Fokusområde: Sikre ansvarlig styring og drift


BIR skal være en troverdig aktør i samfunnet. Det innebærer at BIR opprettholder samfunnskritisk og -nødvendig drift, og sikrer at både egen virksomhet og verdikjede opererer i tråd med etiske standarder og myndighetskrav.


VÅRE MÅLSETTINGER​

 • Forplikte hele konsernet til å implementere og følge opp bærekraftsstrategien 
 • Bærekraft integreres i konsernets risikostyring
 • Sikre åpen og tilgjengelig informasjon
 • Ingen data på avveie 

 

VESENTLIGE BÆREKRAFTSTEMA​ER

 • Ansvarlig eierstyring og ledelse
 • Etisk forretningspraksis
 • Overholdelse av krav fra myndigheter og sentrale interessenter
 • Opprettholde samfunnskritisk og -nødvendig drift
 • Ansvarlig kommunikasjon, transparens og påvirkning
 • God datasikkerhet

 

RELEVANTE BÆREKRAFTSMÅL

          

 

Ansvarlig eierstyring og ledelse

Virksomhetens eierstyring og selskapsledelse har stor påvirkning på virksomhetens kultur, prioriteringer, effektivitet, risikohåndtering, og grad av måloppnåelse. For BIR er det viktig å ha gode relasjoner til eiere og sentrale interessenter. For å sikre god oppfølging av bærekraftsarbeidet, skal det etableres gode strukturer for styring, rapportering og risikostyring.

BIR sin styringsmodell 
BIR skal være vestlendingenes egen miljøbedrift, og ønsker å være et moderne og tillitvekkende konsern. BIRs virksomhet skal innrettes slik at

husholdningskundene sikres like tjenester, lik pris og lik behandling BIRs eiere likebehandles

BIRs lovpålagte virksomhet skal drives til selvkost. Den øvrige virksomheten skal drives etter alminnelige forretningsmessige prinsipper, i tråd med vår visjon og våre kjerneverdier.

Eiernes forventninger til BIR endrer seg i takt med samfunnsendringer ellers. Ettersom BIR er organisert som aksjeselskap, skal føringer fra eiere bli tydeliggjort gjennom generalforsamling, bedriftsforsamling og konsernstyrets behandling av saker.

Samhandling med eierkommuner
BIR legger opp til god samhandling med eierkommunene gjennom formelle og uformelle møter, der det blir orientert om aktuelle saker, og der det er dialog om disse. Tilsvarende blir faglige representanter fra eierne invitert til møter i koordineringsutvalget, der ulike aktuelle fagtema blir tatt opp og diskutert. 

Tilsyn av myndighetene
I mai var Miljødirektoratet på tilsyn hos forbrenningsanlegget. Tilsynet er gjennomført for å kontrollere om gjeldende krav fastsatt i eller i medhold av forurensningsloven overholdes. Tilsynet avdekket to avvik. Begge avvikene er lukket.

I oktober var Statsforvalteren på tilsyn hos BIR Ressurs på deponiet på Mjelstad. Tilsynet er gjennomført for å kontrollere om gjeldende krav fastsatt i eller i medhold av forurensingsloven overholdt. Tilsynet avdekket tre avvik. Alle avvikene er lukket. 

BIR Bedrift og BIR Ressurs hadde tilsyn av Næringslivets sikkerhetsorganisasjon (NSO) i 2022. Formålet med tilsynene var å se at industrivernet er etablert og fungerer. Tilsynet hos BIR Bedrift avdekket ingen avvik eller anmerkninger. Tilsynet hos BIR Ressurs ga en anmerkning, og fristen for å svare ut anmerkningen ble satt til våren 2023.

Gjenvinningsstasjonen på Askøy hadde tilsyn av Norgesnett og Eviny i november. Kontrollen ble utført i henhold til lov og forskrift om tilsyn med elektriske anlegg og elektrisk utstyr. Det ble gitt to avvik som begge er lukket.

Beredskap
​Til grunn for beredskapsplanleggingen ligger både risiko- og sårbarhetsanalyser og basisvurderinger av BIR sin sårbarhet ved personell- og materiellfravær og ved svikt i leveranser fra andre, enten samarbeidspartnere eller leverandører av viktig infrastruktur. I tillegg har BIR tatt med, og akseptert, aktuelle kostnader som vil bidra til å redusere denne sårbarheten.​

Koronapandemien preget også starten av 2022. Til tross for nasjonale, lokale og virksomhetsvise tiltak økte sykefraværet de første månedene på grunn av økt smitte i befolkningen. Dette medførte økt belastning på dem som var på jobb.​

Naboklager
Det ble registrert seks naboklager i 2022. Fem av dem er knyttet til forbrenningsanlegget. To av dem var knyttet til lukt, henholdsvis eksoslukt på grunn av forvarming av turbin etter overhaling, og en på grunn av brent lukt ved nedstengning av en forbrenningslinje.

