023 var det første hele året med aktiviteter. Målet med nettverket er å skape gode relasjoner og samarbeidskultur mellom unge medarbeidere på tvers av selskapene i konsernet, og bidra til å videreutvikle BIR som en attraktiv arbeidsplass. Det ble arrangert syv aktiviteter i 2023, og totalt deltok rundt 50 BIR-medarbeidere på en eller flere av disse.

 

VÅRT MÅL:
ØKE BÆREKRAFTSKOMPETANSEN TIL ALLE MEDARBEIDERE

 

I BIR legger vi til rette for at medarbeiderne skal kunne tilegne seg og ta i bruk ny kompetanse, og kunne søke nye utfordringer uten å skifte arbeidsplass. Dette innebærer også å bygge den kompetansen BIR trenger og øke det generelle kompetansenivået innen bærekraft på tvers av konsernet. Vi har derfor etablert en intern bærekraftsskole som skal bidra til å sikre kompetanseøkning i bærekraft for alle medarbeidere.

Grunnleggende kurs i bærekraft

Det er gjennomført et internt kurs i grunnleggende bærekraft for ledere og nøkkelpersonell med gjennomgang av sentrale bærekraftstemaer, kommende krav og forventinger, klimapåvirkning og klimarisiko. Kurset blir videreført i en digital versjon som tilbys alle medarbeidere i konsernet.

Kurs i ombruk

I BIR Nyverdi har det nye mandatet for selskapet ført til nye oppgaver som tidligere ikke var en naturlig del av daglig drift. Dette har medført nye krav til våre medarbeidere på gjenvinningsstasjonene. Etter en rekke workshoper på alle BIRs gjenvinningsstasjoner, ble det tydeliggjort et behov for kompetanseheving grunnet selskapets dreining mot en sirkulær drift. I 2023 ble det derfor utarbeidet interne e-læringskurs i ombruk og kundeveiledning. I løpet av 2023 har 67 prosent av våre medarbeidere ved gjenvinningsstasjonene fullført e-læringskursene.

Fagopplæring i BIR

BIR satser på fagopplæring både ved å ta inn lærlinger, og ved å tilrettelegge for undervisning som fører frem til teorieksamen og fagprøve. BIRs medarbeidere bidrar også som sensorer i ulike fag. I inneværende skoleår har vi til sammen ca. ti medarbeidere som følger teoriundervisning i gjenvinningsfaget i et samarbeid med andre kommunale avfallsbedrifter. Det er mulig vi senere vil tilby flere fag finansiert av bransjeprogrammet.

Fagbrev på jobb
Fagbrev på jobb er en relativt ny ordning som ikke har kommet godt i gang i Vestland fylke på grunn av manglende finansiering. Ordningen legger opp til at medarbeidere i en bedrift kan inngå lærekontrakt med sin arbeidsgiver. Det er krav om minimum to års relevant yrkeserfaring.

Praksiskandidater
Medarbeidere som kan dokumentere fem år med allsidig erfaring fra yrket og dokumentere bestått teorieksamen i lærefaget kan ta fagbrev som praksiskandidat. Med bestått eksamen og relevant praksis fra yrket, kan medarbeideren ta fagprøven. Våren 2023 tok seks medarbeidere den teoretiske eksamenen som leder til praktisk eksamen senere.

Lærlinger
Den mest kjente ordningen er lærlingordningen ‒ der en som har fullført videregående, søker seg læreplass i en bedrift. Et vanlig læreløp er to år på skole og to år i lære, men det finnes også andre varianter, samt muligheter for kryssløp. En lærling følger en opplæringsplan i sitt fag, og læretiden avsluttes med en praktisk fagprøve. Per 31.12.23 hadde vi åtte lærlinger innen følgende fagområder: IT-drift, gjenvinning, yrkessjåfør og salgfag. Det er viktig å skape samhold, slik at lærlingene blir kjent med hverandre og andre avdelinger/selskaper for på den måten å bygge ett BIR. Vårt lærlingprogram legger til rette for dette.

