Styrets beretning

BIRs kjerneoppgave er å skape verdi for våre eiere og kunder gjennom å levere effektive, pålitelige og bærekraftige renovasjonstjenester. BIR håndterte 146 000 tonn husholdningsavfall i 2021 og total gjenvinningsprosent ble 79,5. Konsernets konkurranseutsatte virksomhet håndterte til sammen 72 000 tonn næringsavfall med 97 prosent total gjenvinningsgrad. Alle selskapene i BIR har tatt nødvendige smittevernhensyn og har klart å levere tilnærmet normal drift gjennom det andre pandemiåret, i tillegg til å jobbe med utviklingsprosjekter som støtter opp under kjerneverdien «miljøpådriver».


2021 KORT OPPSUMMERT

      

Takk til MEDARBEIDERE: Styret takker samtlige medarbeidere for god arbeidsinnsats i året som har gått. I et krevende andre år med pandemi, har det vært lagt ned ekstraordinær stor innsats for å levere gode renovasjonstjenester i løpet av 2021. Gode smitteverntiltak har stått i høysetet og ført til at kundene har fått gode tjenester. Tilpasningsdyktige og motiverte medarbeidere har vært avgjørende for at BIR også i 2021 har vist seg som en viktig samfunnsaktør, servicebedrift og et ledende avfallsselskap.


Om virksomheten

BIR er et renovasjons- og ressurskonsern som eies av åtte kommuner i bergensregionen: Askøy, Bergen, Bjørnafjorden, Kvam, Osterøy, Samnanger, Vaksdal og Øygarden. BIR er eid av vestlendinger og skaper verdier for vestlendinger. Konsernmodellen strekker seg tilbake til 2002 med etablering av BIR AS som morselskap og ulike driftsselskap som døtre. Strategien bak konsernmodellen var å «etablere strategisk kontroll med avfallsstrømmen og derigjennom øke verdiskapingen, utvikle BIR til en servicebedrift, oppnå kostnadseffektiv drift og oppnå armlengdes avstand mellom innkjøper og utfører». Gjennom opprettelsen av BIR som aksjeselskap og organisering etter konsernmodellen, ble det satt ytterligere søkelys på verdiskaping og kostnadseffektiv drift. Kjernen i modellen er like tjenester og priser for alle eierkommunene. Styret mener at utviklingen gjennom perioden viser at dette var en klok beslutning og at vi sammen har oppnådd mer enn kommunene kunne gjort hver for seg.

Konsernet har gjennom mange år jobbet målrettet med å ha kontroll på verdikjeden, utvikle tjenestetilbudet sitt i takt med kundenes behov og forventninger, og ikke minst ved ta i bruk ny teknologi. Kompetansebeholdningen i BIR er verdifull og styret ser klart verdien av det gode interkommunale samarbeidet.

BIR AS er organisert med et morselskap og heleide datterselskap som sørger for kundetjenester, innsamling av avfall, sortering, materialgjenvinning og behandling av avfall. BIR er medeier i flere selskap som driver innovasjon innen digitale tjenester og sirkulær økonomi. BIRs hovedkontor er på Minde i Bergen, men konsernet har en rekke andre lokasjoner fordelt i eierkommunene. 2021 har vært preget av en rekke pågående byggeprosjekter i flere av eierkommunene.

Konsernet består i tillegg til BIR AS av følgende datterselskap:

Direkte eie:
BIR Privat AS (100 prosent)
BIR Transport AS (100 prosent)
BIR Nett AS (100 prosent)
BIR Avfallsenergi AS (100 prosent)
BIR Bedrift AS (100 prosent)
CIMBIO AS (100 prosent)
Lønningen Tomteselskap AS (100 prosent)
Møllendalsveien 31 AS (100 prosent)
Møllendalsveien 40 AS (100 prosent)
Biosirkel Vestland AS (60 prosent)
Carrot (38,4 prosent) Eviny Thermo AS (49 prosent)
Bergen Carbon Solutions AS (4,9 prosent)
Invertapro AS (18,1 prosent)
Greentech Innovators AS (16 prosent)

Indirekte eie (selskap eid av BIR Bedrift AS):
Lønningshaugen 6 AS (100 prosent)
Fleslandsveien 67 AS (100 prosent)
Bossug AS (100 prosent)
Brødrene Salomonsen AS (100 prosent)
Retura Vest AS (80 prosent)
Retura Norge AS (20 prosent)
Retura Nomil AS (33 prosent)
Norsk Riving AS (51 prosent)


BIR er landets eneste renovasjons- og ressurskonsern som har selskaper i hele avfallets verdikjede. I 2020 ble det vedtatt ny konsernstrategi for perioden 2020-2024. Kjerneverdiene – superpålitelig, miljøpådriver, imøtekommende og lagspiller (SMIL) – og visjonen ligger fortsatt som et godt fundament. Den overordnede ambisjonen er at BIR skal være en miljøbedrift som viser vei, noe som innebærer å være ledende på å skape verdi av avfallsressurser, miljøvennlig avfallshåndtering og ledende på innovasjon og kundevennlige tjenester.

I konsernstrategien er det definert seks satsningsområder som skal sikre at målene nås: BIR skal være en sentral driver for utvikling av sirkulære verdikjeder, ta samfunnsansvar før og etter egen verdikjede, sikre helhetlige løsninger og kontroll på avfallsstrømmene, anvende teknologi til utvikling av kundevennlige, innovative og effektive løsninger, styrke synlighet og kommunikasjon, samt utfordre rammebetingelser. Internt skal konsernet jobbe med å utvikle og ivareta BIRs medarbeidere og kultur.

BIRs nåværende strategi bygger på forutsetninger om at BIR skal kunne gjennomføre aktiviteter både før og etter egen verdikjede og at virksomheten skal ta en drivende rolle for utvikling av nye sirkulære kretsløp. Sirkulær økonomi betyr ganske enkelt å bruke råvarene flere ganger. BIR ønsker å utvikle et råvareperspektiv i bransjen basert på samfunnets behov og dermed redusere behovet for avfallsselskapenes løsninger slik de er i dag.

