Omorganisering av lovpålagte selskaper


1. april 2022 ble de lovpålagte selskapene i BIR-konsernet omorganisert og fikk nye navn.

 

Bakgrunn for omorganiseringen

Gjennom risikovurderinger gjennomført høsten 2020 og våren 2021, pekte en samlet konsernledelse på behovet for bedre samordning og flere synergimuligheter for økt måloppnåelse for det enkelte selskap og for konsernet som helhet.

Dette satte i gang en prosess for organisasjonsgjennomgang i 2021. I første omgang ble det gjort en gjennomgang av morselskapet BIR AS, som ble ferdigstilt sommeren 2021. Resultatet ble en endret intern organisering der det ble etablert fire avdelinger og noen oppgaver ble overført fra datterselskaper til mor.

Høsten 2022 sto organisasjonsgjennomgang av de lovpålagte datterselskapene for tur. En bredt sammensatt prosjektgruppe, med representanter fra alle selskapene, fikk i oppdrag å utarbeide en utredning med klare anbefalinger om fordeling av oppgaver mellom de heleide datterselskapene. Konsernet skulle ha tydelig definerte ansvar og roller, være rigget til å innfri de strategiske målene og bidra til utvikling både for de enkelte forretningsområdene og for konsernet totalt – på en kvalitetsmessig god måte og til riktig kostnad. Det skulle være minimalt med samordningskostnader mellom og internt i de ulike selskapene, og oppgavefordelingen skulle muliggjøre god intern ledelse og oppfølging i alle deler av organisasjonen.

Prosjektgruppen gjennomførte flere arbeidsmøter med konsernledelsen, innhentet informasjon fra ulike ressurspersoner internt i BIR og ekstern informasjon om alternative organisasjonsmodeller.

PWC ble leid inn til å gjennomføre en nåsituasjonsanalyse og utarbeide en rapport om styrker og forbedringsområder for konsernet. Prosjektgruppen tok utgangspunkt i denne under utarbeidelsen av sin rapport med innstilling til ny organisasjonsmodell. Alle medarbeidere i BIR fikk mulighet til å komme med innspill til denne.

I februar 2022 la konsernsjef Borghild Lekve frem sin innstilling til ny organisasjonsmodell, som ble implementert 1. april 2022.

 

BIR Nyverdi AS
BIR Nyverdi AS, tidligere BIR Privat AS, har ansvar for å utvikle nye konsepter for ombruk, sirkularitet og bærekraft samt utvikling og drift av gjenvinnings-stasjonene. Selskapet skal være en drivkraft for bærekraftsarbeid og -rapportering i tråd med konsernets bærekraftsstrategi.

Selskapet er delt i tre avdelinger:

 • Ombruk og sirkularitet
 • Verdikonsepter
 • Bærekraft og analyse

 

BIR Husholdning AS
BIR Husholdning AS, tidligere BIR Transport AS, skal sikre at alle husholdningskundene i BIRs eierkommuner får hentet avfallet sitt i samsvar med gjeldende renovasjonsforskrift, en forskrift som også forvaltes av selskapet. Selskapet har også ansvar for vedlikehold av biler og utstyr.

Selskapet er delt i fire avdelinger:

 • Forbedring og analyse
 • Innsamling
 • Logistikk og verkstedtjenester
 • Kunde

 

BIR Infrastruktur AS
BIR Infrastruktur AS, tidligere BIR Nett AS, har fått ansvar for utbygging samt drift og forvaltning av avfallsinfrastruktur og eiendommer som er tilknyttet BIRs lovpålagte aktivitet. I tillegg har selskapet ansvar for uttalelser og ivaretakelse av BIRs interesser knyttet til utbyggingsplaner.

Selskapet er delt i tre avdelinger:

 • Plan og utbygging
 • Drift og vedlikehold
 • Strategi og analyse

 

BIR Ressurs AS
BIR Ressurs AS, tidligere BIR Avfallsenergi AS, har ansvar for all nedstrøms aktivitet for husholdningsavfallet i BIR. Det innebærer å ta vare på og skape verdier av alle produktene som BIR samler inn fra husholdningene. Disse ressursene kan fortsatt bli råstoff til ny produksjon, eller brukes til energiproduksjon.

Selskapet er delt i tre avdelinger:

 • Forbrenningsanlegget
 • Marked
 • Mjelstad Miljø