Fokusområde: Ta miljø- og klimaansvar


BIR skal ta miljø- og klimaansvar og være en drivkraft i overgangen til fremtidens nullutslippssamfunn. Vi skal redusere avtrykket av egen drift og påvirke utover egen verdikjede. Vi skal blant annet gå over til fornybare energikilder, arbeide for å etablere karbonfangst og bidra til naturmangfold.

VÅRE MÅLSETTINGER

 • ​Kutte i direkte og indirekte klimagassutslipp​
 • Optimalisere og øke produksjon av fornybar energi​
 • Øke andel fornybar energi som brukes i BIR​
 • Være en pådriver innenfor bioøkonomi

 

VESENTLIGE BÆREKRAFTSTEMAER​

 • Redusere klimapåvirkning​
 • Håndtere klimaendringene​
 • Effektivt og rent energiforbruk​
 • Redusere forurensning​
 • Bidra til naturmangfold

 

VESENTLIGE BÆREKRAFTSMÅL

                        

 

Redusere klimapåvirkning

Vi står i en natur- og klimakrise, og det er behov for at samfunnet tar i bruk og legger til rette for nye løsninger som bidrar til betydelig lavere utslipp. BIR skal sikre fossilfri transport og bidra til at klimagassutslipp fra avfallshåndtering er nesten null i 2030.

BIR er medlem i Klimapartner Vestland. Gjennom vår deltakelse der har konsernet siden 2013 utarbeidet årlige klimaregnskap. Klimaregnskapet gir oversikt over direkte og indirekte utslipp knyttet til BIR sine aktiviteter, og er basert på informasjon fra både interne og eksterne systemer.

Klimafotavtrykket gir en oversikt over konsernets klimagassutslipp omregnet til tonn CO2-ekvivalenter. Dette betyr at bidragene til global oppvarming fra ulike klimagasser omregnes til karbondioksid-verdier (CO2), slik at klimaregnskapet dekker alle klimagasser og deres totale påvirkning. Dette gjør det mulig å sammenligne utslipp av gasser med forskjellig oppvarmingseffekt, fordi de får samme enhet (CO2-ekvivalenter).

GHG (Greenhouse Gas)-protokollen deler utslippene inn i tre hoved-segmenter, såkalte Scopes, som inkluderer både direkte og indirekte utslipp.

Scope 1 omhandler BIRs direkte utslipp. Herunder finner vi prosessutslipp, som er den største CO2-kilden i BIRs klimaregnskap. Med prosessutslipp menes beregnet fossil andel av CO2-utslippet fra forbrenning av avfall i forbrenningsanlegget. Dette CO2-utslippet består av karbon fra både fossile og fornybare kilder. Plast og lignende vil gi fossilt utslipp, mens for eksempel matavfall, tekstiler av naturfiber og papir vil gi fornybart utslipp.

Scope 2 omhandler BIRs strømforbruk og fjernvarmebruk og CO2-utslippene som er knyttet til dette.

Scope 3 er en mer kompleks kategori som omhandler alle direkte ustlipp, bortsett fra energiforbruk. I Scope 3 finner vi utslipp knyttet til alt av varer og tjenester som BIR kjøper inn.

Som tabellen nedenfor viser, har summen av BIRs CO2-utslipp økt betydelig sammenlignet med tidligere år. Det er flere årsaker til dette. Bakgrunnen for økningen i det direkte utslippet, Scope 1, er at BIR sammen med andre forbrenningsanlegg fra 2022 endrer beregningsmetode for hvor stor andel av CO2-utslippet som kommer fra forbrenning av henholdsvis fossile kilder og fornybare kilder. Den nye faktoren har et noe høyere anslag på den fossile delen av utslippet enn det som har vært tidligere. Årsaken til økningen i Scope 2 er at vi kjøpte opprinnelsesgarantier for strøm i 2021, mens det ikke ble gjort noen slike kjøp i 2022. Mens årsaken til økningen i Scope 3 er at vi fra og med 2020 rapporterer på flere poster enn hva vi har gjort tidligere. Dette er en frivillig rapportering av indirekte utslipp knyttet til innkjøpte varer eller tjenester. Vi har også i 2022 innredet to nye kontorlokaler. Selv om mye har blitt gjenbrukt fra gamle lokasjoner, har det vært nødvendig å supplere med noe nytt, spesielt knyttet til nytt verksted. Vi ser også at en del poster har økt sammenlignet med tidligere grunnet åpning av samfunnet etter pandemien.Klimareduserende tiltak i Scope 1