Dynamikken mellom konkurranseutsatt virksomhet og lovpålagte tjenester har skapt en innovasjons- og effektivitetskultur i konsernet. Dette har medført god avkastning på eiernes kapital og en lav pris på den lovpålagte tjenesten.

Styret mener at konsernets oppdaterte strategi med tilhørende konkretisering gjennom virksomhetsplanen vil gi BIR mulighet til å ta en større rolle for bærekraftig utvikling i det grønne skiftet.


Koronapandemiens påvirkning

BIR er en samfunnsnødvendig virksomhet som har tatt smittevernhensyn på alvor for at pandemien skulle gi minst mulig påvirkning for kundene. Tiltakene som ble innført i det første året med korona, ble videreført i nødvendig grad i 2021. God styring og smitteverntiltak førte til at tjenestetilbudet har vært utført på tilnærmet normal måte, og at det har vært lavt sykefravær.

Innen husholdningssegmentet har renovasjonsbilene hentet inn avfall på linje med «normalår» før pandemien. BIR Transport fordelte også i 2021 driften sin til flere lokasjoner og opprettholdt gode smitteverntiltak. God styring og smitteverntiltak førte til at gjenvinningsstasjonene holdt åpent gjennom hele året, bortsett fra en uke med ekstra høyt smittetrykk. Brukthallene har vært stengt i noen av disse periodene. Bossnettnedkastene har blitt behørig desinfisert og driften har gått som normalt. Forbrenningsanlegget er samfunnskritisk, og det ble iverksatt strenge tiltak som sørget for å unngå smitte slik at vi kunne opprettholde døgnkontinuerlig drift. I bedriftsmarkedet har avfallsmengden normalisert seg i forhold til den generelle nedgangen i det første pandemiåret.


Resultatregnskap

Fortsatt drift
Styret bekrefter at forutsetningene for fortsatt drift er til stede, og at dette er lagt til grunn ved utarbeidelse av årsregnskapet.

Driftsinntekter
BIR konsern hadde i 2021 en omsetning på 983,9 mill. kroner. Det er en omsetningsøkning på 139,8 mill. kroner i forhold til året før. Endringen relateres til høyere energi- og metallinntekter. 

I BIR AS ble driftsinntektene redusert fra 608,7 mill. kroner i 2020 til 593,2 mill. kroner i 2021. Endringen relateres til overføring til selvkostfondet grunnet positivt resultat i lovpålagte tjenester.

Driftskostnader
Driftskostnadene i konsernet økte med 40,6 mill. kroner, fra 792,0 mill. kroner i 2020 til 832,6 mill. kroner i 2021.

Driftskostnadene i BIR AS ble redusert fra 562,7 mill. kroner i 2020 til 547,3 mill. kroner i 2021, en reduksjon på 15,4 mill. kroner. Dette skyldes redusert varekostnad på grunn av positivt resultat i lovpålagte tjenester som i all hovedsak skyldes høye energiinntekter.

Driftsresultat
Driftsresultatet for konsernet økte med 99,2 mill. kroner, fra 52,1 mill. kroner i 2020 til 151,3 mill. kroner i 2021.

Driftsresultatet i selskapsregnskapet ble redusert med 0,1 mill. kroner fra 46,0 mill. kroner i 2020 til 45,9 mill. kroner i 2021.

Inntekter fra investeringer i tilknyttede selskaper
Resultatandelen fra Eviny Termo AS var 24,9 mill. kroner i 2021 mot -4,1 mill. kroner i 2020. Egenkapitalmetoden er benyttet for å beregne BIR-konsernets andel. I selskapsregnskapet ligger investeringen ført til kostpris.

Netto finanskostnader
Netto finanskostnad ble redusert med 38,1 mill. kroner i 2021, fra –49,2 mill. kroner i 2020 til -11,1 mill. kroner i 2021. Endringen relaterer seg til økt resultatandel Eviny Termo AS. 

For BIR AS er netto finansposter endret med 18,2 mill. kroner, fra –29,5 mill. kroner i 2020 til -11,3 mill. kroner i 2021.


Årsresultat og resultatdisponering

Årsresultatet etter skatt for konsernet viser et overskudd på 116,3 mill. kroner i 2021, mot -0,5 mill. kroner i 2020. Andel av overskudd i Eviny Termo AS er da hensyntatt.

Overskuddet i BIR AS økte fra 13,9 mill. kroner i 2020 til 30,0 mill. i 2021. En endring på 16,1 mill. kroner.

Egenkapitalandel
Egenkapitalandelen var ved årsskiftet for henholdsvis BIR AS og BIR konsern 10,4 og 13,9 prosent. Tilsvarende tall for 2020 var 12,5 og 13,3 prosent.

Disponering av årets resultat
Av overskudd i BIR AS på 30,0 mill. kroner, anbefales 28,1 mill. kroner overført fra annen egenkapital og 58,1 mill. kroner utbetalt som ordinært utbytte. 


 

Kontantstrøm
Konsernets kontantstrøm fra operasjonelle aktiviteter har i 2021 vært 216,6 mill. kroner, mot 160,9 mill. kroner i 2020. Netto kontantstrøm fra investeringsaktivitet var på -400,1 mill. kroner, mot -302,3 i 2020, mens finansaktivitetene bidro med en netto kontantstrøm på 168,4 mill. kroner, mot 173,7 mill. kroner i 2020.

Dette gir en samlet kontantstrøm i konsernet på -15,1 mill. kroner mot 32,4 mill. kroner i 2020. BIR AS hadde en endring i kontanter og kontantekvivalenter på -18,0 mill.kr i 2021 mot 16,0 mill.kr i 2020.