Lærekandidater
En lærekandidat er en som følger et individuelt tilrettelagt opplegg, og det er ikke mål om å dekke alle kompetansemålene i læreplanen. Læretiden for lærekandidater avsluttes med praktisk prøve, men kun i utvalgte kompetansemål. Noen lærekandidater tar senere prøve i resterende kompetansemål, og oppnår dermed fagbrev etter hvert.

Kontinuerlig utvikling av kompetanse

I løpet av året har vi gjennomført interne kurs i hybrid ledelse for ledere med personalansvar, kurs i selvledelse for ledere og opplæring i BIR+ (vårt 

interne avvik- og forbedringssystem) for saksbehandlere. I tillegg har det fjerde kullet i BIRs lederutviklingsprogram hatt fagsamlinger gjennom året.

I år har vi rekruttert tre traineer gjennom traineeprogrammet til Bergen Næringsråd. De er ansatt i BIR Infrastruktur AS, BIR Ressurs AS og BIR Bedrift AS.

Kommunalt Avfall Vestlandet (KAV) har en ordning som muliggjør hospitering for medarbeidere i KAV sine medlemsbedrifter. Det betyr at medarbeidere som arbeider i BIR kan søke om å hospitere ved andre KAV-bedrifter, og andre kan søke om å hospitere ved BIR. All hospitering skjer etter nærmere avtale, og innenfor hva som er mulig i den enkelte bedrift. Målet for ordningen er å lære beste praksis av hverandre, og dele og øke den kompetansen som finnes innad i KAV. Samtidig vil den enkelte medarbeider få økt sin kompetanse og utvidet sitt nettverk, og dette vil igjen styrke samarbeidet mellom KAV sine medlemsbedrifter.

I samarbeid med KAV kompetanse, tilbyr AOF Vestlandet-Agder gratis kurs med midler fra bransjeprogrammet for avfalls- og gjenvinningsbransjen. Kurset inkluderer emner som bransjekunnskap om avfalls- og gjenvinningsbransjen, avfallsressurser og innføring i sirkulærøkonomi. I 2023 hadde vi 24 deltakere i gjenvinningsfaget gjennom bransjeprogrammet. Disse er fordelt på fire selskaper: BIR AS, BIR Nyverdi, BIR Bedrift og BIR Ressurs.

REdu er avfalls- og gjenvinningsbransjens felles rekrutteringsprogram og arbeider aktivt for å styrke fagtilbudet i høyere utdanning og synliggjøre bransjens muligheter for studenter gjennom blant annet å satse på kompetanseutvikling, innovasjon og forskning. BIR er med og finansierer REdu, og deltar i både styrings- og referansegruppen. Gjennom REdu gir vi muligheter for «summer internship», og sommeren 2023 engasjerte vi totalt fem studenter – to i BIR AS, to i BIR Nyverdi AS og en i BIR Ressurs AS.

 

VÅRT MÅL:
SIKRE MANGFOLD OG ET HELSEFREMMENDE ARBEIDSMILJØ

 

Et godt arbeidsmiljø for medarbeidere, innleid personell og leverandører er en grunnleggende forutsetning for BIRs verdiskaping. Det er nulltoleranse for mobbing, trakassering og diskriminering. Mangfold og likestilling fører til økt produktivitet, innovasjon og økt medarbeidertilfredshet. I BIR legger vi til rette for et trygt og inkluderende arbeidsmiljø der ulike egenskaper verdsettes og stimuleres.

Renovasjonsbransjen har en overvekt av mannlige medarbeidere, så også i BIR. Vi ønsker derfor å rekruttere kvinner inn der det er overvekt av menn.

I konsernstyret (BIR AS) er det 39 prosent kvinner. I styrene i datter-selskapene fordeler kvinneandelen seg som følger: BIR Ressurs 50 prosent, BIR Bedrift 27,3 prosent (inkludert døtrene Retura Vest og Norsk Riving), BIR Nyverdi 60 prosent, BIR Infrastruktur 25 prosent, BIR Husholdning 40 prosent. I hele BIR-konsernet er kvinneandelen på 20 prosent.

