Avfallsmengder

Etter et ekstraordinært 2020 ser det nå ut til at samfunnet begynner å normalisere seg. Til tross for flere nedstengninger i 2021, er avfallsmengdene på vei tilbake til nivåer tilsvarende før pandemien. Det betyr at vi ser en reduksjon av mengder i alle vesentlige avfallstyper, og på totalnivå ble det samlet inn og levert nesten 146 400 tonn i 2021, ned med 7,2 prosent fra året før.   

 

 

 

Avfallsmengdene deles inn i restavfall og kildesorterte avfallstyper. Forholdet mellom disse to gir sorteringsgraden, og i 2021 var andelen restavfall 50,7 prosent av de totale avfallsmengdene. Dette er en negativ utvikling fra året før, hvor andelen kildesorterte avfallstyper var noe høyere enn andelen restavfall.

Likevel er det grunn til å tro at sorteringsgraden kan utvikle seg i positiv retning. I restavfallet er det blant annet store mengder matavfall som nå rulles ut som egen sorteringsløsning i eierkommunene. Videre har det vært utført pilotprosjekt på innsamling av glass og metall som også kan vise til positive virkninger.

Selv om vi jobber med forbedringsarbeid og hele tiden jobber for kvalitet, er vi avhengige av at det avfallet vi får inn kan sorteres og materialgjenvinnes. Her må flere i verdikjeden være med og ta ansvar for å løse de utfordringene samfunnet står ovenfor.

Restavfall

Det er samlet inn totalt 74 290 tonn restavfall, 205 kilo per innbygger. Trendene de siste årene er preget av mindre mengder restavfall, og det er en reduksjon fra 2020 til 2021 på 5,3 prosent på de totale restavfallsmengdene.

Nesten 60 700 tonn av restavfallet (ca. 82 prosent) hentes hjemme hos kundene. Av dette viser våre analyser at 40 prosent er matavfall. Det tilsvarer ca. 24 300 tonn matavfall, eller 67 kilo per innbygger.
Restavfallsmengdene på gjenvinningsstasjonene har i 2021 vært den store bidragsyteren til reduserte mengder restavfall totalt sett. Av total avfallsmengde mottatt på gjenvinningsstasjonen utgjør andelen restavfall rekordlave 20 prosent. Med et særskilt søkelys på kildesortering gjennom tiltak som innføring av gjennomsiktige bossekker i 2020 og gjennomgang av store gjenstander, har man kunnet skille ut de avfallstypene som ikke er restavfall. Dette har resultert i betydelig reduserte kostnader for behandling av restavfallet. Målt mot tidligere år, har vi her en kostnadsreduksjon på 50 prosent, i tillegg til at det bidrar positivt til sorteringsgraden.

Kompleks- og skrapjern

2021 har vært ekstraordinært knyttet til inntekter fra kompleks- og skrapjern. Med en knapphet i ressursene blir god sortering av denne avfallstypen stadig viktigere. Råvaremangler gjør at prisene har holdt seg høye gjennom året. I gjennomsnitt har de gått opp 88 prosent fra 2020.

Byggavfall

I samleposten «byggavfall» har det kommet betydelig mindre mengder trykkimpregnert trevirke i 2021 sammenlignet med 2020. Totalt ble det innlevert knappe 4 000 tonn, en reduksjon på 22 prosent fra 2020. Til tross for en normalisering til nivåer fra før pandemien er det likevel større mengder også sammenlignet med 2019 (opp 7 prosent). Dette er med og støtter opp om fjorårets vurdering av 2020 – om at det første pandemiåret ble et oppussingsår.