Investeringer, balanse og likviditet

Investering i aksjer
Per 31.12.2021 har BIR-konsernet investert i aksjer for 1,0 mill. kroner i følgende selskap:

Aksjer: Egenkapitalinnskudd KLP

Investering i utstyr
I løpet av 2021 investerte BIR konsern 317,5 mill. kroner i
eiendommer og tekniske installasjoner, samt
99,6 mill. kroner i driftsrelatert utstyr.

Balanse
BIR-konsernets totalkapital utgjorde 3 291,2 mill. kroner ved årsslutt. Annen langsiktig gjeld var på 2 292,6 mill. kroner og egenkapitalen på 457,7 mill. kroner.

Likviditet
Selskapets operasjonelle kontantstrøm er god. Netto endring i kontanter og kontantekvivalenter er henholdsvis -15,1 mill. kroner i konsernet og -18,0 mill. kroner i BIR AS. 

 

Hendelser etter balansedag

Verdenssituasjonen med krig i Ukraina har ført til en ekstraordinær kostnadsøkning til drivstoff og råstoff, men også økte inntekter som følge av høyere priser på salg av metall.

BIR-konsernet har gjennomført en organisasjonsutviklingsprosess i den lovpålagte delen av konsernet. Arbeidet startet høsten 2021 med en organisasjonsgjennomgang, og implementeringsprosessen for å etablere den nye organisasjonsmodellen ferdigstiller sitt arbeid i løpet av første halvår 2022. BIR AS ble omorganisert i 2021, og nå er det del to i prosessen som gjennomføres. Det har vært en ryddig prosess med bred involvering av alle berørte parter. Styret er fornøyd med gjennomføringen av prosessen og mener at det er riktige organisatoriske grep for å oppnå økt samordning og måloppnåelse for det enkelte selskap og for konsernet som helhet.

I forbindelse med omorganiseringen har de fire selskapene som utfører lovpålagte oppgaver fått nye selskapsnavn. Daglige ledere fra dagens organisering er innplassert i samme rolle i de nye selskapene. Nytt navn for BIR Privat AS er BIR Nyverdi AS og selskapet ledes av Bente Gansum Daazenko. BIR Nett har blitt til BIR Infrastruktur og ledes av Terje Strøm. BIR Transport har blitt til BIR Innsamling AS og ledes av John Gaute Kvinge. BIR Avfallsenergi AS er endret til BIR Ressurs AS og ledes av Ingrid Hitland.


Risiko

BIR har virksomhet som innebærer risiko på en rekke områder. Risikohåndtering innebærer ikke eliminering av risiko, men håndtering av risiko på et akseptabelt nivå sett opp mot konsernets risikovilje og risikoevne. Vår hensikt med risikoarbeidet er å identifisere både trusler og muligheter for konsernet og deretter styre mot et akseptabelt risikonivå slik at vi med rimelig sikkerhet når våre strategiske mål.

I BIR jobber vi planmessig med å identifisere og håndtere risiko i vårt beredskapsarbeid, i vårt HMS-arbeid, i vår drift og i vårt strategiske arbeid. Gjennomgående for konsernets risikoarbeid er at det er målstyrt, ledelsesforankret og bygger på god praksis for risikostyring.

I konsernets beredskapsarbeid jobbes det med risikohåndtering gjennom kurs, øvelser og samlinger. Sistnevnte gjennomføres både internt og med samarbeidspartnere. Konsernet jobber systematisk med avvikshåndtering knyttet til HMS-området. Nytt konsernovergripende avvikssystem er implementert i 2020, og konsernet ønsker å være en lærende bedrift med lav terskel for sine medarbeidere til å melde avvik. Med nytt avvikssystem, ser man en økning i antall avvik som meldes inn og håndteres. Ledelsen vurderer denne utviklingen som utelukkende positiv både når det gjelder læring og forebygging av uhell og skader.

Konsernets datterselskap er selv ansvarlige for risikohåndtering knyttet til egen drift, og rapporterer dette til konsernet gjennom standardiserte kvartalsrapporter. God risikohåndtering er avgjørende for konsernets verdiskaping, og risikostyring inngår i alle vesentlige forretningsaktiviteter.

På strategisk nivå er det konsernledergruppen samlet som jobber med risiko. Dette gjøres gjennom årlige risikoworkshops, etterfulgt av revisjons- og tiltaksplaner på konsernnivå. Våre planlagte revisjoner og strategiske tiltak er risikodrevne og har gjennom flere år gitt konsernet verdifull læring og modning på vesentlige områder. Utover det strategiske risikobildet som konsernledergruppen i fellesskap utarbeider, har fagledere i BIR, i tett dialog med konsernledergruppen, kontinuerlig søkelys på risikobilder innenfor sitt eget fagområde.

Finansiell risiko
BIRs finansielle risiko omfatter risiko relatert til likviditet og renter. Rentebytteavtaler benyttes for å redusere renterisiko gjennom fastsatte rammer. BIR ser at det er utfordrende at slike instrumenter ikke kan benyttes for den lovpålagte delen av konsernet, og vil jobbe for at dette endres i selvkostregelverket.

Kredittrisiko
BIR har kredittrisiko ved plassering av overskuddslikviditet. BIR reduserer denne ved å benytte solide banker ved slik plassering, og ved å benytte overskuddslikviditet til å betale ned på kortsiktig gjeld.

BIR har også kredittrisiko ved salg av varer og tjenester. BIR har oppfølgingsrutiner som reduserer risikoen her.

Strategisk og markedsmessig risiko
BIR-konsernet er eksponert for flere typer av strategisk og markedsmessig risiko til tross for at deler av konsernet driver sin innsamlings- og behandlingsaktivitet innenfor det lovpålagte segmentet, med enerett fra sine eierkommuner.

Vesentligste strategiske risiko knytter seg til at store deler av konsernets virksomhet er følsomme for konjunktursvingninger, strukturendringer og ytre rammebetingelser.

