Fokusområde: Utvikle folkene og kulturen


BIR skal være en attraktiv arbeidsplass. Dette innebærer at vi tar vare på og utvikler folkene våre ved å bygge en kultur for fellesskap, mangfold og samhandling. BIR jobber kontinuerlig for å ivareta helse, sikkerhet og trivsel så vel som læring og kompetanseheving.


VÅRE MÅLSETTINGER​

 • Etablere en felles forståelse av «ett BIR»
 • Øke bærekraftskompetansen til alle medarbeidere
 • Sikre mangfold og et helsefremmende arbeidsmiljø

 

VESENTLIGE BÆREKRAFTSTEMAER​

 • Utvikling av felles kultur
 • Kontinuerlig læring og utvikling
 • Ivareta helse, arbeidsmiljø og sikkerhet
 • Sikre mangfold og likestilling
 • Ansvarlige arbeidsforhold

 

RELEVANTE BÆREKRAFTSMÅL

               

 

Utvikling av felles kultur

Kulturen i en virksomhet omhandler virksomhetenes felles verdier, normer og holdninger, og er av vesentlig betydning for om virksomheten når sine målsettinger. BIR legger innsats i å skape en felles kultur som kjennetegnes ved god internkommunikasjon, samhandling og deling på tvers i konsernet, samt felles forståelse av mål, verdier og normer. Dette innebærer også at BIR ønsker å forankre bærekraftperspektivet i alle deler av konsernet.

Utvikling av BIR-kultur
Våre kjerneverdier superpålitelig, miljøpådriver, imøtekommende og lagspiller (SMIL) og slagordet «sammen for en god sak» er ryggraden i vår kultur. Slagordet er også viktig i vårt arbeid ut mot våre kunder. 

Etter to organisasjonsgjennomganger startet vi høsten 2022 et kulturprosjekt der fokuset skal være å videreutvikle vår kultur og «ett BIR».

BIR Ung
Et nytt faglig og sosialt nettverk for medarbeidere under 36 år ble startet opp høsten 2022. Målet med nettverket er å skape gode relasjoner og samarbeidskultur mellom unge medarbeidere på tvers av selskapene i konsernet, og bidra til å videreutvikle BIR som en attraktiv arbeidsplass. Det ble arrangert tre aktiviteter på høsten/vinteren 2022. Totalt deltok over 50 unge BIR-medarbeidere på en eller flere av disse, og alle BIR-selskaper var representert.

Medarbeidertilfredshet
BIR gjennomfører medarbeidertilfredshetsmålinger annethvert år med gode resultater. Resultatene fra disse undersøkelsene benyttes aktivt av ledelsen for å gjennomføre forbedring. Medarbeidertilfredshetmålingen for 2022 viser et resultat på 74 poeng av totalt 100.

Ansatte
Konsernet hadde per 31.12.2022 552 faste og midlertidige medarbeidere (tilsvarende 509 årsverk). Til sammenligning var tallene for 2021 526 medarbeidere (og 455 årsverk). Gjennomsnittsalderen i konsernet har gått opp fra 42,1 i 2021 til 43,5 i 2022.

BIRs idrettslag IL Reno  
IL Reno hadde mange aktiviteter i løpet av året, både på sports- og dugnadsfronten. De to curlinglagene våre fortsatte å konkurrere mot hverandre. Frisbeegolflaget vårt dro på tur til Haugesund, og hele atten medarbeidere samlet seg til felles innsats på Karmøy frisbeegolfbane. Det var så kjekt at laget meldte seg på bedriftsserien i Bergen i 2023. 

Det er mye god trim i godt arbeid, og dugnadsgjengen som deltok i flytteprosesser i BIR gjorde et omfattende arbeid knyttet til utflytting av gamle møbler fra hovedkontoret vårt. IL Reno var en drivkraft da vi fikk gitt vekk mange av våre gamle kontormøbler, som et godt alternativ til at møblene ble kastet. Suksessen med garasjearrangementet sikret at mange gamle møbler fra kontorene i BIR ble ombrukt. 

