BIR Avfallsenergi AS

Daglig leder: Ingrid Hitland

 

Hvordan har koronapandemien påvirket driften i 2021?

Driften på forbrenningsanlegget er samfunnskritisk, og må holdes i gang. Nøkkelpersonell har derfor vært skjermet. Det viktigste for oss under pandemien har vært at våre medarbeidere har holdt seg friske og at de har følt seg trygge på jobb. Det har i store deler av året vært strenge restriksjoner på hvem som får lov å komme inn på anlegget. Vi har derfor ikke kunnet ta imot besøkende for omvisninger på anlegget i hele 2021.

Vi er avhengige av leveranser av både utstyr og personell fra utlandet ved større vedlikeholdsoppdrag. Vedlikeholdsstoppene på begge linjene ble derfor skjøvet til høsten. For at nødvendig personell fra utlandet kunne delta, måtte vi søke om unntak fra koronarestriksjonene. Sammen med strenge smittevernregler, klarte vi å gjennomføre vedlikeholdsstoppene uten smitteutbrudd og har også hatt normal drift på anlegget gjennom hele året.

 

Hva var selskapets viktigste bidrag for at BIR ble kåret til «Årets sirkulære bedrift»?

BIR Avfallsenergi har samarbeidet med flere selskaper som ønsker å utvikle teknologi for bl.a. CO2-fangst og bruk av CO2. Vi har i flere år samarbeidet med og støttet opp om oppstartsbedriften Bergen Carbon Solutions AS. Bedriften har utviklet en teknologi for omdanning av CO2 til karbonnanofiber som råstoff til industrien. Vi har også et samarbeid med den lokale bedriften Captico2 AS, som også utvikler teknologi for bruk av CO2. De har testet sin teknologi hos oss, og vi viderefører samarbeidet med videre forskning og utvikling sammen med bl.a Sintef. På samme måte tar vi imot selskaper som har ideer til bruk av de råstoffene eller avfallsproduktene vi produserer, for å prøve å finne nye muligheter for bruk i stedet for destruering eller deponering.


Hva gjorde selskapet i 2020 for å være en miljøpådriver?

BIR Avfallsenergi brenner det ingen andre kan eller vil nyttiggjøre seg av, og gjenvinner energien ved å levere avfallsvarme til fjernvarmen i Bergen og produserer i tillegg strøm. Vi bruker egenprodusert energi til egen drift, og har nå også installert varmegjenvinning på denne, noe som har gitt en betydelig økning av vår leveranse til fjernvarmenettet. 77 prosent av energien fra avfallet ble gjenvunnet i 2021.

Når avfallet er brent, sorterer vi restene og gjenvinner store mengder metall fra bunnasken. På denne måten lager vi verdier av det andre ikke kan bruke. Ved å destruere avfallet som inneholder farlige stoffer, sørger vi også for at materialene som gjenvinnes blir rene når de leveres som råstoff i den sirkulære økonomien.

I 2021 tok vi i bruk vår nye sorteringshall, der vi installerte en elektrisk kvern for å forbehandle avfallet på en mest mulig miljøvennlig måte. Det kvernede avfallet fraktes til avfallsbunkere med en av Norges første elektriske containerbiler, og vi har med disse tiltakene redusert våre klimautslipp.

Vi har også arbeidet videre med rensing av CO2 og har fått utarbeidet en ny mulighetsstudie for modulbasert fangst og lagring av CO2.

Utover CO2 har vi svært god rensing av røykgassen på energianlegget, og både energianlegget og deponiet på Mjelstad har gode renseanlegg på vann som slippes ut. Så selv om vi i utgangspunktet driver en virksomhet som har noen negative miljøeffekter, har vi redusert dette til et minimum.

 

BIR Avfallsenergi AS 
BIR Ressurs fra 01.04.2022


Daglig leder
Ingrid Hitland


FORMÅL

BIR Avfallsenergi AS er et selskap som er 100 prosent eid av BIR AS, og etablert som driftsselskap for å sikre BIR AS sin mottaks- og behandlingskapasitet når det gjelder avfall som er omfattet av forurensningsloven § 30.
Selskapet kan også drive annen virksomhet i tilknytning til formålet. Selskapet kan inngå samarbeidsavtaler eller delta i andre foretak dersom dette er hensiktsmessig for å oppfylle formålet.

AVFALLSMENGDER OG KAPASITET

Avfallsmengde: 216 146 tonn
Energiutnyttelse : 77 prosent
Slagg til Mjelstad: 43 808 tonn
Magnetisk metall: 3 930 tonn
Ikke-magnetisk: 1 133 tonn
11,6 prosent metall utsortert fra slagget

OMSETNING OG RESULTAT

BIR Ressurs AS drives til selvkost. Selskapets resultat, med unntak av ev. overskudd fra aktivitet mot næringsmarkedet, skal overføres/dekkes inn av BIR Nyverdi AS årlig. Årets avsetning for avregning mot BIR Nyverdi AS utgjør 38 089 377 kroner,
og er ført som reduksjon i salgsinntektene.

Brutto omsetning: 341,5 mill. kroner
(2020: 246,9 mill. kroner)
Årsresultat: 58,7 mill. kroner
(2020: -14,0 mill. kroner)

HELSE, MILJØ OG SIKKERHET

Sykefravær: 7,94 prosent, 2,62 prosent var
kortvarig og 5,31 prosent var langvarig.
(2020: 7,35 prosent)

Stiftelsesår: 2003
Eierstruktur: Heleid datterselskap av BIR AS
Årsverk egne ansatte: 45,2

STYRET

Borghild Lekve, styreleder
Sølvi Merethe Spilde Monsen
Torstein Strand
Ann-Helen Sørhus Linge