Helse og arbeidsmiljø


Attraktiv arbeidsgiver – rekruttere, utvikle og beholde

Våre medarbeidere er den viktigste ressursen for å gjennomføre vårt samfunnsoppdrag. Alle medarbeidere har ansvar for å bidra med kompetanse og engasjement slik at vi kan realisere våre felles mål og nå vår visjon om å være «Vestlendingenes egen miljøbedrift». Både ledere og medarbeidere har et ansvar for å skape et godt arbeidsmiljø med fokus på gode prestasjoner og leveranser.

Dyktige medarbeidere er helt nødvendig for å levere gode, bærekraftige tjenester til våre kunder. Mange synes det er meningsfullt å bidra til et større mål utenfor seg selv, og vi opplever stor interesse og pågang for å jobbe i BIR-konsernet.

BIR har lang tradisjon som lærebedrift. I 2021 har vi lærlinger innen gjenvinningsfaget, yrkessjåførfaget og kontor- og administrasjonsfag. Det er viktig å ta inn lærlinger for å sikre tilgang til bransjefaglig kompetanse. Ved utgangen av 2022 hadde vi sju lærlinger. Gjennom BIRs program for lærlingene legger vi til rette for at de blir kjent med hverandre, skaper samhold og blir kjent med andre avdelinger enn sin egen.

BIR er partner i REdu, avfalls- og gjenvinningsbransjens store kompetanseløft initiert av bransjeorganisasjonen Avfall Norge. Hovedformålet er å få flere kloke hoder inn i avfalls- og gjenvinningsbransjen gjennom å styrke fagtilbudet i høyere utdanning, satse på kompetanseutvikling, innovasjon og forskning og synliggjøre bransjens muligheter i tett samarbeid med medlemmene og universiteter. Sommeren 2021 engasjerte vi én student som arbeidet med blant annet fôrproduksjon hos BIR Bedrift AS.

BIR tiltrekker seg også fersk, relevant kompetanse gjennom traineeprogrammet til Bergen Næringsråd. Her har vi vært med siden oppstarten i 2009 og har i år en trainee hos BIR Ressurs AS.

I perioden 2020-2022 har BIR vært med å utvikle en pilot for et digitalt kompetanseløft i bransjen. Dette er finansiert av Kompetanse Norge og utviklet av HVL, UiB og Turbo Tape Games sammen med BIR, RfD og Avfall Norge. Fagene, der noen bygger på spillbasert læring er: Digital markedsføring og kommunikasjon, Innovasjon for renovasjon og gjenvinning, Bærekraft, sirkulær økonomi og digitalisering, Tingenes internett og smarte byer og Fantastiske data.

Gjennom kompetansestyring og tilbud om videreutvikling av kompetanse og rekruttering av nye medarbeidere sikrer vi at vi har den riktige kompetansebasen for å løse vårt oppdrag.

Konsernet hadde per 31.12.2021 526 faste og midlertidige medarbeidere (tilsvarende 455 årsverk). Til sammenligning var tallene for 2020 503 medarbeidere (og 450,2 årsverk). Gjennomsnittsalderen i konsernet er 42,1 år, slik den også var i 2020.


Utvidet samfunnsansvar

BIR har gjennom mange år hatt en bevisst holdning til et utvidet samfunnsansvar knyttet til ivaretakelse av mennesker som av ulike grunner faller midlertidig ut av arbeidslivet. Vi ønsker å være en god samarbeidspartner for attførings- og vekstbedrifter og NAV når det gjelder praksisplasser, arbeidstrening samt ordinær ansettelse ved hjelp av ulike tilskuddsordninger, som for eksempel lønnstilskudd.


Utvikling av BIR-kultur

Våre kjerneverdier er: superpålitelig, miljøpådriver, imøtekommende og lagspiller (SMIL) og slagordet er: Sammen for en god sak. Vi bruker både slagord og kjerneverdiene aktivt for å bygge en sterk bedriftskultur i BIR. Slagordet har i tillegg betydning for vårt arbeid ut mot våre kunder.

Konsernet hadde i 2021 et sykefravær på 5,8 prosent (5,1 i 2020). Det er en økning på 0,7 prosentpoeng. Korttidsfraværet er på 2,1 og langtidsfraværet er på 3,7 prosent.