Medlemmene deltok også i diverse løp, bowling og ikke minst isbading. En annen aktiv gruppe i tillegg til isbaderne er turgruppen, som deltok på turkampanjen Ti på Topp i regi av Bedriftsidrettskretsen. Kjell-Åge Løland Fauske ble beste deltaker, og BIR ble nummer to på listen over flest turer i gjennomsnitt. Turgruppen arrangerte også blåtur og bading fra badstuen Flabellina på Osterøy. 

 

Ivareta helse, miljø og sikkerhet

Bransjer som opererer i utsatte områder eller situasjoner må ha spesielt gode strukturer og rutiner for å ivareta medarbeidernes helse, arbeidsmiljø og sikkerhet. BIR har ansvar for å ivareta fysisk og psykisk helse for alle. Dette innebærer at BIR skal jobbe systematisk for en helsefremmende arbeidsplass og minimere risikoen for ulykker og skader.

Helse, miljø og sikkerhet
Sikkerhet for medarbeidere, leverandører og kunder, og kontinuerlige forbedringer er overordnede mål. BIR skal utføre arbeidet på en trygg og ansvarsfull måte slik at helsemessige belastninger og skader på egne medarbeidere, innleid personell eller besøkende unngås. Dette gjør vi blant annet ved å:

 • Gjennomføre årlige risikovurderinger
 • Sikre at medarbeidere innehar nødvendig kompetanse
 • Ha entydige rutiner
 • Ha tilgjengelig og bruke påkrevet verneutstyr
 • Samarbeide med bedriftshelsetjenesten
 • Ha et godt samarbeid mellom ledelsen og tillitsvalgte og vernetjenesten

Alle våre samarbeidspartnere og samfunnet for øvrig, skal være trygge på at BIR etterlever myndighetskrav og øvrige forventninger til et sikkert og helsefremmende arbeidsmiljø. Dette skal oppnås gjennom systematisk arbeid preget av kunnskap, erfaringslæring og en ledelse som ved handling viser at HMS har høy prioritet uavhengig av andre behov og ønsker. Vi er overbevist om at en høy HMS-standard er nødvendig for optimal drift og en langsiktig bedriftsøkonomisk lønnsomhet.

Iverksatte HMS-tiltak

HMS-dag hos BIR Bedrift
I 2022 ble det arrangert HMS-dag for BIR Bedrifts medarbeidere. Arrangementet besto av tre stasjoner, der den ene viste viktigheten av synlig refleks i mørket, den andre tok for seg registering av avvik i app på mobiltelefon, og den tredje inneholdt quiz med HMS-spørsmål. De tre beste fikk flotte premier. Det ble også delt ut reflekser og luer med refleks. 

Ute var det fyr i bålpannen, med grilling av pølser og servering av julegløgg. Arrangementet var så vellykket at dette blir en årlig tradisjon.

Aktive medarbeidere​
BIR ønsker å fremme fysisk aktivitet blant sine medarbeidere som et helsefremmende tiltak. Alle medarbeidere tilbys derfor muligheten til å få refundert en årlig sum for å få dekket deler av treningsavgift/medlemskap på treningssenter eller treningsutstyr. ​

Mur for å forhindre fall
For å hindre at medarbeidere og kunder på gjenvinningsstasjonene skal falle i containeren når de kaster avfall, er det montert et metallgjerde for å forhindre dette. På noen av gjenvinningsstasjonene har det skjedd noen uønskede hendelser knyttet til disse gjerdene. Når det blir kastet tunge ting, dunkes det gjerne i dette gjerdet. Det har medført mange skader på selve gjerdet samt at gjerdet har falt ned og truffet foten til en kunde.

