BIR Privat

Bente Gansum Dazenko, Daglig leder

 

Hvordan har koronapandemien påvirket driften i 2020? 

Vi er glade for å kunne si at vi har opprettholdt tjenestetilbudet til kundene nesten som normalt gjennom hele 2020. De mest fremtredende konsekvensene for kundene har vært at brukthallene måtte stenge i lengre perioder, og at køene for å komme inn på gjenvinningsstasjonene tidvis har vært lange, som følge av smitteforebyggende tiltak.  

Da pandemien traff i midten av mars 2020, stengte mange renovasjonsselskaper rundt om i landet sine gjenvinningsstasjoner. Vi valgte å innføre mange og strenge tiltak for å hindre smittespredning, slik at vi kunne holde tilbudet åpent på en forsvarlig måte, og også leve opp til konsernets ambisjon om å vise vei. Dette lyktes vi godt med, og kunne holde gjenvinningsstasjonene åpne gjennom hele året.  

Kontinuerlig drift ved gjenvinningsstasjonene har sikret at kundene har blitt kvitt avfallet sitt på en trygg måte og samtidig har virksomheten bidratt til å sikre jevn leveranse til BIR Avfallsenergi.      

Alle medarbeidere som har hatt anledning til å gjennomføre arbeid på hjemmekontor har i store deler av året arbeidet hjemmefra. Den digitale læringskurven har dermed vært bratt, men ledere og medarbeidere har vist en solid tilpasningsevne som har bidratt til at produksjonsnivået har holdt seg på et høyt nivå. 

Beredskapsarbeidet har pågått gjennom hele året og vi har i likhet med mange andre virksomheter gjort oss nye erfaringer. Vi har lært mye om hvordan vi kan drifte godt i en ekstraordinær situasjon som vedvarer over tid. 

2020 har krevd ekstra innsats fra alle medarbeidere i selskapet. Likevel har vi vært særdeles friske i året som har gått og alle skal ha skryt for en fantastisk innsats i et år med mange og uforutsette utfordringer. Som bonus har vi hevet vår digitale kompetanse og lært oss nye måter å arbeide og samhandle på.  

 

Hva gjorde selskapet i 2020 for å være en miljøpådriver? 

Det ble satt i gang piloter på innsamling av glass- og metallemballasje og matavfall. Erfaringene skal brukes som læring for å ivareta god ressursutnyttelse når tjenestetilbudet skal utvides i årene som kommer.  

I 2020 har BIR Privat bidratt aktivt i arbeidet med endring og utvikling av produsentansvaret, for å sikre best mulig ressursutnyttelse av materialer. 

BIR Privat har også arbeidet med å etablere en ny gjenvinningsstasjon i Kvam. En viktig endring sammenlignet med BIRs øvrige gjenvinningsstasjoner, er utforming av kundeområdet. En soneinndeling av stasjonen legger til rette for mer effektivt å kunne skille mellom næringskunder og husholdningskunder, og det muliggjør innføring av automatisert betaling basert på vekt. I utformingen av den nye gjenvinningsstasjonen har det vært lagt vekt på at kundeareal i størst mulig grad skal skjermes fra maskiner og tungtransport. 

Det er en klar forventning om at en gjennom dette reduserer risiko for personskade og for konfrontasjon mellom våre kundeveiledere og kundene. Digital kundeidentifikasjon og elektronisk betaling basert på vekt sikrer riktig betaling fra kundene basert på automatiserte kriterier. 

 

BIR Privat AS


Daglig leder
Bente Gansum Daazenko

FORMÅL
BIR Privat AS er et 100 prosent eid selskap av BIR AS, og etablert som driftsselskap for å sikre BIR AS betjening av kundene som er omfattet av forurensingslovens § 30.
Selskapet er av allmennyttig karakter og skal ikke dele ut utbytte. De ressurser som genereres gjennom virksomheten skal anvendes til realisering av selskapets formål.

AVFALLSMENGDER
Totale avfallsmengder
Totalavfallsmengde: 157 690 tonn, hvorav 82 757 tonn fra rutegående og 74 933 tonn fra gjenvinningsstasjoner. Dette tilsvarer 436 kilo per innbygger.

Gjenvinningsstasjonene
82 757 tonn ble mottatt. Av dette utgjør restavfallet 16 067 tonn (21 prosent).

Farlig avfall
Det ble samlet inn totalt 6 175 tonn farlig avfall. Det tilsvarer 16,9 kilo per innbygger.

OMSETNING OG RESULTAT
Brutto omsetning: 233,0 mill.kroner (2019:228,4 mill.kroner)
Årsresultat: 0 mill.kroner (2019: 0 mill.kroner)
Selskapet er underlagt selvkostregler og skal derfor i en 3-5 års periode gå i balanse. For inneværende 5-års periode har selskapet et netto underskudd på 83,3 mill.kroner.

HELSE, MILJØ OG SIKKERHET
Sykefravær: 7,12 prosent. 2,26 prosent var kortvarig og 4,86 prosent langvarig. (2018: 5,4 prosent)

Stiftelsesår: 2002
Eierstruktur: Heleid datterselskap av BIR AS
Årsverk egne ansatte: 128,46

STYRET
Morten Straume, styreleder
Ina Cathrin Stølen
Severin Lerheim Andreassen
Arild Fyllingsnes
Margrethe Bruarøy Sognnæs