Fokusområde: Skape verdier av ressurser


VÅR FORPLIKTELSE​

BIR skal skape verdi av ressurser ved å etablere nye sirkulære verdikjeder. Dette innebærer at BIR er en innovatør som utnytter ressursene i avfallet. BIR stiller krav til aktørene i verdikjeden, og er initiativtaker til samarbeid som skaper verdi for samfunnet.

 

VESENTLIGE BÆREKRAFTSTEMAER​

 • Tilrettelegge for sirkularitet og øke ressursutnyttelsen
 • Sikre bærekraftige innkjøp
 • Innovasjon og samarbeid
 • Verdiskaping i lokalsamfunn

 

VÅRE MÅL

 • ​Øke utsortering i tråd med EU-målkrav
 • Stille bærekraftskrav i alle våre innkjøp
 • Innovere egen verdikjede og være en pådriver for oppstartsselskaper og innovasjonsnettverk
 • Være en pådriver for smart byutvikling og bærekraftige lokalsamfunn 

 

RELEVANTE BÆREKRAFTSMÅL

               

 

VÅRT MÅL:
ØKE UTSORTERING I TRÅD MED EUS MÅLKRAV


Overforbruket i samfunnet bidrar til økte klimagassutslipp og ressursknapphet, og det er viktig å tilrettelegge for en sirkulær økonomi som sikrer at ressursene holdes i kretsløpet så lenge som mulig. For å imøtekomme disse utfordringene, har EU satt ambisiøse krav for håndtering av avfall. Det er videre satt nasjonale mål for materialgjenvinning og utsortering av avfallstyper, som gjelder den enkelte kommune. Utsorteringskravene er et virkemiddel for å bidra til at Norge når EUs materialgjenvinningsmål gjennom EØS-avtalen. BIR skal bidra til dette ved å tilrettelegge for brukervennlige avfallsløsninger som sikrer at ressursene blir utsortert og at ressursene i avfallet utnyttes. Dette inkluderer tilrettelegging for ombruksløsninger, oppsirkulering og gjenvinning av materialer, økt utsortering og tiltak for å redusere både eget og kunders avfallsvolum.

 

Innhenting av ressurser

Prioriteringene i norsk avfallspolitikk og EUs rammedirektiv for avfall illustreres godt med avfallspyramiden. Avfallspyramiden oppmuntrer til handling på de øverste nivåene, da dette vil bidra til å minimere både mengden avfall som genereres og den miljømessige påvirkningen av avfallshåndtering.

I 2023 samlet BIR inn 144 382 tonn avfall fra innbyggerne i BIR-kommunene. Avfallsmengde per innbygger utgjorde 374 kilo, som var en reduksjon på 0,5 prosent sammenlignet med året før. Dette er den laveste avfallsmengden BIR har samlet inn fra husholdningene siden 1996.

 

Utsortering av avfall

Høy grad av utsortering er et viktig premiss for å kunne utnytte ressursene i avfallet. BIR har som et prioritert mål å øke utsorteringsgraden av avfallet, herunder redusere andelen restavfall og øke andelen utsortert avfall. I 2023 utgjorde utsorterte avfall 51 prosent av mengdene som ble samlet inn, mot 49 prosent i 2022. Dette betyr at innbyggerne i BIR-kommunene har forbedret sin utsortering noe i fjor.

Fra 2023 gjelder nye forskriftskrav om utsortering av mat- og plastavfall både for husholdninger og næringsaktører som har husholdningslignende avfall.(11) Forskriften setter spesifikke krav om utsorteringsgrad av mat- og plastavfall fra henholdsvis 2025 og 2028 for kommunene. Det er også varslet forskriftsfestede utsorteringskrav for papp- og papiravfall og glass- og metallemballasje, i tillegg til nye krav om kildesortering av tekstilavfall.

BIR har gjort beregninger av utsorteringsgraden for de avfallstypene som vil få, og som forventes å få, krav til utsortering de kommende årene. Dette er ikke nøyaktige beregninger, men det gir et grovt anslag på hvordan BIR-kommunene ligger an i henhold til utsorteringskravene.(12)

BIRs beregninger indikerer at over 70 prosent av papp og papir samt glass- og metallemballasje ble sortert ut av husholdningene i 2023. Videre indikerer beregningene at 20 prosent av plastavfallet ble utsortert, mens kun 11 prosent av matavfallet ble sortert ut. Det er innen matavfall BIR-kommunene har størst sprik mellom mengden som blir utsortert i dag og kommende krav.