En bedre barriere måtte på plass. På de nyeste gjenvinningsstasjonene er gjerdet byttet ut med en betongmur. I tillegg har gjenvinnings-stasjonene på Askøy og i Salhusvegen også fått bygd mur. Det vil si at dette er etablert på seks av ti gjenvinningsstasjoner.

​Rene containere
Når matavfallscontainerne tømmes hver uke, må de samtidig vaskes for å unngå lukt. Da må de være helt tomme. For å løse dette, har BIR  Husholdning fått utviklet en spesialbygd komprimatorbil som også er en vaskebil.

I stedet for at en vaskebil må kjøre etter renovasjonsbilen på ruten eller containere hentes inn, har vi en spesialbil som tømmer matavfallscontainerne og vasker dem i én og samme operasjon. Vaskeprosessen foregår i et lukket system, der vaskevannet ikke kommer i kontakt med avfallet. Det er to kammer med vann; et for rent vann og et for skittent vann. Tanken med rent vaskevann er stor nok til at den kun må fylles en gang i uken. Det brukte vannet som samles opp går ut med det andre vaskevannet i bilvaskehallen. Vaskeprosessen tar kun et par minutter og forsinker derfor i liten grad tømmeruten. Enkelt, effektivt og hygienisk!

Forbedret kjemikaliedosering
Anlegget som produserer demineralisert vann til kjelene på 
forbrenningsanlegget, bruker blant annet lut i forbindelse med 
produksjonen. Denne kjemikalien kom tidligere fra en 1 000-litersdunk, noe som innebar en manuell prosess ved bytting av dunk. Dette var ikke en ideell løsning verken med tanke på HMS i forbindelse med bytting, eller ved transport av dunkene til og fra produsent. Dette systemet ble i 2022 bygd om til å hente lut fra et annet sted på forbrenningsanlegget, noe som fjernet behovet for manuell bytting av 1000-litersdunker. Prosjektet ble foreslått, planlagt og gjennomført av vår egen vedlikeholdsavdeling.

All sortering av metall på Mjelstad er flyttet innendørs
Nå kan medarbeiderne på slaggsorteringsanlegget på Mjelstad holde seg tørrskodde på jobb, takket være at all sortering er flyttet innendørs i et helt nytt bygg.

Frem til april 2022 var den eneste delen av anlegget som var under tak på Mjelstad, en tørkehall der slam fra forbrenningsanlegget ble tørket før det verdifulle metallet skulle sorteres ut. Dess tørrere slam, dess bedre sorteringsgrad. På regnværsdager kunne det derfor være frustrerende at slammet ble vått igjen under sorteringsprosessen, og driftsoperatørene måtte frem med regntøy når maskineriet skulle startes opp med nødvendige tilsynsrunder og vedlikehold. Likeledes kunne det gå timevis med måking og isfjerning før selve sorteringen kunne settes i gang om vinteren.

Det tok et halvt år å få bygget den 2 500 kvadratmeters store sorteringshallen. Bygget gir en mer stabil drift og bedre sorteringsgrad. Tidligere ble det meste av tilsynet utført manuelt. Nå er det installert kamera på alle viktige deler av driften, som medarbeiderne kan følge med på fra en skjerm i hjullasteren. På den måten kan oppdages feil raskere.

Ny vaskemaskin
BIR Husholdning har investert i en ny vaskemaskin. Dette er en spesialmaskin til vask av avfallsbeholdere. Beholderne henger opp ned under spylingen. En blå port senker seg ned og holder vannet inne i vaskemaskinen.

Tidligere ble avfallsbeholderne høytrykksspylt rene i et vaskerom av medarbeidere iført fullt regntøy. Nå trenger man kun å bruke hørselsvern mens beholderne vaskes.

Klare til å gi førstehjelp
Gjennom høsten deltok mange medarbeidere i flere virksomheter på førstehjelpskurs i regi av bedriftshelsetjenesten.