Størst markedsmessig risiko er knyttet til konsernets lange kontrakter knyttet til energisalg. Fortsatt utbygging av fjernvarmenettet krever tilgang på rimelig avfallsvarme. En miljømessig og strategisk viktig satsing som samtidig innebærer en ikke ubetydelig risiko, er utbyggingen av bossnettet i Bergen sentrum. Særlig gjelder dette rammevilkår knyttet til næring og videre finansiering.

Satsing på fossilfri bossinnsamling i bynære strøk støter også på utfordringer grunnet et umodent teknologisk marked for innsamlingskjøretøy.

 

 

Arbeidsmiljø

BIR arbeider daglig for å ha et godt arbeidsmiljø, både fysisk og psykisk. Vi har et godt samarbeid med bedriftshelsetjenesten (Arsana) og tilbyr ukentlige fellestreninger med innleid trener. Grunnet Covid-19 ble de fleste fellestreninger dessverre avlyst, men når smittevernreglene tillot det, ble det gjennomført.

Ved sykdom og/eller skade, har BIR gode støtteordninger og tilrettelegging for medarbeidere. Gjennom behandlingsforsikringen i Storebrand får medarbeidere dekket behandling hos blant annet legespesialist, fysioterapeut/kiropraktor, dagkirurgi og psykolog. Gjennom appen «Bli Frisk» kan det enkelt bestilles time hos behandlere. Det er også mulighet for videokonsultasjon med lege, samt psykologisk førstehjelp.

Medarbeidere og alderssammensetning
Per 31. desember 2021 hadde BIR-konsernet i alt 526 medarbeidere, med en gjennomsnittsalder på 42,6 år. Til sammenligning var vi i 2020 503 medarbeidere med en gjennomsnittsalder på 42,1 år.Sykefravær

Totalt sykefravær i 2021 var på 5,8 prosent, hvorav 3,7 prosent var langtidsfravær og 2,1 prosent korttidsfravær. Dette er en økning på 0,7 prosentpoeng, sammenlignet med året før. Driften var også i 2021 påvirket av å følge opp egne og helsemyndighetenes smitteverntiltak. Det økte sykefraværet kan trolig sees i sammenheng med lettelser i smitteverntiltak.

Skader og uhell
Det ble totalt registrert 1060 saker i forbedringssystemet i 2021. Av disse er 66 av sakene forbedringsforslag, mens 994 av sakene er relatert til avvik. Samlet representerer antall saker i forbedringssystemet en økning på over 50 prosent sammenlignet med 2020. Økningen er i hovedsak relatert til økt søkelys på innrapportering, og dreier seg om kategoriene farlige forhold/nestenulykker, øvrige kvalitetsavvik og forbedringsforslag.

I 2021 hadde konsernet 19 arbeidsulykker med fravær, en økning på 10 sammenlignet med 2020. Antall materielle skader påført tredjepersons eiendeler endte på 53 i 2021, en reduksjon på tre skader sammenlignet med 2020. Kostnadene forbundet med disse skadene er 1 355 685 kroner. Tilsvarende beløp i 2020 var 1 073 613 kroner.

Arbeidstakerorganisasjoner og AMU
BIR har følgende arbeidstakerorganisasjoner som vi samarbeider godt med: Fagforbundet, Norsk Arbeidsmandsforbund, Det norske maskinistforbund og Sammenslutningen (består av mange mindre organisasjoner). Drøftinger gjennomføres både på konsern- og selskapsnivå.

BIR har AMU i følgende selskaper: BIR AS, BIR Avfallsenergi, BIR Bedrift, BIR Privat, og BIR Transport. Samarbeidet i AMU anses som godt.

Mangfold og likestilling
BIR har som mål å skape et trygt og inkluderende arbeidsmiljø der alle verdsettes for sine ulike egenskaper og blir anerkjent for sitt talent. BIR har tro på at representasjon av kjønn, forskjellige etniske grupper, aldersgrupper og funksjonsnedsettelse bidrar til et godt arbeidsmiljø, positive resultater og innovasjon. BIR støtter gledelig opp under lovkravet om å arbeide med redegjørelse og tiltak for mangfold og likestilling, og arbeider stegvis med dette slik det anbefales fra Bufdir.

I konsernstyret (BIR AS) er det 43 prosent kvinner. I styrene i datterselskapene fordeler kvinneandelen seg som følger: BIR Avfallsenergi 75 prosent, BIR Bedrift 67 prosent, BIR Privat 40 prosent, BIR Nett 33 prosent, BIR Transport AS 20 prosent. I hele BIR-konsernet er kvinneandelen på 20prosent. Konsernledelsen består av 36 prosent kvinner. Det er et mål å øke kvinneandelen i BIR-konsernet nærmere en jevn fordeling av kvinner og menn, men vi ser positivt på utviklingen av kjønnsbalansen i styrene og konsernledelsen.

Redegjørelsesplikten er redegjort for i et eget dokument som er lagret på BIR.no.

Covid-19 og arbeidsmiljø
Som i 2020, preget koronapandemien arbeidshverdagen i 2021 også. Alle har vært gjennom en krevende tid, både de som har vært på arbeidsplassen hver dag for å opprettholde tilbudet til kundene våre, og de som har måttet jobbe
hjemmefra. Heldigvis har få medarbeidere vært smittet og vi har kunnet opprettholde normal drift.

BIR har i likhet med andre virksomheter hatt en tett oppfølging for å sikre trygghet for alle medarbeidere, og konsernets beredskapsutvalg har hatt hyppige møter for å avklare ulike situasjoner underveis i pandemien.

Vinteren 2021 ble det gjennomført en spørreundersøkelse for å få innsikt i hvordan medarbeiderne har hatt det på jobb i koronaperioden. Undersøkelse viste at mange har kjent på ensomhet under pandemien. Dette skyldes trolig ikke bare at man omgås kolleger mindre og streng oppdeling i kohorter, men hele koronasituasjonen med strenge regler der vi også skulle begrense sosial omgang i fritiden. For å bøte på dette fikk alle medarbeidere som ønsket det, mulighet for å ringe bedriftshelsetjenesten for individuell samtale.