 

BIR har over lang tid hatt fokus på å forebygge sykefravær, etablere god oppfølging og sikre en tett dialog mellom arbeidstaker og arbeidsgiver. Bedriftshelsetjenesten benyttes aktivt både med hensyn til forebyggende tiltak, samt bistand ved sykefravær.

Både ledere og medarbeidere, har et ansvar for å bidra til et godt arbeidsmiljø. Vi arbeider systematisk for å utforme og forbedre arbeidsforholdene for å unngå arbeidsulykker, arbeidsrelaterte sykdommer og sykefravær på grunn av både fysiske og psykososiale risikofaktorer i arbeidsmiljøet.

BIR gjennomfører medarbeidertilfredshetsmålinger annet hvert år med gode resultater. Resultatene fra disse undersøkelsene benyttes aktivt av ledelsen for å gjennomføre forbedring.


Mangfold og likestilling

BIR har, i likhet med mange virksomheter innen renovasjonsbransjen, en overvekt av mannlige medarbeidere. Vi arbeider for å rekruttere inn kvinner der det er en overvekt av menn.

I konsernstyret (BIR AS) er det 43 prosent kvinner. I styrene i datterselskapene fordeler kvinneandelen seg som følger: BIR Avfallsenergi 75 prosent, BIR Bedrift 67 prosent, BIR Privat 40 prosent, BIR Nett 33 prosent, BIR Transport 20 prosent. I hele BIR-konsernet er kvinneandelen på 20 prosent.

Vårt mål er å være en arbeidsplass med full likestilling mellom kvinner og menn. Det skal ikke forekomme forskjellsbehandling grunnet kjønn eller andre forhold som etnisitet, alder, religion eller livssyn i saker som rekruttering, lønns- og arbeidsvilkår, karriereutvikling og rekruttering, forfremmelse og beskyttelse mot trakassering, i konsernet. I BIR jobber vi for å skape mangfold i medarbeidergruppen og har medarbeidere fra elleve forskjellige nasjonaliteter.


Helse og arbeidsmiljø

Et godt arbeidsmiljø er en grunnleggende forutsetning for BIRs verdiskaping. Alle våre samarbeidspartnere, herunder kunder, leverandører, eiere og samfunnet for øvrig, skal være trygge på at BIR etterlever myndighetskrav og øvrige forventninger til et sikkert og helsefremmende arbeidsmiljø. Dette skal oppnås gjennom systematisk arbeid preget av kunnskap, erfaringslæring og en ledelse som ved handling viser at HMS har prioritet uavhengig av andre behov og ønsker. Vi er sikre på at en høy HMS-standard er nødvendig for optimal drift og en langsiktig bedriftsøkonomisk lønnsomhet.


God planlegging avgjørende
BIR jobber systematisk med HMS. Planlegging har stor betydning for om du lykkes i HMS-arbeidet. Om man ikke gjør forberedelsene skikkelig, kan det få uønskede konsekvenser for den enkelte medarbeider som utfører arbeidet og for arbeidsmiljøet. Noen av verktøyene som blir benyttet er beskrevet nedenfor.

I BIR har hver virksomhet har sitt eget arbeidsmiljøutvalg (AMU). Utvalgene jobber for å sikre et fullt forsvarlig arbeidsmiljø i egen virksomhet, og vedtar årlig en plan over alle HMS-aktivitetene som skal gjennomføres.

Å identifisere/vurdere risiko er en kontinuerlig prosess. Vi gjennomfører jevnlig revisjoner av våre risikovurderinger for å holde risikonivået så lavt som mulig. Dette gjelder både forhold som påvirker arbeidsmiljøet og bruken av kjemikalier. Sikkerhetsopplæring er en viktig del av vårt HMS-arbeid. Våre medarbeidere skal få den opplæring, øvelse og instruksjonen de trenger for å utføre arbeidet på en sikker måte og for å kunne mestre arbeidsoppgavene sine. Formålet med opplæringen er å gjøre medarbeideren i stand til å utføre arbeidet på en måte som reduserer risiko og belastninger i arbeidet. og skal bidra til å forhindre arbeidsulykker, skader og sykdom samt fremme produktivitet. Enkelte arbeidsoppgaver krever at flere medarbeidere må samarbeide for å få jobben gjort. I disse situasjonene er planlegging og kommunikasjon særdeles viktig. Alle involverte må til enhver tid vite hvor den/de andre er og hva de gjør for å unngå skader.

