BIR Ressurs AS

Hva er det viktigste selskapet oppnådde i 2022?

En omfattende ombygging og oppussing av kontrollrom og møterom på forbrenningsanlegget har gitt bedre arbeidsforhold og enklere forhold for omvisninger. Sorteringsanlegget på Mjelstad har fått tak, noe som også gir et bedre arbeidsmiljø.

Etter omorganiseringen har BIR Ressurs fått ansvaret for alt avfall som husholdningene i BIR leverer, både til material- og energigjenvinning. Dette gir synergieffekter som økt verdiskaping for BIR Ressurs og konsernet. Selskapet har justert organisasjonen noe i 2022 – det har blitt opprettet en egen avdeling for marked, og en egen stilling som kvalitets- og miljøvernleder.

BIR og BIR Ressurs har gjennomført et forprosjekt for et modulært anlegg for fangst av 100 000 tonn CO2. Vi har møtt en rekke politikere og nøkkelpersoner for å informere om og samle støtte til prosjektet.

BIR Ressurs har også hatt en sentral rolle i nettverket KAN (Klimakur for Avfallsforbrenning i Norge), for utvikling av gode felles karbonfangstløsninger for de store forbrenningsanleggene.

 

Hva gjorde selskapet i 2022 for å være en miljøpådriver?

BIR Ressurs sørger for bærekraftige løsninger ved å skape verdier av alt avfallet BIR samler inn fra husholdningene. Alt som kan materialgjenvinnes, brukes som råstoff til ny produksjon, og restavfallet brukes til energiproduksjon. Forbrenningsanlegget er en viktig del av den sirkulære økonomien og en helt nødvendig behandlingsform for det avfallet som ikke lar seg materialgjenvinne. Avfallsvarmen blir til fjernvarme og strøm. 78 prosent av energien fra avfallet ble gjenvunnet i 2022.

Bunnasken fra forbrenningsanlegget sorteres på vårt meget avanserte metallsorteringsanlegg på Mjelstad. BIR Ressurs er engasjert i arbeidet med fangst og bruk av CO2. Utover CO2 har vi svært god rensing av røykgassen på forbrenningsanlegget, og både forbrenningsanlegget og deponiet på Mjelstad har gode renseanlegg for vann som slippes ut. Selv om vi i utgangspunktet driver en virksomhet som har noen negative miljøeffekter, har vi redusert dette til et minimum.

 

 

DAGLIG LEDER:
Ingrid Hitland

Ingrid Hitland er utdannet sivilingeniør fra NTH og har arbeidet i avfallsbransjen i over 30 år. Hun har arbeidet i BIR siden oppstarten, og har hatt roller som plansjef, markedssjef, fungerende daglig leder i BIR Privat og de siste 15 årene som daglig leder i BIR Ressurs. Ingrid har de siste fem årene også ledet Avfall Norges faggruppe for
avfallsforbrenning, som samler alle forbrenningsanleggene i Norge, samt vært nestleder i Samfunnsbedriftenes fagstyre for avfall og gjenvinning i elleve år.

SELSKAPETS FORMÅL

BIR Ressurs AS er etablert som driftsselskap for å sikre BIR AS mottaks- og behandlingskapasitet når det gjelder avfall som er omfattet av forurensningsloven § 30. Selskapet kan også drive annen virksomhet i tilknytning til formålet. Selskapet kan inngå samarbeidsavtaler eller delta i andre foretak dersom dette er hensiktsmessig for å oppfylle formålet. Selskapet er av allmennyttig karakter, men kan også drive forretningsvirksomhet ved utnyttelse av ledig kapasitet. Selskapet kan kun gi utbytte av den forretningsmessige delen av virksomheten.

STYRET

Borghild Lekve, styreleder
Sølvi Spilde Monsen
Morten Straume
Espen Andre Widding Møller

EIERFORM

Heleid datterselskap av BIR AS

STIFTELSESÅR

2003

ÅRSVERK

47,3

SYKEFRAVÆR

5,58 prosent (2,90 kortvarig og 2,68 prosent langvarig)

 

OMSETNING

445,1 mill kr (341,5 i 2021)


RESULTAT

103,2 mill kr  (75,3 i 2021)