Mange har opplevd ergonomiske utfordringer i form av vondt i nakken, skuldre og/eller rygg det siste året.
Bedriftshelsetjenesten har utarbeidet noen råd til dem som jobber hjemmefra.

Nesten halvparten svarte at de ikke hadde hatt medarbeidersamtale i koronaperioden. Alle ledere ble oppfordret til å kalle inn til medarbeidersamtaler så raskt det lot seg gjøre.

I tillegg ble det gjennomført en rekke virksomhetsspesifikke tiltak.


Samfunnsansvar

BIR skal bidra til en mer ansvarlig og bærekraftig håndtering av avfallsressurser. Dette innebærer å jobbe aktivt for å påvirke positivt utover egen posisjon. BIR jobber med holdnings- og atferdspåvirkning mot produsenter og forbrukere, stiller krav til ansvarlig håndtering av avfallet etter egen verdikjede og stiller konkrete bærekraftskrav til våre samarbeidspartnere og leverandører. BIR har utarbeidet en egen veileder for bærekraftige anskaffelser.

Sirkulær økonomi
BIRs nye konsernstrategi definerer sirkulær økonomi som et strategisk satsingsområde. Konsernet skal være en sentral driver for utvikling av sirkulære verdikjeder og sørge for at avfall som ikke kan gjenbrukes eller resirkuleres, håndteres på en ansvarlig måte. Målet er redusert avfallsmengde og økt gjenbruk og materialgjenvinning. Forbrenningsanlegget er en viktig del av den sirkulære økonomien siden forbrenning er en helt nødvendig behandlingsform for det avfallet som ikke lar seg materialgjenvinne.

Styret synes det var spesielt gledelig at BIR ble kåret til «Årets sirkulære bedrift 2021» under «Den store sirkulærkonferansen», og at arbeidet i BIR-konsernet gjennom en årrekke fikk denne fine anerkjennelsen. Juryen la blant annet vekt på at «BIR har tatt ansvar for det grønne skiftet langt utover det som er forventet av et interkommunalt selskap» og at BIR er sentral i en bred omstilling fra lineær til sirkulær økonomi i bergensområdet.

Cnytt, Norsk Senter for sirkulær økonomi og Circular Norway deler ut prisen til Årets sirkulære bedrift. Formålet med prisen er å stimulere til økt innsats for omstilling til sirkulær økonomi i norsk næringsliv og norske kommuner.

Det som skal endres, bør måles. På den måten vet vi om vi er på rett vei. Det er fortsatt et utviklingspotensiale for å måle graden av sirkulære kretsløp. Det foregår mange aktiviteter og prosesser i BIR for å optimalisere verdisyklusen, skape nye verdistrømmer og redusere ressursbruk, slik at konsernet beveger seg nærmere visjonen om sirkulær økonomi. BIR tilrettelegger for innsamling, ombruk og nedstrømsløsninger.

Dette er noen av aktivitetene i 2021:
BIR har hatt pilotprosjekter med innsamling av matavfall i ulike boligområder både i Bergen vest, Samnanger og i deler bossnettområdet i sentrum. Vi har samlet nyttige erfaringer før vi i 2022-2023 vil tilby hjemmehenting av kildesortert matavfall fra husholdninger i alle våre eierkommuner. Matavfallet blir samlet inn i papirposer og sendt til biogassanlegg. Der utnyttes det både til biogass og for å få de verdifulle næringsstoffene tilbake i naturens kretsløp gjennom bioresten.

Økt digitalisering og utvikling av teknologi for sporing er nødvendig for å lykkes i den sirkulære økonomien. I 2021 inngikk Thon-gruppen en strategisk viktig rammeavtale med Retura BIR Bedrift og Carrot om bruk av Carrots dataplattform for å kunne tilby sine leietakere en løsning som motiverer til større grad av kildesortering, og samtidig krympe renovasjonsutgiftene til restavfall.

Velfungerende markedsplasser er sentralt for å lykkes i sirkulær økonomi. Norsk Riving etablerte egen nettbutikk og inviterte kunder til lagersalg på lageret sitt på Sotra. En del materialer og inventar ble omsatt, men det er fortsatt et stykke vei å gå for å få et velfungerende marked.

Ombrukskartlegging før sanering eller riving av bygg blir snart et krav fra Direktoratet for byggkvalitet (DIBK). Norsk Riving gjennomførte sommeren 2021 en omfattende ombrukskartlegging av Sundt-bygget. Kartleggingsrapporten har i ettertid blitt benyttet av de ulike leietagerne på Sundt for å planlegge hvilke materialer de ønsket å bruke på nytt i nye lokaler. En del av materialene har leietagerne selv demontert og brakt videre. Det er likevel gledelig at Norsk Riving, som er totalentreprenør for riving på Sundt-bygget, fremdeles får bestillinger på materialer som ønskes demontert for ombruk. Et eksempel er 15 LED-lamper som skal ombrukes internt i et annet prosjekt i ombyggingen av Kløverhuset.

Ved gjenvinningsstasjonene startet et pilotprosjekt sammen med Electrotec AS og Norsirk. De mest brukbare hvitevarene som kommer inn til Espehaugen gjenvinningsstasjon settes til side og hentes av Electrotec for reparasjon og nysalg.

BIR er samarbeidspartner med Ungt Entreprenørskap, og har i 2021 bidratt med EE-avfall til ungdomsbedriften Teknologilaben UB. De laget en robot av avfallet, reparerte PC-er og mobiler og donerte dem til vanskeligstilte. Ungdomsbedriften kom på pallen i to kategorier i fylkesmesterskapet for Ungdomsbedrifter i Vestland.

