Vesentlighetsanalyse


En vesentlighetsanalyse er en metode for å identifisere og vurdere de viktigste utfordringene og mulighetene konsernet står overfor når det gjelder bærekraft. Vesentlighetsanalysen er et viktig verktøy for å prioritere de temaene som har størst påvirkning på bærekraftsaspekter, og å sette inn tiltak der det vil ha størst effekt.

For å komme frem til de mest vesentlige bærekraftstemaene, er det gjennomført en interessentundersøkelse med spørsmål om ulike påvirkningsforhold. Interessentene gjør vurderinger av områder eller faktorer der virksomheten har betydelig påvirkning på sine omgivelser knyttet til ESG, og hvilke områder eller faktorer i omgivelsene som potensielt kan ha stor påvirkning på BIR.

Basert på resultatene av vesentlighetsanalysen er det gjort prioriteringer av de viktigste temaene der virksomheten bør fastsette mål og tiltak. Vesentlighetsanalysen er slik sett et nyttig verktøy for å sikre at bærekraftsstrategien omhandler de temaene som har størst betydning for bærekraftsarbeidet.

I vesentlighetsvurderingen tas det stilling til hvilke bærekraftstemaer som er vesentlige for BIR. Vurderingen kalles dobbel vesentlighetsanalyse fordi den ivaretar følgende to perspektiver: