Styrets beretning


BIRs kjerneoppgave er å skape verdi for våre eiere og kunder gjennom å levere effektive, pålitelige og bærekraftige renovasjonstjenester. BIR håndterte 137 047 tonn husholdningsavfall i 2022 og total gjenvinningsprosent ble 81,9. Konsernets konkurranseutsatte virksomhet håndterte til sammen 62 400 tonn næringsavfall med 98,4 prosent total gjenvinningsgrad. BIR er vestlendingens egen miljøbedrift, og la i 2022 grunnlaget for ekspansjon gjennom å vedta sammenslåing med Indre Hordaland Miljøverk (IHM), noe som vil gi oss tre nye eierkommuner fra juni 2023. 

 
2022 kort oppsummert

      

Om virksomheten

BIR er et renovasjons- og ressurskonsern som eies av åtte kommuner i bergensregionen: Askøy, Bergen, Bjørnafjorden, Kvam, Osterøy, Samnanger, Vaksdal og Øygarden. BIR er eid av vestlendinger og skaper verdier for vestlendinger.

Konsernmodellen strekker seg tilbake til 2002 med etablering av BIR AS som morselskap og ulike driftsselskap som døtre. Strategien bak konsernmodellen var å «etablere strategisk kontroll med avfallsstrømmen og derigjennom øke verdiskapingen, utvikle BIR til en servicebedrift, oppnå kostnadseffektiv drift og oppnå armlengdes avstand mellom innkjøper og utfører».

Gjennom opprettelsen av BIR som aksjeselskap og organisering etter konsernmodellen, ble det satt ytterligere søkelys på verdiskaping og kostnadseffektiv drift. Kjernen i modellen er like tjenester og priser for alle eierkommunene. Styret mener at utviklingen gjennom perioden viser at dette var en klok beslutning, og at vi sammen har oppnådd mer enn kommunene kunne gjort hver for seg.

Den samme filosofien ligger bak beslutningen om sammenslåing av IHM og BIR. Prosessen startet i 2022 og vil bli ferdigstilt i 2023, der Voss, Eidfjord og Ulvik blir nye eierkommuner.

Sammenslåingen vil gi synergier mellom partene og gevinster i form av mer effektiv drift for hele konsernet, økte utviklingsmuligheter innen digitalisering og miljøvennlige kundetilbud. En viktig forutsetning for sammenslåingen er at det blir etablert biogassanlegg og biopark på Voss.

Klima- og miljøminister Espen Barth Eide varslet i 2022 om en regulatorisk tsunami de kommende årene. Her ligger blant annet krav både til kommuner og næringsvirksomheter om å sortere ut bioavfall og plastavfall, og levere det utsorterte matavfallet til materialgjenvinning. For å håndtere økte regulatoriske krav, er det en fordel med større selskap.

Styret ser klart fordelene ved sammenslåing for å levere på kravene. Konsernet fortsetter den målrettede innsatsen for kontroll på verdikjeden, utvikle tjenestetilbudet i takt med kundenes behov og forventninger, og ikke minst ved å ta i bruk ny teknologi.

BIR AS er organisert med et morselskap og heleide datterselskap som sørger for kundetjenester, innsamling av avfall, sortering, materialgjenvinning og behandling av avfall. BIR er medeier i flere selskap som driver innovasjon innen digitale tjenester og sirkulær økonomi. BIRs hovedkontor har i over 20 år vært på Minde i Bergen, og konsernet har en rekke andre anlegg fordelt i eierkommunene. I 2022 åpnet BIR nye kontorer, verksted og fellesarealer for renovatørene på Espehaugen. Bygget er kvalifisert i henhold til BREEAM-standard for miljø, og har blant annet solceller på taket. I starten av 2023 ble konsernets hovedkontor ferdigstilt på Lungegårdskaien, og cirka 90 medarbeidere flyttet inn i nybygget.

Konsernet består, i tillegg til BIR AS, av følgende datterselskap:

Direkte eie:
BIR Nyverdi AS (100 prosent)
BIR Husholdning AS (100 prosent)
BIR Infrastruktur AS (100 prosent)
BIR Ressurs AS (100 prosent)
BIR Bedrift AS (100 prosent)
CIMBIO AS (100 prosent)
Lønningen Tomteselskap AS (100 prosent)
Møllendalsveien 31 AS (100 prosent)
Møllendalsveien 40 AS (100 prosent)
Biosirkel Vestland AS (60 prosent)

Indirekte eie (selskap eid av BIR Bedrift AS):
Lønningshaugen 6 AS (100 prosent)
Fleslandsveien 67 AS (100 prosent)
Bossug AS (100 prosent)
Brødr Salomonsen AS (100 prosent)
Retura Vest AS (80 prosent)
Norsk Riving AS (51 prosent)

I tillegg har konsernet investeringer i følgende selskap:
Carrot AS (34,9 prosent)
Eviny Termo AS (49 prosent)
Bergen Carbon Solutions AS (4,9 prosent)
Invertapro AS (18,1 prosent)
Greentech Innovators AS (16 prosent)
Retura Norge AS (20 prosent)
Retura Nomil AS (33 prosent)

BIR er landets eneste renovasjons- og ressurskonsern som har selskaper i hele avfallets verdikjede. Selskapets konsernstrategi strekker seg over perioden 2020-2024. Kjerneverdiene – superpålitelig, miljøpådriver, imøtekommende og lagspiller (SMIL) – og visjonen ligger som et godt fundament. Den overordnede ambisjonen er at BIR skal være en miljøbedrift som viser vei, noe som innebærer å være ledende på å skape verdi av avfallsressurser, miljøvennlig avfallshåndtering og ledende på innovasjon og kundevennlige tjenester.

I konsernstrategien er det definert seks satsningsområder som skal sikre at målene nås: BIR skal være en sentral driver for utvikling av sirkulære verdikjeder, ta samfunnsansvar før og etter egen verdikjede, sikre helhetlige løsninger og kontroll på avfallsstrømmene, anvende teknologi til utvikling av kundevennlige, innovative og effektive løsninger, styrke synlighet og kommunikasjon, samt utfordre rammebetingelser. Internt skal konsernet jobbe med å utvikle og ivareta BIRs medarbeidere og kultur.

BIRs strategi bygger på forutsetninger om at BIR skal kunne gjennomføre aktiviteter både før og etter egen verdikjede og at virksomheten skal ta en drivende rolle for utvikling av nye sirkulære kretsløp. Sirkulær økonomi betyr ganske enkelt å bruke råvarene flere ganger. BIR ønsker å utvikle et råvareperspektiv i bransjen basert på samfunnets behov og dermed redusere behovet for avfallsselskapenes løsninger slik de er i dag.
Dynamikken mellom konkurranseutsatt virksomhet og lovpålagte tjenester har skapt en innovasjons- og effektivitetskultur i konsernet. Dette har medført god avkastning på eiernes kapital og en lav pris på den lovpålagte tjenesten, der renovasjonsgebyret ble satt ned med 1 prosent nominelt i 2023.