I 2021 var BIR medarrangør av andre kull av Sirkulærskolen sammen med Bergen Næringsråd. Sirkulærskolen er et 20 timers kurstilbud til virksomheter i bergensområdet som vil lære mer om bærekraft, sirkulær økonomi, få konkrete verktøy til hva de kan gjøre i det grønne skiftet og etablere nyttige nettverk.

 

 

  

FNs bærekraftsmål
BIR har aktiviteter for å bidra til at eierkommunene og BIR-konsernet når sine ambisjoner knyttet til FNs bærekraftsmål. BIR har prioritert å jobbe spesielt med fem av målene, men ønsker å bidra til alle:

 

 

Mål nr. 9
BIR skal bidra til utvikling av bærekraftig og innovativ infrastruktur. Ved å digitalisere infrastrukturen for avfall kan BIR motivere til økt kildesortering ved å registrere og fakturere for levering av bossposer med restavfall.

I 2021 la vi om rutene for plast og papir og gikk fra papirbasert til digital tømmekalender. Papirspannene ble utstyrt med QR-koder med lenke til mer informasjon.

I tillegg er den kontinuerlige utrullingen av nivåmålere i containere på returpunkt og fellesløsninger med på å ytterligere optimalisere innsamlingen.

Mål nr. 11
BIR skal gjennom sin rolle som renovasjonsaktør bistå med tjenester og løsninger som legger til rette for bærekraftige samfunn og smart byutvikling. En viktig satsing er å tilknytte flere næringskunder til bossnettet i Bergen sentrum og dermed utnytte ledig kapasitet i bossnettet og mulig redusere andel tungtransport i sentrumskjernen.

Det er ved utgangen av 2021 inngått 208 avtaler med private avfallsaktører, og antall sluttbrukere i næringssegmentet er 347 kunder. 67 prosent av aktuelle næringsvirksomheter i
bossnettområdet er nå tilknyttet bossnettet.

Den nye gjenvinningsstasjonen som bygges i Kvam herad er pilot for ny digitalisert kundeID- og betalingsløsning.

BIR har i 2021 utviklet konsept for innhenting av matavfall som gir en god anvendelse både til biogass og biogjødsel. Matavfallet går til et biogassanlegg der både biogassen og biogjødel utnyttes.

Mål nr. 12
BIR skal gjennom innsamling, oppsamling, mottak og behandlingsløsninger bidra til bærekraftige verdikjeder. Gjennom kundeveiledere, bir.no, sosiale kanaler som Facebook og Instagram og kundemagasinet Bossanova får kundene god veiledning i hvordan de kan kildesortere. Tilbudet om innsamling av matavfall ble også godt mottatt av kundene som deltok i pilotområdene, og av bergensere som ble introdusert for dette på slutten av 2021.

Mål nr. 13
BIR skal bidra til å stoppe klimaendringene ved å kontinuerlig gjennomføre tiltak for å redusere vårt klimaavtrykk. BIR Avfallsenergis engasjement for fangst og bruk av CO² er en viktig del av dette bærekraftsmålet. I 2021 gjennomførte selskapet en mulighetsstudie av karbonfangst på energianlegget i Rådalen. Selskapet fikk også sin første el-lastebil i sving til transport internt på anlegget. BIR Transport har fire helelektriske renovasjonskjøretøy i full drift, en i bestilling og det arbeides aktivt for videre satsing på utslippsfri innsamling og bidrar til lavere CO²-utslipp for eierkommunene.

Mål nr. 17
Samarbeid for å nå målene. Konsernet skal oppnå dette ved å aktivt dele kunnskap og erfaringer med andre som ønsker å utvikle sine renovasjonstjenester. BIR skal søke nye samarbeid for å utvikle selskapet og tjenestene som leveres. For BIR er det viktig med et godt samarbeid på tvers av eierkommunene. BIR-konsernet har i 2021 hatt samarbeid med en rekke industrielle samarbeidspartnere i tillegg til virksomheter som VilVite, Ungt Entreprenørskap, Norce, Bergen Næringsråd, NHH, Naturvernforbundet og Bioregion Institute. Det digitale kompetanseløftet i bransjen, finansiert av Kompetanse Norge, ble videreført i 2021 med deltakere fra BIR på piloter innen fagene Digital markedsføring og kommunikasjon, Innovasjon for renovasjon og gjenvinning, Bærekraft, sirkulær økonomi og digitalisering, Tingenes internett og smarte byer og Fantastiske data. HVL, UiB og Turbo Tape Games har utarbeidet studiene i samarbeid med BIR og Avfall Norge.

Myndighetspåvirkning
For BIR er det viktig med god dialog med eierkommunene og politikere lokalt og sentralt. Det inviteres jevnlig til eiermøter og det er gjennomført møter med flere av de politiske partiene.

I august arrangerte vi for første gang «Gjenvinnerdagen», et nasjonalt initiativ i samarbeid med Avfall Norge der lignende arrangementer ble gjennomført i alle landets fylker samtidig. Målet var å dele vår innsikt og erfaringer med politikerne og synliggjøre hva vi trenger fra dem for å understøtte bransjen gjennom endring av rammevilkår for gjenbruk/reparasjon, innsamling/sortering, merking og returordninger, samt karbonfangst fra avfallsforbrenning.

Stortingskandidater, lokale politikere og presse fikk en omvisning og presentasjoner i BIR Bedrifts og Norsk Rivings lokaler og anlegg på Lønningshaugen.

I etterkant av Gjenvinnerdagen har stortingsrepresentanter tatt initiativet fra Norsk Riving om å etablere eget rivefag med som representantforslag til Stortinget.

