Andre selskaper der BIR har eierinteresse

CIMBIO AS

BIRs eierposisjon: 100 prosent
BIR innehar rollen som styreleder ved Ulrikke Hernæs og rollene som styremedlemmer ved Eva Skjold, Toralf Igesund og Jørgen Austvik.

CIMBIO AS er etablert som et nettverksselskap i 2020 og skal fremme BIRs interesser innen biologisk avfall. CIMBIO AS skal være en bioklynge som bidrar til utvikling av innovasjonsprosjekter, samarbeid knyttet til nye verdikjeder, utvikling av teknisk infrastruktur og forretningsmodeller innen sirkulær økonomi. Ved å bidra til nye verdikjeder som er relatert til biologisk avfall, vil det øke verdien av de forskjellige biologiske avfallstypene som BIR-konsernet i dag håndterer.

CIMBIO jobber med å etablere en biopark på Voss tilknyttet et eventuelt biogassanlegg.

 

Norsk Riving AS

BIRs eierposisjon: 51 prosent per 31.12.22. 
81,8 prosent etter oppkjøp våren 2023.
Daglig leder: Magne Eikås
BIR innehar rollen som styreleder ved Eivind Fykse og styremedlem ved Eva Skjold.

Norsk Riving AS er spesialister på innvendig riving, betongsaging, asbestsanering, miljøkartlegging og ombrukskartlegging. Selskapet leverer entreprenørtjenester og prosjekteringstjenester i hele landet.

Norsk Riving har kompetanse og erfaring med ombruk av bygg- og anleggsavfall (BA-avfall). Selskapet ivaretar omstilling til mer sirkulære verdikjeder for BA-avfall og er kjent i markedet for å være sterk på grønne løsninger i rivings- og saneringsprosjekter. Dette er i tråd med BIRs strategi og er med å styrke BIR Bedrifts tjenestetilbud for bygg-, anleggs- og eiendomsnæringen.

 

Bergen Carbon Solutions AS

BIRs eierposisjon: 4,9 prosent
Daglig leder: Odd Strømsnes


Bergen Carbon Solutions (BCS) har utviklet en innovativ teknologi for å bruke CO2 til å lage karbonnanofiber (KNF), et materiale som er sterkere enn stål, lettere enn plast og leder strøm. BCS bidrar til løsninger innen sektoren for karbonfangst- og lagring (CCUS). BIR tok i en tidlig fase eierposisjon i selskapet, og BCS har fått støtte fra ENOVA til et prosjekt der selskapet skal plassere en produksjonsenhet i Rådalen og produsere KNF fra røykgass fra BIRs forbrenningsanlegg. Dette ble gjennomført første kvartal 2023, og ble en vellykket test fra BCS sin side.

 

Greentech Innovators AS

BIRs eierposisjon 16 prosent
Daglig leder: Ingmar Høgøy


Selskapets forretningskonsept er produksjon av mikroalger og bakterier basert på våtorganisk avfall, herunder matavfall. Mikroalger kan bli fremtidens fiskefôr i oppdrettsnæringen. Dersom selskapet lykkes med dette forretningskonseptet, vil det gi økt utnyttelse og verdi av BIRs våtorganiske avfall.

Selskapet har siden oppstarten i 2018 jobbet for å realisere godkjent produksjonsprosess av mikroalger og mikroorganismer basert på våtorganisk avfall. Selskapet har utført en rekke laboratorieforsøk og har klart å fremstille ønskede alger. Det gjenstår å få klarert prosessen i henhold til godkjenningskrav og skaffe til veie ytterligere finansiering for å kunne skalere opp produksjonsanlegg.

 

Biosirkel Vestland AS

BIRs eierposisjon: 60 prosent
Daglig leder: Jon Grønsberg
BIR innehar rollen som styreleder ved  Borghild Lekve og styremedlem ved Ove Knudsen.

Biosirkel Vestland ble stiftet i 2021 for å utrede mulighetene for et biogassanlegg for behandling av matavfall og husdyrgjødsel på Voss. Dette anlegget representerer en ny behandlingsløsning for BIRs kjernevirksomhet, og vil støtte opp om de strategiske driverne om å «ta samfunnsansvar før og etter egen verdikjede» og «sikre helhetlige løsninger og kontroll på avfallsstrømmer».

IHM eier i dag 40 prosent og er representert i Biosirkel Vestland ved daglig leder Jon Grønsberg og styremedlem Stein Kvarekvål. Per 1. mai 2023 vil IHM og BIR slå seg sammen, og dermed blir Biosirkel Vestland 100 prosent eid av BIR.

 

Eviny Termo AS

BIRs eierposisjon: 49 prosent
Daglig leder: Øystein Haaland
BIR innehar rollen som nestleder ved Borghild Lekve og styremedlem ved Ove Knudsen.

Eviny Termos forretningsidé er å skape verdier gjennom å forvalte og utvikle konkurransedyktige energiløsninger, basert på miljøvennlige energikilder. Eviny Termo produserer og leverer energi fra store og mindre energianlegg, og bruker overskuddsenergi fra avfallsforbrenning, varmepumper, bioenergi, frikjøling og solceller til å forsyne kundene med både varme, kjøling og strøm. Selskapet tilbyr også tjenester knyttet til drift og tilsyn, og bistår også kunder med fordelingsmåling av energi.

Eviny Termo har konsesjon for å bygge og drive fjernvarmeanlegg i Bergen og Førde. Utover det, eier og drifter selskapet flere lokale løsninger som leverer energi til kunder i regionen. Eviny Termo utnytter overskuddsvarmen fra BIR Ressurs gi til beste for byens innbyggere. Kraftig økning av energipriser i 2022 har ført til økt interesse for alternative oppvarmingsløsninger med termisk energi. Kunder har i 2022 fått gode betingelser ved bruk av avfallsvarme og i godt samarbeid med dyktige medarbeidere på anlegget i Rådalen, har vi oppnådd en effektiv utnyttelse av tilgjengelig avfallsenergi. 

 

Invertapro AS

BIRs eierposisjon: 18,1 prosent
Daglig leder: Alexander Solstad Ringheim
BIR innehar rollen som styreleder ved Stian Halland.

Eierskapet i Invertapro støtter opp om BIRs satsning på å nyttiggjøre matavfall inn i nye verdikjeder. Selskapet utnytter vegetabilsk matavfall til produksjon av melbillelarver. BIR Bedrift produserer og leverer fôr til larvene gjennom sitt fôrkjøkken, og får med dette omgjort matrester til en ressurs.

Invertapro har løpende avtaler om salg av både larver og frass/biogjødsel. Selskapet har bevist «proof of consept», gjennom etablering av pilotproduksjon i egne lokaler på Voss, og har planer om å oppskalere til en fullskalafabrikk.

 

Carrot AS

BIRs eierposisjon: 34,9 prosent
Daglig leder: Tore Totland
BIR innehar rollen som styreleder ved Stian Halland.

Carrot leverer IT-system for dataflyt av avfall og kundedata på tvers av ERP- og fagsystemer. Det gjør at BIR kan fakturere kunder basert på tømmedata, uavhengig av om data kommer fra spann, container, nedgravd løsning eller bossnettet. Carrot har sitt opphav i BIR, under selskapsnavnet WasteIQ. BIR stiftet selskapet sammen med New & Company AS for å kommersialisere en egenutviklet programvare. Carrot har profesjonalisert og kommersialisert programvaren for å kunne tilby den til andre kunder, og selskapet har tegnet avtale med flere renovasjonsselskap innen husholdnings- og næringsavfall. De har også utviklet egne avfallsløsninger hvor brukerne gis insentiver til å gjøre mer miljøvennlige valg ved avfallshåndtering – derav navnet Carrot. Løsningen er blitt lagt merke til av flere store eiendomsaktører, og Thon-gruppen har blant annet tatt i bruk denne banebrytende løsningen for kildesortering av en rekke nye avfallstyper ved Vestkanten Storsenter.