Et forbilde innen sirkulær økonomi

2021 var et godt år for BIR. De økonomiske resultatene var de beste noensinne, og konsernets sentrale rolle som aktør i det grønne skiftet og arbeidet med sirkulære forretningsmodeller ble anerkjent med prisen «Årets sirkulære bedrift».Konsernsjef Borghild Lekve viser stolt frem vandrepokalen som BIR mottok som Årets sirkulære bedrift.

 

I løpet av året har konsernet også gjennomgått en omorganisering, med mål om å jobbe enda mer effektivt og målrettet fremover.


Årets sirkulære bedrift
BIR er første virksomhet som har blitt tildelt prisen «Årets sirkulære bedrift».

– ​​​​​Prisen er en fantastisk anerkjennelse av det arbeidet BIR har gjort gjennom mange år knyttet til utvikling. BIR har vært i førersetet innen arbeid med sirkulær økonomi, våget å satse på oppstartsvirksomheter innen bioøkonomi og grønn økonomi, og vært åpen med andre avfallsselskaper med tanke på å dele kompetanse. Akkurat disse tingene ble vektlagt i juryens begrunnelse, sier Borghild Lekve.

BIR har tatt ansvar for det grønne skiftet langt utover det som er forventet av interkommunale selskaper, og Borghild påpeker at mange aktører og medarbeidere har gjort en viktig innsats i denne sammenheng.

– Jeg vil gjerne trekke frem min forgjenger, Steinar Nævdal, som har skapt rom og muligheter for at medarbeidere har kunnet jobbe målrettet med utvikling og at BIR har engasjert seg aktivt i oppstartsselskaper. Samtlige av disse selskapene har lyktes, og det i seg selv er unikt.

En slik pris forplikter til videre arbeid med sirkulære kretsløp, og det samsvarer med konsernstrategien og hvordan BIR ønsker å jobbe fremover. I januar vedtok BIR en eierskapsstrategi som spesifiserer når konsernet skal involvere seg i selskap – dette er i utgangspunktet når selskapene er innenfor eller tilknyttet BIRs oppdrag.


Samfunnsansvar før og etter egen verdikjede
Det er forankret i BIRs konsernstrategi at konsernet skal ta samfunnsansvar både før og etter egen verdikjede. Borghild forklarer at dette handler om å engasjere seg både i hvor avfallet kommer fra og hva som skjer med det.

– Før egen verdikjede har vi en samfunnsmessig rolle i å påvirke forbrukerne til å kaste mindre, påvirke næringslivet til å skape ordninger for å bruke ting lenger, og gjøre det mindre attraktivt å bruke ikke-gjenvinnbare ressurser. Etter egen verdikjede handler det om å bruke avfallet til å skape nye verdier og ressurser, for eksempel tenke produktutvikling av alle mulige avfallsfraksjoner. Slik bidrar vi til et mer bærekraftig samfunn, og til å realisere EU-mål og nasjonale mål om reduserte avfallsmengder, mer ombruk og økt gjenvinning.


Omorganisering av konsernet
BIR har også en viktig rolle på Vestlandet som en stor og viktig arbeidsgiver som gir meningsfylte jobber til medarbeidere, og en god miljømessig arbeidssituasjon.

I løpet av året som har gått, har BIRs selskaper og medarbeidere gått gjennom en omfattende omorganisering – først en omorganisering av BIR AS, og deretter av datterselskapene. De konkurranseutsatte selskapene har ikke vært gjenstand for omorganisering.

– Konsernledelsen gjorde en risikovurdering, og kom frem til at organisasjonen burde utvikles for å bli et enda bedre verktøy for å gjennomføre strategien. Vi har samlet en del oppgaver mer naturlig sammen, og det gjør at vi kan jobbe mer effektivt og mer målrettet, sier Borghild.