Ledelsen har et særskilt ansvar for å involvere seg for å sikre organisasjonens måloppnåelse innen HMS. Dette oppnås blant annet ved at HMS er første punkt på agendaen i relevante møter.

I HMS-lovgivningen har arbeidsgiver hovedansvaret, men alle arbeidstakere har medvirkningsplikt. Dersom man oppdager et farlig forhold på arbeidsplassen, skal man melde fra i forbedringssystemet evt. til nærmeste leder/verneombud. Slik unngår vi at en god arbeidskollega blir skadet.

Medarbeiderne i konsernet kalles jevnlig inn til helsekontroll hos bedriftshelsetjenesten. Hyppigheten på kontrollene er fremkommet ut fra risikoen forbundet med arbeidsoppgavene som man utfører. I 2021 var medarbeiderne i tre virksomheter til arbeidsrelatert helsekontroll.

Alle medarbeidere tilbys årlig influensavaksine hos vår bedriftshelsetjeneste. Ca. 30 prosent benyttet seg av dette tilbudet høsten 2021. Dette er en markant økning fra tidligere år, og skyldes nok i hovedsak myndighetenes oppfordring til å ta vaksinen.

Ut over dette utføres det også vernerunder, interne revisjoner, utstyrskontroller, brannøvelser, stikkprøver av avfall, kursing, m.m.


Etiske retningslinjer og anskaffelser
Områdene BIR opererer i er godt regulerte. Konflikter og etiske dilemmaer kan likevel oppstå av ulike årsaker. Videre ser vi en klar og positiv tendens til at samfunnet i større grad skjerper kravene for å sikre seriøse aktører og en seriøs bransje.
BIR har mange roller og opptrer som blant annet arbeidsgiver, kunde, leverandør og eier. Felles for rollene er viktigheten av etisk opptreden i enhver sammenheng, både forretningsmessig og personlig.

BIRs etiske retningslinjer skal være en veileder for medarbeiderne når de står overfor krevende valg. De etiske retningslinjer tydeliggjør de holdninger og den atferd BIR forventer av hver enkelt medarbeider når det gjelder respekt, integritet og lojalitet. Alle BIR sine medarbeidere er gjennom ulike roller representanter for konsernet og er med på å sikre tilliten til BIR som et ansvarlig selskap som driver sin virksomhet redelig og med integritet. Alle medarbeidere har signert etiske retningslinjer gjennom sin arbeidskontrakt.

BIR gjennomfører årlig flere store anskaffelser. Vi skal opptre som en ansvarlig innkjøper. I samarbeid med våre leverandører skal våre anskaffelser ivareta:

  • ILOs kjernekonvensjoner om tvangsarbeid, barnearbeid, diskriminering, fagforeningsrettigheter og retten til kollektive forhandlinger 
  • FNs barnekonvensjon
  • Arbeidsmiljølovgivningen i produksjonsland


Varsling

BIR har etablert retningslinjer for varsling. Rutinen beskriver hvordan vi kan varsle samt hvordan arbeidsgiver skal følge opp og undersøke et varsel.

Vesentlige punkter som inngår i varslingsreglene er diskriminering, korrupsjon, forretningsmoral samt plikt og rett til å si fra om lovovertredelser og brudd på BIRs etiske retningslinjer. Den enkelte medarbeider skal føle trygghet for å si fra dersom en opplever uregelmessigheter. I BIRs etiske retningslinjer er det nedfelt at det ikke aksepteres noen form for trakassering eller diskriminering.

Det er registrert en varslingssak i 2021, og saken er ferdig behandlet.


Uønskede hendelser

Økning i antall avvik
Det ble totalt registrert 1060 saker i forbedringssystemet i 2021. Av disse er 66 av sakene forbedringsforslag, mens 994 av sakene er relatert til avvik. Samlet representerer antall saker i forbedringssystemet en økning på over 50 prosent sammenlignet med 2020. Økningen er i hovedsak relatert til kategoriene farlige forhold/nestenulykker, øvrige kvalitetsavvik og forbedringsforslag.