 • BIR Husholdning har investert i 15 nye kjøretøy, der 12 av disse er elektriske. Dette er en stor investering for å nå fremtidens krav og mål om å håndtere innsamling av husholdningsavfall med nullutslippskjøretøy. De første elektriske kjøretøyene ble levert høsten 2022. Når alle kjøretøyene er på plass vil ca. 30 prosent av bilparken bestå av elektriske kjøretøy.
 • Mobil gjenvinningsstasjon er et tilbud til våre kunder som bor i Bergen sentrum. På faste dager i uken kan du komme til den mobile gjenvinningsstasjonen med avfall som ellers må leveres til en stasjonær gjenvinningsstasjon. Begge bilene som utgjør den mobile gjenvinningsstasjonen er nå elektriske.
 • Restproduktene fra vannrenseanlegget på forbrenningsanlegget samles opp i bigbager og transporteres til Østlandet. Begrensningen i transporten av disse sekkene ligger ikke på vekt, men i antall sekker det er plass til på bilene. Det er tatt i bruk en nye type bigbag som er noe større enn de gamle sekkene. Dette gir en bedre utnyttelse av transporten og reduserer både forbruket av sekker og antall transportoppdrag fra Bergen til Østlandet.
 • Stadig mer av driften i BIR Ressurs blir elektrifisert. Sorteringshallen på forbrenningsanlegget har fått en ny sorteringsmaskin som er helelektrisk. Denne benyttes blant annet til mating av kvernen, som også er elektrisk drevet. Avfallet transporteres fra sorteringshallen til forbrenningsanlegget med elektrisk lastebil. Nå er all aktivitet i hallen elektrisk og går på egenprodusert strøm fra forbrenningsanlegget.
 • BIR samler data fra nærmere 240 000 sensorer plassert på bossnett, bosspann, nedgravde løsninger og returpunkt. Vi jobber kontinuerlig med å redusere antall kilometer kjørt per kilo innsamlet avfall.

 

Klimareduserende tiltak i Scope 2

 • Vi har investert i ny vaskemaskin for beholdere og går med det over fra dieseldrift til fjernvarme.
  Klimareduserende tiltak i Scope 3
 • BIR jobber aktivt med sirkulær økonomi og bidrar til å skape avfallsstrømmer som blir nytt råstoff til matvareproduksjon,
  f.eks. melbillelarver til menneskeføde og dyrefôr.
 • Fjernvarmenettet bygges ut ytterligere sammen med Eviny Termo AS. Fjernvarme er basert på fornybar energi fra forbrennings-anlegget i Rådalen. Fjernvarme erstatter bruk av fyringsolje i lokale fyringssentraler og oljefyrer. I takt med at bossnettet i Bergen bygges ut, reduseres behovet for å kjøre med bossbiler i sentrum.
 • Vi jobber med å innføre bærekraftskrav i alle våre innkjøp.