BIR har en sterk stemme i arbeidet for å hindre innføring av en CO²-avgift på forbrenning. Vi mener at det ikke vil påvirke utslippene av CO², men vil likevel gi en drastisk økning i renovasjonsgebyret. I flere møter med politikere har konsernet fremholdt sitt syn om at rett sted for en CO²-avgift er hos produsent. EU sier at materialgjenvinnbarheten av et produkt bestemmes 80 prosent i designfasen når det lages – altså før det sendes ut i markedet. Vi gledet oss over gjennomslag i første runde av statsbudsjettet, men må fortsette kampen etter at forbrenningsavgiften ble innført ved regjeringsskiftet høsten 2021.

BIR jobber aktivt for et tydeligere regelverk for produsentansvarsordningene slik at alle ansvarlige i verdikjeden fra produksjon til avfallshåndtering skal ha insentiver til å bidra til en bærekraftig utvikling. Formålet er å ta vare på ressursene lengst mulig, og kaste minst mulig.

Kundetilfredshet og omdømme
BIR kan vise til høy kundetilfredshet og et godt omdømme gjennom en årrekke. Målingen i 2020 viste en rekordhøy kundetilfredshet på 85,1 prosent og jevnt høyt resultat for omdømme 84,8 prosent. Metoden for måling er under endring og det er ikke gjennomført måling i 2021.

Lærebedrift
I BIR er vi opptatt av å gi unge relevant erfaring og introdusere dem til arbeidslivet og avfallsbransjen. Tilbakemeldinger fra tidligere studenter har vært at de opplever bransjen som mer samfunnsaktuell, kompleks og spennende enn de på forhånd hadde forestilt seg.

BIR søker til enhver tid å ha lærlinger engasjert, og er godkjent lærebedrift innen flere fagområder. Ved årsskiftet hadde BIR i alt seks lærlinger fordelt på fagene kontor og administrasjon, yrkessjåfør, gjenvinning og kjemiprosess i henholdsvis BIR AS, BIR Transport AS, BIR Privat AS og BIR Avfallsenergi AS. Medarbeidere med fem års praksis kan ta fagbrev som praksiskandidat. Høsten 2021 startet teoretisk undervisning i yrkessjåførfaget og gjenvinningsfaget, hvor i alt 30 medarbeidere fra BIR Transport AS og BIR Privat AS følger opplæringen. BIR har også planlagt et undervisningsopplegg i gjenvinningsfaget i samarbeid med andre kommunale avfallsbedrifter for skoleåret 2022/23. Dette i tråd med samfunnsansvaret BIR ønsker å ta og sikring av bransjens fremtid med kompetente fagarbeidere.

I 2021 tok BIR Avfallsenergi inn én trainee gjennom Trainee Vest. Traineen har jobber med HMS og kvalitet, og følger opp renseprosessene ved anlegget og driftsdata. Trainee Vest er Bergen Næringsråd sitt program for traineer, med mål å tiltrekke seg de beste nyutdannede talentene til regionens næringsliv. BIR har vært med i traineeordningen siden oppstarten i 2009.

BIR er med og finansierer REdu, og deltar i både styrings- og referansegruppen. REdu arbeider aktivt for å styrke fagtilbudet i høyere utdanning og synliggjøre bransjens muligheter for studenter, gjennom blant annet å satse på kompetanseutvikling, innovasjon og forskning. Gjennom REdu får man tilgang til «summer interns», og sommeren 2021 engasjerte vi én student som arbeidet med blant annet fôrproduksjon hos BIR Bedrift AS.

BIR tar også inn studenter som ønsker praksis i forbindelse med studier. I 2021 gjennomførte tre studenter sin praksisperiode hos oss, innen HR og markedsføring.

Etisk ansvar
Våre etiske retningslinjer og regler oppdateres med jevne mellomrom og BIR setter den etiske standarden høyt. BIR har nulltoleranse for alle former for korrupsjon og prissamarbeid. BIR gjennomfører jevnlig revisjon og kontroll ved hjelp av et kontraktsoppfølgingsverktøy. Dette for å redusere risiko for korrupsjon ved innkjøp. Kontraktsoppfølgingsverktøyet er en hjelp i å avdekke feil, avvik eller mangler i kontraktene. En årlig gjennomgang av den enkelte virksomhets innkjøp avdekker eventuelle uregelmessigheter.

I august 2021 godkjente konsernsjefen en integritetssjekk av seks punkter med undersjekkpunkter ved nye samarbeidsparter. BIR gjør med dette bakgrunnssjekk av de vi velger å samarbeide med, som en trygghet på at eventuelle samarbeidsparter holder et høyt nivå av integritet i likhet med oss.


Ytre miljø

Forhold som kan påvirke ytre miljø
Avfallsforbrenning gir noe belastning på ytre miljø gjennom utslipp til luft og vann. Utslippene til luft og vann fra forbrenningsanleggene ligger i all hovedsak godt innenfor konsesjonsgrensene.

Deponidrift er også en type virksomhet som gir belastninger på ytre miljø. Deponiet på Mjelstad er et industrideponi med sigevannsanlegg som leder vannet ned til et renseanlegg i bunnen av deponiet. Der blir vannet renset før det blir sluppet ut på dypt vann i Osterfjorden.

Stiftelsen Mjelstad Restdeponis Etterdriftsfond er etablert for å håndtere etterdriften av deponiet i henhold til konsesjonen. I 2020 fikk vi krav om å endre dette ved å opprette annen finansiell garanti for etterdriften. Dette er etablert.

For BIR sin øvrige aktivitet anser vi at faren for skade på det ytre miljø er begrenset.

Tiltak for å redusere negativ miljøpåvirkning
Den første elektriske bossbilen kom på plass i BIR i 2018. BIR utvider bilparken hvert år med elektriske renovasjonsbiler og andre tjenestebiler. Sammen med bossnettet i Bergen sentrum og elektriske tjenestebiler, klarte vi å levere fossilfri bossinnsamling i Bergen sentrum allerede innen utgangen av 2019, ett år før målet satt av Bergen kommune. Dette har vi greid gjennom å redusere den samlede km-produksjonen gjennom effektivisering av rutestrukturer samt å være helt i frontlinjen for å teste ut og implementere innovative og miljøvennlige driftsløsninger.