De fleste som får bruk for førstehjelp, må gi hjelp til en de kjenner. Det er derfor alltid en god investering å ta førstehjelpskurs, slik at man kan redde en man er glad i. Ofte er det ikke så mye som skal til for å begrense skadeomfanget. Man må bare vite hva man skal gjøre. I løpet av det tre timer lange kurset fikk deltakerne en god innføring i hjerte- og lungeredning og bruk av hjertestarter.

Sykefravær
Ledere jobber med å forebygge sykefravær, gi god oppfølging og sikre en tett dialog mellom medarbeider og leder. Bedriftshelsetjenesten er en god samarbeidspart både med hensyn til forebyggende tiltak, samt bistand ved sykefravær. 

BIR arbeider hele tiden for å skape et best mulig arbeidsmiljø. Både ledere og medarbeidere har et ansvar og bidrar i dette arbeidet. Vi arbeider systematisk for å utforme og forbedre arbeidsforholdene for å unngå arbeidsulykker, arbeidsrelaterte sykdommer og sykefravær på grunn av både fysiske og psykososiale risikofaktorer i arbeidsmiljøet.

Konsernet hadde i 2022 et sykefravær på 7,3 prosent (5,8 i 2021). Det er en økning på 1,5 prosentpoeng. Korttidsfraværet er på 4,3 og langtidsfraværet er på 2,99 prosent. 

 

Fraværsskader
BIR jobber kontinuerlig for en skadefri arbeidsplass. Vi har over tid etablert en god rapporteringskultur for uønskede hendelser, herunder innmelding av alle typer skader. Disse er grunnlaget for rapporteringen på blant annet H-verdien. H-verdien er et tall på hyppighet av arbeidsulykker som er så alvorlige at de medfører fravær fra arbeidsplassen. Den defineres som antall arbeidsulykker med fravær per 1 000 000 arbeidede timer.

Det ble registret 18 fraværsskader i 2022, omtrent samme antall som i 2021. Dette er imidlertid betydelig høyere enn de foregående årene. Antallet er for høyt. Virksomhetene følger nøye med på utviklingen i antall skader, og vil ufortrødent fortsette å styrke HMS-arbeidet som på sikt vil redusere antall fraværsskader.

          

Uønskede hendelser
Det ble totalt registrert 1 094 avvik og forbedringsforslag i 2022. Dette er en liten økning fra året før, da tallet var 1 062. Av disse er 116 av sakene forbedringsforslag, som nesten er en dobling av antallet i 2021 (66).

Etter at vi tok i bruk nytt styringssystem for HMS-arbeidet i 2020, har vi sett en økning i rapporterte farlige forhold/nestenulykker. Denne trenden fortsetter i 2022, hvor det ble rapportert 212 farlige forhold/nestenulykker. I 2021 var tallet 169. Dette er hendelser som blokkert rømningsvei, søl på gulvet, manglende årskontroll på utstyr og kjemikalier i umerket emballasje. Rapportering av farlige forhold og nestenulykker er viktig for å sikre kontinuerlig forbedring og for å redusere antall reelle hendelser. Disse avvikene medfølger at det blir iverksatt tiltak som hindrer framtidige alvorlige hendelser. Ved å rette opp og/eller forbedre disse forholdene, hindrer vi gjentakelse og sikrer læring.

 

Lukking av avvik
BIR ønsker at medarbeiderne skal registrere avvik, slik at vi får avdekket, rettet opp i avvik og/eller at vi får forhindret at den samme feilen skjer igjen. For at medarbeiderne skal merke at det hjelper å rapportere avvik, er det viktig at avvikene blir lukket innen fristen. I løpet av første halvår så vi en økende trend til at avvik ikke ble lukket innen fristen. Hvis medarbeiderne skal oppleve at det nytter å registrere avvik, må de oppleve at «det skjer noe».