 

Klimareduserende tiltak i Scope 3

 • BIR jobber aktivt med sirkulær økonomi og bidrar til å skape avfallsstrømmer som blir nytt råstoff til matvareproduksjon,
  f.eks. melbillelarver til menneskeføde og dyrefôr.
 • Fjernvarmenettet bygges ut ytterligere sammen med Eviny Termo AS. Fjernvarme er basert på fornybar energi fra forbrennings-anlegget i Rådalen. Fjernvarme erstatter bruk av fyringsolje i lokale fyringssentraler og oljefyrer. I takt med at bossnettet i Bergen bygges ut, reduseres behovet for å kjøre med bossbiler i sentrum.
 • Vi jobber med å innføre bærekraftskrav i alle våre innkjøp.

Effektivt og rent energiforbruk

Verden står overfor en massiv energiomstilling der fossile energikilder må erstattes av  fornybare, og andelen tilgjengelig energi må økes betraktelig. BIRs fokus er å optimalisere produksjonen av energi og øke andelen fornybar energi. Dette inkluderer at bygg og anlegg skal utvikles for lang levetid, gjenbruk og energieffektive løsninger.

Energiproduksjon
BIR Ressurs AS er Bergens største produsent av miljøvennlig varme. I 2022 leverte vi 293 GWh varme til Eviny Termos fjernvarmenett, tilsvarende årsbehovet til rundt 29 000 husstander. I tillegg produserte vi 97 GWh elektrisitet, tilsvarende årsbehovet til nesten 5 000 eneboliger. Stabil drift er et fokusområde ved forbrenningsanlegget for å sikre at ressursene i avfallet blir ivaretatt gjennom energiutnyttelse.

Energiforbruk
Som tabellen under viser, ser man at BIRs energiforbruk har holdt seg ganske stabilt de siste tre årene, med en liten økning i 2022 sammenlignet med 2021.

Energiutnyttelse
Energien i avfallet benyttes til å varme opp og fordampe vann som går videre til strømproduksjon og fjernvarme i Eviny Termos fjernvarmenett. I 2022 gikk totalt 750 000 tonn vann gjennom kjelene, med et netto energiinnhold på 566 GWh. Av dette ble det levert 293 GWh til fjernvarmenettet og 97 GWh elektrisitet, i tillegg til intern bruk av damp på forbrenningsanlegget. Dette ga en energiutnyttelse på 78 prosent. Fjernvarmenettet er fortsatt under utbygging av Eviny Termo, og i årene fremover vil mer avfallsvarme leveres til nettet. I 2022 har Eviny Termo utvidet fjernvarmenettet til Fyllingsdalen, noe som vil gi hundrevis av boenheter tilgang til overskuddsvarme fra forbrenningsanlegget, i stedet for å varme opp boligene sine med fossile energikilder.

 

Det brukes ikke fossile energikilder til å forbrenne avfallet under normal drift. Kun i situasjoner der en ovn må stoppes/startes, eller hvis temperaturen i brennkammeret blir for lav, benyttes det olje i forbrenningen. I 2022 utgjorde energimengden fra benyttet olje i brennkammeret ca. 1,3 prosent av nettoenergien fra ovnene. Turbinene på forbrenningsanlegget blir utsatt for store krefter fra dampen når det produseres strøm. Derfor er det nødvendig med et nøye planlagt vedlikehold. Hvert femte år er det hovedvedlikehold der hele turbinen plukkes fullstendig fra hverandre og alle deler sjekkes. Dette ble gjennomført på en av turbinene i 2022, noe som førte til en litt lavere strømproduksjon enn i 2021. I 2022 har vi fortsatt vårt arbeid med å utvikle den interne logistikken for avfall på forbrenningsanlegget. Et godt samarbeid mellom driften og logistikkavdelingen gir bedre muligheter for god blanding av avfallet før forbrenning, noe som gir økt stabilitet i driften og en jevnere energileveranse.

 

Håndtere klimaendringene

Økte klimagassutslipp bidrar til økt klimarisiko, både overgangsrisiko og fysisk risiko.
BIR jobber for å ha kontinuerlig innsikt i klimarisiko selskapet er eksponert for, og å iverksette tiltak for å redusere denne. Slik vil vi bidra til å sikre egen samfunnskritisk
drift og skape arbeidsplasser med lav risiko.

