Andre selskaper der BIR har eierinteresse

CIMBIO AS

BIRs eierposisjon: 100 prosent
BIR besitter rollen som styreleder ved Ulrikke V. Hernæs og styremedlemmer ved Eva Skjold, Toralf Igesund og Jørgen Austvik.

CIMBIO AS er etablert som et nettverksselskap i 2020 og skal fremme BIRs interesser innen biologiske fraksjoner. Cimbio AS skal være en bioklynge som bidrar til utvikling av innovasjonsprosjekter, samarbeid knyttet til nye verdikjeder, utvikling av teknisk infrastruktur og forretningsmodeller innen sirkulær økonomi. Ved å bidra til nye verdikjeder som er relatert til biologiske fraksjoner, vil det øke verdien av de forskjellige biologiske avfallstypene som BIR-konsernet i dag håndterer.

CIMBIO jobber med å realisere potensialet for en biopark på Voss tilknyttet et eventuelt biogassanlegg.


Biosirkel Vestland AS

BIRs eierposisjon: 60 prosent
Daglig leder: Jon Grønsberg
BIR besitter rollen som styreleder ved Borghild Lekve og styremedlem ved Ove Knudsen.

Biosirkel Vestland ble stiftet i 2021 for å utrede mulighetene for et biogassanlegg for behandling av matavfall og husdyrgjødsel på Voss. Dette anlegget representerer en ny behandlingsløsning for BIRs kjernevirksomhet, og vil støtte opp om de strategiske driverne om å «ta samfunnsansvar før og etter egen verdikjede» og «sikre helhetlige løsninger og kontroll på avfallsstrømmer».

IHM eier 40 prosent og er representert i Biosirkel Vestland ved daglig leder Jon Grønsberg og styremedlem Stein Kvarekvål. Arbeidet som foregår i selskapet og på styrenivå, styrker BIRs samarbeidsforhold til IHM.


Norsk Riving AS

BIRs eierposisjon: 51 prosent
Daglig leder: Svein Egil Dagsland
BIR besitter rollen som styreleder ved Eivind Fykse og styremedlem ved Eva Skjold.

Norsk Riving AS er en moderne, fremtidsrettet riveentreprenør som jobber med effektive metoder for gjennomføring av riveprosjekter. Norsk Riving har kompetanse og erfaring med ombruk av avfall fra bygg- og anleggsnæringen (BA). Selskapet ivaretar omstilling til mer sirkulære verdikjeder for BA-avfall.

Med Norsk Riving kan BIR Bedrift tilby helhetlige løsninger for avfall og ombruk i rivings- og saneringsprosjekter. Selskapet har ord på seg i markedet for «å rive med hvite hansker». Ombruksmaterialer og inventar selges videre gjennom deres digitale delingsnettverk.


Eviny Termo AS

BIRs eierposisjon: 49 prosent
Daglig leder: Øystein Haaland
BIR besitter rollen som nestleder ved Borghild Lekve og styremedlem ved Ove Knudsen.

Eviny Termo (tidligere BKK Varme) har som forretningside å skape verdier gjennom å forvalte og utvikle konkurranse-dyktige energiløsninger, basert på miljøvennlige energikilder. Eviny Termo produserer og leverer energi fra store og mindre energianlegg, og bruker overskuddsenergi fra avfallsforbrenning, varmepumper, bioenergi, frikjøling og solceller til å forsyne kundene med både varme, kjøling og strøm. Selskapet tilbyr også tjenester knyttet til drift, tilsyn og fordelingsmåling av energianlegg. Eviny Termo har konsesjon for å bygge og drive fjernvarmeanlegg i Bergen og Førde. Utover det, eier og drifter selskapet flere lokale løsninger som leverer energi til kunder i regionen.

Eviny Termo utnytter overskuddsvarmen fra BIR Avfallsenergi til beste for byens innbyggere. God driftsplanlegging i nært samarbeid med dyktige medarbeidere på anlegget i Rådalen, ga igjen nye rekorder i effektiv utnyttelse av energien etter BIRs avfallsforbrenning i 2021.