 

Ombruk

BIR jobber aktivt med å øke omsetningen av ombruksvarer både på gjenvinningsstasjonene våre og på ombruksmarkedet i Møllendalsveien 40. I 2023 har BIR levert hvitevarer fra gjenvinningsstasjonene på Espehaugen, i Salhus og på Askøy til reparasjon hos Elektrotec på Askøy. Dette er hvitevarer som opprinnelig ble innlevert som EE-avfall ved våre gjenvinningsstasjoner. Elektrotec henter og reparerer hvitevarene og selger dem videre i markedet med to års garanti.

 


Til sammen leverte og solgte BIR 1 100 tonn ombruksvarer i 2023. Dette utgjør 0,8 prosent av avfallsmengden BIR samlet inn.(13) Det ble gitt nytt liv til over 10 tonn hvitevarer gjennom samarbeidet med Elektrotec, og det ble solgt ca. 50 tonn med varer fra ombruksmarkedet i Møllendalsveien. Året 2023 markerer det første hele driftsåret for piloteringsverkstedet i Møllendalsveien 40. Ombruksmarkedet har hatt en jevn vekst i både kunder og omsetning gjennom året. Totalt har 20 000 kunder besøkt ombruksmarkedet, med et snitt på 410 kunder per tirsdag. Dette har resultert i en omsetning på 615 000 kroner, som deriblant kommer fra salg av 150 sykler. som er reparert ved hjelp av intern kompetanse.

Materialgjenvinning

Noen av avfallstypene kan materialgjenvinnes og brukes som ressurser og innsatsfaktorer til produksjon av nye produkter. Avfallstyper som i dag blir sendt til materialgjenvinning er matavfall, papp og papir, skrapjern, dekk med felg, park- og hageavfall, glass- og metallemballasje, EE-avfall, plastemballasje, hardplast, batterier og gips, samt metaller utsortert fra forbrenningsresten fra avfallsforbrenningen.

I 2023 startet BIR med utsortering av hardplast ved Espehaugen gjenvinningsstasjon. Hardplasten går til materialgjenvinning, i motsetning til tidligere, da den gikk i restavfallet. I 2024 skal dette utvides til de andre gjenvinningsstasjonene til BIR. En høyere utsorteringsgrad av slik plast vil øke materialgjenvinningsandelen. Det som ikke kan materialgjenvinnes, blir energigjenvunnet i BIRs forbrenningsanlegg. I 2023 oppnådde BIR en materialgjenvinningsgrad på 28,2 prosent, som er en økning fra 2022 da den var på 26,4 prosent.


Håndtering av næringsavfall

BIR Bedrift tilbyr avfallshåndteringstjenester til næringskunder, herunder innsamling, effektive sorteringsløsninger, gjenvinning og miljørådgivningstjenester. Selskapet har som mål å hjelpe bedrifter med å optimalisere sin avfallshåndtering for å oppnå økt effektivitet, redusere avfallsmengder og minimere miljøpåvirkningen av sine operasjoner.

Den nye avfallsforskriften stiller krav til at virksomheter som genererer husholdningslignende avfall skal sørge for kildesortering, men det er ikke satt konkrete måltall til utsorteringsgrader slik det er for kommunene. BIR Bedrift jobber aktivt med å bistå sine kunder i å tilrettelegge for og øke utsorteringen av ulike avfallsfraksjoner. I 2023 har BIR Bedrift bistått virksomheter med å sette måltall for utsortering, gjennomført plukkanalyser, gitt råd og veiledning om sortering, samt utviklet e-læring med formål om bedre sortering ute hos kunde.

Størstedelen av avfallet som BIR Bedrift håndterer går via deres anlegg på Lønningshaugen, mens noe av avfallet går direkte til neste mottakerledd. I 2023 håndterte BIR Bedrift 52 127 tonn avfall totalt, hvorav 42 550 tonn gikk via BIR Bedrift sitt anlegg. Av avfallet som BIR Bedrift håndterte via sitt anlegg i 2023, gikk 51 prosent til materialgjenvinning, mens 48 prosent gikk til energigjenvinning. Videre gikk 0,5 prosent av avfallet til deponi, mens omtrent 0,5 prosent hadde ukjent gjenvinningstype.