Det kom tre klager på støy. To av klagene er knyttet til en sikkerhetsventil som slipper ut damp i forbindelse med oppstart av turbin. Det er innført en rutine om at vi skal varsle naboer i disse tilfellene. I tillegg vurderer vi muligheten for en støyfelle på dampen som slippes ut. Den siste støyklagen gjaldt en alarm på kalksiloanlegget som ikke varsles i kontrollrom. Hensikt med alarmen er at sjåfør som fyller silo skal få varsel når siloen er full. Det pågikk ikke fylling av siloen da alarmen ble utløst, så vi kjenner ikke årsak til at alarmen gikk denne gangen.

Den siste naboklagen kom fra en nabo til en gjenvinningsstasjon som har observert at kunder, gjentatte ganger, har hentet gjenstander fra brukthallen og plassert dem på deres eiendom etter gjenvinningsstasjonens stengetid. Klageren ble anbefalt å ta kontakt med politiet.


Kundeklager

Det ble registrert 2 686 kundeklager fra husholdningene i 2022. Tilsvarende tall for 2021 var 3 607. Flesteparten av henvendelsene er klager om at beholderen ikke er tømt. Gjennom et helt år blir det tømt over 3,4 millioner avfallsbeholdere og containere. Dersom vi tar hensyn til dette, er antall kundeklager lavt. Antallet tilsvarer 1,39 prosent i forhold til antall boenheter og fritidsboliger eller 0,07 prosent i forhold til antall tømminger.


Skader påført tredjepart

Antall materielle skader påført tredjepart endte på 66 i 2022. Tilsvarende tall i 2021 var 53. Kostnadene forbundet med disse skadene var 1,55 millioner kroner mot 1,36 millioner kroner i 2021.

 

Etisk forretningspraksis

Overholdelse av menneskerettigheter og lovpålagte etiske retningslinjer er avgjørende for å bevare tillit i samfunnet, og BIR anser høy etisk standard som et minimumskrav. Utover å etablere gode strukturer for etterlevelse, skal BIR legge forholdene til rette for åpenhet, transparens og god dialog internt og eksternt.

Etiske retningslinjer
BIRs etiske retningslinjer skal være en veileder for medarbeiderne når de står overfor krevende valg. De etiske retningslinjer tydeliggjør de holdninger og den atferd BIR forventer av hver enkelt medarbeider når det gjelder respekt, integritet og lojalitet. Alle BIRs medarbeidere er gjennom ulike roller representanter for konsernet, og er med på å sikre tilliten til BIR som et ansvarlig selskap som driver sin virksomhet redelig og med integritet. Alle medarbeidere har et personlig ansvar for etterlevelse, og brudd på etiske retningslinjer kan få betydning for den enkeltes ansettelsesforhold eller verv.

Anskaffelser
BIR gjennomfører årlig flere store anskaffelser. Vi skal opptre som en ansvarlig innkjøper. I samarbeid med våre leverandører skal våre anskaffelser ivareta:

 • ILOs kjernekonvensjoner om tvangsarbeid, barnearbeid, diskriminering, fagforeningsrettigheter og retten til kollektive forhandlinger
 • FNs barnekonvensjon
 • Arbeidsmiljølovgivningen i produksjonsland
 • Åpenhetsloven

Korrupsjon
Våre medarbeidere skal aldri tilby, gi, kreve eller motta noen form for gave eller annen fordel som kan påvirke utøvelsen av egen eller andres stilling eller verv. Vi har derfor regler for gaver som skal tilbys, gis eller mottas.

 

Overholdelse av krav fra myndigheter og sentrale interessenter

Gjeldende krav og nye lover og reguleringer stiller økte krav til virksomheters bærekraftsarbeid og -rapportering. BIR prioriterer å ha god innsikt i hvilke krav virksomheten står overfor, og være proaktiv i imøtekommelse av disse.

For å omdanne Europa til et klimanøytralt og forurensningsfritt kontinent, har EU vedtatt en omfattende plan: European Green Deal, «Europas grønne giv». Som EØS-medlem er Norge i gang med å innarbeide alle nye direktiver og forordninger i norsk lov. Nasjonale rammebetingelser er derfor i rask endring, og de føringene som treffer BIR spesielt er nasjonal strategi for klima, strategi for sirkulær økonomi, plan for å bevare naturmangfold og utsorteringskrav for avfall.

Bærekraftsstrategien skal sette retning for BIR sitt bærekraftsarbeid, og belyse de bærekraftsmessige utfordringene og mulighetene vi står overfor, samt veilede BIR sine datterselskap i arbeidet med å sette delmål, hente inn data, definere og gjennomføre endringsaktiviteter. Kunnskap og innsikt i utfordrings- og mulighetsbilde forventes fra eiere og lovgivere, slik at vi på en god måte, og så tidlig som mulig, møter de kravene som kommer og tar ansvar for vår påvirkning på miljøet og samfunnet. I tillegg vil vi kunne øke lønnsomheten, forbedre omdømmet og være tydelige på beslutningstaking gjennom økt bevissthet på konsekvenser for bærekraftselementene ESG (Environmental, Social, Governmental).