Tiltakene totalt sett gjør BIR til en viktig bidragsyter til lavere CO²-utslipp i bergensområdet. Leveransen av varme fra BIR Avfallsenergi AS, som ble levert på Eviny Termo AS sitt fjernvarmenett, tilsvarte i 2020 en reduksjon i utslipp av CO² med 74 000 tonn.
BIR har som eier (4,9 prosent) i Bergen Carbon Solutions AS startet et pilotprosjekt med sikte på å kunne fange og utnytte CO² i avgassen fra energigjenvinningsanlegget til produksjon av nanokarbonfiber.


Forsikring for styrets medlemmer og daglig leder

Styreansvarsforsikringen omfatter daglige ledere og styremedlemmer i alle BIR-selskaper hvor BIR eier mer enn 50 prosent. Forsikringen dekker i tillegg BIRs Bedriftsforsamling. Dekningsomfang er opptil 20 MNOK per tilfelle og egenandelen er kr. 0.

Forsikringen omfatter sikredes rettslige erstatningsansvar for ren formueskade som sikrede kan pådra seg i egenskap av sin styrefunksjon. Med ren formueskade forstås økonomiske tap som ikke er oppstått som følge av skade på person eller ting, herunder fare for skade som ikke er inntruffet.


Fremtidsutsikter

Konsernstrategi
BIRs konsernstrategi ble endret i 2020. Tidligere har strategien tatt utgangspunkt i avfallets verdikjede og effektivisering av denne. Nå gir konsernstrategien BIR muligheten til å ha aktivitet før avfallets verdikjede for å redusere avfallsmengden i samfunnet. Samtidig åpner strategien opp for at BIR skal ha kontroll på leddene etter vår verdikjede. Det medfører at vi kan sørge for at vi ikke lager prosesser der kildesorterte ressurser blir destruert i senere ledd.

BIR mener at strategien gir oss muligheten til å utvikle sirkulære forretningsmodeller, god bruk av råvarene til ny samfunnsriktig produksjon og rette oppmerksomhet mot avfallsreduksjon gjennom gjenbruk og ombruk.

Forventet økonomisk utvikling
BIR har levert god avkastning på eiernes kapital og lave priser på gode lovpålagte tjenester. For BIR er målene i den konkurransemessige delen av BIR like viktige som mål i den lovpålagte delen.

BIR mener at våre forretningsmodeller og strategi treffer godt den ønskede samfunnsutviklingen fremover. BIR er optimistiske for økonomisk utvikling i konsernet i årene som kommer, med mindre samfunnsutviklingen endrer retning.

Teknologi og standardisering
Avfallsbransjen har i mindre grad enn en del andre bransjer tatt i bruk teknologi for å utvikle gode løsninger. BIR mener at vi vil kunne håndtere råvarene i avfallet på en langt bedre måte dersom digital utvikling i avfallsbransjen tar fart.

For å kunne utvikle avfallsbransjen til en råvareleverandør må mottakere av råvarene ha sikkerhet for innhold og kvalitet. Da må prosesser bygges der sporing og identifisering av innhold er digitalt mulig. BIR har utviklet prosesser som gjør at vi kan ta en slik rolle, blant annet som en godkjent fôrprodusent.

BIR mener at avfallsbransjen bør ha mer søkelys på å lage gode prosesser for nye råvarer, med standardiseringer og digital sporing, heller enn å ensidig være opptatt av gjenvinningsprosenter og kildesorteringsmål.

Forretningsutvikling
BIR har et ønske om å utvikle sirkulære forretningsmodeller i samarbeid med andre.

I 2021 ble det gjennomført en omorganisering i BIR AS som blant annet førte til opprettelse av en utviklingsavdeling for konsernet. Denne avdelingen skal være en motor og fasilitator i nødvendig utviklingsarbeid i konsernet.

Sirkulær økonomiske forretningsmodeller forutsetter bransjeoverskridende samarbeid. BIR ser at det er mange som ønsker å samarbeide med oss for å utvikle nye og bedre løsninger på de utfordringene som samfunnet står ovenfor.

Riktig bruk av råvarene i avfallet, eller råvarer før de defineres som avfall, til ny og samfunnsmessig god produksjon, vil skape verdier og redusere belastningen på kloden. BIR mener at avfallsbransjen må samarbeide med andre bransjer for å nå klimamålene og skape mer bærekraftig produksjon.

Avfallsbransjen kan ha en stor rolle i det grønne skiftet. BIR ønsker å ta en slik rolle.


Styrets arbeid

Konsernstyret har gjennomført ni ordinære styremøter og ett ekstraordinært styremøte, i tillegg til at to saker har vært behandlet som e-postmøter.

28.-29. oktober var styret samlet til strategisamling på Store Ringheim Gård på Voss.

Det er gjennomført ett uformelt eiermøte i 2021. Dette ble gjennomført 21. januar. Det planlagte eiermøtet i desember ble utsatt grunnet pandemien.

Fersk bærekraftskompetanse inn i BIRs konsernstyre gjennom «Styrekandidaten»
I 2021 har vi hatt gleden av å ha med Helene Fotland Pedersen i konsernstyret. Hun er utdannet siviløkonom fra NHH og rekruttert gjennom «Styrekandidaten», et utviklingsprogram i regi av Bergen Næringsråd. Pedersen deltar som et hospiterende medlem uten juridisk ansvar, men har vært involvert i styrearbeidet tilsvarende et fullverdig medlem. Med sin ferske kompetanse innen bærekraft, innovasjon og digitalisering har hun utfordret oss og bidratt til en fortsatt god utvikling av konsernet som bransjeledende innen miljø, bærekraft og sirkulær økonomi. Styret er meget godt fornøyd med ordningen og vil fortsette deltakelse i prosjektet.