Egengenerert avfall

Den største delen av avfallet som generes av BIRs egen drift kommer fra forbrenningsanlegget. Dette industrianlegget generer en helt annen type avfall enn BIRs andre selskaper. Den største andelen av avfallet fra forbrenningsanlegget er asken som dannes i forbrenningsprosessen. For detaljer om hvordan asken håndteres, se side 90 - 93 om forbrenningsanlegget og metallsorteringsanlegget. Avfallet som genereres i øvrige deler av BIR er i hovedsak knyttet til drift av verkstedet. Det resterende avfallet anses som husholdningslignende avfall og kommer fra driften av gjenvinningsstasjonene og kontorarbeidsplasser.

Gjennom året har det blitt gjort konkrete tiltak på forbrenningsanlegget for å bedre utsorteringen av avfall. Blant annet er det innført ytterligere kildesortering for å imøtekomme nye myndighetskrav. I 2023 fikk forbrenningsanlegget på plass løsninger for utsortering av matavfall og plastemballasje, i tillegg til de eksisterende løsningene for papir samt glass og metall.

 

VÅRT MÅL:
STILLE BÆREKRAFTSKRAV I ALLE VÅRE INNKJØP

Realisering av FNs bærekraftsmål fordrer at virksomheter tar ansvar for å sikre bærekraftige forhold i egen verdikjede. BIR skal være en ansvarlig aktør som stiller klare krav til egne leverandører når det gjelder sosiale forhold, klima og miljø, samt god styring. Dette innebærer også revidering av om krav oppfylles, bistand til oppfyllelse av krav og iverksettelse av konsekvenser ved brudd på krav. Det betyr at BIR gjennom vår innkjøpspraksis forsikrer oss om at leverandører opptrer etisk, at produkter og tjenester er bærekraftige, og at avgjørelser vedrørende innkjøp tas med hensyn til sosiale, økonomiske og miljømessige forhold.

Ansvarlig innkjøpspraksis

BIR har et klart mål om at vi skal stille bærekraftskrav i alle våre innkjøp. I 2023 ble det satt klima- og miljøkriterier i 15 prosent av anskaffelsene, og klima- og miljøkrav i 77 prosent av anskaffelsene. Samtidig var det 23 prosent av anskaffelsene som var uten klima- og miljøkrav eller klima- og miljøkriterier. Dette er en tydelig forbedring fra 2022, hvor 47 prosent av konkurransene ikke hadde klima- og miljøkrav:

  


Vi oppfordrer alle tjenesteleverandører som ønsker å inngå kontrakt med BIR om å registrere seg i StartBANK. Dette er et felles leverandørregister som brukes av innkjøpere innenfor bygg og anlegg, forvaltning, forsikring og fast eiendom i Norge. Det er en rettferdig, åpen og sikker løsning for valg av pålitelige leverandører.

Sammen med våre leverandører skal BIR ivareta

 • ILOs kjernekonvensjoner om tvangsarbeid, barnearbeid, diskriminering, fagforeningsrettigheter og retten til kollektive forhandlinger
 • FNs barnekonvensjon
 • arbeidsmiljølovgivningen i produksjonsland
 • åpenhetsloven, se for øvrig beskrivelse av arbeidet med åpenhetsloven under «Sikre ansvarlig styring og drift»


Prosjekt bærekraftige anskaffelser

I 2023 er det gjennomført et prosjekt om bærekraftige anskaffelser. Prosjektet har revitalisert BIRs veileder for bærekraftige anskaffelser. For å operasjonalisere arbeidet med bærekraftige anskaffelser, er det brukt en kategorimetode. Arbeidet med kategorimetoden har resultert i en kategoriplan som omfatter bærekraftstiltak per kategori. Kategoriplanen inneholder forslag til tiltak som skal tas med inn i arbeidet med den enkelte anskaffelse, og tiltakene vil avhenge av hvilken innkjøpskategori anskaffelsen treffer. Dette vil være et viktig verktøy for å sikre at BIR prioriterer og hensyntar bærekraft i de anskaffelsene hvor det er relevant. Tiltakene som er foreslått henger tett sammen med satsingsområdene beskrevet i «retningslinjer for bærekraftige anskaffelser i BIR». Prosjektet har også etablert nye rutiner for innmelding av behov og dokumentering av innkjøpsbehov. Dette skal sikre at vi vurderer behovene før vi går i gang med en innkjøpsprosess – og skal bidra til at det ikke gjøres unødvendige innkjøp.