De nye oppgavene setter gjenbruk, ombruk og miljøperspektivet i fokus. Alle vil ha ansvar for miljøperspektivet, men selskapet BIR Nyverdi AS har fått et særskilt ansvar for bærekraftsstrategi og bærekraftsrapportering. BIR Ressurs AS har fått hovedansvar for alt nedstrøms, og som navnet tilsier skal det bli til ressurser. BIR Husholdning AS har fått ansvar for alt som gjelder husholdningskundene, kundedialog og renovatører, mens BIR Infrastruktur AS har fått ansvar for all avfallsfaglig infrastruktur.

– BIR AS er blitt mer spisset, med færre avdelinger og en mer tydelig organisasjon. Det er viktig å ha et tydelig morselskap som drar BIR sammen til ett BIR, mener Borghild.


Formidabel innsats gjennom pandemien
I tillegg til omorganisering, har hverdagen for BIRs medarbeidere også vært preget av koronapandemiens andre år. Fra pandemiens start i 2020, har vi fulgt smitteverntiltak for å holde driften i gang, og medarbeiderne har hele veien vært lojale mot disse. Det var derfor mange som unngikk å bli smittet før mot slutten av 2021. I perioder i begynnelsen av 2022 har sykefraværet vært høyt, men det har ikke rammet husholdningskundene på noen måte, og vi har klart å holde driften i gang hele tiden.

– Det er helt formidabelt hvordan medarbeiderne har stått på i en krevende tid. Vi stod sammen i en vanskelig tid om å løse oppdraget vårt på best mulig måte.


Ekstraordinært godt økonomisk år
Ikke bare har vi holdt driften i gang – BIR har aldri tidligere levert så gode resultater på driften som i 2021. Dette skyldes i stor grad høye strømpriser, som gjør at vi får høye inntekter, men også god kostnadskontroll i organisasjonen. Høye inntekter er også knyttet til andre avfallsfraksjoner som metaller og papp og papir.

– BIR er blant de ti prosent som har lavest priser i landet på renovasjonsavgiften, og den posisjonen ønsker vi å holde. Med så gode økonomiske resultater, kan vi holde prisene lave over tid, sier Borghild.

Selv om BIR øker avgiften i 2022, betyr det altså at vi kan slippe å øke den i 2023.

– Jeg ønsker å takke alle medarbeiderne som har gjort en kjempejobb, både i lys av pandemien, og med tanke på at vi også har klart å holde stram kostnadskontroll i 2021.


I rute med innsamling av matavfall
I løpet av året har BIR gjennomført pilotprosjekter med innsamling av matavfall i ulike boligområder i Bergen vest, Samnanger og bossnettområdet i sentrum.

– Prosjektet har gått veldig bra, men vi skulle ønske enda flere tok imot tilbudet om å levere matavfall til returpunkt. Vi håper det vil skje etter hvert som man blir mer kjent med de positive effektene av å sortere matavfall.

Det har blitt rettet litt kritikk mot at vi satte i gang i Bergen uten å tilby hjemmenær henting, men Borghild forteller at dette var en bevisst tanke. I løpet av 2022 vil vi tilby hjemmehenting av matavfall fra husholdninger i alle våre eierkommuner, i tillegg til tilbud om å levere på utvalgte returpunkt i Bergen. Dermed er vi i rute med å innfri EUs krav om at innsamling av matavfall skal være i gang innen 2023.


Fortsetter arbeidet med karbonfangst
Blant formålene med prisen «Årets sirkulære bedrift» var å løfte frem en virksomhet som bidrar til å bevare råmaterialer lengre i kretsløpet, redusere avfall, og bidra til kutt i CO²-utslipp.

– I 2021 fikk BIR gjennomført en mulighetsstudie der vi så på muligheten for å bygge et modulært system for fangst av CO2 fra energianlegget i Rådalen. Videre har vi utviklet et forprosjekt for å se på hvordan vi kan bygge et system for fangst og lagring av 100 000 tonn CO², forteller Borghild.

Borghild gleder seg til å fortsette med dette arbeidet.

– Vi ser frem til å fortsette å jobbe for et mer bærekraftig samfunn, og fortsette å være en sentral aktør på Vestlandet innen det grønne skiftet.