Full likestilling mellom menn og kvinner er viktig og derfor et mål for BIR. Det skal ikke forekomme forskjellsbehandling grunnet kjønn eller andre forhold som etnisitet, alder, religion eller livssyn i saker som gjelder rekruttering, lønns- og arbeidsvilkår, karriereutvikling , forfremmelse og beskyttelse mot trakassering. BIR ønsker et størst mulig mangfold, og vi har medarbeidere fra ca. elleve forskjellige land.

Helsefremmende arbeidsmiljø

Alle medarbeidere skal bidra til å forbedre HMS-resultatene ved å etterleve rutiner, rapportere om uønskede forhold og bidra til forbedringsarbeid. Det forebyggende arbeidet har høy prioritet på arbeidsplassene.

HMS-arbeidet drives innenfor de ulike virksomhetsområdene med utgangspunkt i de krav som stilles innenfor det enkelte området. Den enkelte virksomhet skal utarbeide egne mål og HMS-handlingsplan, gjennomføre tiltak og rapportere om sine HMS-aktiviteter. HMS-arbeidet følges opp gjennom kvartalsvis rapportering av status i det enkelte selskapsstyre samt i BIRs styre. Det forventes at alle ledere har et sterkt engasjement i HMS-arbeidet, og at alle medarbeidere bidrar i HMS-aktiviteter på arbeidsplassen. Vi er overbevist om at en høy HMS-standard er nødvendig for optimal drift og en langsiktig bedriftsøkonomisk lønnsomhet.


Iverksatte HMS-tiltak

Opprettelse av HMS-forum
For å styrke HMS-arbeidet i konsernet, er det opprettet et HMS-forum bestående av medarbeidere med ledende og/eller koordinerende HMS-roller fra selskapene i konsernet. Gjennom erfaringsutveksling og nettverksbygging skal forumet arbeide for å styrke konsernets HMS-arbeid og fremme et trygt og helsefremmende arbeidsmiljø. HMS-forum har blant annet revidert konsernets HMS-policy.

Sveising
Vår bedriftshelsetjeneste, Avonova, har gjort oss oppmerksomme på at sveising frigjør stoffer som er kreftfremkallende. For å finne ut hvordan vi skal beskytte våre medarbeidere best mulig, ble det gjennomført en risikovurdering sammen med bedriftshelsetjenesten. Flere forebyggende tiltak er iverksatt for å redusere eksponeringen for sveisegasser.

Eksponeringsregister
BIR har medarbeidere som blir utsatt for helseskadelige fysiske, kjemiske og/eller biologiske faktorer i sitt arbeid som utløser krav om eksponeringsregister, som for eksempel medarbeidere som sveiser. Vi har derfor gått til anskaffelse av et eksponeringsregister. Her skal det blant annet registreres hver gang noen sveiser og hvor lenge det sveises. Disse opplysningene skal lagres i minst 60 år.

Risikovurdering av renovasjonsruter
BIR Husholdning kjører på mange veier med potensial for alvorlige ulykker. Virksomheten har derfor satt i gang et arbeid med å risikovurdere rutenettet. Hittil er ca. 80 prosent av rutene risikovurdert. Det har særlig blitt sett på skoleveier, rygging på gang- og sykkelstier, enmannsbetjente biler i sterkt trafikkerte veier og «vinterveier» (veier der det er vanskelig å kjøre på grunn av glatt føre og snø). For eksempel er trafikkfarlige tømmesteder på E39 overført fra enmannsbetjent bil til tomannsbetjent bil. Tidligere måtte sjåføren gå ut i trafikken for å tømme avfallsbeholdere siden det ikke var mulig å kjøre ut av veien eller endre hentested for beboerne. Videre er noen stopp langs gang- og sykkelstier flyttet, slik at renovasjonsbilene slipper å rygge. BIR Voss Hardanger har også gjort et tilsvarende arbeid for veier med krevende tilkomst i sitt rutenett.