I 2022 startet arbeidet med en egen bærekraftsstrategi for BIR. Den støtter opp under konsernstrategien og konkretiserer organisasjonens tilnærming til bærekraft. Styret mener at konsernets strategi med tilhørende bærekraftsstrategi og konkretisering gjennom virksomhetsplanen vil gi BIR mulighet til å ta en større rolle innen bærekraftig utvikling i det grønne skiftet. Bærekraftsstrategien ble vedtatt av styret i februar 2023.

Morselskapet og flere av datterselskapene har vært gjennom en omorganiseringsprosess i 2022. Omorganiseringen ble gjennomført for å få en enda bedre tilpasset organisasjon for å oppnå målene for konsernet. Organisasjonsprosessen er gjennomført, og den nye organiseringen fungerer tilfredsstillende.

For morselskapet og konsernet som helhet er regnskapsmessige effekter av omorganisering begrenset. Størst effekter har det vært i datterselskapene BIR Nyverdi AS, BIR Infrastruktur AS og BIR Ressurs AS.

For BIR Nyverdi AS har omorganiseringen medført flest endringer. Gebyrinntekter fra eierkommunene har blitt flyttet til BIR AS. Inntekter og kostnader knyttet til nedstrømsaktiviteter av materialavhending/transport har blitt flyttet til BIR Ressurs AS. Eierskapet til beholdere/containere har blitt flyttet til BIR Infrastruktur AS. Kundetjenester håndteres nå av BIR Husholdning AS, BIR Nyverdi AS og BIR AS. Varebeholdninger er overført til BIR Husholdning AS.

BIR Infrastruktur AS har i forbindelse med omorganiseringen fått ansvaret for store deler av driftsmidlene som er knyttet til lovpålagt aktivitet i form av beholdere/containere/nedgravde løsninger og noe annen infrastruktur. Utover dette har selskapet avhendet tomt og bygget i Jekteviken til BIR AS, mens avfallsteknisk innmat i bygget og rørnett knyttet til bossnettet i Bergen sentrum har forblitt i BIR Infrastruktur AS. BIR Infrastruktur AS leier terminalbygget fra BIR AS til selvkostleie. Det har også vært noe endring i ansattes og interne ansvars- og tjenesteområder.


Resultatregnskap

Fortsatt drift
Styret bekrefter at forutsetningene for fortsatt drift er til stede, og at dette er lagt til grunn ved utarbeidelse av årsregnskapet.

Driftsinntekter
BIR-konsernet hadde i 2022 en omsetning på 1157,2 mill. kroner. Det er en omsetningsøkning på 173,4 mill. kroner i forhold til året før. Endringen relateres til høyere gebyr, energi- og metallinntekter.

I BIR AS ble driftsinntektene økt fra 593,2 mill. kroner i 2021 til 668,2 mill. kroner i 2022. Hovedforklaringen på økningen kommer fra en økning i renovasjonsgebyrer.

Driftskostnader
Driftskostnadene i konsernet økte med 171,5 mill. kroner, fra 832,6 mill. kroner i 2021 til 1004,1 mill. kroner i 2022.

Driftskostnadene i BIR AS økte fra 547,3 mill. kroner i 2021 til 663,3 mill. kroner i 2022, en økning på 116,0 mill. kroner. Dette skyldes blant annet en gjennomgående høy inflasjon gjennom 2022 sammenlignet med 2021, samt økte avskrivninger på investeringer og lavere resultat på lovpålagte oppgaver i datterselskaper med unntak av BIR Ressurs AS.

Driftsresultat
Driftsresultatet for konsernet økte med 1,8 mill. kroner, fra 151,3 mill. kroner i 2021 til 153,2 mill. kroner i 2022.

Driftsresultatet i selskapsregnskapet ble redusert med 41,0 mill. kroner fra 45,9 mill. kroner i 2021 til 4,9 mill. kroner i 2022.

Inntekter fra investeringer i tilknyttede selskaper 
Resultatandelen fra Eviny Termo AS var 28,8 mill. kroner i 2022 mot 24,9 mill. kroner i 2021. Egenkapitalmetoden er benyttet for å beregne BIR-konsernets andel. I selskapsregnskapet ligger investeringen ført til kostpris.

Netto finanskostnader
Netto finanskostnad ble redusert med 2,0 mill. kroner i 2022, fra
-11,1 mill. kroner i 2021 til -9,1 mill. kroner i 2022. Endringen relaterer seg til økt resultatandel i Eviny Termo AS. 

For BIR AS er netto finansposter endret med 100,6 mill. kroner, fra -11,3 mill. kroner i 2021 til 89,3 mill. kroner i 2022. Endringen relaterer seg i hovedsak til utbytte fra datterselskapet BIR Ressurs AS og BIR Infrastruktur AS.


Årsresultat og resultatdisponering

Årsresultatet etter skatt for konsernet viser et overskudd på 121,5 mill. kroner i 2021, mot 116,3 mill. kroner i 2021.

Overskuddet i BIR AS økte fra 30,0 mill. kroner i 2021 til 97,4 mill. kroner i 2022, en endring på 67,4 mill. kroner.

Egenkapitalandel
Egenkapitalandelen var ved årsskiftet for henholdsvis BIR AS og BIR konsern 11,5 og 15,0 prosent. Tilsvarende tall for 2021 var 10,4 og
13,9 prosent.

Disponering av årets resultat
Av overskudd i BIR AS på 97,4 mill. kroner, anbefales 36,7 mill. kroner overført til annen egenkapital og 60,7 mill. kroner utbetalt som ordinært utbytte. 

 

 

  

Kontantstrøm

Konsernets kontantstrøm fra operasjonelle aktiviteter har i 2022 vært 236,9 mill. kroner, mot 216,6 mill. kroner i 2021. Netto kontantstrøm fra investeringsaktivitet var på -248,9 mill. kroner, mot -400,1 i 2021, mens finansaktivitetene bidro med en netto kontantstrøm på -5,35 mill. kroner, mot 168,4 mill. kroner i 2021.

Dette gir en samlet kontantstrøm i konsernet på -17,3 mill. kroner mot -15,1 mill. kroner i 2021. BIR AS hadde en endring i kontanter og kontantekvivalenter på -6,8 mill. kroner i 2022 mot -18,0 mill. kroner i 2021.