 

Carrot AS

BIRs eierposisjon: 38,4 prosent
Daglig leder: Tore Totland
BIR besitter rollen som styreleder ved Stian Halland.

Carrot leverer IT-system for dataflyt av avfall og kundedata på tvers av ERP- og fagsystemer og muliggjør for BIR å fakturere kunder basert på tømmedata, uavhengig av om data kommer fra spann, container, nedgravd løsning eller bossnettet. Carrot har sitt opphav i BIR, under selskapsnavnet Waste IQ. BIR stiftet selskapet sammen med New & Company AS for å kommersialisere en egenutviklet programvare. Carrot har profesjonalisert og kommersialisert programvaren til å kunne tilby den til andre kunder. I 2021 ble det gjennomført en emisjon mot investeringsfondet Norselab, selskapsnavnet ble endret til Carrot og BIR solgte seg ned. Carrot har tegnet avtale med flere renovasjonsselskap innen husholdnings – og næringsavfall. Carrot har også utviklet egne avfallsløsninger hvor brukerne gis insentiver til å gjøre mer miljøvennlige valg ved avfallshåndtering – derav navnet Carrot. Løsningen er blitt lagt merke til av flere store eiendomsaktører, og Thon-gruppen har blant annet implementert denne banebrytende løsningen for kildesortering av en rekke nye avfallstyper ved Vestkanten kjøpesenter.


Invertapro AS

BIRs eierposisjon: 18,1 prosent
Daglig leder: Alexander Solstad Ringheim
BIR besitter rollen som styreleder ved Stian Halland.

Eierskapet i Invertapro støtter opp om BIRs satsning på å la matavfall inngå i nye verdikjeder. Selskapet utnytter vegetabilsk matavfall til produksjon av larver. BIR Bedrift produserer og leverer fôr til larvene gjennom sitt fôrkjøkken, og får med dette omgjort matrester fra avfall til ressurs.

Invertapro har løpende avtaler om salg av både larver og frass. Selskapet har bevist «proof of consept», gjennom etablering av pilotproduksjon i egne lokaler på Voss, og har planer om oppskalering til en fullskalafabrikk. I desember 2021 ble det gjennomført en rettet emisjon på MNOK 8 mot Norgesgruppen, hvor de gikk inn som en strategisk eier.

 

Greentech Innovators AS

BIRs eierposisjon 16 prosent
Daglig leder: Ingmar Høgøy

Selskapets forretningskonsept er produksjon av mikroalger og bakterier basert på våtorganisk avfall, herunder matavfall. Dersom selskapet lykkes med dette forretningskonseptet, vil det gi økt utnyttelse og verdi av BIRs våtorganiske avfall.

Selskapet har siden oppstarten i 2018 jobbet for å realisere godkjent produksjonsprosess av mikroalger og mikroorganismer basert på våtorganisk avfall. Selskapet har utført en rekke laboratorieforsøk og har klart å fremstille ønskede alger. Det gjenstår å få klarert prosessen i henhold til godkjenningskrav og ytterligere finansiering for å kunne skalere opp produksjonsanlegg.


Bergen Carbon Solutions AS

BIRs eierposisjon 4,9 prosent
Daglig leder: Jan Børge Sagmo

Bergen Carbon Solutions (BCS) har utviklet en innovativ teknologi for å bruke CO² til å lage karbonnanofiber (KNF), et materiale som er sterkere enn stål, lettere enn plast og leder strøm. BCS bidrar til løsninger innen sektoren for karbonfangst- og lagring (CCUS). BIR tok i en tidlig fase eierposisjon i selskapet, og BCS har fått støtte fra ENOVA til et prosjekt der selskapet skal plassere en produksjonsenhet i Rådalen og produsere KNF fra røykgass fra BIRs forbrenningsanlegg. Dette prosjektet har vært meget viktig for utviklingen av BCS. Oppstart av dette prosjektet er planlagt i 1. kvartal 2022. BCS gjennomførte en vellykket emisjon i 2020 og ble notert på Euronext Growth i april 2021. Selskapet har planer om å etablere fabrikk for produksjon av KNF i Mosjøen og Høyanger.