BIR benytter Landax som styringssystem i HMS-arbeidet. Det har vært en målsetting å tilrettelegge for en god rapporteringskultur, og øke rapporteringsgraden knyttet til HMS-arbeidet i konsernet. Som et ledd i dette har vi tatt i bruk flere moduler av Landax, blant annet sjekklister. Dette har gjort det lettere å opprette og registrere avvik, noe vi også ser som en viktig forklaring på økning i antall saker knyttet til spesielt farlige forhold/nestenulykker og øvrige kvalitetsavvik.


Fraværsskader

BIR jobber kontinuerlig for en skadefri arbeidsplass. Vi har over tid etablert en god rapporteringskultur for uønskede hendelser, herunder innmelding av alle typer skader. Disse er grunnlaget for rapporteringen på blant annet H-verdien. H-verdien er et tall på hyppighet av arbeidsulykker som er så alvorlige at de medfører fravær fra arbeidsplassen. Den defineres som antall arbeidsulykker med fravær pr. 1 000 000 arbeidede timer. Tallmaterialet viser en økning fra 2020. Selv om enhver økning på dette temaet er uønsket, har vi ingen grunn til å tro at dette gir uttrykk for en generell trend som kan tolkes som at sikkerhetsfokuset er redusert. Selskapet følger nøye med på utviklingen i antall skader, og vil ufortrødent fortsette å styrke HMS-arbeidet.

 

 

Skade påført tredjepart
Antall materielle skader påført tredjepart endte på 53 i 2021. Tilsvarende tall i 2020 var 56. Kostnadene forbundet med disse skadene var 1 355 685 kroner mot 1 073 613 kroner i 2020.

 

Kundeklager
Det ble registrert 3 607 kundeklager fra husholdningene i 2021. Tilsvarende tall for 2020 var 3 132. Flesteparten av henvendelsene er klager om at beholderen ikke er tømt.

Gjennom et helt år blir det tømt over 3,6 millioner avfallsbeholdere og containere. Dersom vi tar hensyn til dette, er antall kundeklager lavt. Antallet tilsvarer 1,92 prosentandeler i forhold til antall boenheter og fritidsboliger eller 0,10 prosent i forhold til antall tømminger.

 

 

 

Naboklager
Det kom tre klager på støy fra energianlegget i 2021 fordelt over de tre første kvartalene. Dette kom av utluftningsventiler på taket på energianlegget som slipper damp ut fra kjelkretsen i forbindelse med oppstart av turbin. Dette er en sikkerhetsventil og noe støy ved oppstart kan derfor ikke unngås. I 2022 blir støyreduserende tiltak vurdert for å hindre støyplager hos naboer.

Luktkartleggingen utført i 2020 viser at driften til energianlegget under normale driftsforhold ikke ble identifisert som en kilde til merkbar lukt hos naboer. I likhet med mange av de andre bedriftene i Rådalen, er det et potensiale for lukt fra noen steder på anlegget, under særlige betingelser. Vi har tiltak og rutiner som i så stor grad som mulig hindrer at det kommer merkbar lukt fra vår drift.

I 2021 var det ingen luktklager som kunne relateres til energianlegget. Ved hver luktklage blir det undersøkt i anlegget og området rundt for å se etter unormale hendelser som potensielt kan kobles til klagen.

 

 

Beredskapsåret 2021 og covid-19
2021 ble, som 2020, sterkt preget av koronaviruset. Konsernets beredskapsutvalg har hatt jevnlige møter for å avklare ulike situasjoner underveis i pandemien.

Antall smitte- og karantenetilfeller har vært på et håndterlig nivå. Driften har i all hovedsak gått som normalt. Innsamlingstjenesten og energianlegget er vurdert som mest samfunnskritisk i driften. Disse tjenestene har store krav til kontinuitet. Energianlegget driftes 24/7 gjennom hele året. I og med at tjenestene har høy sårbarhet, har det vært et særlig stort fokus på å unngå smitte, parallelt med planlegging for å opprettholde ordinær drift.