 

 

  

Investeringer, balanse og likviditet

Investering i aksjer
I løpet av 2022 har BIR-konsernet investert i aksjer for 1,1 mill. kroner i egenkapitalinnskudd KLP. Samtidig solgte konsernet seg videre ned i Carrot AS mot salgsvederlag på 12,5 mill. kroner.

Investering i utstyr
I løpet av 2022 investerte BIR konsern 273,5 mill. kroner i varige driftsmidler. BIR AS foretok tilsvarende investeringer på 194,4 mill. kroner.

Balanse
BIR-konsernets totalkapital utgjorde 3 459,3 mill. (3 291,2 mill.) kroner ved årsslutt. Annen langsiktig gjeld var på 2 340,6 mill. (2 292,6 mill.) kroner og egenkapitalen på 518,8 mill. (457,7 mill.) kroner.

BIR AS sin totalkapital utgjorde 3 052,3 mill. (3 015,6 mill.) kroner ved årsslutt. Annen langsiktig gjeld var på 2 091,6 mill. (2 098,1 mill.) kroner og egenkapitalen på 350,1 mill. (313,4 mill.) kroner.

Likviditet
Operasjonell kontantstrøm er positiv både for BIR AS og konsernet. Konsernet har 80,5 mill. kroner i bankinnskudd og BIR AS har 27,4 mill. kroner i bankinnskudd. Utover dette har morselskapet og konsernet ubenyttede trekkmuligheter for likviditet.


Hendelser etter balansedagen

I november 2022 ba BIR AS Klima- og Miljødepartementet om nærmere avklaringer knyttet til gebyrstrukturen i BIR-samarbeidet og finansiering av avfallsløsninger mellom kommunene i samarbeidet. Forespørselen ble oversendt etter en gjennomført forvaltningsrevisjon i 2022 som spesifikt problematiserte bossnettet i Bergen sentrum. BIR AS har mottatt svar fra Klima- og Miljødepartementet datert 3. mai 2023. Det er på det rene at det ikke er tillatt med kryssubsidiering mellom kommunene over tid. Samtidig nevnes det at det er anledning til å se investeringer som gjøres på ulike tidspunkt i forskjellige kommuner i sammenheng og gjengir utdrag fra veiledning til Selvkostforskriften. BIR AS har startet en videre utredning av problemstillingen og det handlingsrom som svarbrevet åpner opp for, hvor presumpsjonen er at måten konsernet har innrettet sitt tjenestetilbud og tilhørende prising er ikke er i strid med gjeldende regelverk og forventer å ha avklart saken i løpet av 2023.

I januar 2023 var det en rettssak mellom BIR og Ve Anlegg AS angående heving av entreprisekontrakt på Nedre Nygård og krav om erstatning. I domsavsigelsen fra Hordaland Tingrett i slutten av mars har BIR Infrastruktur AS ikke fått medhold i at det var rettslig grunnlag for å heve kontrakten. Dette er hensyntatt i regnskapet, se note 12.

På eiersiden ble følgende disposisjoner gjort etter balansedag:
I Norsk Riving eide BIR Bedrift tidligere 51,5 prosent av aksjene. BIR Bedrift har kjøpt Fjellstøtt AS sin eierandel på 30,3 prosent og eier nå totalt 81,8 prosent av aksjene i Norsk Riving.

BIR Bedrift ved Retura Vest eide tidligere 33 prosent av aksjene i Retura Nomil. Per 10. mars 2023 har Retura Vest kjøpt Nomil sine aksjer (33 prosent) i Retura Nomil. BIR Bedrift er majoritetseier i Retura Vest med 80 prosent gjennom direkte eie og gjennom eget datterselskap, Brødr Salomonsen.

 

Risiko

BIR har virksomhet som innebærer risiko på en rekke områder. Risikohåndtering innebærer ikke eliminering av risiko, men håndtering av risiko på et akseptabelt nivå sett opp mot konsernets risikovilje og risikoevne. Vår hensikt med risikoarbeidet er å identifisere både trusler og muligheter for konsernet og deretter styre mot et akseptabelt risikonivå slik at vi med rimelig sikkerhet når våre strategiske mål.

I BIR jobber vi planmessig med å identifisere og håndtere risiko i vårt beredskapsarbeid, i vårt HMS-arbeid, i vår drift og i vårt strategiske arbeid. Gjennomgående for konsernets risikoarbeid er at det er målstyrt, ledelsesforankret og bygger på god praksis for risikostyring.

I konsernets beredskapsarbeid jobbes det med risikohåndtering gjennom kurs, øvelser og samlinger. Konsernet jobber systematisk med avviks-håndtering knyttet til HMS-området. Et konsernovergripende avvikssystem ble implementert i 2020 med en klar oppfordring til medarbeidere om å melde avvik. Etter innføringen har vi sett en økning i antall avvik som meldes inn og håndteres. Ledelsen vurderer denne utviklingen som utelukkende positiv både når det gjelder læring og forebygging av uhell og skader.

Konsernets datterselskap er selv ansvarlige for risikohåndtering knyttet til egen drift, og rapporterer dette til konsernet gjennom standardiserte kvartalsrapporter. God risikohåndtering er avgjørende for konsernets verdiskaping, og risikostyring inngår i alle vesentlige forretningsaktiviteter.

På strategisk nivå er det konsernledergruppen samlet som jobber med risiko. Dette gjøres gjennom årlige risikoworkshoper, etterfulgt av revisjons- og tiltaksplaner på konsernnivå. Våre planlagte revisjoner og strategiske tiltak er risikodrevne og har gjennom flere år gitt konsernet verdifull læring og modning på vesentlige områder. Utover det strategiske risikobildet som konsernledergruppen i fellesskap utarbeider, har fagledere i BIR, i tett dialog med konsernledergruppen, kontinuerlig søkelys på risikobilder innenfor sitt eget fagområde.

Finansiell risiko
BIRs finansielle risiko omfatter risiko relatert til likviditet og renter. Rentebytteavtaler benyttes for å redusere renterisiko gjennom fastsatte rammer. BIR ser at det er utfordrende at slike instrumenter ikke kan benyttes for den lovpålagte delen av konsernet, og vil jobbe for at dette endres i selvkostregelverket.

Kredittrisiko
BIR har kredittrisiko ved plassering av overskuddslikviditet. BIR reduserer denne ved å benytte solide banker ved slik plassering, og ved å benytte overskuddslikviditet til å betale ned på kortsiktig gjeld.

BIR har også kredittrisiko ved salg av varer og tjenester. BIR har oppfølgingsrutiner som reduserer risikoen her.

