Materialstrøm


Total mengde husholdningsavfall håndtert av BIR i 2021 var 137 047 tonn. I figuren nedenfor gjengis hovedstrømmene for husholdningsavfallet. 


 

Sluttdisponeringen fordeler seg i tre hovedstrømmer:

  • Energiutnyttelse
  • Materialgjenvinning
  • Sluttbehandling

I 2022 ble ca. 75 600 tonn energigjenvunnet. Dette utgjør 55,2 prosent av alt avfallet vi mottok, en reduksjon fra 55,9 prosent i 2021.

Summen av materialgjenvinning og energiutnyttelsen av avfall gir en total gjenvinningsgrad på 81,9 prosent for 2022, en reduksjon fra 82,3 prosent i 2021.

Totalt ble nesten 24 800 tonn sluttbehandlet – lagt på deponi. Etter å ha vært gjennom de ulike prosessene på deponianlegget, er det anslått at vi har greid å hente ut nesten 1 900 tonn metall som er sendt til materialgjenvinning.

Gjenvinningsstasjon er et betjent mottak hvor kunden mot betaling kan levere sortert grovavfall som for eksempel trevirke, hageavfall, metall og lignende til gjenvinning. Farlig avfall, elektronisk/elektrisk avfall, papir, papp, drikkekartong, glass-, metall- og plastemballasje kan leveres gratis.

Bossbil kjører i rute og henter restavfall og kildesortert avfall hjemme hos kunde, men også kildesortert avfall fra returpunkt.

Avfall fra husholdning er den totale mengden avfall BIR tar imot fra våre husholdningskunder.

Materialgjenvinning betyr at materialet i avfallet blir råstoff til nye produkter.

Energigjenvinning (anleggets utnyttelsesgrad) betegner prosessen som skjer ved BIRs forbrenningsanlegg, og oppgis i prosentvis andel av energien i forbrenningsprosessen som utnyttes til produksjon av strøm og fjernvarme.

Sluttbehandlet avfall er det avfallet som ikke blir utnyttet til verken material- eller energigjenvinning.

Total gjenvinning er summen av material- og energigjenvunnet avfall.