De fleste kontoransatte har arbeidet hjemmefra, og det har gitt oss nye utfordringer som for eksempel at vi nå har over 100 «nye arbeidssteder» der vi har mindre oversikt over arbeidsmiljøet. Medarbeiderne i operativ drift har ikke kunnet praktisere hjemmekontor. Hybride løsninger stiller særlige krav til blant annet ledelse, internkommunikasjon, oppfølging og kontroll.

Vinteren 2021 ble det gjennomført en spørreundersøkelse for å få innsikt i hvordan medarbeiderne har hatt det på jobb i koronaperioden. Undersøkelsen viste at mange har kjent på ensomhet under pandemien. Dette skyldes trolig ikke bare at vi omgås kolleger mindre, streng oppdeling i kohorter, men hele koronasituasjonen der vi også skal begrense sosial omgang i fritiden. For å bøte på dette fikk alle medarbeidere som ønsket det, mulighet for å ringe bedriftshelsetjenesten for individuell samtale. Undersøkelsen viste også at mange på hjemmekontor har opplevd ergonomiske utfordringer i form av vondt i nakken, skuldre og/eller rygg det siste året. Bedriftshelsetjenesten har utarbeidet noen råd til de som sitter på hjemmekontor. Nesten halvparten svarte at de ikke hadde hatt medarbeidersamtale i koronaperioden. Alle ledere ble oppfordret til å kalle inn til medarbeidersamtaler så raskt det lar seg gjøre. I tillegg er det gjennomført en rekke virksomhetsspesifikke tiltak i tillegg til mange kreative tiltak i avdelinger og mellom medarbeidere.

Medarbeiderne har støtet opp om smitteverntiltakene på jobb på en god måte. Mange av BIRs medarbeidere har strukket seg langt under pandemien, og det er en sterkt medvirkende årsak til at vi har kunnet holde driften i gang.

 

Industrivern
Energianlegget i BIR Avfallsenergi og BIR Bedrift er underlagt forskrift om industrivern.

På energianlegget er det utarbeidet en plan for industrivernøvelser for 2021 og 2022, og det ble gjennomført en øvelse i 2021 med tema «Gjennomgang av brannutstyr og verneutstyr». Dette var en funksjonsøvelse med gjennomgang av utstyr tilgjengelig for å bekjempe brann.

BIR Bedrift har gjennomført grunnleggende opplæring i brannslukking og førstehjelp for sine medarbeidere i industrivernet. Det er også gjennomført opplæring i forsterket industrivern og egen opplæring for faglederne. Det er gjennomført fire øvelser i 2021. Det er også etablert en fast syklus for trening hver 14. dag. På disse treningene rulles slanger ut, man måler hvor lang tid som brukes og hvor mange lengder som trengs for å komme til på aktuelle steder på området.Tilsyn av myndigheter

I oktober var Bergen brannvesen på tilsyn på energianlegget på vegne av kommunen. Formålet med tilsynet var å vurdere om brann- og eksplosjonsvernloven og internkontrollforskriften var ivaretatt. Tilsynet avdekket ingen avvik eller anmerkinger.

I mai var Statsforvalteren på tilsyn/inspeksjon på Mjelstad Miljø. Formålet med tilsynet var å vurdere om forurensingsloven og produktkontrolloven var ivaretatt. Fire avvik ble gitt. Avvikene er svart ut, og virksomheten er i dialog med Statsforvalteren om å få avsluttet avvikene.


Ytre miljø

BIR skal være «Vestlendingenes egen miljøbedrift». Visjonen støtter opp om vårt samfunnsansvar. Konsernet er en viktig samfunnsaktør som håndterer store mengder avfall på en samfunnsmessig og miljøriktig måte. Vi jobber for å tilegne oss god informasjon om miljømessige konsekvenser av vår virksomhet. For å redusere belastningen på miljøet og forbedre kvaliteten på tjenestene, skal BIR ligge i front og investere i bedre teknologi som reduserer utslipp av klimagasser. BIR skal være en god nabo og bidra til en positiv miljøutvikling i samfunnet generelt og i de lokalsamfunn som er berørt av vår virksomhet spesielt.