Strategisk og markedsmessig risiko
BIR-konsernet er eksponert for flere typer av strategisk og markedsmessig risiko til tross for at deler av konsernet driver sin innsamlings- og behandlingsaktivitet innenfor det lovpålagte segmentet, med enerett fra sine eierkommuner.

Vesentligste strategiske risiko knytter seg til at store deler av konsernets virksomhet er følsomme for konjunktursvingninger, strukturendringer og ytre rammebetingelser.

Verdenssituasjonen med krig i Ukraina førte også i 2022 til en ekstraordinær kostnadsøkning til drivstoff og råstoff, men også økte inntekter som følge av høyere priser på salg av metall. Forbrenningsavgift i Norge og dyre transportkostnader forårsaket at det var vanskeligere å selge ledig forbrenningskapasitet i 2022.

Størst markedsmessig risiko er knyttet til konsernets lange kontrakter på energisalg. Fortsatt utbygging av fjernvarmenettet krever tilgang på rimelig avfallsvarme. En miljømessig og strategisk viktig satsing som samtidig innebærer en ikke ubetydelig risiko, er utbyggingen av bossnettet i Bergen sentrum. Særlig gjelder dette rammevilkår knyttet til næring og videre finansiering.

Satsing på fossilfri bossinnsamling i bynære strøk støter også på utfordringer grunnet et umodent teknologisk marked for innsamlingskjøretøy, lang leveringstid og manglende offentlig satsing på ladeinfrastruktur for store nullutslippskjøretøy.

 

 

  

Arbeidsmiljø

BIR arbeider hver dag for å ha et godt arbeidsmiljø, både fysisk og psykisk. Vi har et godt samarbeid med bedriftshelsetjenesten (Medco dinHMS) og tilbyr ukentlige fellestreninger med innleid trener.

Ved sykdom og/eller skade, har BIR gode støtteordninger og tilrettelegging for medarbeidere. Gjennom behandlingsforsikringen i Storebrand får medarbeidere dekket behandling hos blant annet legespesialist, fysioterapeut/kiropraktor, dagkirurgi og psykolog. Gjennom appen «Bli Frisk» kan det enkelt bestilles time hos behandlere. Det er også mulighet for videokonsultasjon med lege, samt psykologisk førstehjelp.

Medarbeidere og alderssammensetning
Per 31. desember 2022 hadde BIR-konsernet i alt 512 medarbeidere, med en gjennomsnittsalder på 43,5 år. Til sammenligning var vi i 2021 526 medarbeidere med en gjennomsnittsalder på 42,6 år.

Sykefravær
Totalt sykefravær i 2022 var på 7,3 prosent, hvorav 4,3 prosent var langtidsfravær og 2,99 prosent korttidsfravær. Dette er en økning på 1,5 prosentpoeng sammenlignet med året før. Driften var også i 2022 påvirket av egne og helsemyndighetenes smitteverntiltak knyttet til korona. Det økte sykefraværet kan trolig sees i sammenheng med lettelser i smitteverntiltak.

Skader og uhell
Det ble totalt registrert 1095 saker i forbedringssystemet i 2022. Av disse er 116 av sakene forbedringsforslag, mens 978 av sakene er relatert til avvik. Samlet representerer antall saker i forbedringssystemet en økning på tre prosent sammenlignet med 2021. I 2022 hadde konsernet 18 arbeidsulykker med fravær, en nedgang på 1 sammenlignet med 2021. Antall materielle skader påført tredjepersons eiendeler endte på 66 i 2022, en økning på 11 skader sammenlignet med 2021. Kostnadene forbundet med disse skadene er 1 549 116 kroner. Tilsvarende beløp i 2021 var 1 355 685 kroner.

Arbeidstakerorganisasjoner og AMU
BIR har følgende arbeidstakerorganisasjoner: Fagforbundet, Norsk Arbeidsmandsforbund, Det norske maskinistforbund og Sammenslutningen (består av mange mindre organisasjoner). Vi har et godt samarbeid med organisasjonene. Drøftinger gjennomføres både på konsern- og selskapsnivå.

BIR har AMU i følgende selskaper: BIR AS, BIR Bedrift, BIR Husholdning, BIR Nyverdi og BIR Ressurs. Samarbeidet i AMU anses som godt.

Mangfold og likestilling
BIR har som mål å skape et trygt og inkluderende arbeidsmiljø der alle verdsettes for sine ulike egenskaper og blir anerkjent for sine talenter. BIR har tro på at representasjon av kjønn, forskjellige etniske grupper, aldersgrupper og funksjonsnedsettelser bidrar til et godt arbeidsmiljø, positive resultater og innovasjon. BIR støtter gledelig opp under lovkravet om å arbeide med redegjørelse og tiltak for mangfold og likestilling, og arbeider stegvis med dette slik det anbefales fra Bufdir.

I konsernstyret (BIR AS) er det 37,5 prosent kvinner. I styrene i datterselskapene fordeler kvinneandelen seg som følger: BIR Ressurs 50 prosent, BIR Bedrift 50 prosent, BIR Nyverdi 60 prosent, BIR Infrastruktur 50 prosent, BIR Husholdning 40 prosent. I hele BIR-konsernet er kvinneandelen på 19,14 prosent. I konsernet er 29,5 prosent av ledere med personalansvar kvinner. Konsernledelsen består av 36 prosent kvinner. Det er et mål å øke kvinneandelen i BIR-konsernet nærmere en jevn fordeling av kvinner og menn, men vi ser positivt på utviklingen av kjønnsbalansen i styrene og konsernledelsen.

Redegjørelsesplikten er redegjort for i et eget dokument på bir.no.

 

 

  

Samfunnsansvar og bærekraft

BIR skal bidra til en mer ansvarlig og bærekraftig håndtering av avfallsressurser. Dette innebærer å jobbe aktivt for å påvirke positivt utover egen virksomhet. BIR jobber med holdnings- og atferdspåvirkning mot produsenter og forbrukere, stiller krav til ansvarlig håndtering av avfallet etter egen verdikjede og stiller konkrete bærekraftskrav til våre samarbeidspartnere og leverandører. BIR har utarbeidet en egen veileder for bærekraftige anskaffelser, og startet i 2022 arbeidet med en egen bærekraftsstrategi.

Bærekraftsstrategi
Bærekraftsstrategien ble ferdigstilt og godkjent av konsernstyret i starten av 2023. Den støtter opp under konsernstrategien og konkretiserer organisasjonens tilnærming til bærekraft. Bærekraftsstrategien gjelder i likhet med konsernstrategien i perioden frem til 2024, og vil i neste omgang være en integrert del av konsernstrategien.

