Avfallsmengder


Avfallsmengdene fortsetter å synke, og det ble i 2022 samlet inn 137 047 tonn. Dette er en nedgang på 9 300 tonn (-6 prosent) sammenlignet med 2021. Total avfallsmengde for 2022 er på sitt laveste siden 2011, og vi opplevde en reduksjon i nesten samtlige avfallsmengder. Basert på innbyggertallene i de kommunene BIR leverer renovasjonstjenester til, utgjør avfallsmengdene 376 kilo per innbygger, en reduksjon på 7 prosent fra 2021.

 

Utsorteringsgraden, andel avfall som ikke er restavfall, ble 49 prosent i 2022. For året har det blitt utsortert mer matavfall enn tidligere. Noen husholdninger har egne matavfallsbeholdere slik at de kan kildesortere dette. For de øvrige husholdningene blir matavfallet kastet med restavfallet og bidrar til en lavere utsorteringsgrad. Utsortering av matavfallet ventes å påvirke utsorteringsgraden positivt, men det er fortsatt for små mengder til at vi ser at denne påvirkes.

Årets materialgjenvinningsgrad ble 26,4 prosent, en marginal forbedring fra 2021.

Årets utsorteringsgrad er på 49 prosent. Det vil si at 51 prosent av den totale mengden avfall er restavfall. Selv om mengden restavfall er redusert med nesten 3 800 tonn fra 2021, er reduksjonen av utsorterte mengder større. Det er primært trevirke (trykkimpregnert og vanlig), metaller, park og hageavfall, og lett forurenset masse som har stått for store deler av reduksjonen i de utsorterte mengdene.


Restavfall

Det er samlet inn totalt 70 494 tonn med restavfall, tilsvarende 193 kilo per innbygger. Til sammenligning var det i fjor samlet inn 74 290 tonn, 205 kilo per innbygger. Årets mengder er 5 prosent lavere enn i fjor.

Andelen restavfall av total avfallsmengde er noe økt siden fjoråret. Likevel er trenden med mindre mengder restavfall, både totalt og per innbygger, en positiv utvikling. Det har siden 2014 vært en nedadgående trend i restavfallet, og årets mengder bidrar videre til denne trenden.

Av den totale restavfallsmengden på 70 494 tonn, er 56 501 av disse tonnene hentet hjemme hos kundene (heretter omtalt som «på rute»). Dette er en nedgang på 5 prosent, 2 695 tonn, fra 2021.

76 prosent av den totale avfallsmengden som hentes på rute er restavfall, så en vesentlig del av BIRs henteaktivitet er knyttet til restavfallshenting.

I 2022 fortsatte utrullingen av sorteringsløsninger for matavfall. For dem som ikke har egen sorteringsløsning, kastes matavfallet fortsatt som restavfall, eller komposteres hos den enkelte. Per 2022 er det kun deler av Bergen og Samnanger som har tilbud om egen utsortering av matavfallet.

Total mengde matavfall er 903 tonn, og dette er en av faktorene som påvirker at mengde restavfall på rute reduseres. Tidligere analyser av restavfallet viser at 40 prosent er matavfall, så det er et stort potensial i å redusere restavfallet ytterligere.

På gjenvinningsstasjonene er det samlet inn totalt 12 557 tonn restavfall, en nedgang i mengder på 8 prosent fra 2021. På gjenvinningsstasjonene skiller vi mellom ordinært restavfall og store gjenstander. Store gjenstander har større behandlingskostnader og det har de siste årene vært jobbet spesielt med å redusere disse mengdene. Dette har man lykkes med også i 2022, hvor det er en nedgang på 338 tonn (-20 prosent) fra 2021.

Restavfallet som leveres på gjenvinningsstasjonene står for 21 prosent av den totale mengden restavfall BIR behandlet i 2022. Ved å jobbe spesielt med å redusere mengden store gjenstander som kastes, samt å bistå kundene i sin sortering, reduseres både restavfallsmengdene og kostnadene.