BIR Nett AS

 Daglig leder: Terje Strøm

 

Hvordan har koronapandemien påvirket driften i 2021?

BIR Netts fremste prioriteringer har vært å ivareta sikker og ansvarlig drift, og vi har fulgt konsernets og myndighetens anbefalinger. Vi har i hele pandemiperioden lagt til rette for at de fleste av våre medarbeidere har kunnet jobbe hjemmefra, og vi har vært restriktive med tanke på fysiske møter og omvisninger av bossnettet.

I tråd med anbefalinger har møter som ikke er blitt vurdert som driftskritiske som hovedregel blitt avholdt digitalt, og vi er glade for at vi har gode digitale verktøy som Teams tilgjengelig.

Tilgjengeligheten for kunder i bossnettet har ikke blitt påvirket negativt som følge av pandemisituasjonen, og kundehendelser (lukeåpninger) og avfallsmengder har vært relativt stabilt gjennom året.

 

Hva var selskapets viktigste bidrag for at BIR ble kåret til «Årets sirkulære bedrift»?

Digitale løsninger er en forutsetning for å lage råvarer av avfall. BIR Infrastruktur har laget digitale løsninger som gjør at ressursene i våre løsninger kan spores. Våre løsninger kan brukes av andre og bidra til digitalisering i en underdigital bransje.

Tilbudet bossnettet gir, har ført til økt kildesortering fra kundene. I 2021 ble tjenestetilbudet ytterligere utvidet. Som et prøveprosjekt får nå de aller fleste kundene tilbud om sortering av matavfall.


Hva gjorde selskapet i 2020 for å være en miljøpådriver?

BIR Infrastruktur har et mål om å rydde byen. Vi mener at våre løsninger har bidratt til mindre forsøpling og bedre offentlige uteplasser, til det beste for mennesker og byen vår.

Utbyggingen av bossnettet blir gjort under samarbeidsplattformen Graveklubben. Våre kontraktsparter i utførelses- og driftsfasen har strenge kontraktsfestede miljøkriterier. Oppfølgingen av miljøkriteriene har også i 2021 vært sentralt.

BIR Nett har siden oppstart i 2015 jobbet målrettet med effektivisering av driften og tiltak for å minimere energiforbruket. Optimalisering av tømmefrekvenser og økt tilknytting av både husholdning og næring har medført positive effekter, og energiforbruket i 2021 er redusert betraktelig sammenlignet med første hele driftsår. Vi jobber videre med å redusere energibruken i tiden fremover.

 

BIR Nett AS 
BIR Infrastruktur fra 01.04.2022


Daglig leder
Terje Strøm


FORMÅL

BIR Nett AS er et selskap som er 100 prosent eid av BIR AS, og etablert som driftsselskap
for å sikre BIR AS sin utbygging og drift av bossnett, herunder oppsamling, innsamling og transport av avfall som er omfattet av
forurensningsloven § 30. Selskapet kan også drive annen virksomhet i tilknytning til formålet. Selskapet kan inngå samarbeidsavtaler eller delta i andre foretak dersom dette er
hensiktsmessig for å oppfylle formålet.

OMSETNING OG RESULTAT

BIR Infrastruktur AS drives til selvkost. Selskapets resultat, med unntak av ev. overskudd fra aktivitet mot næringsmarkedet, skal overføres/dekkes inn av BIR Nyverdi AS årlig. Årets avsetning for avregning mot
BIR Nyverdi AS utgjør 2 576 027 kroner, og er ført som økning i salgsinntektene.

Brutto omsetning: 46,9 mill. kroner
(2020: 40,0 mill. kroner)
Årsresultat:-0,35 mill. kroner
(2020: 0,43 mill. kroner)

HELSE, MILJØ OG SIKKERHET

Sykefravær: 1,63 prosent. 1,63 prosent kortvarig,
0 prosent langvarig. (2020: 1,76 prosent).

Stiftelsesår: 2007
Eierstruktur: Heleid datterselskap av BIR AS
Årsverk egne ansatte: 9,0

STYRET

Borghild Lekve, styreleder
Morten Straume
Jostein Ljones