Bærekraftsstrategien gjelder for hele BIR-konsernet og retter oppmerksomheten mot hvordan BIR skal redusere sin klima- og miljøpåvirkning, beskytte menneskerettigheter, bidra til sosiale og økonomiske utviklingsmål, og sikre en langsiktig bærekraftig forretningsmodell.

Bærekraftsstrategien setter retning for BIRs bærekraftsarbeid, og belyser de bærekraftsmessige utfordringene og mulighetene vi står overfor. Den veileder BIRs datterselskap i arbeidet med å sette delmål, hente inn data, definere og gjennomføre endringsaktiviteter. Kunnskap og innsikt i utfordrings- og mulighetsbilde forventes fra eiere og lovgivere slik at vi på en god måte, og så tidlig som mulig, møter de kravene som kommer og tar ansvar for vår påvirkning på miljøet og samfunnet. I tillegg vil vi kunne øke lønnsomheten, forbedre omdømmet og være tydelige på beslutningstaking gjennom økt bevissthet på konsekvenser for bærekraftselementene ESG (Environmental, Social, Governmental).

Sirkulær økonomi og ombruk
BIRs konsernstrategi definerer sirkulær økonomi som et strategisk satsingsområde. Konsernet skal være en sentral driver for utvikling av sirkulære verdikjeder og sørge for at avfall som ikke kan gjenbrukes eller resirkuleres, håndteres på en ansvarlig måte. Målet er redusert avfallsmengde og økt gjenbruk og materialgjenvinning.

Gjennom den nye organiseringen av BIR, fikk BIR Nyverdi ansvaret for å tenke nytt rundt avfallshåndtering, ombruk, sirkularitet og bærekraft. Selskapet skal jobbe for at avfallet får ny verdi, enten direkte ved ombruk, eller indirekte gjennom å etablere nye bruksområder for de materialene vi får inn. Dette innebærer utvikling av fremtidsrettede gjenvinningsstasjoner og brukthaller, ombruksløsninger og utvikling av nye konsepter for ombruk og sirkularitet i samarbeid med kundene. Målet er å ta vare på verdiene i det vi allerede har.

Sommeren 2022 kartla fem REdu-studenter ombrukspotensialet ved gjenvinningsstasjonen på Espehaugen og fant ut at vi i dag bare klarer å redde omtrent 10 prosent av de brukbare tingene. I brukthallen på Espehaugen veies nå det som går til ombruk. Veid blir også gjenstandene som blir solgt på BIRs ombruksmarked i Møllendalsveien 40.

Nordmenn er storforbrukere av el-produkter. Ofte settes fullt brukbare hvitevarer igjen på gjenvinningsstasjonen for å ende sine dager. Tilbudet «Viteboksen» ble innført på tre av gjenvinningsstasjonene der reparasjon av hvitevarer skal sikre økt ombruk og sirkularitet. Det gir gevinster for miljøet, lommeboken til innbyggerne, samt lokale, grønne arbeidsplasser.

BIR Ressurs fikk etter omorganiseringen i 2022 ansvaret for all nedstrøms aktivitet for husholdningsavfallet i BIR. De sørger for bærekraftige løsninger ved å ta hånd om og skape verdier av alt avfallet BIR har samlet inn fra husholdningene. Alt som kan materialgjenvinnes og er sortert, brukes som råstoff til ny produksjon, og restavfallet brukes til energiproduksjon. Forbrenningsanlegget er en viktig del av den sirkulære økonomien siden forbrenning er en helt nødvendig behandlingsform for det avfallet som ikke lar seg materialgjenvinne. Bunnasken fra forbrenningsanlegget transporteres ut til vårt meget avanserte sorteringsanlegg på Mjelstad i Osterøy kommune. Her tar vi ut metall fra bunnasken og selger det som råstoff til nye produkter.

Holdningsskapende aktiviteter i 2022
Aktivitetene skal bidra til at våre kunder tar miljømessige gode valg. Styret er meget fornøyd med hvordan BIR deler sin kunnskap og arrangerer egne aktiviteter og deltar på andres arrangementer.

Noen av aktivitetene BIR gjennomførte i 2022 var:

Gjenbruksuken 2022 ble arrangert 21.-27. november av Bergen kommune og BIR. I samarbeid med en rekke medarrangører ble det gjennomført over 50 arrangementer. I løpet av uken viste vi frem mangfoldet vi sammen har å by på innen gjenbruk og bærekraftig forbruk. En av aktivitetene var BIRs første ombruksjulemarked. Som et ledd i arbeidet med å videreutvikle ombrukstjenestene, tok vi i bruk det gamle bilverkstedet vårt i Møllendalsveien 40. Det ble et utmerket piloteringsverksted. Gjenstander ble hentet inn fra gjenvinningsstasjonene på Espehaugen, i Møllendalsveien og i Salhus. De ble vasket og klargjort før de ble satt frem i butikkområdet og solgt for en rimelig sum. Markedet ble godt tatt imot og den vellykkede piloten dannet grunnlag for ombruksjulemarked i desember og fast åpningstid en dag i uken fra januar 2023. BIR vil i økt grad bidra som en formidler av ressurser.

I høst arrangerte studentorganisasjonen Sammen og BIR en gjenbruksfestival for studentene, og sørget for en mer bærekraftig og sirkulær studiestart. Studentene gjorde rent bord da de fikk forsyne seg helt gratis fra en hall full av brukte gjenstander, småmøbler og klær.

Om i Morgen er et eksempel på en av mange arenaer der BIR i 2022 var invitert til å holde foredrag. Borghild Lekve holdt innlegg på vegne av BIR, og benyttet anledningen til å snakke om BIRs planer for karbonfangstanlegg i Rådalen og behov for blant annet statlig finansiering.

I april arrangerte det matematisk-naturvitenskapelige fakultetet kunnskapsfestival og folkefest på Marineholmen i forbindelse med UiB sin 75 årsdag. BIR var representert med stand der vi hadde kildesorteringskonkurranser og viste frem vår populære melbillefarm, som også har vært til utlån hos en rekke skoleklasser i løpet av året.

I 2022 utarbeidet vi undervisningstilbudet “Overflodsbølgen” sammen med VilVite. BIR bidro til innhold og konseptutvikling. Programmet, som omhandler forbruk og bærekraft, har blitt et populært program for mange skoler.

BIR er representert i styret til Ungt Entreprenørskap Vestland, og har i 2022 bidratt lokalt med veiledning og juryarbeid til vestlandsmesterskapet i Ungt Entreprenørskap og nasjonalt med strategiarbeid.