I 2024 vil BIR jobbe for at resultatene av prosjektet om bærekraftige anskaffelser blir implementert i organisasjonen som helhet.

Arbeidsklær

BIR-konsernet har et høyt forbruk av arbeidsklær. Klær er en vare som har en miljøbelastning ved produksjon og avhending. I 2023 har BIR Ressurs valgt å endre type arbeidstøy på forbrenningsanlegget for å bedre sikkerheten til våre medarbeidere. I denne prosessen er det valgt å endre innkjøp av nytt tøy til GOTS-sertifisert(14) der det er mulig. I første omgang gjelder dette nye t-skjorter og gensere.

BIR Ressurs har i tillegg donert store mengder gammelt tøy til Nordnes Verksteder for ombruk. Nordnes Verksteder har blant annet laget bærenett, minipulter og små oppbevaringsposer av de gamle klærne.

 

VÅRT MÅL:
INNOVERE EGEN VERDIKJEDE OG VÆRE EN PÅDRIVER FOR OPPSTARTSSELSKAPER OG INNOVASJONSNETTVERK


Realisering av FNs bærekraftsmål fordrer tillitsfulle og effektive samarbeider som bidrar til innovasjon og vedvarende gode resultater. BIR er initiativtaker og aktiv deltaker i tverrfaglig samarbeid både regionalt, nasjonalt og internasjonalt. Dette innebærer at BIR skal ta en fremoverlent rolle, og systematisk jobbe med innovasjon både internt og i samarbeid med eksterne aktører.

Samarbeid om å redusere utvinning av nyfiber

BIR Bedrift satte i 2023 i gang et samarbeid med NorEngros, Essity og Bramidan om å gjenvinne tørkepapir i stedet for å sende det til energigjenvinning. Dette vil redusere CO2-avtrykket med minst 40 prosent, sammenlignet med tørkepapir som går til forbrenning. Det vil også kunne redusere restavfallsmengde hos enkelte næringskunder med minimum 15 prosent.

I 2024 vil BIR Bedrift, sammen med sine samarbeidspartnere, jobbe med å kontraktsfeste avtaler om å resirkulere tørkepapir og sikre tilstrekkelig volum.

Ommat

I 2023 etablerte BIR Bedrift selskapet Ommat Matressurs AS, et senter dedikert til oppsirkulering av matressurser, med mål om å bevare kvaliteten på ressursene optimalt og omdanne matressurser til nyttige råvarer for videre produksjon. Ommat Matressurs samler inn vegetabilske matressurser fra en rekke kilder, inkludert engroshandel, fruktlagre og industribedrifter. Hos Ommat gjennomgår råvarene en grundig sortering, kverning og stabilisering eller vakuumforsegling.

 
Ressursene utnyttes av Ommat sine samarbeidspartnere: Grønn Mat AS, Invertapro AS og Greentech Innovators. Fra uvanlige, men likevel kvalitetsrike gulrøtter fra fruktlagre, produserer Ommat gulrotmos som leveres til Grønn Mat for integrering i deres populære bakevarer i MER ENN-serien. Samtidig utforsker selskapet mulighetene for bruk av ulike frukt- og grønttyper i sine produkter. Ommat produserer også blandede vegetabilske matressurser som anvendes i larveproduksjon hos Invertapro på Voss. I tillegg samarbeider Ommat med Greentech Innovators, som utnytter de samme matressursene til produksjon av encelleproteiner.

Foreløpig er produksjonslokalene til Ommat lokalisert hos BIR Bedrift, men på lengre sikt skal selskapet etter planen flytte inn i Bioparken på Voss. I 2024 vil Ommat fortsette arbeidet med å tilpasse produksjonen til ulike typer matressurser, der oppskalering og effektivisering av produksjonsprosesser vil være sentralt for å sikre langsiktig økonomisk bærekraft. Det jobbes også med å transformere hele avfallssystemet til en matverdikjede, hvor kjøling og kvalitetskontroll spiller en essensiell rolle i alle ledd.


