Bærekraft og samfunnsansvar


BIR skal være «Vestlendingenes egen miljøbedrift». Visjonen støtter opp om vårt samfunnsansvar. Konsernet er en viktig samfunnsaktør som håndterer store mengder avfall på en samfunnsmessig og miljøriktig måte. Vi jobber for å tilegne oss god informasjon om miljømessige konsekvenser av vår virksomhet. ​

For å redusere belastningen på miljøet og forbedre kvaliteten på tjenestene, skal BIR ligge i front og investere i bedre teknologi som reduserer utslipp av klimagasser. ​

​BIR skal være en god nabo og bidra til en positiv miljøutvikling i samfunnet generelt, og i de lokalsamfunn som er berørt av vår virksomhet spesielt. ​

​BIR AS er Miljøfyrtårn, og BIR Bedrift er miljøsertifisert og arbeider etter miljøstandarden ISO 14001:2015. Miljøsystemet skal sikre at hensynet til miljøet blir en del av de daglige rutinene og på den måten minimerer miljøpåvirkningen fra vår drift. Som en miljøbedrift er bærekraft en naturlig del av vårt daglige virke og bærekraft skal være en naturlig del av hele organisasjonen og prege alle beslutninger som tas, enten det er store investeringer eller daglige operative valg. ​

Våren 2022 ble det besluttet å utarbeide en bærekraftsstrategi som støtter opp under konsernstrategien og ytterligere konkretiserer organisasjonens tilnærming til bærekraft. Bærekraftsstrategien skal gjelde for hele BIR-konsernet. Ved å utarbeide og implementere en egen bærekratsstrategi, retter vi oppmerksomheten mot hvordan BIR skal redusere sin klima- og miljøpåvirkning, beskytte menneskerettigheter, bidra til sosiale og økonomiske utviklingsmål, og sikre en langsiktig bærekraftig forretningsmodell. ​

​Konsernstrategien omhandler hvordan BIR skal nå sine langsiktige mål, mens bærekraftsstrategien vektlegger hvordan BIR skal integrere bærekraftshensyn i alle selskapenes virkeområder.