I 2022 var BIR for tredje gang medarrangør av Sirkulærskolen sammen med Bergen Næringsråd og en håndfull andre aktører. Sirkulærskolen er et 20-timers kurstilbud til virksomheter i bergensområdet som vil lære mer om bærekraft, sirkulær økonomi, få konkrete verktøy til hva de kan gjøre i det grønne skiftet og etablere nyttige nettverk.

FNs bærekraftsmål
BIR har aktiviteter som bidrar til at eierkommunene og BIR-konsernet når sine ambisjoner knyttet til FNs bærekraftsmål. Arbeidet består i å redusere negativ påvirkning på klima og miljø, samt øke positive sosiale og miljømessige påvirkninger. BIR har prioritert å jobbe spesielt med fem av målene der vi i størst mulig grad kan gjøre en forskjell ut fra vår kjernevirksomhet og verdikjede, men vi ønsker å bidra til alle.

                        


Mål nr. 9 Innovasjon og infrastruktur

BIR skal bidra til utvikling av bærekraftig og innovativ infrastruktur. Ved å digitalisere infrastrukturen for avfall, kan BIR motivere til økt kildesortering ved å registrere og fakturere for levering av restavfall.

BIRs nye drifts- og verkstedbygg på Espehaugen 52 er BREEAM-sertifisert, og har nivået «Very Good». Dette er landets første kombinasjonsbygg av denne typen som er blitt BREEAM-sertifisert. Denne standarden er nådd gjennom flere gode miljøtiltak som oppvarming med fjernvarme, takflate med kraftproduksjon fra solcelleanlegg, batterier for lagring av solenergi/el-kraft, samt lademuligheter for både nyttekjøretøy og personbiler.

BIR samler data fra nærmere 240 000 sensorer plassert på bossnett, bosspann, nedgravde løsninger, returpunkt og fellesløsninger og bidrar til å ytterligere optimalisere innsamlingen.

Mål nr. 11 Bærekraftige byer og samfunn
BIR skal gjennom sin rolle som renovasjonsaktør bistå med tjenester og løsninger som legger til rette for bærekraftige samfunn og smart byutvikling.

Bergen har en effektiv renovasjonsløsning som reduserer tungtransport i sentrumskjernen. Antall sluttbrukere i næringssegmentet i 2022 er 349 kunder. Nesten 70 prosent av aktuelle næringsvirksomheter i bossnettområdet er nå tilknyttet bossnettet. Antall husholdningskunder økte fra 8700 til 9096, en vekst på ca. 5 prosent.

Kvam herad fikk i 2022 ny gjenvinningsstasjon. Dette er en pilot for ny digitalisert kundeID- og betalingsløsning og et kjøremønster der kundene først kommer til en gratissone som gjør at de kan levere brukbare ting til ombruk og alt som er gratis først, for deretter å kjøre over vekten inn i betalsone.

I samarbeid med studentorganisasjonen Sammen etablerte BIR en egen satsing for å stimulere til økt ombruk både gjennom et tilbud om gratis interiør ved semesterstart. Vi åpnet ombruksmarked i Møllendalsveien og tok i bruk Viteboksen for å forlenge livet til hvitevarer. 

Fra 2022 tilbyr BIR hjemmehenting av matavfall fra husholdninger i alle eierkommunene. Matavfallet blir samlet inn i papirposer og sendt til biogassanlegg på Jæren. Der utnyttes det både til biogass og for å få de verdifulle næringsstoffene tilbake i naturens kretsløp gjennom bioresten.

Mål nr. 12 Ansvarlig forbruk og produksjon
BIR skal gjennom innsamling, oppsamling, mottak og avfallsbehandling bidra til bærekraftige verdikjeder. Gjennom kundeveiledere, bir.no, Facebook, Instagram og kundebladet Bossanova får kundene god veiledning i kildesortering.

Som hovedentreprenør for riving på Sundt-bygget kunne Norsk Riving AS levere en sorteringsgrad på hele 95,7 prosent. Skånsom håndtering av vernede bygningsdeler som skal brukes om igjen i bygget var en viktig del av oppdraget. Dyktige arbeidere sanerte også 4,5 tonn med asbest fra det historiske signalbygget. Norsk Riving har dermed bidratt til at prosjektet kan nå sine miljømål og BREEAM-sertifisering.

Et annet høydepunkt fra året som gikk, var å fullføre innvendige rivearbeider i Markeveien 1, et eldre og ærverdig teglsteinsbygg som er eid av DnB Næringseiendom. Til samme prosjekt leverte Norsk Riving 400 lengdemeter trevirke fra et riveprosjekt på CCB. Materialene ble oppsirkulert til det flotte kubbegulvet som nå har blitt en severdighet for de nye lokalene.

Mål nr. 13 Stoppe klimaendringene
BIR skal bidra til å stoppe klimaendringene ved å kontinuerlig gjennomføre tiltak for å redusere vårt klimaavtrykk. BIRs engasjement for fangst og bruk av CO2 er en viktig del av dette bærekraftsmålet.

I 2022 gjennomførte BIR i et forprosjekt for å etablere et modulært anlegg for fangst av 100 000 tonn CO2 per år for avlevering til Northern Lights. Det har i 2022 blitt arbeidet aktivt med myndighetspåvirkning for å kunne realisere et karbonfangstanlegg i Rådalen. Det har vært gjennomført en rekke møter med politiske partier, fagorganisasjoner og interesseorganisasjoner om temaet og behov for støtte til finansiering.

Restproduktene fra vannrenseanlegget på forbrenningsanlegget samles opp i bigbager og transporteres til NOAH i Holmestrand. I 2022 ble det tatt i bruk en ny type bigbag som rommer mer filterkake, noe som gir en bedre utnyttelse av transporten, og reduserer forbruket av sekker og antall transportoppdrag. Til sorteringshallen for grovavfall anskaffet BIR Ressurs elektrisk kvern og sorteringsmaskin.

Mobil gjenvinningsstasjon ble i 2022 elektrisk ved at de to lastebilene som brukes til formålet ble byttet ut med elektriske.

BIR Husholdning har fire helelektriske renovasjonskjøretøy i drift, og 13 i bestilling. Anskaffelsene er delvis finansiert gjennom tilskudd fra Klimasatsordningen og Enova. Det arbeides aktivt for videre satsing på utslippsfri innsamling og bidrar til lavere CO2-utslipp for eierkommunene. Selskapet arbeider målrettet mot 100 prosent fossilfri transport innen 2030, og jobber kontinuerlig med å redusere antall kilometer kjørt per kilo innsamlet avfall. Stadig flere nedgravde løsninger og returpunkt utrustet med sensorer gir opplysninger om fyllingsgraden. Dermed kan tømmefrekvensen optimaliseres.