BIR støtter opp under alle FNs bærekraftsmål. Vi eies av, og er til for samfunnet rundt oss, og ser det derfor som vårt ansvar å bidra til en bærekraftig utvikling. For å bidra på best mulig måte, har vi prioritert de bærekraftsmålene hvor vi i størst mulig grad kan gjøre en forskjell. Følgende mål er ekstra viktige for oss i tiden som kommer:

9 - Innovasjon og infrastruktur
Vi skal bidra til utvikling av bærekraftig og innovativ infrastruktur. Spesielt skal vi bruke og dele vår kunnskap for å bidra til gode avgjørelser.

11- Bærekraftige byer og samfunn
Vi skal gjennom vår rolle som renovasjons-
selskap bistå med tjenester og løsninger som legger til rette for en bærekraftig og smart byutvikling.

12 - Ansvarlig forbruk og produksjon
Vi skal gjennom håndtering av avfall og som pådriver for bærekraftige produksjonsvalg bidra til en bærekraftig forvaltning av avfallsressursene.

13 - Stoppe klimaendringene
Vi skal kontinuerlig implementere tiltak for å redusere vårt klimaavtrykk og legge til rette for at vestlendinger har mulighet til å ta klimasmerte valg.

17 - Samarbeid for å nå målene
Vi skal aktivt dele vår kunnskap og erfaringer med andre som ønsker å utvikle sine renovasjonstjenester. Vi skal også søke nye samarbeid for å utvikle selskapet og tjenestene som leveres.


BIR AS er Miljøfyrtårn, og BIR Bedrift er miljøsertifisert og arbeider etter miljøstandarden ISO 14 001: 2015. Miljøsystemet skal sikre at hensynet til miljøet blir en del av de daglige rutinene og på den måten minimerer miljøpåvirkningen fra vår drift. Som en miljøbedrift er bærekraft en naturlig del av vårt daglige virke og bærekraft skal være en naturlig del av hele organisasjonen og prege alle beslutninger som tas, enten det er store investeringer eller daglige operative valg.

 

Elektrifisering av bilparken

BIR har totalt 213 kjøretøy. Av disse er 38 nullutslippskjøretøy, derav fem renovasjonsbiler. Til sammenligning var tilsvarende tall for 2020 31 nullutslippskjøretøy og fem renovasjonsbiler.

Andelen nullutslippsbiler økte ikke i særlig grad i 2021, men BIR Transport har investert i 15 nye kjøretøy, hvor 12 av kjøretøyene er elektrisk. Dette er en stor investering for å nå fremtidens krav og mål om å håndtere innsamling av husholdningsavfall med nullutslippskjøretøy. De første elektriske kjøretøyene vil allerede bli levert i løpet av høsten 2022. Når kjøretøyene er på plass, vil ca. 30 prosent av bilparken bestå av elektriske kjøretøy. Det arbeides videre med å sikre at innsamlingen blir ivaretatt på en sikker og effektiv måte. Virksomheten vil ha høyt fokus fremover på å få installert hurtigladestasjoner for å etablere en god infrastruktur. Dette vil være en viktig faktor for å sikre en stabil drift med elektriske kjøretøy.

BIR gjennomfører mesteparten av avfallsinnsamlingen i Bergen sentrum fossilfritt. Dette har vi greid gjennom å redusere den samlede kilometerproduksjon ​gjennom effektivisering av ​rutestrukturer samt å være helt i frontlinjen for å ​teste ut og implementere innovative​ og miljøvennlige driftsløsninger.

Etter hvert som bossnettet i Bergen blir bygget ut, reduseres samtidig behovet for tungtransport i sentrum. Der bossbilene tidligere kjørte inn i gatene for å hente boss, benytter nå kundene seg av det underjordiske rørnettet og bosset blir hentet i terminalen i Jekteviken.

BIR Privat har et mål om en fossilfri drift. De anskaffer stadig flere elektriske varebiler til sin drift. Også den mobile gjenvinningsstasjonen. En bil er allerede byttet ut og flere leveres i løpet 2022.


Klimareduserende tiltak

BIR jobber med følgende tiltak for å redusere klimautslippene:

BIR jobber aktivt med sirkulær økonomi og bidrar til å skape avfallsstrømmer som blir nytt råstoff til matvareproduksjon, f.eks. melbillelarver til menneskeføde og dyrefôr.

