Forbrenningsanlegget


BIR Ressurs sitt forbrenningsanlegg i Rådalen har i oppgave å gi trygg behandling til husholdnings- og næringsavfall som ikke kan eller skal materialgjenvinnes. Dette sikrer at miljøgifter blir tatt ut av kretsløpet, og ikke havner i nye produkter. Denne behandlingen gir store mengder energi som utnyttes til oppvarming og elektrisitetsproduksjon. Dette gjør BIR Ressurs til Bergens største produsent av miljøvennlig varme.

Om anlegget
Forbrenningsanlegget har konsesjon til å behandle husholdningsavfall og næringsavfall som ikke materialgjenvinnes, mindre mengder sykehusavfall og medisinrester, avløpsslam, brukt kulladsorbent fra eget renseanlegg og visse typer bygg- og riveavfall klassifisert som farlig avfall.

I 2022 mottok forbrenningsanlegget totalt 206 000 tonn avfall, fordelt nesten 50/50 mellom husholdnings- og næringsavfall. Av dette var totalt 1 700 tonn blandet returtrevirke og 1 850 tonn bygg- og riveavfall klassifisert som farlig avfall.  

Behandlingsmetoden
Forbrenningsanlegget består av to forbrenningsovner med fire rensetrinn hver, bygget i henholdsvis 1999 og 2010. Ovnene er utstyrt med trinnvis tilsetting av luft og resirkulering av avgasser for å oppnå en renest mulig forbrenning. 

Energien som frigjøres fra avfallet utnyttes til strøm og varme, og er en vesentlig mer miljøvennlig behandlingsmåte enn deponering, som var standard behandlingsmåte tidligere og fortsatt er det i flere land i Europa. Deponering av avfall frigjør metan, som er en mye mer potent klimagass enn CO2. Avfallet inneholder også en blanding av karbon fra fornybare og fossile kilder. Den fornybare andelen av CO2-utslippet bidrar ikke til en netto økning av CO2-mengden i atmosfæren.

CO2-fangst
BIR har i 2022 samarbeidet med flere selskaper som ønsker å utvikle teknologi for blant annet CO2-fangst og bruk av CO2. Vi har i flere år samarbeidet med og støttet opp om oppstartsbedriften Bergen Carbon Solutions AS. Bedriften har utviklet en teknologi for omdanning av CO2 til karbonnanofiber som råstoff til industrien. Vi har også et samarbeid med den lokale bedriften Captico2 AS, som også utvikler teknologi for bruk av CO2. De har testet sin teknologi hos oss, og vi viderefører samarbeidet med videre forskning og utvikling sammen med blant annet Sintef. På samme måte tar vi imot selskaper som har idéer til bruk av de råstoffene eller avfallsproduktene vi produserer, for å prøve å finne nye muligheter for bruk i stedet for destruering eller deponering. 

I 2022 gjennomførte BIR  et forprosjekt for å etablere et modulært anlegg for fangst av 100 000 tonn CO2 per år for avlevering til Northern Lights. BIR jobbet videre med samfunns- og interessentpåvirkning for å realisere et slikt anlegg ved forbrenningsanlegget i Rådalen. I løpet av høsten 2022 har BIR drevet et omfattende informasjonsarbeid for å nå en rekke politikere, samt sentrale nøkkelpersoner i næringsliv, organisasjonsliv og forskingsinstitusjoner, med informasjon om hvordan BIR vil sørge for fangst av i første omgang fossil CO2, og om hva vi vil trenge støtte til.
BIR har også hatt en sentral rolle i samarbeidsnettverket KAN, som er et samarbeidsprosjekt for utvikling av gode karbonfangstløsninger på alle de store forbrenningsanleggene i landet. Samarbeidet videreføres i 2023.

Utslipp til vann
Det tas ukentlige prøver av avløpsvannet fra røykgassrenseprosessen. Disse analyseres av det akkrediterte firmaet Eurofins AS. Vannet analyseres for kvikksølvinnhold hver uke, mens andre tungmetaller analyseres hver tredje uke. Dette er i tråd med vår utslippstillatelse. 

Det har vært noen verdier for kadmium som har som har overskredet den ekstra strenge utslippsgrensen som er satt i vår utslippstillatelse. Dette har blitt rapportert til Miljødirektoratet som overutslipp, og avviksbehandlet. 

Forbrenningsanleggets avløp for vann er felles for flere naboaktører, blant annet biogassanlegget. Det har blitt identifisert tette rør som kobles til utfelling av kalsiumkarbonat som følge av blanding av forbrenningsanleggets kalsiumrike avløpsvann og biogassanleggets karbonatrike avløpsvann. I siste del av 2021 ble det derfor satt i gang et prosjekt for å løse problemet. 

En løsning med utslipp forskjøvet i tid mellom forbrenningsanlegget og biogassanlegget har vært i bruk i hele 2022, men har ikke fjernet problemet med gjengroing av rørene. Derfor ble det mot slutten av 2022 startet dosering av polyaspartat i avløpsvannet fra forbrenningsanlegget. Dette stoffet er et ikke-giftig biologisk nedbrytbart stoff som binder kalsium i vannet lenge nok til at vannet passerer problemområdene. Dette hemmer utviklingen av belegg i rørene fra Rådalen.

Utslipp til luft
Flere komponenter måles kontinuerlig med avanserte målemetoder ved anlegget. Tungmetaller og dioksiner måles to ganger i året. I 2022 ble dette gjort av det akkrediterte firmaet Eurofins Miljø Luft A/S fra Danmark. NOx-utslipp fra anlegget er det eneste som ligger i det øvre sjiktet av grenseverdien, rundt 50-70 prosent. De andre komponentene ligger lavere, normalt fra 0-30 prosent av grensen, mange under 10 prosent.

I 2022 ble de kontinuerlige utslippsmålerne på den ene ovnslinjen oppgradert til siste generasjons utstyr fra den tyske produsenten ABB. Disse målerne har nye og forbedrede systemer for selvsjekk og kalibrering, slik at vi har enda bedre kontroll på de kontinuerlig målte utslippsverdiene. Den andre ovnslinjen sine målere skal oppgraderes i 2023.

Det har vært rapportert en overskridelse av utslippsgrensene til Miljødirektoratet i 2022. Dette skyldes en stor vannlekkasje på den ene kjelen, noe som førte til at ovnen måtte stenges ned raskt for å unngå skade.

Det har også vært kortvarige utslippstopper av ulike komponenter, hovedsakelig CO, som brøt halvtimesgrenseverdiene. Disse rapporteres til Miljødirektoratet som en del av industriens årlige egenkontrollrapport.