Styrehuset

 

BIR har over tid arbeidet med å videreutvikle god virksomhetsstyring i konsernet blant annet ved utarbeidelse av strategiske dokumenter for ulike styringsnivå i konsernet. Historisk sett har de ulike selskapene i BIR-konsernet utarbeidet egne selskapsstrategier etter at konsernstrategien er utarbeidet.

I begynnelsen av 2021 startet BIR omorganisering av fellestjenestene i konsernet og datterselskapene som utfører lovpålagt virksomhet. En sentral premiss i omorganiseringen var å sikre en helhetlig utvikling og ett BIR. BIR har strategiske plandokumenter på ulike nivåer som alle bygger på hverandre.