Støykartlegging av forbrenningsanlegget og deponiet på Mjelstad
I samarbeid med bedriftshelsetjenesten, er det gjennomført en kartlegging av støyeksponeringen hos ulike yrkesgrupper i virksomheten samt at støyen i enkelte rom/områder er kartlagt. Kartleggingen konkluderte med hvor det er anbefalt og påbudt å bruke hørselvern. I fortsettelsen skal medarbeiderne informeres om viktigheten av å bruke godt hørselvern når de oppholder seg i støyende omgivelser. Når det gjelder mottakshallen på forbrenningsanlegget, ble det målt 

støynivå som er i nærheten av og over hva lovverket tillater uten at det iverksettes tiltak. Forbrenningsanlegget har derfor informert sine kunder om hvilke sikkerhetskrav som gjelder, inklusive at det er påkrevd å bruke hørselvern når man oppholder seg i mottakshallen.

Opplæring i trafikksikkerhet
Fra et sikkerhetsperspektiv er det ønskelig at alle som kjører renovasjonsbil har kunnskap og ferdigheter om kjøring på vinterføre og bruk av kjetting. Både BIR Husholdning og BIR Voss Hardanger har derfor gjennomført opplæring i dette i løpet av året.

Tuft Transportskole har gjennomført kurs for ca. 35 av BIR Husholdning sine sjåfører. Kursinnholdet har vært teori om traf ikkadferd, regler, konsekvenser, økonomisk kjøring og vinterkjøring, samt kjøring med instruktør, inkludert tilbakemelding og veiledning. Avslutningsvis har deltagerne foretatt pålegging av kjetting på renovasjonsbil.

I november ble det gjennomført en felles fagdag for BIR Husholdning og BIR Voss Hardanger. Det var en dag fylt med informasjon, gruppearbeid og ulike aktiviteter. Sjåførene fikk blant annet opplæring i vinterkjøring med praktiske øvelser med renovasjonsbil på NAF sin glattkjøringsbane på Voss.

I løpet av året har 13 av BIR Husholdning sine sjåfører tatt fagbrev som yrkessjåfør. Alle som kjører elektrisk renovasjonsbil har fått opplæring av leverandør, samt at det er gjennomført kurs i bruk av krokløfter og kran, og en del sjåfører har tatt maskinførerbevis.

HMS-arbeid knyttet til innsamling av matavfall
Etter en testperiode i utvalgte deler av BIR-området, startet BIR Husholdning opp med innhenting av matavfall i første kvartal 2023. Medarbeidere som jobber med innhenting av denne avfallstypen, blir eksponert for mikroorganismer fra matavfallet. På bakgrunn av dette, er det i samarbeid med bedriftshelsetjenesten gjennomført en kartlegging og risikovurdering av dette arbeidet. Dette resulterte i flere anbefalte tiltak som trolig vil redusere medarbeidernes eksponering for mikroorganismer. Det er blant annet utarbeidet rutiner som tar for seg ulike aspekter ved innsamling av matavfall. Videre er det bestilt to nye renovasjonsbiler med høyt innkast for avfall. Det forventes at dette tiltaket vil gi en stor reduksjon i renovatørenes eksponering for mikroorganismer i tømmesituasjonen. Leveringsdato for de nye bilene er medio 2024. Renovatørene blir også jevnlig kalt inn til arbeidshelseundersøkelse for å sikre at iverksatte tiltak fungerer som en barriere mot arbeidsrelatert sykdom. I tillegg får renovatørene tilbud om yrkesrettet vaksinering.

Sorteringsanlegget på Mjelstad under tak
Driften på Mjelstad Miljø er blitt helt forandret etter at den 2 500 kvadratmeter store sorteringshallen kom på plass våren 2023. Frem til april var den eneste delen av sorteringsanlegget som var under tak en tørkehall der slagg fra forbrenningsanlegget ble tørket før det verdifulle metallet skulle sorteres ut. Dess tørrere slagg, dess bedre sorteringsgrad. På regnværsdager kunne det derfor være utfordrende at slagget ble vått igjen under sorteringsprosessen, samt at driftsoperatørene måtte gjennomføre tilsynsrunder og vedlikehold utendørs. På snøtunge vinterdager kunne det dessuten gå timevis med måking og isfjerning før selve sorteringen kunne settes i gang, noe som resulterte i tap av mange driftstimer.