Mål nr. 17 Samarbeid for å nå målene
Konsernet skal oppnå dette ved å aktivt dele kunnskap og erfaringer med andre som ønsker å utvikle sine renovasjonstjenester. BIR skal søke nye samarbeid for å utvikle selskapet og tjenestene som leveres.

For BIR er det viktig med et godt samarbeid på tvers av eierkommunene. BIR-konsernet har i 2022 hatt samarbeid med en rekke industrielle samarbeidspartnere i tillegg til virksomheter som VilVite, Ungt Entreprenørskap, Norce, Bergen Næringsråd, Voss og Hardanger næringshage, NHH, Naturvernforbundet og Bioregion Institute. Det digitale kompetanseløftet i bransjen, finansiert av Kompetanse Norge, ble videreført i 2022. Representanter fra BIR har holdt gjesteforelesninger ved HVL, UiB og BI og fortalt om sin virksomhet og sitt arbeid med bærekraft under flere konferanser og samlinger.

Myndighetspåvirkning
For BIR er det viktig med god dialog med eierkommunene og politikere lokalt og sentralt. Det inviteres jevnlig til eiermøter, og det er gjennomført møter med flere av de politiske partiene.

I august arrangerte vi for andre gang «Gjenvinnerdagen», et nasjonalt initiativ i samarbeid med Avfall Norge. Karbonfangst fra forbrenningsanlegget i Rådalen, produsentansvar og infrastruktur for store nullutslippskjøretøy sto på agendaen på BIRs Gjenvinnerdag. Etter presentasjonene fikk politikere og presse en omvisning i forbrenningsanlegget i Rådalen.

BIR har markert seg tydelig i samfunnsdebatten om forbrenningsavgiften, blant annet da regjeringen i statsbudsjettet foreslo en økning på 141 prosent. Vi mener at avgiften ikke gir de ønskede miljøeffekter. Dette er en ren fiskal avgift som vil svekke våre muligheter til å etablere karbonfangstanlegg. Når noe først er blitt avfall, må det håndteres på en trygg og mest mulig miljøriktig måte. For å sikre reduserte CO2-utslipp, er det flere ting som kan gjøres, og vi må begynne der grunnlaget for avfall skapes; når produkter designes og produseres. Det må skapes virkemidler som påvirker produsentene og forbrukere til å gjøre miljøvennlige valg.

BIR jobber aktivt for et tydeligere regelverk for produsentansvars-ordningene, slik at alle ansvarlige i verdikjeden fra produksjon til avfallshåndtering skal ha insentiver til å bidra til en bærekraftig utvikling. Formålet er å ta vare på ressursene lengst mulig, og kaste minst mulig.

Behovet for offentlig satsing på ladeinfrastruktur for store nullutslippskjøretøy er også tema i vår dialog med politikere, samarbeidspartnere og interessenter. Offentlig infrastruktur må etableres på lik linje som for mindre el-biler.

Kundetilfredshet og omdømme
BIR kan vise til høy kundetilfredshet og et godt omdømme gjennom en årrekke. Målingen i 2022 viste en kundetilfredshet på 83,9 prosent og jevnt høyt resultat for omdømme på 83,4 prosent.

Lærebedrift
I BIR er vi opptatt av å gi unge relevant erfaring og introdusere dem til arbeidslivet og avfallsbransjen. Tilbakemeldinger fra tidligere studenter har vært at de opplever bransjen som mer samfunnsaktuell, kompleks og spennende enn de på forhånd hadde forestilt seg.

BIR søker til enhver tid å ha lærlinger engasjert, og er godkjent lærebedrift innen flere fagområder. Ved årsskiftet hadde BIR i alt ni lærlinger fordelt på fagene kontor og administrasjon, yrkessjåfør, gjenvinning og kjemiprosess i henholdsvis BIR AS, BIR Husholdning AS, BIR Nyverdi AS og BIR Ressurs AS. Medarbeidere med fem års praksis kan ta fagbrev som praksiskandidat. Høsten 2022 startet teoretisk undervisning i gjenvinningsfaget, hvor ni medarbeidere fra BIR Ressurs AS, BIR Bedrift AS og BIR Nyverdi AS følger opplæringen. Dette kurset var i samarbeid med KAV, som vil si at andre enn BIR også deltar i opplæringen. BIR har også planlagt et undervisningsopplegg i gjenvinningsfaget i samarbeid med andre kommunale avfallsbedrifter for skoleåret 2022/23. Dette i tråd med samfunnsansvaret BIR ønsker å ta og sikring av bransjens fremtid med kompetente fagarbeidere.

I 2022 tok BIR inn fire traineer gjennom Trainee Vest i BIR Infrastruktur, BIR Husholdning, BIR Nyverdi og BIR AS. Traineene har henholdsvis jobbet med analyse, automatisering, bærekraft og sirkularitet og prosjektledelse. Trainee Vest er Bergen Næringsråds program for traineer, med mål om å tiltrekke seg de beste nyutdannede talentene til regionens næringsliv. BIR har vært med i traineeordningen siden oppstarten i 2009.

BIR er med og finansierer REdu, og deltar i både styrings- og referanse-gruppen. REdu arbeider aktivt for å styrke fagtilbudet i høyere utdanning og synliggjøre bransjens muligheter for studenter, gjennom blant annet å satse på kompetanseutvikling, innovasjon og forskning. Gjennom REdu får man tilgang til «summer interns», og sommeren 2022 engasjerte vi fem studenter som arbeidet med ombruk og kommunikasjon ved gjenvinningsstasjonen på Espehaugen. De kartla folks holdninger med tanke på bærekraft og ombruk og «reddet» brukbare ting som kunder hadde tenkt å kaste.

BIR tar også inn studenter som ønsker praksis i forbindelse med studier. I 2022 gjennomførte to masterstudenter fra UiB sin praksisperiode hos kommunikasjonsavdelingen i BIR AS.


Etisk ansvar

Våre etiske retningslinjer og regler oppdateres med jevne mellomrom, og BIR setter den etiske standarden høyt. BIR har nulltoleranse for alle former for korrupsjon og prissamarbeid, noe som også er ulovlig i henhold til Forskrift om offentlige anskaffelser.

BIR gjennomfører jevnlig revisjon og kontroll ved hjelp av et kontraktsoppfølgingsverktøy. Våre revisjoner og kontroller gjennom STARTbank er basert på lovpålagt påseplikt, herunder kontrolleres det at bransjerelaterte allmengjøringsforskrifter følges av våre avtaleleverandører.

Utover dette utfører innkjøpsavdelingen ved behov bakgrunnssjekk av utvalgte leverandører og undersøker avtalemessige vilkår, samfunnsansvar, bærekraft samt arbeidsforhold og lønnsvilkår.