Tredjepartssamarbeid med Give Music a Chance

I april inngikk BIR Nyverdi samarbeid med den ideelle organisasjonen Give Music a Chance Norway. Give Music a Chance har som formål å reparere brukte musikkinstrumenter og utstyr til donasjon til barn og unge, i hovedsak i utviklingsland og konfliktsoner, men også til lokale sosiale prosjekter i bergensregionen. I løpet av 2023 har nærmere 130 instrumenter blitt reddet på våre gjenvinningsstasjoner til Give Music a Chance sitt formål. Av disse har over halvparten blitt reparert og gått ut i sirkulasjon, ca. 20 instrumenter har blitt lånt ut til lokale prosjekter, mens 7 instrumenter har blitt til deler som kan brukes på nytt i andre instrumenter. Omtrent 30 messinginstrumenter har blitt sendt til samarbeidspartnere i Belgia for reparasjon, da det mangler kompetanse på dette i Norge. I 2024 er det satt et mål om å redde og reparere enda flere instrumenter som kan gis til gode formål.


Gjenbruksstipend

I 2023 lanserte BIR Voss Hardanger(15) et gjenbruksstipend sammen med Voss Sparebank og Hardanger og Voss Næringshage. Formålet med stipendet er å løfte frem nyskapende idéer rundt ombruk fra gründere og virksomheter. Totalt ble det mottatt åtte søknader. Tre søkere mottok stipend i 2023: Systove i campingvogn, hudpleieserien Symre og Miljøsmidjo.

 

VÅRT MÅL:
VÆRE EN PÅDRIVER FOR SMART BYUTVIKLING OG BÆREKRAFTIGE LOKALSAMFUNN


Vestlandet spiller en viktig rolle i Norges verdiskaping og ressursutnyttelse. BIR skal være en positiv kraft som tar aktiv del i byutviklingen og som bidrar til at lokalsamfunn styrkes. Dette inkluderer at BIR ønsker å ta en sentral posisjon som en kunnskapsformidler som informerer innbyggerne om hvordan de selv kan bli mer bærekraftige.

Åpningen av grønt bossnett

Bossnettet i Bergen har vært et viktig tiltak for smart byutvikling av Bergen sentrum. Bossnettet reduserer tungtrafikken i sentrum og reduserer dermed klima- og miljøbelastningen ved avfallsinnsamlingen i sentrum. Samtidig tilrettelegger bossnettet for kildesortering for både husholdnings- og næringskunder. Videre bidrar bossnettet til bedre brannsikkerhet i tettbebygde områder, et ryddigere bybilde og mindre mat til rotter og måker.

I oktober 2023 åpnet BIR en ny del av bossnettet, grønt nett, som er tilknyttet den nye terminalen på Lungegårdskaien. I 2023 er det hentet inn 246 bosspann som følge av åpningen av denne delen av bossnettet. I 2024 vil tusen nye husholdninger bli inkludert, og totalt har den nye delen av bossnettet kapasitet til over 4 000 husholdningskunder.

Gjenbruksuken

Sammen med Bergen kommune, arrangerte BIR Gjenbruksuken 18.–24. november. I tillegg bidro 45 medarrangører til en inspirerende uke med over 60 arrangementer til sammen. Gjenbruksuken startet med Grønn lørdag på Torgallmenningen, hvor rundt 20 ulike aktører stilte med spennende boder og aktiviteter. Uken besto videre av byttedager, juleverksted, matredding, frokostmøter, moteshow og mye mer. BIR stilte med to egne arrangementer: ombruksjulemarked og et foredrag med Personal Lopper – begge på ombruksmarkedet i Møllendalsveien 40. I tillegg til de mange flotte arrangementene, bidro en rekke av Bergens kaféer og kiosker med å tilby kafferabatt til kunder som tok med egen kopp.