Klimarisiko
Klimarisiko handler om hvordan konsekvenser av klimaendringer (fysisk klimarisiko) og overgangen til en verden i tråd med målene i Parisavtalen om reduserte utslipp av klimagasser (overgangsrisiko) påvirker natur og samfunn. Fysisk risiko er knyttet til konsekvensene av klimaendringer, og inkluderer risiko forbundet med endringer som følge av akutte hendelser, som for eksempel ekstremværhendelser, og kroniske endringer, som for eksempel endringer i temperaturer.

Overgangsrisiko handler om følger av klimapolitikken, teknologisk utvikling og endret atferd i overgangen til nullutslippssamfunnet.

BIR jobber kontinuerlig med risikoanalyser for å ha innsikt i klimarisiko for selskapet, og med å iverksette tiltak for å redusere denne. Klimarisiko er en finansiell risiko, og BIR vil i årene som kommer arbeide med å konkretisere relevant klimarisiko og håndteringen av denne gjennom oppfølging av konsernets strategier. Det utarbeides årlige virksomhetsplaner for hele konsernet, og disse virksomhetsplanene følges opp med risikovurderinger og tiltak for å sikre at mål blir realisert. 


 

Redusere forurensning

BIR jobber for å minimere negativ miljøpåvirkning fra egne anlegg og kjøretøy, og redusere risiko for miljøutslipp.

Ytre miljø
BIR skal være vestlendingenes egen miljøbedrift. For å oppnå visjonen, tar vi vårt samfunnsansvar på alvor. Vi viser ansvarlighet overfor våre eierkommuner som har tildelt oss oppgaven med å samle inn og behandle husholdningsavfallet. Den samme ansvarligheten viser vi våre næringskunder.

Vi jobber for å tilegne oss god informasjon om miljømessige konsekvenser av vår virksomhet. Der det er formålstjenlig iverksettes nødvendige tiltak for å unngå negative konsekvenser for miljøet. Utøvelse av samfunnsansvar og en høy etisk standard er forutsetninger for tillit fra omverdenen og vedvarende forretningsmessig suksess.


Iverksatte miljøtiltak

Gjenbruk av materialer og utstyr
I forbindelse med at vi flyttet fra verkstedet vårt på 3 000 kvadratmeter, gjennomførte Norsk Riving en ombrukskartlegging av bygget som skal rives. Under en ombrukskartlegging ser man etter bygningselementer som kan brukes på nytt i saneringsprosjektet eller i andre bygg. Materialer som egner seg til ombruk og oppsirkulering sorteres ut. Likeledes sorteres det ut elementer som man vet inneholder for høye grenseverdier av farlig avfall. Disse skal ikke brukes på nytt. Kartleggingen gir kunnskap om avfallet og sikrer trygg gjenbruk. Bygningselementer er store, så ombruk av disse gir en stor miljøgevinst.

Fra BIRs verksted i Møllendalsveien solgte vi blant annet en rømningstrapp til en virksomhet i Norheimsund. Denne handelen sparte klimaet for 12 tonn CO2 sammenlignet med å montere en ny ståltrapp i bygget.

BIR Husholdning samlet i nytt bygg med høy miljøstandard
Etter ca. halvannet års byggeperiode flyttet BIR Husholdning inn i nytt bygg i første kvartal 2022. Bygget er BREEAM-sertifisert og har fått nivået «Very Good». Det er landets første BREEAM-bygg av denne typen med kombinerte verksteds- og kontorlokaler. Standarden er nådd gjennom flere gode miljøtiltak som oppvarming med fjernvarme, takflate med kraftproduksjon fra solcelleanlegg, batterier for lagring av solenergi/el-kraft som kan brukes om natten, lademuligheter for 20 lastebiler (forberedt for 60) og 100 personbiler, samt parkering for sykler under tak.