Fjernvarmenettet bygges ut ytterligere sammen med Eviny Termo AS. Fjernvarme er basert på fornybar energi fra energianlegget i Rådalen. Fjernvarme erstatter bruk av fyringsolje i lokale fyringssentraler og oljefyrer. I takt med at bossnettet i Bergen bygges ut, reduseres behovet for å kjøre med bossbiler i sentrum.

Energianlegget installerte et nytt system for å hente ut spillvarme fra et av rensetrinnene i den ene ovnen i slutten av 2020. Dette systemet var i drift gjennom 2021 og har vært et av bidragene til en 6 prosent økning i fjernvarmeleveranse og 24 prosent økning i elektrisitetsproduksjon.

Investering i elektrisk lastebil og elektrisk kvern, samt satt elektrisk sorteringsmaskin i bestilling.

Økt fokus på forbehandling av avfallet ved energianlegget gjennom kverning og god blanding. Dette medfører stabil drift og dermed også mindre utslipp.

Mulighetsstudie for CO2-fangst ved energianlegget ble gjennomført av Aker Carbon Capture, inkludert ein parallell studie for varmeintegrasjon gjort av Norsk Energi. Viktig grunnlag for framtidig CO²-fangst ved anlegget.

BIR Privat og BIR Transport samarbeider om å redusere antall kilometer kjørt per kilo innsamlet avfall. For eksempel blir stadig flere nedgravde løsninger og returpunkt utrustet med sensor som gir opplysninger om fyllingsgraden. Dermed kan tømmefrekvensen optimaliseres.

BIR Privat måler hvor mange beholdere vi gjenbruker i forhold til hvor mange vi setter ut totalt. I 2021 sparte vi kr 501 000 på å benytte beholdere om igjen. Tilsvarende tall for 2020 var kr. 627 000.

BIR Privat har i samarbeid leverandører jobbet for å øke andelen resirkulert plastmateriale i innkjøpte beholdere. Det er eksperimentert med bruk av granulat fra brukte beholdere som råmateriale for 3D-printer, men foreløpig er ikke ønsket resultat på sluttproduktet oppnådd.

Vi har investert i ny vaskemaskin for beholdere og går med det over fra dieseldrift til fjernvarme.

Det er gjennomført en effektivisering av innsamlingsrutene for renovasjonsbilene som tømmer papir og plast.

Vi har økt andelen av kjøretøy som kjører piggfritt til 75 prosent.


Miljøhendelser i 2021

I 2021 ble det registrert 39 miljøuhell, mot 21 miljøuhell i 2020. Hvert år har BIR målsetning om at det ikke skal skje miljøuhell som er så alvorlige at de må rapporteres til Statsforvalteren eller Miljødirektoratet. I fjor ble det rapportert to hendelser til Miljødirektoratet, se tabellen nedenfor.


 

Klimaregnskapet
BIR er medlem i Klimapartner Vestland. Gjennom vår deltakelse der har konsernet siden 2013 utarbeidet årlige klimaregnskap.

Klimagassregnskapet er basert på direkte og indirekte energiforbruk knyttet til BIR sine aktiviteter. Klimafotavtrykket gir en oversikt over konsernets klimagassutslipp omregnet til tonn CO2-ekvivalenter, og er basert på informasjon fra både interne og eksterne systemer.

GHG (GreenHouseGas)-protokollen deler utslippene inn i tre hovedsegmenter, såkalte Scope, som inkluderer både direkte og indirekte utslipp.

Som tabellen nedenfor viser, har summen av BIRs CO2-utslipp økt betydelig sammenlignet med tidligere år. Årsaken til dette er at vi fra og med 2020 rapporterer på flere poster i Scope 3, som er frivillig rapportering av indirekte utslipp knyttet til innkjøpte varer eller tjenester.

Prosessutslipp er den største CO2-kilden i BIRs klimaregnskap. Med prosessutslipp menes beregnet fossil andel av CO2-utslippet fra forbrenning av avfall i energianlegget. Dette CO2-utslippet vil bestå av karbon fra både fossile og fornybare kilder. Plast og lignende vil gi fossilt utslipp, mens for eksempel matavfall, tekstiler av naturfiber og papir vil gi fornybart utslipp.