På lag med Brann for et bedre Bergen

BIR Bedrift og Sportsklubben Brann samarbeider for å fremme bærekraft og støtte opp om FNs bærekraftsmål gjennom miljøvennlige tiltak og ved å ta samfunnsansvar. Brann har ambisjoner om å bli eliteseriens mest bærekraftige lag, med initiativer som strømbesparende flomlys, digitale billetter og reduksjon av engangsplast. Samarbeidet mellom Brann og BIR Bedrift omfatter implementering av effektive avfallsløsninger på stadion, med mål om økt kildesortering og miljøvennlig håndtering av avfallet. Samarbeidet med Brann for Grønn stadion har gitt en økt sorteringsgrad fra 37 til 44 prosent. Et forskningsprosjekt sammen med NHH har også testet ulike tiltak for økt utsortering.

Gjennom samarbeidet understrekes også viktigheten av felles verdier, særlig knyttet til Vestlandet, og støtte til lokale initiativer som støtter opp om bærekraft og samfunnsengasjement. Både Brann og BIR Bedrift deler en forpliktelse til å fremme bærekraftsmål, spesielt mål 13 om god helse og livskvalitet, gjennom ulike tiltak som gatelag i fotball og støtte til sykehusklovnene.

Konsepter på gjenvinningsstasjonene

Som en del av vårt samfunnsoppdrag om å utvikle mer sirkulære løsninger, ønsker BIR å legge bedre til rette for våre kunder, slik at ombruk blir en hovedprioritet på våre gjenvinningsstasjoner. I 2023 ble innsiktsrapporten «Overordnet plan for utvikling av gjenvinningsstasjonene» utarbeidet. Rapporten gir et viktig grunnlag for planleggingen av fremtidsrettede gjenvinningsstasjoner og tjenestetilbud i eierkommunene. Basert på rapporten og annet innsiktsarbeid, ble det i andre halvår etablert et prosjekt for å videreutvikle arbeidet med ombruk på gjenvinningsstasjonene. Prosjektet inkluderer flere fysiske endringer og tiltak på stasjonene. Ombruk og reparasjon skal bli et tydeligere tilbud for våre kunder, både ved innlevering av brukbare gjenstander og for dem som ønsker å benytte seg av ombrukstilbudet vårt. I 2023 ble brukthallene på Askøy, i Kvam og i Møllendalsveien gjenvinningsstasjon oppgradert.

I løpet av 2024 planlegges det flere fysiske endringer samt navneendringer på gjenvinningsstasjonene, brukthallene og mobil gjenvinningsstasjon.

Hjemmehenting av avfall

I 2023 har BIR pilotert en løsning for hjemmehenting av avfall i forbindelse med prosjektet «Videreutvikling av mobile gjenvinningstjenester». Hjemmehenting av avfall er et tjenestekonsept hvor kundene kan bestille henting av avfall til faste priser. Pilotperioden for mobil hjemmehenting varte fra august 2023 til februar 2024. Det ble i perioden samlet inn 45 140 kilo fra over 300 kunder.

Målekort

Målekortet ble vedtatt i handlingsplanen for bærekraft og viser BIRs vedtatte resultatmål og indikatorer for måloppnåelse. Det er ikke alle indikatorene BIR har fullstendig datagrunnlag for, men det arbeides med å sikre dette i løpet av 2024.

 

 

(11) Avfallsforskriftens kapittel 10a.
(12) Disse beregningene bygger på eldre plukkanalyser. Beregning av dagens utsorteringsgrad er en kombinasjon av faktiske mengder som er sortert ut og resultatene fra eldre plukkanalyser. Plukkanalyse som metode har flere svakheter, og det er betydelig usikkerhet knyttet til nøyaktigheten av de tallene som blir presentert.
(13) Som et ledd i satsingen på ombruk, skal det installeres vekter på alle gjenvinningsstasjonene. Kvam og Espehaugen har hatt vekter i hele 2023, mens Møllendalsveien, Salhus og Askøy fikk installert vekter i løpet av året. Det er satt av midler til at de andre stasjonene skal få vekter. Tallene for ombruk består derfor både av nøyaktige tall basert på faktisk innlevert til ombruk, og av anslag.
(14) GOTS (Global Organic Textile Standard) setter krav om minimum 70 prosent økologiske fibre, krav til helse og miljø i produksjonsprosessen, der også sosiale kriterier for arbeidere er inkludert.
(15) Daværende Indre Hordaland Miljøverk.