Bygget er nøye tilpasset den operative driften. Derfor har det vært nødvendig med omfattende brukermedvirkning under planlegging. Bygget har fått mange gode og integrerte høyteknologiske spesialløsninger som et moderne storbilverksted og operativt kjørekontor trenger.

Det meste av det kontorrelaterte inventaret er gjenbruk fra hovedkontoret i Conrad Mohrs veg. En av føringene for flytteprosjektet har vært ombruk. Alt av møbler og inventar som er funksjonelt og egnet har fått et nytt liv i de nye lokalene, det være seg kontormøbler, stoler, verkstedsutstyr, PC-utstyr samt kjøkkenutstyr og kjeler.

Nytt hovedkontor med høye miljømål
BIR har hatt hovedkontor i Conrad Mohrs veg på Minde i over 20 år. I sju år har BIR planlagt sitt nye hovedkontor på Nygårdstangen hvor bossnetterminal nummer to skal ligge. Terminalen blir satt i drift høsten 2023. Bossnetterminalen var utgangspunkt for plasseringen av hovedkontor.

Gjennom hele 2022 er det utført en omfattende rydde- og flyttejobb med nøye planlagt logistikk. I arbeidet med ombruk og gjenbruk av møbler og utstyr, har vi fått god hjelp av ombruksspesialister til å fornye og tilpasse dette slik at det passer i det nye bygget. 

Kontordelen av bygget er BREEAM NOR Excellent-sertifisert. Det er også vektlagt miljøvennlige løsninger med blant annet fjernkjøling med vann fra byfjorden, solceller, plantevegger og takhage med biehotell. Vi flyttet inn i de nye lokalene i utgangen av første kvartal 2023.

Miljøhendelser
I 2022 ble det registrert 36 miljøuhell, mot 37 miljøuhell i 2021. Majoriteten av disse miljøuhellene gjelder mindre utslipp av olje på grunn av hydraulikklekkasjer fra biler, maskiner og komprimerende containere.

Hvert år har BIR mål om at det ikke skal skje brudd på myndighetskrav som er så alvorlige at de må rapporteres til Statsforvalteren eller Miljødirektoratet. I fjor ble det rapportert fem hendelser til Miljødirektoratet. Se tabellen nedenfor.

Utslippsavgift
Forbrenningsanlegget er pålagt å betale avgift for utslippene av NOx. BIR Ressurs er medlem av Næringslivets NOx-fond, som gir fritak for NOx-avgift, men krever en innbetaling til fondet på 10,50 kroner per kilo. Pengene som dette fondet får inn, går til NOx-reduserende tiltak i industrien og transportsektoren. Det ble innbetalt ca. 1 900 000 kroner til NOx-fondet i 2022, tilsvarende ca. 181 000 kg NOx.

 

Bidra til naturmangfold

Overproduksjon, hensynsløs bruk av naturarealer og miljøutslipp har ført til tap av biologisk mangfold, leveområder og karbonlagringskapasitet, og det er behov for tiltak som bevarer naturen i fremtiden.

FNs bærekraftsmål 15 har som mål å beskytte, gjenopprette og fremme bærekraftig bruk av økosystemer, sikre bærekraftig skogforvaltning, bekjempe ørkenspredning, stanse og reversere landforringelse samt stanse tap av artsmangfold.

Fremmede arter (tidligere svartelistede planter) er arter som opptrer på andre steder enn de naturlig hører hjemme. Noen har bevisst blitt satt ut, mens andre har rømt eller forvillet seg andre steder, eller vært blindpassasjerer uten at vi var klar over det.

BIR er mottaker av ordinært hageavfall og skal også være en sikker mottaker av fremmede arter som er uønsket i naturen. Disse planteartene leveres som restavfall for å hindre spredning i naturen. BIR samarbeider med andre myndigheter for å hindre spredning av fremmede arter.