Bygget har ført til en mer stabil drift og bedre sorteringsgrad. Før ble det meste av tilsyn utført manuelt. Nå er det montert kamera på alle viktige deler av driften, og medarbeiderne kan hele tiden følge med på driften via skjerm fra hjullasterne. På den måten kan de raskere oppdage feil og utnytte arbeidstiden bedre.

Opplæring i ergonomi for kontormedarbeidere
En god utforming av dataarbeidsplassen er med på å forebygge muskel- og skjelettplager. Alle medarbeiderne på hovedkontoret fikk derfor tilbud om
å delta på et foredrag om ergonomi samt personlig oppfølging av en fysio-
terapeut. Fysioterapeuten gav en god innføring i hvordan vi tar vare på
kroppen vår, har en god arbeidssituasjon og kan forebygge belastningsplager.
Ca. 60 prosent av medarbeiderne deltok på foredraget, og ca. 25 prosent takket ja til å få personlige råd og veiledning fra fysioterapeut. De som deltok, var veldig fornøyde med opplegget og derfor vil kontormedarbeidere i andre deler av konsernet få tilsvarende tilbud.

Sykefravær

BIR arbeider hele tiden for å skape et best mulig arbeidsmiljø. Både ledere og medarbeidere har et ansvar og bidrar i dette arbeidet. Vi arbeider systematisk for å utforme og forbedre arbeidsforholdene for å unngå arbeidsulykker, arbeidsrelaterte sykdommer og sykefravær på grunn av både fysiske og psykososiale risikofaktorer i arbeidsmiljøet.

Konsernet hadde i 2023 et sykefravær på 7,04 prosent (7,3 prosent i 2022). Korttidsfraværet var på 4,3 prosent og langtidsfraværet var på 2,99 prosent.

Rapportering av avvik

BIRs ambisjon er å drive virksomheten med null skader. Dette kan vi oppnå gjennom god styring av risiko, systematisk arbeid med å forebygge skader og arbeidsrelaterte sykdommer, og involvering av alle medarbeiderne. Vi bruker vårt styringssystem BIR+ til å dokumentere rutiner, risikovurderinger samt registrere uønskede hendelser og forbedringsforslag.

Det ble totalt registrert 1 362 avvik og forbedringsforslag i 2023. Dette er en økning fra året før, da tallet var 1 094. Av disse er 278 av sakene forbedringsforslag, noe som er mer enn en fordobling sammenlignet med antallet i 2022 (116).

BIR Voss Hardanger ble en del av BIR-konsernet i juni 2023. Deres HMS-tall for hele året er inkludert i konserntallene. Dette forklarer delvis økningen i antall registrerte avvik.

For å kunne forebygge skader og ulykker, er det viktig å rapportere farlige forhold og nestenulykker. Disse avvikene medfører at det blir iverksatt tiltak som hindrer framtidige alvorlige hendelser. De siste årene har det vært en jevn økning i rapporteringen av disse kategoriene. I 2023 stabiliserte antallet seg – det ble rapportert 216 farlige forhold/nestenulykker, mot 211 i 2022. Dette er hendelser som manglende orden, uforsvarlig kjøring med truck, mindre søl av kjemikalier, mangelfulle rutiner, vannslanger som ligger i gangveger og manglende løfteredskap for tunge løft.

Fraværsskader

BIR jobber kontinuerlig for en skadefri arbeidsplass. Vi har over tid etablert en god rapporteringskultur for uønskede hendelser, herunder innmelding av alle typer skader. Disse er grunnlaget for rapporteringen på blant annet H-verdien som er et tall på hyppighet av arbeidsulykker som er så alvorlige at de medfører fravær fra arbeidsplassen. Den defineres som antall arbeidsulykker med fravær per 1 000 000 arbeidede timer. Tallmaterialet viser en liten reduksjon sammenlignet med 2022, men tallet er fortsatt for høyt. Selskapet følger nøye med på utviklingen i antall skader, og vil ufortrødent fortsette å styrke HMS-arbeidet.

Målekort

Målekortet ble vedtatt i handlingsplanen for bærekraft og viser BIRs vedtatte resultatmål og indikatorer for måloppnåelse. Det er ikke alle indikatorene BIR har fullstendig datagrunnlag for, men det arbeides med å sikre dette i løpet av 2024.