Materialstrøm

 

Total mengde husholdningsavfall håndtert av BIR i 2023 var 144 382 tonn. I figuren over gjengis de tre hovedstrømmene for husholdningsavfallet:

Energiutnyttelse
Materialgjenvinning
Sluttbehandling

I 2023 ble ca. 76 479 tonn energigjenvunnet. Dette utgjør 53,0 prosent av alt avfallet vi mottok, en reduksjon fra 55,2 prosent i 2022. Summen av materialgjenvinning og energiutnyttelsen av avfall gir en total gjenvinningsgrad på 81,1 prosent for 2023, en liten reduksjon fra 81,9 prosent i 2022.

Totalt ble nesten 27 265 tonn sluttbehandlet (lagt på deponi) i 2023. Etter å ha vært gjennom metallsorteringsanlegget, har vi greid å hente ut 1 718 tonn metall fra BIR, som er sendt til materialgjenvinning.


Ombruk er produkter eller materialer som brukes på nytt til samme formål som før, uten særlig bearbeiding. Dette omfatter ombruksvarer som er hentet ut fra våre brukthaller, kjøpt ved ombruksmarkedet i Møllendalsveien 40 eller levert fra våre gjenvinningsstasjoner til reparasjon.

Gjenvinningsstasjon er et betjent mottak hvor kunden mot betaling kan levere sortert grovavfall som for eksempel trevirke, hageavfall, metall og lignende til gjenvinning. Farlig avfall, elektronisk/elektrisk avfall, papir, papp, drikkekartong, glass-, metall- og plastemballasje kan leveres gratis.

Bossbil kjører i rute og henter restavfall og kildesortert avfall hjemme hos kunde og kildesortert avfall fra returpunkt.

Avfall fra husholdning er den totale mengden avfall BIR tar imot fra våre husholdningskunder.

Materialgjenvinning betyr at materialet i avfallet blir råstoff til nye produkter.

Energigjenvinning betegner prosessen som skjer ved BIRs forbrenningsanlegg, og oppgis i prosentvis andel av energien fra forbrenningsprosessen som utnyttes til produksjon av strøm og fjernvarme (anleggets utnyttelsesgrad).

Sluttbehandlet avfall er det avfallet som ikke blir utnyttet til hverken material- eller energigjenvinning og legges på deponi.

Total gjenvinning er summen av material- og energigjenvunnet avfall.