Selskapet og konsernet rapporterer og tilfredsstiller krav til Åpenhetsloven. Første redegjørelse vil være klar innen fristen 30. juni 2023 og tilgjengeliggjøres på selskapets hjemmeside.


Ytre miljø

Forhold som kan påvirke ytre miljø
Avfallsforbrenning gir noe belastning på ytre miljø gjennom utslipp til luft og vann. Utslippene til luft og vann fra forbrenningsanlegget ligger i all hovedsak godt innenfor konsesjonsgrensene.

Deponidrift er også en type virksomhet som gir belastninger på ytre miljø. Deponiet på Mjelstad er et industrideponi med sigevannsanlegg som leder vannet ned til et renseanlegg i bunnen av deponiet. Der blir vannet renset før det blir sluppet ut på dypt vann i Osterfjorden. Stiftelsen Mjelstad Restdeponis Etterdriftsfond er etablert for å håndtere etterdriften av deponiet i henhold til konsesjonen. I 2020 fikk vi krav om å endre dette ved å opprette annen finansiell garanti for etterdriften. Dette er etablert.

For BIRs øvrige aktivitet anser vi fare for skade på ytre miljø som begrenset.

Tiltak for å redusere negativ miljøpåvirkning
Den første elektriske bossbilen kom på plass i BIR i 2018. BIR utvider bilparken hvert år med elektriske renovasjonsbiler og andre tjenestebiler. Sammen med bossnettet i Bergen sentrum og elektriske tjenestebiler, klarte vi å levere fossilfri bossinnsamling i Bergen sentrum allerede innen utgangen av 2019, ett år før målet satt av Bergen kommune. Dette har vi greid gjennom å redusere den samlede kilometerproduksjonen gjennom effektivisering av rutestrukturer samt å være helt i frontlinjen for å teste ut og implementere innovative og miljøvennlige driftsløsninger.

Tiltakene totalt sett gjør BIR til en viktig bidragsyter til lavere CO2-utslipp i bergensområdet. BIR har som eier (4,9 prosent) i Bergen Carbon Solutions AS startet et pilotprosjekt med sikte på å kunne fange og utnytte CO2 i avgassen fra forbrenningsanlegget til produksjon av nanokarbonfiber.

Forsikring for styrets medlemmer og daglig leder
Styreansvarsforsikringen omfatter daglige ledere og styremedlemmer i alle BIR-selskaper hvor BIR eier mer enn 50 prosent. Forsikringen dekker i tillegg BIRs Bedriftsforsamling. Dekningsomfang er opptil 20 MNOK per tilfelle og egenandelen er kr. 0. Forsikringen omfatter sikredes rettslige erstatningsansvar for ren formueskade som sikrede kan pådra seg i egenskap av sin styrefunksjon. Med ren formueskade forstås økonomiske tap som ikke er oppstått som følge av skade på person eller ting, herunder fare for skade som ikke er inntruffet.


Fremtidsutsikter

Konsernstrategi
BIRs konsernstrategi ble endret i 2020. Tidligere har strategien tatt utgangspunkt i avfallets verdikjede og effektivisering av denne. Nå gir konsernstrategien BIR muligheten til å ha aktivitet før avfallets verdikjede for å redusere avfallsmengden i samfunnet. Samtidig åpner strategien opp for at BIR skal ha kontroll på leddene etter vår verdikjede. Det medfører at vi kan sørge for at vi ikke lager prosesser der kildesorterte ressurser blir destruert i senere ledd.

BIR mener at strategien gir oss muligheten til å utvikle sirkulære forretningsmodeller, god bruk av råvarene til ny samfunnsriktig produksjon og å rette oppmerksomhet mot avfallsreduksjon gjennom gjenbruk og ombruk.

Forventet økonomisk utvikling
BIR har levert god avkastning på eiernes kapital og lave priser på gode lovpålagte tjenester. For BIR er målene i den konkurransemessige delen av BIR like viktige som mål i den lovpålagte delen.

BIR mener at våre forretningsmodeller og vår strategi treffer godt den ønskede samfunnsutviklingen fremover. BIR er optimistiske for økonomisk utvikling i konsernet i årene som kommer, med mindre samfunnsutviklingen endrer retning.

Teknologi og standardisering
Avfallsbransjen har i mindre grad enn en del andre bransjer tatt i bruk teknologi for å utvikle gode løsninger. BIR mener at vi vil kunne håndtere råvarene i avfallet på en langt bedre måte dersom digital utvikling i avfallsbransjen tar fart.

For å kunne utvikle avfallsbransjen til en råvareleverandør, må mottakere av råvarene ha sikkerhet for innhold og kvalitet. Da må prosesser bygges der sporing og identifisering av innhold er digitalt mulig. BIR har utviklet prosesser som gjør at vi kan ta en slik rolle, blant annet som en godkjent fôrprodusent.

BIR mener at avfallsbransjen bør ha mer søkelys på å lage gode prosesser for råvarer, med standardiseringer og digital sporing, heller enn å ensidig være opptatt av gjenvinningsprosenter og kildesorteringsmål.

Forretningsutvikling
BIR har et ønske om å utvikle sirkulære forretningsmodeller i samarbeid med andre.

I 2021 ble det gjennomført en omorganisering i BIR AS som blant annet førte til opprettelse av en utviklingsavdeling for konsernet. Denne avdelingen skal være en motor og fasilitator i nødvendig utviklingsarbeid i konsernet. I 2022 gjorde konsernet en omorganisering i de fleste datterselskapene som håndterer vår drift. BIR har nå implementert en organisasjonsmodell som tar utgangspunkt i aktiviteter, mens vi tidligere hadde en modell basert på verdikjedeprinsipp.

Sirkulærøkonomiske forretningsmodeller forutsetter bransjeoverskridende samarbeid. BIR ser at mange ønsker å samarbeide med oss for å utvikle nye og bedre løsninger på de utfordringene som samfunnet står ovenfor.

Riktig bruk av råvarene i avfallet, eller råvarer før de defineres som avfall, til ny og samfunnsmessig god produksjon, vil skape verdier og redusere belastningen på kloden. BIR mener at avfallsbransjen må samarbeide med andre bransjer for å nå klimamålene og skape mer bærekraftig produksjon. Avfallsbransjen kan ha en stor rolle i det grønne skiftet og BIR ønsker å ta en slik rolle.

Styrets arbeid
Styret har gjennomført ni ordinære styremøter og to ekstraordinære styremøter i 2022. Det er gjennomført tre uformelle eiermøter i 2022. Disse ble avholdt 18. februar, 26. april og 23. juni.