Gjennom høsten fikk lukking av avvik økt oppmerksomhet på alle ledelsesnivåer i hele konsernet. Prosentandelen for avvik som ikke var lukket innen fristen, gikk ned måned for måned. I november måned var andelen 14,9 prosent. Målsettingen er å stabilisere seg på et nivå
< 15 prosent. 

 

Sikre mangfold og likestilling

Mangfold og likestilling fører til økt produktivitet, innovasjon og økt medarbeidertilfredshet. BIR skal legge til rette for et trygt og inkluderende arbeidsmiljø der ulike egenskaper verdsettes og stimuleres. Dette innebærer at BIR skal ha en tydelig målsetting om å øke mangfold og likestilling nedfelt i BIRs HR-strategi.

Likestilling i BIR
Renovasjonsbransjen har en overvekt av mannlige medarbeidere, og dette gjelder også i BIR. Vi jobber derfor med å rekruttere kvinner inn der det er overvekt av menn.

I konsernstyret (BIR AS) er det 37,5 prosent kvinner. I styrene i datterselskapene fordeler kvinneandelen seg som følger: BIR Ressurs 50 prosent, BIR Bedrift 50 prosent, BIR Nyverdi 60 prosent, BIR Infrastruktur 50 prosent, BIR Husholdning 40 prosent. I hele BIR-konsernet er kvinneandelen på 19,1 prosent. Full likestilling mellom menn og kvinner er viktig og derfor et mål for BIR. 


Ulike nasjonaliteter i BIR

Det skal ikke forekomme forskjellsbehandling grunnet kjønn eller andre forhold som etnisitet, alder, religion eller livssyn i saker som rekruttering, lønns- og arbeidsvilkår, karriereutvikling og rekruttering, forfremmelse, og beskyttelse mot trakassering, i konsernet. BIR ønsker et størst mulig mangfold og vi har medarbeidere fra omtrent elleve forskjellige land.BIR er en lærebedrift
For å gjennomføre vårt viktige samfunnsoppdrag, er våre medarbeidere den viktigste ressursen. Både ledere og medarbeidere har ansvar for å bidra med kompetanse og engasjement slik at vi kan realisere både våre felles mål og nå vår visjon om å være vestlendingenes egen miljøbedrift.
Det er alles ansvar å skape et godt arbeidsmiljø med gode prestasjoner og leveranser.

Lærlinger er en god måte å rekruttere medarbeidere på, og i 2022 har vi tatt inn fire nye lærlinger innenfor gjenvinningsfaget og yrkessjåførfaget. Dette sikrer oss tilgang bransjefaglig kompetanse. Per 31.12.22 hadde vi ni lærlinger innen følgende fagområder: gjenvinning, yrkessjåfør, kjemi/prosess og kontor/administrasjon. Det er viktig å skape samhold, at lærlingene blir kjent med hverandre og andre avdelinger og selskaper, for på den måten å bygge ett BIR. Vårt lærlingprogram legger til rette for dette.

 

Kontinuerlig læring og utvikling

Læring og utvikling er avgjørende for de ansattes trivsel og bidrag i egen virksomhet. Muligheten til læring og utvikling anses som en viktig faktor for å tiltrekke og beholde kompetente ansatte. BIR skal legge til rette for at medarbeiderne skal kunne tilegne seg og ta i bruk ny kompetanse, og kunne søke nye utfordringer uten å skifte arbeidsplass. Dette innebærer også å bygge den kompetansen BIR trenger, sikre gode prosesser for ansettelse og avvikling, samt øke det generelle kompetansenivået innen bærekraft på tvers av konsernet.

BIRs traineeprogram
BIR ønsker å tiltrekke seg de beste nyutdannede innen hvert enkelt fagområde. Da er det viktig å være en god arbeidsgiver, samtidig som vi jobber godt for å beholde medarbeidere.

