Innsamling av matavfall


2022 var året for fullskala utrulling av matavfallsinnsamling i BIR. Året startet med at vi aller først etablerte en rask fellesløsning for Bergen kommune: matavfallscontainere som alle bergensere kunne bruke.


Bakgrunnen for denne løsningen i Bergen var en lokal forskrift om at kildesortering for matavfall skulle være et tilbud med virkning fra og med januar 2022. Dermed måtte vi planlegge for en minimumsløsning som raskt kunne etableres i påvente av ordinær utrulling med egen beholder til matavfall.

Totalt seksti matavfallscontainere ble plassert ut på eksisterende returpunkt i kommunen. Rett over nyttår kunne de første kundene fritt benytte disse. Det eneste kundene trengte for å komme i gang, var kildesorteringsutstyr fra BIR, som enten kunne hentes eller bestilles. Totalt ble det i oppstartsuken og gjennom nettbestilling delt ut kurv og poser til ca. 6000 kunder.


Fra midlertidig til varig løsning

I snitt har åtte tonn blitt levert ukentlig til containerne siden første tømming 24. januar, og løsningen har fungert veldig godt. Til tross for at det er en løsning åpen for alle, har det vært helt marginalt med feilsortering. Vi fikk på plass en spesialbil i april som både tømmer matavfallscontainerne og vasker dem i én og samme operasjon, noe som har medført svært få klager på lukt.

Tilbakemeldingene fra kunder er i all hovedsak positive. Mange er glade for å slippe å tenke på tømmedager og vask av eget spann. Det som lenge ble sett på som et midlertidig tilbud fra vår side, er nå vurdert til å kunne ha en lenger levetid enn først antatt.


Spann på bestilling

Da containerne var på plass, kunne utrulling av hjemmehenting av matavfall fortsette med full styrke. Med bakgrunn i erfaringene fra pilotene året før, ble det bestemt at vi skulle gå for en bestillingsløsning fremfor utdeling av matavfallsbeholdere til alle huseiere. BIR-området ble delt inn i ulike soner, hvor bestilling, utplassering, ruteplanlegging og oppstart av tømmeruter ble gjennomført løpende, med justeringer underveis.

Oppslutningen har i snitt ligget på rundt 30 prosent. Den laveste interessen så vi i Kvam og Fusa, med 26-27 prosent oppslutning, mens vi nådde en topp på 38 prosent i Nesttun/Årstad-området.

Det ble benyttet målrettet kundekommunikasjon ved bruk av SMS og lenke til informasjon på nettsiden vår, i takt med utrulling til de ulike kundegruppene. Enkelte steder ble det i tillegg benyttet brosjyrer.


Fellesløsninger og utfordrende områder

Parallelt med utplassering av spann etter bestilling, ble det igangsatt et eget utrullingsløp for matavfallsinnsamling i borettslag og steder hvor spann til hver enkelt husstand ikke er en egnet løsning. I enkelte sentrale områder i Bergen kommune gjør utfordringer med plass og fremkommelighet at vi foreløpig ikke kan tilby flere spann i disse områdene. Hovedsakelig gjelder dette i Årstad og Bergenhus. Det jobbes fortløpende med å kartlegge og tilby innsamlingsløsninger tilpasset boliglag og disse utfordrende områdene.


Hjemmekompostering 

BIR har i lang tid hatt et tilbud om tilskudd til kjøp av utstyr til hjemme-kompostering. Per 2022 har vi registrert ca. 9000 kompostavtaler. BIRs kunde- og tilfredshetsundersøkelse i 2022 viser at andelen som oppgir at husstanden komposterer, varierer fra 12 prosent til 28 prosent. Det er lavest i Bergen og høyest i distriktskommunene. Hjemmekompostering er en kortreist og miljøvennlig løsning vi fortsatt vil oppfordre til for dem som har mulighet, selv etter BIRs tilbud om innsamling av matavfall er etablert. 


Matavfall blir til biogass og biogjødsel

De første månedene ble matavfallet sendt til behandlingsanlegg i Danmark. Fra 1. april har matavfall fra husholdningskunder i BIR blitt sendt til Grødaland biogassanlegg på Jæren. Her blir energien utnyttet og verdifulle næringsstoffer ført tilbake i naturens kretsløp. Avfallsressurser fra slam og matavfall blir benyttet til produksjon av biogass og biogjødsel. De neste årene vil BIR anslagsvis samle inn 7000 tonn matavfall årlig, og jobber sammen med IHM om å etablere et biogassanlegg på Voss.