Avfallsstatistikk


Det ble samlet inn og håndtert 144 382 tonn med avfall fra innbyggerne i BIR-kommunene i 2023. Det omfatter både avfallet som er innhentet på rute av BIRs renovatører, samt det avfallet som kunder har levert på gjenvinnings-stasjonene våre. Husholdningsavfall utgjør klart den største mengden, men det omfatter også næringsavfall som blir levert på gjenvinningsstasjonene våre. I 2023 var tre prosent av kundene ved gjenvinningsstasjonene næringskunder. Fordelt på antall innbyggere utgjør total innsamlet mengde 374 kilo avfall per innbygger, en reduksjon på 0,48 prosent sammenlignet med 2022. Dette er den laveste avfallsmengden som er registrert per innbygger siden 1996.

 

Utsortert avfall

I 2023 var 51 prosent av de innsamlede mengdene kildesortert avfall, altså det som ikke er restavfall, mot 49 prosent i 2022. Dette tyder på at innbyggerne i BIR-kommunene har forbedret sin kildesortering. Av det som ble hentet hjemme hos kundene, gikk restavfall og papir/papp ned, mens det var en økning i mengder plast og matavfall som ble samlet inn på rute.

Det er første gang BIR Voss Hardanger inkluderes i statistikken. Data fra kommunene Eidfjord, Ulvik og Voss viser at innbyggerne her er bedre til å sortere avfallet enn den gjennomsnittlige BIR-kunden.


Materialgjenvinning

I 2023 oppnådde BIR en materialgjenvinningsgrad på 28,1 prosent, mot en materialgjenvinningsgrad på 26,4 prosent i 2022. Avfallstyper som i dag blir sendt til materialgjenvinning er matavfall, papp og papir, metall, hageavfall, plast-, glass- og metallemballasje, EE-avfall, gips, dekk uten felg, batterier og hardplast.


Ombruk

BIR Nyverdi jobber aktivt med å øke omsettingen av ombruksvarer. Det anslås at det ble omsatt (levert ut) over 1 040 tonn med ombruksvarer fra våre gjenvinningsstasjoner. Det ble videre solgt ca. 50 tonn med varer fra ombruksmarkedet i Møllendalsveien 40.

I 2023 har BIR levert hvitevarer til reparasjon fra gjenvinningsstasjonene på Espehaugen, i Salhus og på Askøy. Hvitevarene som kan repareres, hentes av tredjepart, som reparerer og selger dem i markedet med to års garanti. Det ble gitt nytt liv til over 10 tonn hvitevarer gjennom samarbeidet med Elektrotec.

Tallene for ombruk fra brukthallene på gjenvinningsstasjonene består av både nøyaktige tall basert på faktisk innlevert til ombruk og anslag, da ikke alle gjenvinningsstasjoner har installert vekter.


Matavfall

Utrullingen av matavfallsinnsamling fortsetter, og det var over en dobling av innsamlet mengde matavfall fra 2022 til 2023, også når BIR Voss Hardanger, som har hatt innsamling av matavfall over lengre tid, holdes utenfor. Totalt ble det samlet inn 2 987 tonn matavfall fra husholdningene, hvorav 691 tonn kom fra BIR Voss Hardanger-kommunene. Det ble samlet inn 38 kilo matavfall per innbygger i BIR Voss Hardanger-kommunene, mot i overkant 6 kilo per innbygger i resten av BIR.


Restavfall

Det ble totalt samlet inn 70 791 tonn restavfall i 2023, tilsvarende 183 kilo per innbygger. Det var en nedgang i restavfall per innbygger på ca. fem prosent fra 2022 til 2023.

Størstedelen av restavfallet ble hentet hjemme hos kundene (heretter omtalt som «på rute»). Dette utgjorde 57 764 tonn, 82 prosent av restavfallet. Restavfall på rute sto for størsteparten av reduksjonen i restavfallsmengdene. Dette kan sees i sammenheng med økningen i innsamlingen av matavfall. Det ventes at restavfall innhentet på rute vil fortsette å synke etter hvert som matavfall rulles ut i enda større grad.

Det resterende restavfallet, 13 027 tonn, ble levert inn til BIRs gjenvinningsstasjoner. I 2023 var 20 prosent av avfallet som ble levert til våre gjenvinningsstasjoner restavfall.


Plast

Totalt håndterte BIR 2 616 tonn plastavfall i 2023. Det var en økning i plastmengdene fra 2022 til 2023. En del av denne økningen er utsorteringen av hardplast ved Espehaugen gjenvinningsstasjon. Dette er en relativt tung fraksjon, sammenlignet med plastemballasje. Tidligere har hardplasten blitt levert i restavfallet, men den blir nå materialgjenvunnet. Dersom vi holder hardplasten utenfor, var økningen på syv prosent – der økningen kom fra plastemballasje innsamlet på rute, mens det ble levert inn tre prosent mindre plastemballasje ved gjenvinningsstasjonene.