Å videreutvikle kompetansen hos våre medarbeidere er derfor naturlig. I år har vi ansatt fire traineer gjennom traineeprogrammet til Bergen Næringsråd. De er ansatt i BIR Infrastruktur, BIR Nyverdi, BIR Husholdning og BIR AS.

Kompetanseløft i bransjen
REdu er avfalls- og gjenvinningsbransjens store kompetanseløft initiert av Avfall Norge, i tett samarbeid med medlemmer og universiteter. Hovedformålet er å få de kloke hodene inn i avfalls- og gjenvinningsbransjen gjennom å styrke fagtilbudet i høyere utdanning, satse på kompetanseutvikling, innovasjon og forskning og synliggjøre bransjens muligheter. Vi hadde fem studenter sommeren 2022. En av dem jobbet i BIR AS og fire i BIR Nyverdi.

Industrivern
Forbrenningsanlegget hos BIR Ressurs er underlagt forskrift om industrivern. Det samme gjelder for anlegget til BIR Bedrift.
På forbrenningsanlegget er det gjennomført to industrivernøvelser i 2022. Formålet med den første øvelsen var å kunne utføre førsteinnsats ved en brann som oppsto i kvern og som utviklet seg til brann i sorteringshallen samt å bli kjent med brannmateriellet. Den andre øvelsen var en diskusjonsøvelse vedrørende brann i avfallsbunker, innmatertrakt og ristgjennomgang.

Industrivernet hos BIR Bedrift har gjennomført trening jevnt gjennom hele året. Treningen består i å rulle ut slanger til ønsket punkt, koble disse til brannhydrant og få på vann. Deretter rulles slangene sammen igjen slik at de er klare til trening og innsats. Det ble gjennomført to industrivernøvelser i 2022 der temaet var brann og førstehjelp.

Industrivernet bistod ved ni branntilløp i 2022. En av disse hendelsene var en brann med større konsekvenser da det begynte å brenne i et litiumbatteri på et lager. Etter hver trening, øvelse og hendelse evalueres innsatsen, og forbedringspunkter identifiseres.

 

Ansvarlige arbeidsforhold

Det norske samfunnet har velutviklede holdninger, lover og strukturer som ivaretar anstendige arbeidsforhold. Utover å etterleve lover og regler vil BIR håndheve tydelige retningslinjer for konflikthåndtering, varsling og etikk.

En inkluderende arbeidsplass
BIR tar et utvidet samfunnsansvar knyttet til ivaretakelse av mennesker som av ulike grunner faller midlertidig ut av arbeidslivet. Vi ønsker å være en god samarbeidspartner for attførings- og vekstbedrifter og NAV når det gjelder å kunne tilby praksisplasser, arbeidstrening samt ordinær ansettelse ved hjelp av ulike tilskuddsordninger, som for eksempel lønnstilskudd. I 2022 har vi hatt ni medarbeidere inne på en av disse ordningene.

Kommunikasjon
Vår kommunikasjon skal være preget av åpenhet, ærlighet og troverdighet. I BIR vet vi at å være godt informert er vesentlig for utøvelse av godt leder -og medarbeiderskap. Det er også et særskilt lederansvar å bidra til at medarbeiderne er godt nok informert om forhold som er relevant for deres jobbutførelse og trivsel.

Varsling
BIR har etablert retningslinjer for varsling. Rutinen beskriver hvordan man kan varsle samt hvordan arbeidsgiver skal følge opp og undersøke et varsel.

Vesentlige punkter som inngår i varslingsreglene er diskriminering, korrupsjon, forretningsmoral samt plikt og rett til å si fra om lovovertredelser og brudd på BIRs etiske retningslinjer. Den enkelte medarbeider skal føle trygghet for å si fra dersom en opplever uregelmessigheter. I BIRs etiske retningslinjer er det nedfelt at det ikke aksepteres noen form for trakassering eller diskriminering.

Det er registrert to varslingssaker i 2022, og begge sakene er ferdig behandlet.