BIR Privat AS

Daglig leder: Bente Gansum Daazenko

 

Hvordan har koronapandemien påvirket driften i 2021?

Vi er svært fornøyde med at betjeningen av kundene stort sett har gått som normalt, til tross for stadige endringer i smittesituasjonen og tiltaksnivå. Alle gjenvinningsstasjonene har vært åpne gjennom året, men det har vært behov for antallsbegrensninger inne på stasjonene og i perioder har vi måttet stenge brukthallene. Mindre justeringer i betalingsrutinene har også vært nødvendig for å redusere smitterisiko. Forsvarlig avfallshåndtering og god kundedialog er vår første prioritet, og hele selskapet har jobbet for at konsekvensene av pandemien skulle bli så små som mulig for den daglige driften og kundene.

Medarbeidere som har hatt anledning til det, har store deler av året arbeidet hjemmefra, og bruken av digitale kommunikasjonsflater har vært avgjørende for mest mulig sømløs drift. Trygg og god drift har gjort at vi har hatt et relativt lavt sykefravær under pandemien.

Hva var selskapets viktigste bidrag for at BIR ble kåret til «Årets sirkulære bedrift»?

Vi bidrar til sirkularitet gjennom å sortere ut produkter og materialer som kan gå til ombruk. Som ledd i det å ta ansvar utover egen verdikjede, har BIR Privat AS startet et pilotprosjekt sammen med Electrotec AS og Norsirk. Det innebærer at de mest brukbare hvitevarene som kommer inn til Espehaugen gjenvinningsstasjon settes til side og hentes av Electrotec for reparasjon og nysalg. Også på andre områder har vi pilot-samarbeid med formål om å hente ut ressurser som kan brukes videre.


Hva gjorde selskapet i 2020 for å være en miljøpådriver?

BIR Privat AS bidrar aktivt som miljøpådriver gjennom kunnskapsdeling om vår fleksible gebyrmodell. Arbeidet bidrar til økt innsikt i digitaliseringsmulighetene i bransjen og samtidig får kundene insentiv til økt kildesortering og dermed også økt sirkularitet.

Vi jobber aktivt for et tydeligere regelverk for produsentansvarsordningene, slik at alle ansvarlige i verdikjeden, fra produksjon til avfallshåndtering, skal ha insentiver til å bidra til en bærekraftig utvikling. Formålet er å ta vare på ressursene lengst mulig, og kaste minst mulig.

BIR Privat AS har deltatt aktivt i utarbeidelsen av nytt tjenestetilbud om matavfallsinnsamling i BIR-kommunene. Vi deltar i EU-prosjektet HOOP, som ser på nye måter å utnytte bioavfall på, og vi samarbeider med NHH-fair om adferdsforskning relatert til kildesortering.

Selskapet bidrar til reduksjon i CO²-utslipp ved gradvis omlegging til elektriske kjøretøy i driften. I tillegg gjør vi bruk av sensorteknologi på returpunkter og containere som muliggjør effektive innsamlingsruter utfra data om fyllingsgrad.

Gjennom året har vi rettet ekstra oppmerksomhet mot brannfare relatert til farlig avfall, og særlig håndtering av batterier. For å redusere risiko for brann har vi jobbet sammen med Bergen brannvesen om en informasjonskampanje, samt innført flere risikoreduserende tiltak på gjenvinningsstasjonene. Utforming og drift av gjenvinningsstasjonene er under stadig utvikling til det beste for miljøet og kundene.

 

BIR Privat AS
BIR Nyverdi fra 01.04.2022


Daglig leder
Bente Gansum Daazenko


FORMÅL

BIR Privat AS er et selskap som er 100 prosent eid av BIR AS, og etablert som driftsselskap for å sikre BIR AS sin betjening av kundene i henhold til forurensningsloven § 30.
Selskapet er av allmennyttig karakter og
skal ikke dele ut utbytte. De ressursene som
genereres gjennom virksomheten skal
anvendes til realisering av selskapets formål.

AVFALLSMENGDER

Totale avfallsmengder
Totalavfallsmengde: 146 389 tonn, hvorav
80 042 tonn fra rutegående og 66 348 tonn
fra gjenvinningsstasjoner. Dette tilsvarer
403 kilo per innbygger.

Gjenvinningsstasjonene

66 348 tonn ble mottatt. Av dette utgjør
restavfallet 13 597 tonn (20 prosent).

Farlig avfall
Det ble samlet inn totalt 5 161 tonn farlig avfall. Det tilsvarer 14,2 kilo per innbygger.

OMSETNING OG RESULTAT

Brutto omsetning: 236,2 mill. kroner
(2020: 233,0 mill. kroner)
Årsresultat: 0 mill. kroner (2020: 0 mill. kroner)

Selskapet er underlagt selvkostregler og skal derfor i en 3-5-årsperiode gå i balanse. For inneværende 5-årsperiode har selskapet et netto underskudd på 72,7 mill. kroner.

HELSE, MILJØ OG SIKKERHET

Sykefravær: 6,57 prosent. 2,32 prosent var kortvarig og 4,25 prosent langvarig.
(2020: 5,09 prosent)

Stiftelsesår: 2002
Eierstruktur: Heleid datterselskap av BIR AS
Årsverk egne ansatte: 116,25

STYRET

Borghild Lekve, styreleder
Ina Cathrin Stølen
Severin Lerheim Andreassen
Arild Fyllingsnes
Margrethe Bruarøy Sognnæs