CSRD står for Corporate Sustainability Reporting Directive, som er det engelske navnet på Bærekraftsdirektivet (direktiv 2014/95/EU). Direktivet krever at store bedrifter og offentlige foretak rapporterer om sin bærekraftsmessige ytelse. Formålet er å øke åpenheten slik at investorer, kunder, ansatte og andre interessenter kan vurdere om bedriften har en langsiktig bærekraftig forretningsmodell. I bærekraftsmessig ytelse inngår rapportering på miljø, samfunnsansvar, ansatte, samarbeidspartnere og forholdet til lokalsamfunnet.

Implementeringen av direktivet følger en trappetrinnsmodell der det antas at BIR ikke vil bli rapporteringspliktig fra 2024, men trolig vil BIR oppfylle kriteriene som krever rapportering fra 2025 på grunn av kriterier om salgsinntekt over 320 mill. kroner, balansesum over 160 mill. kroner og/eller at selskapet har over 250 ansatte (krav om at minst to av tre kriterier oppfylles). Alle EU-landene er pålagt å implementere direktivet i sin nasjonale lovgivning. I Norge er det Finanstilsynet som er ansvarlig for å føre tilsyn med at bedriftene følger kravene i Bærekraftsdirektivet.

 

Ansvarlig kommunikasjon, transparens og påvirkning

BIRs kommunikasjon kjennetegnes av å være åpen, ærlig og proaktiv. Åpen kommunikasjon rundt konsernets bærekraftsarbeid og resultater er avgjørende for å skape tillit. BIR skal sikre deling av sannferdig og utfyllende rapportering. BIR vil også vektlegge åpen, informativ og inkluderende internkommunikasjon på tvers av selskapene i konsernet, som både skal bidra til kompetanseheving, økt innsikt og forsterkning av «ett BIR».

Bærekraftsrapporteringen inneholder informasjon knyttet til selskapets bærekraftsmål og hvilke aktiviteter selskapet har initiert for å nå disse målene. Bærekraftsrapportering anses som en ikke-finansiell rapportering i motsetning til årsregnskapet.

Forbedring og utvidelse av BIRs bærekraftsrapportering vil gjøres trinnvis over de kommende årene, der vi gradvis jobber for at vår rapportering imøtekommer alle ventede lovkrav. I første omgang rapporterer vi på bærekraft i et eget kapittel i årsrapporten. Utover dette vil det være naturlig å se hen til GRI-standarden for øvrige parametere som er mulig å fremskaffe data for, og som er relevante for BIR-selskapene å rapportere på allerede i 2023. 

BIR er medlem av Klimapartner Vestland, og har utarbeidet klimaregnskap de siste årene i henhold til deres rapporteringsrutiner. Dette innebærer at en del regnskapstall, og andre nøkkeltall fra virksomheten, rapporteres til Klimapartners nettløsning Klimakost.no. BIRs aktiviteter blir da omgjort til CO2-ekvivalenter, slik at utslippene kan sammenlignes på tvers av selskaper, bransjer og regioner. 

 

Opprettholde samfunnskritisk og -nødvendig drift

Det er strenge krav og høye forventninger til at tjenester som vurderes som samfunnskritiske er rigget for å kunne opprettholde drift tilnærmet uavhengig av hva som måtte inntreffe av hendelser. BIR jobber for å ha oversikt over faktorer som utgjør risiko for brudd på kontinuerlig drift og iverksette tiltak som reduserer risiko. Dette innebærer også inkludering av klima- og miljørisiko.

Samfunnets funksjonsdyktighet er svært avhengig av en rekke fysiske og tekniske infrastrukturer. Kritisk infrastruktur er de anlegg og systemer som er helt nødvendige for å opprettholde kritiske funksjoner som dekker samfunnets grunnleggende behov og befolkningens trygghetsfølelse. 

Samfunnsnødvendig drift refererer til tjenester og virksomhet som anses som viktig for å opprettholde funksjonene i et samfunn, men som likevel ikke anses som samfunnskritiske.

ROS-analyse for forbrenningsanlegget
Etter flere alvorlige hendelser i avfallsbransjen de senere år, har det blitt rettet økt oppmerksomhet mot risiko for brann. Dette er også et viktig tema for forsikringsselskapet som gjennomførte en ekstern revisjon ved forbrenningsanlegget i desember 2021. På bakgrunn av dette, i kombinasjon med det kontinuerlige HMS-arbeidet, ble det besluttet å få gjennomført en fullstendig risikovurdering av hele BIR Ressurs. Mange medarbeidere har bidratt i dette arbeidet, som har pågått gjennom siste halvdel av 2022. 

Totalt 197 hendelser er risikovurdert. Tolv av disse endte på rødt område. I det videre arbeidet skal vi jobbe med å identifisere og iverksette tiltak for å redusere risikoen for disse hendelsene.